Dato for udgivelse
09 May 2018 09:19
SKM-nummer
SKM2018.213.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
18-0132237
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC-indkomst, dispensation, selvangivelsespligt
Resumé

Skatterådet giver tilladelse til fritagelse fra CFC-beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2, da betingelserne for dispensation vurderes at være til stede.

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 32, stk. 2

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 32, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.4


Dispensation/bevilling

Ansøgning

A har indsendt ansøgning om dispensation for CFC-beskatning, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2, for As datterselskab, DA.

Der er anmodet om dispensation for 10 indkomstår, regnet fra og med indkomståret 2018, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Afgørelse

Der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Det betinges, at A årligt, og senest 30. juni efter udløbet af hvert indkomstår omfattet af dispensationen, sender en erklæring til ligningsenheden i SKAT om, at de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for denne tilladelse, i al væsentlighed er uændrede.

Det forbeholdes ligningsenheden i SKAT ret til at efterprøve, om erklæringen er korrekt, A er således forpligtet til på forlangende at dokumentere, i hvilket omfang de oplysninger og sammenligningstal m.v., der er lagt til grund ved denne tilladelse, ikke har ændret sig i en diskvalificerende retning.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A blev stiftet i 20XX. Alle kunder i DA er automatisk medlem af A.

I forbindelse med etableringen af A afgav Skatterådet bindende svar på, at A er skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Da A hidtil alene har oppebåret passiv finansiel indkomst, har A været fritaget for selvangivelsespligt, jf. skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 4.

I 20XX erhvervede A 25% af aktierne i DA.

A har i slutningen af 20XX indgået aftale om køb af yderligere X% af aktierne i DA, således at A fremover vil eje X% af aktierne i selskabet.

Betingelserne for at kunne opnå tilladelse

Ifølge selskabsskattelovens § 32, stk. 2, kan et datterselskab med koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed og underlagt offentligt tilsyn anmode om tilladelse til ikke at være omfattet af selskabsskattelovens § 32, stk. 1.

For at et datterselskab kan opnå tilladelsen, skal nedenstående 5 betingelser opfyldes.

1.   Datterselskabets skal have koncession til at drive forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed samt være underlagt offentligt tilsyn.

2.   Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

3.   Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder, som datterselskabet ikke er koncernforbundet med, jf. ligningsloven § 2, stk. 2.

4.   Datterselskabets kapitalgrundlag overstiger ikke, hvad driften af den pågældende form for virksomhed tilsiger.

5.   Det er yderligere en betingelse, at datterselskabet er dansk, eller at beskatningen af udbytte fra datterselskabet til moderselskabet vil kunne frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Spørgers opfattelse og begrundelse

DA er et livsforsikringsselskab, og som sådan består selskabets indkomst af præmieindtægter fra de forsikrede og afkast fra selskabets investeringer. I medfør af selskabsskatteloven § 32, stk. 5, udgør disse indkomster CFC-indkomst.

DA er et dansk livsforsikringsselskab, der har koncession fra Finanstilsynet til at drive virksomhed som sådan.

DA er undergivet tilsyn fra Finanstilsynet.

DA har stort set udelukkende dansk hjemmehørende kunder. DA er et traditionelt livsforsikringsselskab, hvis kunder er dansk hjemmehørende fysiske personer. Der er dog kunder, der er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet. Der er her typisk tale om at personer, der oprettede deres pensionsaftale mens de var hjemmehørende i Danmark, men som efterfølgende er fraflyttet Danmark. Der er alene tale om få procent af kunderne.

Eftersom hele indkomsten i DA hidrører fra præmieindtægter fra uafhængige pensionstagere, samt afkast af de værdipapirer, der ligger til grund for opsparingerne, har DA alene indtægter fra kunder, der ikke er koncernforbundne med DA.

DA er et dansk livsforsikringsselskab under tilsyn af Finanstilsynet. Selskabet lever op til gældende dansk lovgivning vedrørende krav til kapitalstruktur. Vi henviser i den forbindelse til DAs rapport om solvens og finansiel situation i 20XX, samt til selskabets årsrapport for 20XX.

I henhold til lovbemærkningerne til selskabsskatteloven § 32, stk. 2, (Lovforslag L 99 (2001/2002 – 2. samling) skal det vurderes, om selskabet har en kapitalstyrke, som ikke overstiger, hvad driften af den koncessionerede virksomhed tilsiger. Ved denne vurdering kan bl.a. indgå: den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det pågældende land, det offentlige tilsyns krav og anbefalinger i det pågældende land samt kapitalstyrken i andre selskaber (indenfor samme branche) i samme koncern.

I praksis vedrørende dispensation fra CFC-beskatning for danske datterselskaber er Finanstilsynets nøgletalsopstilling lagt til grund for en vurdering af om kapitalgrundlaget overstiger, hvad driften af virksomheden tilsiger. Se hertil TfS 2008, 603 og TfS 2008, 929.

