Dato for udgivelse
02 May 2018 13:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Mar 2018 11:13
SKM-nummer
SKM2018.195.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS R5-192/2016
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Andelsboligforening, grundværdi, fradrag, udgift, el-tilslutning, genmæle, sagsomkostningsspørgsmålet
Resumé

Sagen angik, om en andelsboligforening var berettiget til fradrag i grundværdien for udgifter til el-tilslutningsafgift i vurderingsårene 2006-2012 på boligforeningens ejendom. Andelsboligforeningen ændrede sin påstand i processkrift I efter udsættelse af sagen på baggrund af en højesteretsdom, således at påstanden blev begrænset til den del af el-ledningerne på ejendommen, som Landsskatteretten havde fundet fradragsberettigede. Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle over for boligforeningens reviderede påstand. Byretten afsagde dom i overensstemmelse med sagsøgers reviderede påstand og tog herefter stilling til sagsomkostningsspørgsmålet. Retten fandt, at andelsboligforeningen havde fået medhold i en del af den nedlagte påstand, og at hver part under de foreliggende omstændigheder skulle bære egne sagsomkostninger.

Reference(r)

Vurderingslovens § 17 (dagældende)

Vurderingslovens § 18 (dagældende)

Henvisning

 Den Juridiske Vejledning 2017-2 H.A.3.3.2 (dagældende) 


Parter

H1

(v/Adv. Claus Rosenkilde)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/Adv.fm. Mia Ravn Christensen)

Afsagt af byretsdommer

Bente Thanning

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er modtaget i Retten i Svendborg den 14. marts 2016, har sagsøgeren, H1, endeligt påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at sagsøger ved vurderingerne 2006-2012 af ejendommen beliggende Y1-adresse, er berettiget til fradrag i grundværdien for udgifter til anlæg af den med grøn farve på bilag 7 markerede elforsyningsledning, og at den beløbsmæssige opgørelse af fradraget hjemvises til SKAT.

Rettens begrundelse og afgørelse

Sagsøgeren ændrede sin påstand under sagens forberedelse, således at påstanden, idet påstanden blev begrænset til en del af el-ledningerne på ejendommen.

Da sagsøgte har taget bekræftende til genmæle overfor den reviderede påstand, afsiges der dom efter sagsøgerens påstand.

Sagen blev anlagt den 14. marts 2016 og har været udsat på Højesterets stillingtagen til fradrag for forbedringer. Sagsværdien blev i forhold til den oprindelige påstand angivet til en skattemæssig besparelse i 10 år svarende til 13.200 kr. Sagsøger har fået medhold i en del af den nedlagte påstand. Under de foreliggende omstændigheder bestemmes det, at hver part bærer egne sagsomkostninger, jf. retsplejelovens § 313, stk. 1.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal inden 14 dage anerkende, at sagsøger ved vurderingerne 2006-2012 af ejendommen beliggende Y1-adresse, er berettiget til fradrag i grundværdien for udgifter til anlæg af den med grøn farve på bilag 7 markerede elforsyningsledning, og at den beløbsmæssige opgørelse af fradraget hjemvises til SKAT.

Sagens omkostninger ophæves, så hver part betaler egne omkostninger.