Dato for udgivelse
16 May 2018 10:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 May 2018 10:35
SKM-nummer
SKM2018.227.SKAT
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
17-1809363
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Erstatning, værdipapirer
Resumé

Styresignalet indeholder en ændring af praksis, vedrørende den situation, hvor en skatteyder får erstatning fra et pengeinstitut eller andre, for værdipapirer, som skatteyderen har afstået (solgt) inden det tidspunkt, hvor skatteyderen erhverver endelig ret til erstatning. Praksisændringen sker på baggrund af Landsskatterettens afgørelser i sagerne SKM2017.586.LSR og SKM2017.695.LSR.

Hjemmel

Aktieavancebeskatningsloven § 31, stk. 2

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 1148 af 29. august 2016 af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v.  (Aktieavancebeskatningsloven)

Lovbekendtgørelse nr. 1283 af 25. oktober 2016 om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.B.2.16 Erstatninger

1. Sammenfatning

Styresignalet beskriver ændring af praksis vedrørende den situation, hvor en skatteyder får erstatning fra et pengeinstitut eller andre, for værdipapirer, som skatteyderen havde afstået (solgt) inden det tidspunkt, hvor skatteyderen erhverver endelig ret til erstatning. Praksisændringen sker på baggrund af Landsskatterettens afgørelser i sagerne SKM2017.586.LSR og SKM2017.695.LSR.

2.1. Lovgrundlag

Det fremgår af aktieavancebeskatningslovens § 31, stk. 2, at erstatningssummer sidestilles med afståelsessummer.

I kursgevinstloven er der ikke en tilsvarende bestemmelse, men der gælder et generelt princip i skatteretlig praksis om, at erstatningssummer beskattes på samme måde, som det erstatningen træder i stedet for, og dette gælder også for værdipapirer omfattet af kursgevinstloven.

2.2. Hidtidig praksis

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2017-2, C.B.2.16, at erstatninger skal beskattes på det tidspunkt, hvor der indgås endelig og bindende aftale mellem kunden og pengeinstituttet, eller på det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig bindende dom om, at banken skal betale erstatning. Se dog nedenfor. Det er en forudsætning for, at der kan anses at foreligge en endelig og bindende aftale, at den præcise størrelse af erstatningssummen kan fastsættes på baggrund af aftalen.

Senere i samme afsnit fremgår det imidlertid, at hvis der indgås en endelig og bindende aftale om erstatning i et senere indkomstår end det år, hvori værdipapiret er tilbagesolgt til banken eller solgt til tredjemand, skal erstatningssummen anses for en regulering af afståelsessummen, og skatteansættelsen for afståelsesåret skal genoptages.

3. Baggrunden for ændring af praksis

Landsskatteretten har i SKM2017.586.LSR og SKM2017.695.LSR truffet afgørelse om, at et kompensationsbeløb fra et pengeinstitut for tab på investeringsbeviser skulle beskattes på det tidspunkt, hvor der blev indgået aftale om betaling af kompensation, og ikke på tidspunktet for salget af investeringsbeviserne.

SKM2017.586.LSR

Afgørelsen omhandlede en hedgeforening, der i oktober 2007 i samarbejde med et pengeinstitut introducerede et nyt investeringsprodukt, som via en markedsneutral investeringsstrategi skulle foretage gearede investeringer i obligationer.

Afdelingen blev af F1-Bank anbefalet som supplement til investorernes portefølje af aktier og obligationer, idet F1-Bank mente, at den ville reducere investorernes samlede risiko.

Klageren købte på baggrund af F1-Banks rådgivning investeringsproduktet. Klageren solgte sine investeringsbeviser i investeringsproduktet i 2011.

Klageren modtog i 2013 et kompensationsbeløb fra F1-Bank.

Landsskatteretten fandt, at beskatningen af kompensationsbeløbet skulle henføres til indkomståret 2013, idet der først i 2013 blev indgået en endelig bindende aftale om erstatningsbeløbet.

SKM2017.695.LSR

Afgørelsen omhandlede en hedgeforening, der i oktober 2007 i samarbejde med et pengeinstitut introducerede et nyt investeringsprodukt, som via en markedsneutral investeringsstrategi skulle foretage gearede investeringer i obligationer.

Afdelingen blev af F1-Bank anbefalet som supplement til investorernes portefølje af aktier og obligationer, idet F1-Bank mente, at den ville reducere investorernes samlede risiko.

Klageren købte på baggrund af F1-Banks rådgivning investeringsproduktet. Klageren solgte sine investeringsbeviser i investeringsproduktet i 2008.

Klageren modtog i 2013 et kompensationsbeløb fra F1-Bank.

Landsskatteretten fandt, at beskatningen af kompensationsbeløbet skulle henføres til indkomståret 2013, idet der først i 2013 blev indgået en endelig bindende aftale om erstatningsbeløbet.

