Dato for udgivelse
27 Jun 2018 13:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Apr 2018 12:33
SKM-nummer
SKM2018.304.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten på Frederiksberg, BS K-266/2016
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Boligselskab, fradrag, grundværdi, udgifter, etablering, varmeforsyningsledninger, vandforsyningsledninger, kloakforsyningsledninger, begrænset, ejendomme,
Resumé

Sagen angik, om et boligselskab var berettiget til fradrag i grundværdien for udgifter til etablering af varme- vand- og kloakforsyningsledninger i vurderingsårene 2002-2006 på boligselskabets ejendom. Boligselskabet ændrede sin påstand efter udsættelse af sagen på baggrund af en højesteretsdom, således at påstanden blev begrænset til den del af kloakforsyningsledningerne på ejendommen, som Landsskatteretten havde fundet fradragsberettigede. Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle over for boligselskabets reviderede påstand. Byretten afsagde dom i overensstemmelse med denne påstand og tog herefter stilling til sagsomkostningsspørgsmålet. Retten lagde her vægt på sagens forløb, karakter og udfald, hvorefter retten bestemte, at hver part skulle bære egne sagsomkostninger.

Reference(r)

Vurderingslovens § 17 (dagældende)

Vurderingslovens § 18 (dagældende)

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-2, H.A.3.3.2 (dagældende)


Parter

H1

(v/adv. Tue Martin Berg)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Mia Ravn Christensen)

Afsagt af byretsdommer

Marie Kathrine Rosenkilde Nielsen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er modtaget i Retten på Frederiksberg den 9. februar 2016, har sagsøgeren, H1., efter sin endelige påstand påstået Skatteministeriet dømt til at anerkende, at fradragsansættelsen for de på bilag B med gul farve markerede kloakforsyningsledninger, ved vurderingerne 2002-2006, for ejendommen beliggende Y1-adresse og Y2-adresse, skal hjemvises til vurderingsmyndigheden.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har taget bekræftende til genmæle.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da sagsøgte har taget bekræftende til genmæle, afsiges der dom efter sagsøgerens påstand.

Sagen blev anlagt den 9. februar 2016, hvor værdien blev angivet til 72.428,73 kr. og retsafgiften blev som følge heraf beregnet til 1.020 kr. H1, havde oprindelig påstået, at Skatteministeriet også skulle anerkende, at fradragsansættelsen for varme- og vandforsyning også skulle hjemvises til vurderingsmyndigheden.

Sagen blev den 11. juli 2016 udsat på Højesterets afgørelse i sag 136/2016. Højesteret afsagde dom i sagen den 4. april 2017, og sagsøgeren frafaldt den 25. juni 2017 de i stævningen nedlagte påstande om varme- og vandforsyning. Sagsøger reviderede sin påstand den 11. oktober 2017. Sagen blev den 8. december 2017 berammet til hovedforhandling den 30. april 2018 og sagens forberedelse sluttede den 28. februar 2018. Sagsøgte tog bekræftende til genmæle 3. april 2018.

Efter sagens forløb, karakter og udfald bestemmes det, at hver part bærer egne sagsomkostninger, jf. retsplejelovens § 313, stk. 1.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Fradragsansættelsen for de på bilag B med gul farve markerede kloakforsyningsledninger, ved vurderingerne 2002-2006, for ejendommen beliggende Y1-adresse og Y2-adresse, hjemvises til vurderingsmyndigheden.

Sagens omkostninger ophæves, så hver part betaler egne omkostninger.