Indhold

Dette afsnit beskriver praksis for tilbagekaldelse af tilladelse af til skattefri tilførsel af aktiver.

Højesteret har i SKM2018.590.HR afsagt en dom om tilbagekaldelse af en tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver.

Se også

  • C.D.6.3.6.2 om bortfald af tilladelse til skattefri aktieombytning
  • C.D.6.2.4.2 om efterfølgende dispositioner
  • A.A.5.3 Tilbagekaldelse i bebyrdende retning

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2018.590.HR

Sagen angik om SKAT kunne tilbagekalde en tilladelse til, at selskabet H1 kunne foretage en skattefri tilførsel af aktiver til et nyoprettet selskab, som selskabt H1 ejede sammen med et andet selskab G2.

Højesterets flertal (3-2) fandt, at tilladelsen ikke kunne tilbagekaldes, idet tilførslen af aktiver måtte anses for forretningsmæssigt begrundet. Endvidere fandt Højesteret, at SKAT allerede på tidspunktet for udstedelse af tilladelsen var bekendt med, at selskabet G2 havde en købsoption, hvorefter det kunne købe selskab H1s aktier i det fælles selskab i tilfælde af en børsnotering. Landsretten var kommet til det modsatte resultat.

Dommen ændrer SKM2018.96.ØLR