Dato for udgivelse
22 May 2018 11:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Mar 2018 08:35
SKM-nummer
SKM2018.242.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
S-3151-17
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsafgift, motorcykler
Resumé

T var tiltalt for med forsæt til unddragelse af registreringsafgift at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet T i perioden 01.04.10-31.05.12 har angivet 1.669.558 kr. mindre i registreringsafgift vedrørende 35 motorcykler, end der skulle have været angivet. T havde derved unddraget for 1.669.558 kr. i registreringsafgift.

T forklarede, at overskuddet i virksomheden i 2008 var mellem 1,1 mio. og 1,2 mio. kr., men det herefter faldt til mellem 700.000 og 900.000 kr. om året og igen faldt fra og med 2010. T var sygemeldt som følge af et færdselsuheld i en periode på ca. 1½ år fra oktober 2006 og afsonede en tidligere dom i en periode på ca. 4 måneder frem til sin prøveløsladelse den 22. september 2012 og var i øvrigt ikke ret meget i virksomheden i den omhandlede periode.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen på nær en enkelt motorcykel, hvor SKATs forklaring om beregning af registreringsafgiften var meget usikker og T’s opgørelse ikke kunne tilsidesættes. T kan ikke unddrage sig ansvaret for den urigtige indberetning ved at uddelegere indberetningen til en eller flere ansatte. T måtte på trods af fravær have haft en viden om driften i virksomheden, særligt på et så afgørende punkt, om der var overskud i virksomheden. T idømtes 1 års fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 825.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Straffelovens § 289, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

Henvisning

-


Østre Landsret dom af den 21. marts 2018, sagsnr. 8. afdeling S-3151-17

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T
(v/adv. Michael Meyn, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Bo Østergaard, Frosell og Rikke Freil Laulund (kst.) med domsmænd).

…………………………………………………………………………………………………………

Byrettens dom af 8. november 2017, sagsnr. R7-2055/2016

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 26. juli 2016.

T er tiltalt for

overtrædelse af straffelovens § 289, jf.  registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 ved med forsæt til unddragelse af registreringsafgift at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet tiltalte i perioden fra den 010410 til den 310512 har angivet 1.669.558 kr. mindre i registreringsafgift vedrørende 35 motorcykler, end der skulle have været angivet.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om betinget fængselsstraf med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af UB, KE, PJ, JL, VT, NK, JG og revisor SF.

Forklaringerne fremgår af retsbogen.

Tiltalte er straffet

ved Østre Landsrets ankedom af 6. maj 2010 med fængsel i 8 måneder i
medfør af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1,
våbenlovens 10, stk. 1 og 2, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 6,
våbenbekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 3, 5, 7 og 11,
fyrværkerilovens § 7, stk. 1, jf. § 2, stk. 1,
lov om forbud mod visse dopingmidler § 4, stk. l, jf. § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1
samt bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk., 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1.
Løsladt den 22. september 2012, reststraf 122 dage, prøvetid til den 22. september 2012. Vilkår om udførelse af 30 timers samfundstjeneste.

ved udeblivelsesdom af 3. juni 2015 med bøde på 4.000 kr. i medfør af
færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1 og § 67, stk. 1 og stk. 3.

Kriminalforsorgen har udtalt, at tiltalte er egnet til at modtaget en dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af kriminalforsorgen i prøvetiden.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har erkendt, at der er afgivet vildledende eller urigtige oplysninger samt erkendt det uddragnes beløbs størrelse bortset fra afgiften vedrørende motorcykel …Q. Således som sagen er forelagt samt under hensyn til den meget usikre forklaring fra vidnet JL om, hvorledes SKAT har beregnet registreringsafgiften for den pågældende motorcykel og om hvorledes SKAT er kommet frem til en anden salgspris, end den der umiddelbart fremgår af fakturaen for den pågældende motorcykel, finder retten ikke at kunne tilsidesætte tiltaltes opgørelse over den unddragne registreringsafgift vedrørende denne motorcykel. Som følge af det anførte finder retten det bevist, at der i den i tiltalen anførte periode er angivet 1.666.881 kr. mindre i registreringsafgift vedrørende de omhandlede motorcykler, end der skulle have været angivet.

