Dato for udgivelse
01 Jun 2018 07:36
Til
Tonnagebeskattede selskaber
Sagsnummer
18-0657465
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Fordeling af operatørselskabernes opererede bruttotonnage har været faldende.


Hvorfor dette nyhedsbrev
Efter § 4 i bekendtgørelse nr. 770 af den 25. juni 2014, skal selskaber og foreninger m.v. fra og med indkomståret 2014 selvangive digitalt ved brug af de digitale kanaler, som SKAT anviser. 

Såfremt et tonnageskattepligtigt selskab operer skibe, som er omfattet af tonnageskatteordningen, er indberetning af flagoplysninger en obligatorisk del af den digitale selvangivelse. 

Flagoplysningerne angiver i hvilket omfang den opererede bruttotonnage, som operatørselskabet har anvendt i årets løb, har været registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS, henholdsvis uden for EU/EØS. 

SKAT kan på baggrund af disse indberetninger meddele, at procentfordelingen af den opererede bruttotonnage for operatørselskaberne – set under ét - fordeler sig således:

Indenfor EU/EØS

Udenfor EU/EØS

Gennemsnit over indkomståret 2015

57,35 %

42,65 %

Gennemsnit over indkomståret 2016

44,90 %

55,10 %

Ændring

- 12,45 %

Som det fremgår af tallene har andelen registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS været faldende. 

Betydningen af faldende andel
Da andelen har været faldende finder reglen i tonnageskattelovens § 21 a, stk. 2, anvendelse. Det betyder, at det enkelte operatørselskab skal opfylde betingelsen om, at operatørselskabets opererede bruttotonnage, der er registret i en stat, der er medlem af EU/EØS, over indkomståret 2017 skal være fastholdt eller forøget i forhold til basisdagen. Såfremt operatørselskabet ikke opfylder denne betingelse beskattes indtægt fra den yderligere andel efter reglen i tonnageskattelovens § 21 a, stk. 2, der henviser til lovens § 6 b. 

Undtagelse
Det skal bemærkes, at denne bestemmelse kun finder anvendelse, såfremt operatørselskabets opererede bruttotonnage i gennemsnit over indkomståret 2017 ikke har været mindst 60 pct., der er registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS jf. tonnageskattelovens § 21 a, stk. 2. 

Forbehold
SKAT tager forbehold for senere ændringer, idet SKATs beregning af procentfordelingen er foretaget på baggrund af de indberettede oplysninger. 

Yderligere information
For yderligere information kan der henvises til Den juridiske vejledning på www.skat.dk.

Med venlig hilsen

SKAT

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter