Dato for udgivelse
06 Jun 2018 09:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Aug 2017 10:39
SKM-nummer
SKM2018.252.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
S-1454-17
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, momssvig, dokumentfalsk, udeblevet, kombinationsdom, fællesstraf,
Resumé

T var tiltalt for momssvig og 9 tilfælde af dokumentfalsk. T havde to virksomheder. I den første virksomhed havde han for 3. kvartal 2012 angivet et negativt momstilsvar på 525.000 kr. i stedet for den korrekte angivelse på 0 kr. T havde for den anden virksomhed for 1., 2. og 3. kvartal 2012 angivet et negativt momstilsvar på 179.388 kr., i stedet for mindst 40.770 kr. T unddrog herved for 745.158 kr. i moms i alt. T havde i forbindelse med SKATs afgiftskontrol gjort brug af falske fakturaer eller ordrebekræftelser for at få godkendt indgående moms.

T udeblev i byretten. T var tidligere straffet ved dom af 6. oktober 2010 med ubetinget fængsel og dom af 19. januar 2016 med delvis betinget fængsel.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten lagde ved bevisvurderingen vægt på den foretagne dokumentation af indberetninger, fakturaer og at de skriftlige erklæringer, der er afgivet overfor SKAT af de virksomheder, der angiveligt har udstedt fakturaer til de to virksomheder var ejet af T.  Dog blev det unddragne momstilsvar reduceret med 17.395 kr. vedrørende en markise, der tilsyneladende var leveret. T idømtes 1 års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 725.000 kr. Byretten udmålte straffen som en fællesstraf således, at den omfattede såvel den betingede som ubetingede del af kombinationsdommen af 19. januar 2016.

For landsretten var såvel anklager og forsvarer af den opfattelse, at den fællesstraf, der skal udmåles, alene skal omfatte den betingede del af kombinationsdommen.

Landsretten var enig heri, med den bemærkning, at afsoning af den ubetingede del af kombinationsdommen nu var indledt.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte straffen til 9 måneders ubetinget fængsel. Straffen var tillige en tillægsstraf til dommene af 19. januar og 8. december 2016.

Reference(r)

Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

Straffelovens § 171

Henvisning

-


Vestre Landsrets dom af 21. august 2017, sags nr. S-1454-17

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

(v/adv. Henriette Lyhne)

Afsagt af Landsretsdommerne

Astrid Bøgh, Kirsten Thorup og Henrik Præstgaard (kst.)

………………………………………………………………………………………………………

Byrettens dom af 13. juni 2017, sags nr. 7-4044/2016

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Sagen er med tiltaltes samtykke fremmet i medfør af  retsplejelovens § 855, stk. 3, nr. 4.

Anklageskrift er modtaget den 3. oktober 2016.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

Straffelovens § 289 stk. 1, jfr. Momslovens § 81 stk. 3, jfr. stk. 1 nr. 1 momssvig af særlig grov karakter

ved for 3. kvartal 2012 som indehaver af G1 cvr nr. ...11 med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han angav et negativt momstilsvar på 525.000 kr. i stedet for den korrekte angivelse på 0 kr. hvorved statskassen ville være blevet unddraget 525.000 kr. i moms, hvis SKAT ikke havde opdaget forholdet.

2.

Straffelovens § 289 jfr. momslovens § 81 stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1 momssvig af særlig grov karakter

ved for 1., 2., og 3. kvartal 2012 som indehaver af G2, cvr nr. …12 med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han for perioderne i alt angav et negativt momstilsvar på 179.388 kr. i stedet for mindst 40.770 kr., hvorved statskassen blev unddraget mindst 220.158 kr. i moms

3.

straffelovens § 171 dokumentfalsk

ved den 24. september 2012 som indehaver af  G1, cvr nr. ...11 i forbindelse med SKATs afgiftskontrol for at få godkendt indgående moms for 5.780 kr. at have gjort brug af en falsk faktura, der fremtrådte som udstedt af G3 den 4. september 2012 vedrørende salg af software til kasseløsning for i alt 28.900 kr.