Tiltalte har forklaret, at overskuddet i virksomheden i 2008 var mellem 1,1 mio. og 1,2 mio. kr. mens det herefter faldt til mellem 700.000 og 900.000 kr. om året og igen faldt fra og med 2010. Retten finder på denne baggrund under hensyn til det unddragne beløbs størrelse, at tiltalte som indehaver og leder af den personligt ejede virksomhed må have været vidende om, at der ikke blev angivet og afregnet registreringsafgift. Det har i den forbindelse ikke betydning for skyldsspørgsmålet, om tiltalte selv har forestået den urigtige indberetning eller, om en ansat har indberettet urigtigt, idet tiltalte ikke kan unddrage sig ansvaret for den urigtige indberetning ved at uddelegere indberetningen til en eller flere ansatte.

Retten finder ikke, at det kan føre til andet resultat, at tiltalte var sygemeldt som følge af et færdselsuheld i en periode på ca. 1½ år fra oktober 2006 og dermed inden den i tiltalen anførte periode eller, at tiltalte i en periode på ca. 4 måneder frem til sin prøveløsladelse den 22. september 2012 afsonede en tidligere dom og i øvrigt ikke var ret meget i virksomheden i den omhandlede periode, idet tiltalte på trods heraf må have haft en viden om driften i virksomheden særligt på et så afgørende punkt, om der var overskud i virksomheden.

Som følge af det anførte findes tiltalte skyldig i den rejste tiltale, dog alene med hensyn til et beløb på 1.666.881 kr.

Straffen, der til dels er fastsat i medfør af straffelovens § 89, fastsættes til fængsel i 1 år, jf. straffelovens § 289, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 62 og § 63, jf. § 56, stk. 1. Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 200 timer.

Retten har lagt vægt på størrelsen af det unddragne beløb og perioden forholdet vedrører.

Retten har under hensyn til det oplyste om tiltaltes personlige forhold, herunder hans sygdom, de konsekvenser unddragelsen har haft for ham samt den ændring af straffeloven der skete ved lov. nr. 152 af 18. februar 2015.

Tiltalte skal tillige i medfør af straffelovens § 58, stk. 2, jf. § 64 betale en tillægsbøde på 825.000 kr.

Forvandlingsstraffen er som nedenfor fastsat.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 1 år.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

2. Tiltalte skal inden for en længstetid på 1 år fra endelig dom udføre ulønnet samfundstjeneste i 200 timer.

3. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 825.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

…………………………………………………………………………………………………………

Østre Landsrets dom af den 21. marts 2018, sagsnr. 8 afdeling, S-3151-17

Byrettens dom af 8. november 2017 (R7-2055/2016) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Tiltalte har herved henvist til, at han ikke har haft det til domfældelse fornødne forsæt, medens han ikke har bestridt opgørelsen af de unddragne afgiftsbeløb i byrettens dom.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og af vidnerne JG og JL.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han vidste, hvad der skulle indberettes til det offentlige. Han havde bedt PO om at stå for dette. NH og JG assisterede PO hermed, idet denne ikke var så god til it.

Tiltalte fulgte ikke op på det, men forventede, at PO havde greb om det.

