Dato for udgivelse
27 Jun 2018 10:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Jun 2018 10:27
SKM-nummer
SKM2018.299.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Aalborg, BS 99-1593/2017
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Modregning og transport
Emneord
Modregning, skat, dækning, gæld, offentlig, hævet, omkostninger,
Resumé

Sagen angik, om skattemyndighederne havde været berettigede til at foretage modregning i sagsøgerens overskydende skat til delvis dækning af sagsøgerens gæld til det offentlige bestående i SU-lån og renter. Sagen blev ført som en småsag efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39, og byretten havde udarbejdet en fortegnelse over parternes påstande, anbringender og beviser. På dagen inden hovedforhandlingen hævede sagsøgeren sagen. Herefter bestemte byretten, at sagsøgeren skulle betale 3.262,50 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet, svarende til halvdelen af de omkostninger, sagsøgte ville være blevet tilkendt, hvis sagen var blevet hovedforhandlet og sagsøgte havde fået medhold. Byretten lagde i den forbindelse vægt på sagens genstand, udfald og forløb, herunder at sagen blev hævet efter udarbejdelse af fortegnelse og tillige dagen inden den berammede hovedforhandling.

Reference(r)

Inddrivelseslovens § 7

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-1, G.A.3.1.4.1


Parter

A

(selvmøder)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Mia Ravn Christensen)

Afsagt af byretsdommer

Ole Høyer

Der blev fremlagt:

-  e-mail af 10. april 2018 fra sagsøger,

-  rettens brev af 11. april 2018,

-  e-mail af 13. april 2018 fra sagsøgte.

Af det fremlagte fremgår, at sagen hæves.

Parterne har haft lejlighed til at udtale sig om sagens omkostninger.

Retten hævede sagen og bestemte, at sagsøgeren, A, inden 14 dage til sagsøgte, Skatteministeriet, skal betale sagsomkostninger med 3.262,50 kr.

Hele beløbet angår godtgørelse af sagsøgtes udgift til advokatbistand. Beløbet er inklusiv moms, da sagsøgte ikke er momsregistreret.

Retten har ved afgørelsen lagt vægt på sagens genstand, udfald og forløb, herunder at sagen er hævet efter udarbejdelse af fortegnelse og tillige dagen inden den berammede hovedforhandling, hvorfor retten har fundet, at sagsøgte skal tillægges omkostninger svarende til halvdelen af de omkostninger, sagsøgte ville være blevet tilkendt, hvis sagen var blevet hovedforhandlet og sagsøgte havde fået medhold.

Omkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Sagen sluttet.

Retten hævet.