4.

straffelovens  § 171 dokumentfalsk

ved den 24. september 2012 som indehaver af G1, cvr nr. ...11 i forbindelse med SKATs afgiftskontrol for at få godkendt indgående moms for 21.875 kr. at have gjort brug af en falsk faktura, der fremtrådte som udstedt af G4 den 13. august 2012 vedrørende salg af 1. års reklameradio for i alt 109.375 kr.

5.

Straffelovens  § 171  dokumentfalsk

ved den 24. september 2012 som indehaver af G1, cvr nr. ...11 i forbindelse med SKATs afgiftskontrol for at få godkendt indgående moms for 6.125 kr. at have gjort brug af en falsk faktura, der fremtrådte som udstedt af G5 den 7. august 2012 vedrørende salg af markise m.m. for i alt 30.625 kr.

6.

Straffelovens § 171 dokumentfalsk

ved den 24. september 2012 som indehaver af G1, cvr nr. ...11 i forbindelse med SKATs afgiftskontrol for at få godkendt indgående moms for 41.351 kr. at have gjort brug af en falsk ordrebekræftelse, der fremtrådte som udstedt af G6 den 30. august 2012 vedrørende salg af 2 kasseløsninger m.m. for i alt 206.758 kr.

7.

straffelovens § 171 dokumentfalsk

ved den 25. marts 2013 som indehaver af G1, cvr nr. ...11 i forbindelse med SKATs afgiftskontrol for at få godkendt indgående moms for 5.780 kr. at have gjort brug af en falsk faktura, der fremtrådte som udstedt af G3 den 4. september 2012 vedrørende salg af software til kasseløsning for i alt 28.900 kr.

8.

straffelovens § 171 dokumentfalsk

ved den 25. marts 2013 som indehaver af G1, cvr nr. ...11 i forbindelse med SKATs afgiftskontrol for at få godkendt indgående moms for 11.270 kr. at have gjort brug af en falsk faktura, der fremtrådte som udstedt af G5 den 30. april 2012 vedrørende salg af markiser for i alt 56.350 kr.

9.

Straffelovens § 171 dokumentfalsk

ved den 25. marts 2013 som indehaver af G1 cvr nr. ...11 i forbindelse med SKATs afgiftskontrol for at få godkendt indgående moms for 11.250 kr. at have gjort brug af en falsk faktura, der fremstod, som udstedt af G4 den 14. september 2012 vedrørende salg af radio reklame for i alt 56.250 kr.

10.

straffelovens § 171 dokumentfalsk

ved den 25. marts 2013 som indehaver af G1, cvr nr. ...11 i forbindelse med SKATs afgiftskontrol for at få godkendt indgående moms for 6.625 kr. at have gjort brug af en falsk faktura, der fremtrådte som udstedt af G7 den 4. marts 2012 vedrørende salg af omstillings system til butik inkl. internet musik roter, telefon m.m. for i alt 33.125 kr.

11.

straffelovens § 171 dokumentfalsk

ved den 25. marts 2013 som indehaver af G1, cvr nr. ...11 i forbindelse med SKATs afgiftskontrol for at få godkendt indgående moms for 64.000 kr. at have gjort brug af en falsk faktura, der fremtrådte som udstedt af G8 den 24. maj 2012 vedrørende køb af en pølsevogn for 320.000 kr.

Påstande

Sagen er fremmet uden tiltaltes tilstedeværelse i medfør af retsplejelovens § 855, stk. 3, nr. 4.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og tillægsbøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Anklageren har dokumenteret momsangivelsen vedrørende 3. kvartal 2012 for virksomheden G1, og momsangivelser vedrørende 1., 2. og 3. kvartal 2012 for virksomheden G2, samt mailkorrespondance mellem tiltalte og SKAT.

Anklageren har dokumenteret de fakturaer på varekøb, som tiltalte har fremsendt til SKAT, samt de involverede virksomheders besvarelser af SKATs henvendelser vedrørende virksomhedernes samhandel med tiltalte og om de enkelte fakturaer, der angiveligt er udstedt.

