Dato for udgivelse
01 Jun 2018 07:34
Til
Tonnagebeskattede selskaber
Sagsnummer
18-0657486
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Fordelingen af rederiernes ejerede bruttotonnage har været stigende.


Hvorfor dette nyhedsbrev
Efter § 4, i bekendtgørelse nr. 770 af den 25. juni 2014, skal selskaber og foreninger m.v. fra og med indkomståret 2014 selvangive digitalt ved brug af de digitale kanaler, som SKAT anviser. 

Såfremt et tonnageskattepligtigt selskab ejer skibe, som er omfattet af tonnageskatteordningen, er indberetning af flagoplysninger en obligatorisk del af den digitale selvangivelse. 

Flagoplysningerne angiver i hvilket omfang den ejede bruttotonnage, som rederiet har anvendt i årets løb, har været registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS, henholdsvis uden for EU/EØS. 

SKAT kan på baggrund af disse indberetninger meddele, at procentfordelingen af den ejede bruttotonnage for rederierne – set under ét - fordeler sig således: 

 

Indenfor EU/EØS:

Udenfor EU/EØS:

I gennemsnit over indkomståret 2015

91,95 %

8,05 %

I gennemsnit over indkomståret 2016

94,61 %

5,39 %

Ændring

2,66 %

 

Som det fremgår af tallene har andelen registreret indenfor EU/EØS har været stigende.

Betydningen af stigende andel
Da andelen har været stigende finder reglen i tonnageskattelovens § 6 a, stk. 1 ikke anvendelse. Det betyder, at rederiet ikke skal opfylde betingelsen om, at rederiets ejede bruttotonnage, der er registret indenfor EU/EØS, over indkomståret 2017 skal fastholdes eller forøges. 

Forbehold
SKAT tager forbehold for senere ændringer, idet SKATs beregning af procentfordelingen er foretaget på baggrund af de indberettede oplysninger. 

Yderligere information
For yderligere information kan der henvises til Den juridiske vejledning på www.skat.dk.

Med venlig hilsen

SKAT

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter