Dato for udgivelse
28 Jun 2018 13:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 May 2018 10:43
SKM-nummer
SKM2018.328.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Esbjerg, BS 10-848/2016
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Vandtilslutningsbidrag, eltilslutningsbidrag, fradrag, grundværdien,
Resumé

Sagen omhandlede fradrag for grundforbedringer, herunder fradrag for henholdsvis vandtilslutningsbidrag og eltilslutningsbidrag.

For så vidt angår vandtilslutningsbidrag, anerkendte Skatteministeriet i duplikken, at sagsøgeren var berettiget til fradrag. Sagsøgeren var derfor at anse som den vindende part for denne del af sagen.

På den baggrund reviderede Skatteministeriet sin påstand i duplikken på den måde, at frifindelsespåstanden blev fastholdt, mod at sagen dog blev hjemvist til fornyet behandling hos vurderingsmyndigheden med henblik på opgørelse af fradraget i grundværdien for vandtilslutningsbidrag. Skatteministeriet fastholdt altså frifindelsespåstanden i relation til eltilslutningsbidrag.

For så vidt angår eltilslutningsbidrag, frafaldt sagsøgeren sin påstand om fradrag for eltilslutningsbidrag i processkrift I. Skatteministeriet var derfor at anse som den vindende part for denne del af sagen.

Sagsøgeren undlod imidlertid at tage bekræftende til genmæle over for Skatteministeriets reviderede påstand nedlagt i duplikken, og nedlagde i stedet i processkrift I påstand om, at Skatteministeriet skulle anerkende, at sagen skulle hjemvises i relation til fradrag for vandtilslutningsbidrag.

Der var på den baggrund enighed om, at sagen skulle hjemvises til vurderingsmyndigheden til opgørelse af fradraget for vandtilslutningsbidrag men ikke for eltilslutningsbidrag. Uenigheden vedrørte herefter alene, om sagsøgeren burde have taget bekræftende til genmæle over for Skatteministeriets påstand nedlagt i duplikken.

Parterne indgik efterfølgende et retsforlig om, at sagen skulle hjemvises til fornyet behandling hos vurderingsmyndigheden til opgørelse af fradraget for vandtilslutningsbidrag.

Sagsøgeren påstod sagsomkostningerne ophævet, mens Skatteministeriet påstod sig tilkendt sagsomkostninger.

Retten fandt, at idet sagsøgeren fik medhold i ”vandtilslutningsdelen”, og Skatteministeriet fik medhold i ”eltilslutningsdelen”, er udgangspunktet, at sagsomkostningerne bør ophæves.

Imidlertid udtalte retten, at sagen allerede efter Skatteministeriets afgivelse af duplik med den reviderede påstand kunne være afsluttet med et resultat svarende til retsforliget, hvorfor retten tiltrådte Skatteministeriets synspunkt om, at sagsøgeren efter Skatteministeriets duplik burde have taget bekræftende til genmæle over for den reviderede påstand.

Retten tilkendte på den baggrund Skatteministeriet sagsomkostninger bl.a. under hensyn til det merarbejde, herunder processkrifter, der var en følge af, at sagsøgeren ikke havde taget bekræftende til genmæle over for Skatteministeriets reviderede påstand.

Reference(r)

Vurderingslovens § 17 (Dagældende)

Vurderingslovens § 18 (Dagældende)

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-2, H.A.3.3.2 (Dagældende)


Parter

H1

(v/adv. Kristine Martin Berg)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv.fm. Mark Alexander Jarby Søndergaard)

Afsagt af byretsdommer

Ole Petersen

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der fremlagdes

-  e-mails af henholodsvis 5. og 19. februar 2018 fra sagsøgerens advokat, advokat Kristine Martin Berg, Randers,

-  e-mail af 8. februar 2018 med bilag C fra sagsøgtes advokat, Kammeradvokaten ved advokat Mattias Chor ved adv.fm. Mark Alexander Jarby Søndergaard, København.

Det tidligere fremlagte var til stede.

I overensstemmelse med retsbogen for den 29. januar 2018 har parterne afgivet sagsomkostningsindlæg i relation til retsforliget.

Sagsøgeren, H1, har påstået sagsomkostningerne ophævet, mens sagsøgte, Skatteministeriet, har påstået sig tillagt sagsomkostninger.

Retten bemærkede følgende vedrørende sagsomkostningsspørgsmålet:

I henhold til forliget sammenholdt med parternes oprindelige påstande har sagsøgeren fået medhold i "vandtilslutningsdelen" af sagen, mens sagsøgte har fået medhold i "eltilslutningsdelen", og retten finder, at udgangspunktet vil være, at sagens omkostninger bør ophæves.

Retten finder ikke, at sagsøgerens tilrettelæggelse af sagen, herunder ved indholdet af stævningen sammenholdt med replikken, bør føre til en anden vurdering vedrørende omkostningsforholdet ad "vandtilslutningsdelen".

Derimod finder retten, at sagen allerede efter sagsøgtes afgivelse af duplik, jf. sagsøgtes herved reviderede påstand kunne være afsluttet med et resultat svarende til retsforliget, idet retten kan tiltræde sagsøgtes synspunkt om, at sagsøgeren efter duplikken burde have taget bekræftende til genmæle over for sagsøgtes reviderede påstand.

Retten finder herefter, at sagsøgeren for det herved forbundne merarbejde for sagsøgte bør betale sagsomkostninger. Beløbet fastsættes efter omfanget af mersagsarbejdet sammenholdt til sagens værdi, og retten finder, at beløbet skønsmæssigt kan fastsættes til 5.500 kr. inkl. moms.

Retten bestemmer således, at sagsøgeren, H1, inden 14 dage i sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet, skal betale 5.500 kr.

Sagen sluttet.

Retten hævet.