Tiltalte talte med kunder og leverandører. I det hele taget fulgte han ikke op på økonomien, fordi han ikke havde det godt. Tiltalte fik ret hurtigt efter ulykken erstatning og pension fra forsikringen. Han fik kun løn i virksomheden i en kort periode. De penge, han kunne have taget ud af virksomheden, blev i virksomheden for at udvikle den. Fra 2010 til 2012 var der løbende mellem 6 og 8 medarbejdere foruden ham selv. Overskuddet, som han har forklaret om, var det, han havde kunnet lade udbetale til sig, før skat. Hvis han havde været opmærksom på problemer, havde han gjort noget ved det. Det er PO, der har givet de oplysninger, der lå til grund for indberetningerne. Tiltalte indberettede selv de salg, han havde stået for. Tiltalte tør ikke sige, om det er ham, der har sendt mailen af 7. juni 2012 med angivelsen for marts 2012 på 0 kr. En anden i virksomheden kan have benyttet hans navn. Det er kun en lille del af de solgte cykler, som er omfattet af denne sag. Der var ingen, som advarede ham. Efter kontrolbesøget overførte han 200.000-250.000 kr. til SKAT vedrørende registreringsafgift. Der var også stillet en garanti, som SKAT efterfølgende trak. Hans personlige forhold er uforandrede efter byrettens dom. Nu er han dog sygemeldt. Han vil gerne blive på arbejdsmarkedet.

Vidnet JG har supplerende forklaret blandt andet, at PO styrerede det, når tiltalte ikke var der. Tiltalte havde det overordnede ansvar for økonomien. PO har formentlig taget mere over efter tiltaltes ulykke. Hun ved det dog ikke med bestemthed. Vidnet skrev tit for PO. Hun har sendt indberetningen af 1. september 2010. Det må være PO, der har oplyst, hvad der ved den lejlighed skulle angives. Hun skrev altid under med sit eget navn. Tiltalte var i virksomheden i 2010, når han havde det godt nok til at komme. Han var der ikke  særligt meget. PO tog mere over, når tiltalte ikke var der.

Vidnet JL har supplerende forklaret blandt andet, at registreringsafgiften skulle angives samlet hver måned. Det skete på papir med gennemslag. Det kunne eventuelt blive godkendt, at det skete pr. mail, hvis der var tale om en nulangivelse. Der skulle ikke oplyses herom på motorkontoret ved registrering. Vidnet blev kontaktet om sagen i 2013 som et led i SKATs kontrol. Han aflagde besøg i butikken nogle gange, men modtog kun nogle få oplysninger vedrørende 2010 fra tiltalte. Tiltalte oplyste, at regnskabsmateriale lå hos en bogholder og hos tiltaltes moder, men tiltalte overholdt ikke de aftaler, der indgik om fremsendelse af materiale. Derefter rettede SKAT henvendelse til virksomhedens kunder. Der var ikke afdraget på den del af restancen, som blev afskrevet. Sikkerhedsstillelsen på 200.000 kr. blev opkrævet af skat. På grund af problemer i SKAT kan vidnet ikke redegøre fyldestgørende for de stedfundne nedbringelser af tiltaltes gæld.

De for byretten af UB, KE, PJ, VT, NK og SF afgivne vidneforklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923

Personlige oplysninger

Der har for landsretten foreligget ambulantepikrise af juli 2012 fra Y3-by Universitetshospitals arbejds- og miljømedicinske klinik, personundersøgelse af 18. august 2016 fra Kriminalforsorgen, udtalelse af 21. februar 2017 fra samme og erklæring af 12. november 2008 vedrørende tiltalte fra speciallæge i neurokirurgi, dr. med. JI til tiltaltes egen læge.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen for landsretten tiltræder retten det, som i den indankede dom er anført om de objektive faktiske forhold.

Ved oplysningerne om virksomheden og om de betydelige unddragelser, herunder den med tiltaltes navn underskrevne indberetning af 7. juni 2012, samt de afgivne forklaringer er det endvidere bevist, at tiltalte, der var ejer af og arbejdede i virksomheden, har haft forsæt til unddragelserne.

De foreliggende oplysninger om følgerne for tiltalte af den trafikulykke, som han den 12. oktober 2006 var impliceret i, og om hans afsoning af fængselsstraf i perioden fra den 28. juni 2010 til den 22. september 2010 kan ikke føre til en anden bevisvurdering vedrørende tiltaltes forsæt.

Herefter findes tiltalte skyldig i det omfang, som byretten har fastslået.

Uanset den lange sagsbehandlingstid er der henset til forholdets karakter og særligt størrelsen af det unddragne beløb ikke grundlag for at formilde straffen.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.