Finanstilsynet har i sin nøgletalsdatabase offentliggjort nøgletal for finansielle virksomheder, herunder livsforsikringsselskaber:

https://www.finanstilsynet.dk/Tal-og-Fakta/Statistik/Noegletal

I vedlagte bilag 3, har vi sammenfattet de væsentligste tal for livsforsikringsselskaber. Som det fremgår ligger DA under gennemsnittet for tilsvarende virksomheder både for så vidt angår solvensdækning og egenkapitalgrad.

DA har dermed ikke et højere kapitalgrundlag end virksomheden tilsiger.

DA er et dansk aktieselskab.

Vi bemærker, at CFC-beskatning af indkomsten i DA i regi af A ikke vil resultere i et skattemæssigt merprovenu, idet der i As regi gives nedslag for dobbeltbeskatning i form af datterselskabets danske og udenlandske skatter. Dette skattenedslag vil umiddelbart bringe beskatningen i A i nul, idet A dog vil blive pålagt udgifter til selvangivelse. CFC-beskatning og dermed selvangivelsespligt vil dog kunne undgås ved at opnå Skatterådets dispensation herfor.

Afslutningsvis bemærker vi, at eftersom A ikke er skattepligtig af overskud, som A indvinder ved leverancer til medlemmer, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 5, vil hele præmieindtægten der indvindes i DA alt andet lige være skattefri i regi af A som medlemsomsætning. Ligeledes vil det betydelige passive kapitalafkast i DA umiddelbart være skattefrit i regi af A, idet A alene er skattepligtig af erhvervsmæssig virksomhed, hvilket ikke omfatter passivt afkast af den ikke-erhvervsmæssige kapital.

På baggrund af gennemgangen af betingelserne for at opnå dispensation fra CFC-beskatning er det vores opfattelse, at betingelserne for dispensation er opfyldt, hvorfor fritagelse ønskes for den maksimale periode på 10 år.

Bemærkninger fra SKAT, Store Selskaber

SKAT, Store Selskaber, har ingen bemærkninger til spørgers anmodning.

SKATs indstilling og begrundelse

Koncession mv

Rådgiver har oplyst, at DA har koncession fra Finanstilsynets til at drive virksomhed som livsforsikringsselskab.

DA fremgår af Finanstilsynets liste over livsforsikringsselskaber under tilsyn.

SKAT anser herefter betingelse nr. 1 for opfyldt.

Indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Rådgiver har oplyst, at DA stort set udelukkende har dansk hjemmehørende kunder, idet ganske få procent af kunderne er hjemmehørende i udlandet.

Det fremgår af selskabets årsrapport for 2018, at præmieindtægterne fra Danmark udgjorde ca. X,X % af de samlede præmieindtægter i 20XX og 20XX.

SKAT anser herefter betingelse 2 for opfyldt.

Kundeforhold (lokale og koncernforbundne)

Ifølge forarbejderne vil kravet om, at den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder, som datterselskabet eller filialen ikke er koncernforbundet med, være opfyldt hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed med uafhængige er mindst dobbelt så store som indtægter fra virksomhed med koncernforbundne virksomheder.

Rådgiver har oplyst, at hele indkomsten i DA hidrører fra præmieindtægter fra uafhængige pensionstager samt afkast af de værdipapirer, der ligger til grund for opsparingerne. DA har således alene indtægter fra kunder, der ikke er koncernforbundne med DA.

Herefter anser vi betingelse nr. 3 for at være opfyldt.

Kapitalgrundlag

Ved vurdering af datterselskabernes kapitalgrundlag kan bl.a. indgå den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det pågældende land, det offentlige tilsyns krav og anbefalinger samt kapitalstyrken i andre selskaber inden for samme branche i samme koncern. Er datterselskabet overkapitaliseret, kan der ikke meddeles dis­pensation. 

Rådgiver har fremsendt kopi af Finanstilsynets nøgletalsdatabase med nøgletal for finansielle virksomheder for årene 20xx-20xx. Det fremgår heraf, at DA alle årene ligger under gennemsnittet for livsforsikringsselskaber.

Herefter finder SKAT, at betingelse nr. 4 må anses for at være opfyldt.

Lempelse af beskatning af udbytte

DA er et dansk datterselskab.

Herefter finder SKAT, at betingelse nr. 5 må anses for at være opfyldt.

Begrundelse

SKAT finder, at de fem betingelser i selskabsskattelovens § 32, stk. 2 er opfyldt.

Indstilling

SKAT finder, at det ansøgte efter en samlet, konkret vurdering kan imødekommes, og at der kan indstilles til dispensation for CFC-beskatning for det danske datterselskab DA i en periode på 10 år, regnet fra og med indkomståret (kalenderåret) 2018.

SKAT indstiller, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.