4. Ny praksis

Hvis en skatteyder får erstatning/kompensation fra et pengeinstitut eller andre for et værdipapir, som skatteyderen har solgt i et tidligere indkomstår, skal erstatningsbeløbet/kompensationen beskattes i det år, hvor der erhverves endelig ret til erstatningen/kompensationen, uanset at værdipapiret er solgt/afstået i et tidligere indkomstår.

Såfremt skatteyderen ved det tidligere salg, afstod alle værdipapirer i det pågældende selskab m.v., er hele anskaffelsessummen anvendt i salgsåret, og skatteyderen skal derfor beskattes af hele erstatningssummen i det år, hvor der erhverves endelig ret til erstatningen.  

Det modtagne beløb skal beskattes på samme måde, som gevinster på det pågældende værdipapir skulle beskattes.

Det vil sige, at hvis investor er en fysisk person, og der er tale om et værdipapir omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, skal erstatningen/kompensationen beskattes som kapitalindkomst, medmindre der er tale om næring.

Er der tale om en fysisk persons investering i aktier optaget til handel på et reguleret marked, skal erstatningen/kompensationen beskattes som gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Har personen fremført tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked, kan disse modregnes i den modtagne erstatning/kompensation på samme måde som gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked.  Det forudsættes, at der ikke er tale om næringsaktier.

Er der tale om et værdipapir, som er omfattet af kursgevinstloven, gælder den nye praksis også.

Den nye praksis gælder kun i de situationer, hvor der har været uenighed om, hvorvidt der skulle betales erstatning/kompensation, og gælder således ikke, hvis det fx i en aftale om overdragelse af aktier er fastsat, at der efterfølgende skal ske en regulering af prisen.

Såfremt salget af værdipapiret blev beskattet i virksomhedsordningen, og virksomheden er ophørt eller virksomhedsordningen ikke benyttes i det år, hvor der erhverves endelig ret til erstatningen, skal erstatningen beskattes hos personen, det vil sige uden for virksomhedsordningen.

Såfremt salget af værdipapiret blev beskattet i virksomhedsordningen, og skatteyderen også anvender virksomhedsordningen i det år, hvor der erhverves endelig ret til erstatningen, kan erstatningen vælges henført til virksomhedsordningen.

5. Genoptagelse

SKM2017.586.LSR og SKM2017.695.LSR medfører en ændring af praksis, og der er på denne baggrund adgang til genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27.

I tilfælde hvor SKAT har kendskab til, at der er sket beskatning i det år, hvor værdipapiret blev afstået og ikke i det år, hvor der blev erhvervet endelig ret til erstatning/kompensation, herunder at beløbets størrelse er endeligt fastsat, vil SKAT genoptage sagerne af egen drift. I den situation skal indkomsten ændres i det år, hvor værdipapirer blev afstået, da erstatningen/kompensationen ikke skal indgå i indkomstopgørelsen det år. Til gengæld skal erstatningen/kompensationen indgå i indkomstopgørelsen i det indkomstår, hvor der erhverves endelig ret til erstatningen/kompensationen.

Hvis en genoptagelse vil være til ugunst for den skattepligtige, genoptager SKAT ikke.

I øvrige tilfælde skal den skattepligtige selv rette henvendelse til SKAT. Om der i denne situation skal ske genoptagelse af både det indkomstår, hvor værdipapiret blev afstået og det indkomstår, hvor der blev erhvervet endelig ret til erstatningen/kompensationen, afhænger af, om skatteyderen allerede er blevet beskattet af erstatningen i det indkomstår, hvor værdipapiret blev afstået.

5.1 Ordinær genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår.

5.2 Ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, efter anmodning, ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den skattepligtige fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den første sag, der resulterede i en underkendelse af praksis, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Idet kendelserne SKM2017.586.LSR og SKM2017.695.LSR er afsagt den samme dag, men da SKM2017.586.LSR vedrører et senere indkomstår end det, der var til prøvelse i SKM2017.695.LSR, vil der være mulighed for genoptagelse fra og med det indkomstår, der var til prøvelse i SKM2017.695.LSR, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7.

Hvis betingelserne for genoptagelse i det indkomstår, hvor værdipapiret blev afstået i øvrigt er opfyldt, kan der derfor ske ekstraordinær genoptagelse af ansættelsen fra og med indkomståret 2008, der var det ældste år til bedømmelse.

Hvis der sker genoptagelse (nedsættelse) i det år, hvor værdipapiret blev afstået, kan der også ske genoptagelse i det indkomstår, hvor der blev indgået endelig og bindende aftale, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, hvorefter der kan ske genoptagelse, hvis ansættelsen er en direkte følge af en ansættelse vedrørende den skattepligtige for et andet indkomstår.

Det bemærkes, at forældelsesfristen for krav afledt af en ekstraordinær ansættelse er 10 år, jf. skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4.    

5.3 Reaktionsfrist

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside.

5.4 Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT, enten elektronisk via SKAT.dk eller til SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om navn, adresse, og CPR-nr. eller CVR-nr., ligesom der skal være vedlagt dokumentation.