Tiltalte er tidligere straffet ved dom af 6. oktober 2010 med fængsel i 60 dage for overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 1, jf. § 171, og § 285, stk. 1 jf. § 279, jf. § 21. ved dom af 19. januar 2016 med kombinationsdorn af fængsel i 4 måneder for overtrædelse af straffelovens § 171, og § 279 jf. § 21. 30 dage af straffen skal afsones, medens den resterende del af straffen ikke skal fuldbyrdes, såfremt tiltalte i en prøvetid på et år ikke begår nyt strafbart forhold. Anklagerne har oplyst, at frihedsstraffen ikke er afsonet.

Kriminalforsorgen har udarbejdet personundersøgelse af 21. november 2016.

Rettens begrundelse og afgørelse

Vedrørende forhold 1 og 2

Tiltalte har den 12. september 2012 ved tast selv indsendt momsangivelse for 3. kvartal 2012 vedrørende virksomheden G1, som tiltalte havde momsregisteret den 4. september 2012. I momsangivelsen er salgsmomsen angivet til 0 og købsmomsen til 525.000 kr. SKAT har den 18. september 2012 indkaldt dokumentation for momsangivelsen. Tiltalte har den 21. september 2012 oplyst, at den korrekte købsmoms udgjorde 131.250,00. Tiltalte har til dokumentation herfor fremsendt fem fakturaer, der udviser en samlet købsmoms på ikke over 35.000 kr. Således som det fremgår nedenfor er disse fakturaer forfalskede.

Tiltalte har vedrørende I. 2. og 3. kvartal 2012 vedrørende virksomheden G2 indsendt tast selv momsangivelser med negative momstilsvar på henholdsvis 141.671 kr. 39.145 kr. og 1.428 kr. SKAT har alene kunnet godkende købsmoms med 37.000 kr. opstået i forbindelse med tiltalte købte varetageret til en pølsevogn af sin mor. Købet af inventar til samme for et beløb på 531.250 kr. er tilbageført ved kreditnota. Ingen af de to fakturaer er betalt. Til dokumentation for købsmomsen har tiltalte fremsendt et antal fakturaer. Således som det fremgår nedenfor er disse fakturaer forfalskede.

På grundlag af den foretagne dokumentation af indberetninger, fakturaer og af de skriftlige erklæringer, der er afgivet overfor SKAT af de virksomheder, der angiveligt har udstedt fakturaer til de to virksomheder ejet af tiltalte, finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig i det beskrevne omfang, dog således at det unddragne momstilsvar skal reduceres med 17.395 kr. da den af fakturaen omhandlede markise tilsyneladende har været leveret, og da der efter sælgers tilbagetagelse tilsyneladende fortsat består en gældsforpligtelse.

Vedrørende forhold 3-11

De af forholdene omhandlede fakturaer og ordrebekræftelsen har tiltalte fremsendt til SKAT som dokumentation for indberettet købsmoms. På grundlag af gennemgangen af disse dokumenter og de angivelige sælgere skriftlige besvarelser af SKATs spørgsmål, finder retten det bevist, at tiltalte har forfalsket dokumenter, der er udstedt af andre, således at dokumenterne fremstår som fakturaer udsted til tiltaltes virksomheder, idet tiltalte enten har forfalsket tilbud, således at de fremstod som fakturaer, eller selv udarbejdet fakturaer, der fremstod som udstedt af andre.

Straffen fastsættes til fængsel i et år, jf. straffelovens § 289 jfr. momslovens § 81 stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1, og straffelovens § 172, jf. § 171. Straffen omfatter jf. straffelovens § 89, jf. § 61, stk. 1. den betingede og den ubetingede og endnu ikke afsonede straffastsat ved dom af 19. januar 2016.

To voterende tinder, henset til sagens grovhed, og da den lange sagsbehandlingstid ikke findes at kunne føre til et andet resultat, ikke grundlag for at gøre tillægs- og fællesstraffen helt eller delvist betinget med vilkår om samfundstjeneste

En voterende finder, at straffen bør udmåles som men kombinationsdorn med særvilkår. Denne voterende lægger vægt på, at sagen vedrører forhold begået i 2012 og 2013. SKAT har fremsendt tiltalebegæringen til anklagemyndigheden den 11. april 2014. Anklagemyndigheden har fremsendt anklageskrift til retten den 3. oktober 2016, og det fremgår, at der mens sagen har befundet sig hos anklagemyndigheden ikke er foretaget yderligere efterforskning, dog har anklagemyndigheden den 1. september 2015 og den 17. marts 2016 forsøgt at foretage telefoniske afhøringer af tiltalte. Denne voterende finder der­ for, at tre måneder af fælles og tillægsstraffen skal afsones nu, og at den resterende del af straffen ikke skal afsones såfremt tiltalte i en prøvetid på et år ikke begår nyt strafbart forhold. Tiltalte skal endvidere inden for en længstetid på 8 måneder udføre ulønnet samfundstjeneste i 120 timer.

Straffen fastsættes efter stemmeflertallet.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 725.000 kr., jf. straffelovens § 58, stk. 2.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år. Straffen er en fællesstraf, der omfatter den betingede og den ubetingede straf fastsat ved dom af

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 725.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 50 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

………………………………………………………………………………………………………

Vestre Landsrets dom af 21. august 2017, sags nr. S-1454-17

Byretten har den 13. juni 2017 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 7-4044/2016).

Påstande

Tiltalte har påstået formildelse, herunder således at straffen gøres delvist betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at straffen udmåles til 1 års fængsel som en fællesstraf med den betingede del af straffen idømt ved dom af 19. januar 2016 og en tillægsstraf til dommene af 19. januar og 8. december 2016.

Supplerende oplysninger

Sagen har i byretten været behandlet i tiltaltes fravær, jf. retsplejelovens § 855, stk. 3, nr. 3.

Ud over det, der fremgår af byrettens dom, er tiltalte straffet ved domafsagt af Byretten den 24. juni 2005 med 4 måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste for 10 forhold af tyveri og dokumentfalsk, og ved dom af 8. december 2016 afsagt af byretten med fængsel i 8 måneder for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 224, stk. 2, og § 232.

Tiltalte er efter det, der er oplyst under hovedforhandlingen, indkaldt til samlet afsoning den 1. august 2017 af dommen af 8. december 2016 på 8 måneders fængsel og den ubetingede del af dommen af 19. januar 2016 på 30 dages fængsel og har indledt afsoningen.

Forklaring

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han, før han indledte afsoningen, har arbejdet som social- og sundhedshjælper i Y1 Kommune. Han er ansat i et privat firma. Hans arbejde består i aftenvagter i 25-30 timer ugentligt. Han bor alene. Han lider af en tarmsygdom. Han er velmedicineret, men har det dårligt psykisk, fordi han skal afsone. Han har for en måned siden forsøgt at begå selvmord. Han afsoner i øjeblikket de 30 dage af kombinationsdommen fra 19. januar 2016. Han påbegyndte afsoningen den 1. august 2017. I 2012-2013, hvor de forhold, der er omhandlet af denne sag, blev begået, hang hans økonomi i laser, og han manglede penge mellem hænderne. Han solgte sit sommerhus. Han er ikke længere guide i udlandet, og derfor vil han have mulighed for at afvikle samfunds­ tjeneste.

Landsrettens begrundelse og resultat

Den indankede dom er udmålt som en fællesstraf således, at den omfatter såvel den betingede som den ubetingede del af kombinationsdommen af 19. januar 2016.

Såvel anklageren som forsvareren er af den opfattelse, at den fællesstraf, der skal udmåles, alene skal omfatte den betingede del af kombinationsdommen. Med den bemærkning, at afsoning af den ubetingede del af kombinationsdommen efter det oplyste nu er indledt, er landsretten enig heri.

Straffen, der tillige er en tillægsstraf til dommene af 19. januar og 8. december 2016, udmåles til fængsel i 9 måneder. Landsretten finder ikke grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten har lagt vægt på det unddragne beløbs størrelse, tiltaltes forstraffe og det sagsforløb, som er beskrevet i dissensen til byrettens dom.

Det tiltrædes, at tiltalte er idømt en tillægsbøde på 725.000 kr. med forvandlingsstraf på fængsel i 50 dage.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom ændres, således at straffen nedsættes til fængsel i 9 måneder.

Byrettens afgørelse om tillægsbøde og om sagsomkostninger stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.