Dato for udgivelse
14 Jun 2018 12:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 May 2018 13:11
SKM-nummer
SKM2018.272.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
18-0183669
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skattefri aktieombytning, Gibraltar, selskab
Resumé

Spørger var hjemmehørende i Danmark og ejede 100% af anparterne i et dansk selskab (H2 ApS) og 100% af selskabskapitalen i et selskab hjemmehørende på Gibraltar (H1 Ltd.).

Spørger ønskede at foretage en skattefri aktieombytning med H2 Aps, som det erhvervende selskab af H1 Ltd.

Skatterådet bekræftede, at spørger opfyldte betingelserne for at foretage en skattefri aktieombytning, herunder at det erhvervede selskab, som var hjemmehørende på Gibraltar, svarede til et dansk aktie- eller anpartsselskab.

Hjemmel

Aktieavancebeskatningsloven § 36

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 36

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.D.6.3.2. Hvem kan anvende reglerne om skattefri aktieombytning

Spørgsmål

 1. Kan SKAT bekræfte, at A skattefrit kan ombytte 100% af selskabskapitalen i H1 Ltd med anparter i H2 ApS, efter bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 36?
 2. Under forudsætning af, at spørgsmål 1 besvares med ja, kan det så bekræftes, at den nominelle kapitalforhøjelse i H2 ApS kan opgøres ud fra forholdet mellem den regnskabsmæssige egenkapital i de to selskaber der indgår i transaktionen? Regnskabsmæssig egenkapital i H1 Ltd opgøres på regnskabsafslutningstidspunktet 31. december 2017, som bankindestående på Gibraltar den 31. december 2017 med tillæg af den regnskabsmæssige egenkapital i H3 ApS den 31. december 2017. Regnskabsmæssig egenkapital i H2 ApS opgøres på regnskabsafslutningstidspunktet 30. september 2017.

Svar

 1. Ja
 2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ejer personligt 100% af kapitalen i selskabet H1 Ltd, Gibraltar, som har kalenderår som regnskabsår. Han ejer også 100% af kapitalen i selskabet H2 ApS, som har regnskabsår 30. september. Han ønsker nu at foretage en skattefri aktieombytning af kapitalen i H1 Ltd, Gibraltar med anparter i H2 ApS. Han ønsker at gennemføre ombytningen uden tilladelse fra SKAT, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6. Han opfylder kravene i stk. 6, idet det erhvervende selskab er et dansk registreret anpartsselskab.

A erhvervede 50% af kapitalen i H1 Ltd ved stiftelsen den 12. december 2002. De øvrige 50% erhvervedes af B. De stiftede selskabet sammen, med henblik på nogle fælles potentielle aktiviteter i X-land, som aldrig blev realiseret. Selskabet var derfor i de første år et hvilende selskab, med en bankkonto på Gibraltar som eneste aktiv. Kontoen skulle dække løbende udgifter til opretholdelse af selskabet. Den xx år 1 erhvervede A Bs kapitalandele for 100 DKK, således at hele kapitalen fra denne dato ejes af A. På dette tidspunkt var eneste aktiv i selskabet stadig en bankkonto på Gibraltar, som skulle dække selskabets løbende udgifter. Den 24. november 2010 erhvervede H1 Ltd 100% af kapitalen, i alt nominelt 125.000 DKK i H3 ApS fra H4 A/S for 125.000 DKK. H4 A/S, blev tvangsopløst den xx år 6, som en umiddelbar konsekvens af finanskrisen. H1 Ltd har således aktuelt kun to aktiver, en bankkonto på Gibraltar og 100% af kapitalen i H3 ApS. H3 ApS har ikke udloddet udbytter efter xx år 4.

H2 ApS er stiftet i 1992, med A som ejer af 100% af kapitalen. Der blev indskudt kontant nominelt 200.000 DKK nominel kapital til kurs 100. Det betyder, at der er hovedaktionærnedslag på disse anparter, jf. aktieavancebeskatningslovens § 47. Der er ikke hovedaktionærnedslag på kapitalandelene i H1 Ltd, Gibraltar. Derfor ønsker A svar på hvorledes bytteforholdet principielt kan fastsættes mellem H2 ApS og H1 Ltd, således at kravet i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6 om at ombytningen opgøres til handelsværdier kan opfyldes.

Den skattefri anpartsombytning vil blive gennemført så snart SKAT har svaret bekræftende på denne anmodning.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er vores vurdering, at H1 Ltd, Gibraltar svarer til et dansk anpartsselskab, som krævet i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1, første punktum. Vurderingen er baseret på følgende forhold:

 • As hæftelse i selskabet er begrænset til den indskudte kapital.
 • Selskabet er stiftet og registreret i selskabsregisteret på Gibraltar Selskabskapitalen udgør xx kapitalandele af 1 GBP.
 • Der er mulighed for at udvide deltagerkredsen og kapitalandelene er omsættelige.
 • Selskabet har siden stiftelsen været administreret af H5 på Gibraltar som direktionsfunktion.
 • Vi henviser i øvrigt til stiftelsesdokument og vedtægter, som er vedlagt i kopi.
 • Vi henviser til skatterådets afgørelse SKM2008.95 SR, hvor Skatterådet godkender en lignende ombytning.

H1 Ltd har ikke været skattepligtigt til Danmark efter selskabsskattelovens § 1, stk. 6, idet selskabet ikke er registreret i Danmark og ikke har nogen daglig ledelse bosiddende i Danmark. Vi gør i den forbindelse særligt opmærksom på, at selvom selskabet havde været registreret som fuldt skattepligtigt i Danmark, så ville der ikke være nogen positiv indkomst til beskatning, idet der ikke har været nogen aktivitet i selskabet, ud over at være ejer af H3 ApS.

Vi finder det vanskeligt at finde forhold der taler imod at svare ja på spørgsmål 1.

Spørgsmål 2 ønskes besvaret med et ja, ud fra, at de regnskabsmæssige egenkapitaler i de to selskaber giver et rimeligt og sagligt begrundet forhold mellem værdierne, idet

 • Ejendomme indregnes til individuelle dagsværdier
 • Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder indregnes til indre værdi
 • Børsnoterede værdipapirer indregnes til statusdagens børskurser

Der henvises til bilaget, som er indsendt til SKAT med en principopgørelse for ombytningsforholdet, da regnskaberne 30.09. og 31.12.2017 endnu ikke er færdige.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at A skattefrit kan ombytte 100% af selskabskapitalen i H1 Ltd med anparter i H2 ApS, efter bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 36.

Begrundelse

En aktieombytning er en transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller, hvis det allerede har et sådant flertal, erhverver en yderligere andel ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 2.

Det følger af aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, at et selskab kan foretage en skattefri aktieombytning uden tilladelse, såfremt de objektive betingelser i stk. 1-3 samt betingelserne i stk. 6 er opfyldt.

Efter bestemmelsen i stk. 1 er det bl.a. et krav, at såvel det erhvervende selskab, H2 ApS samt det erhvervede selskab, H1 Ltd er selskaber, der svarer til danske aktie- eller anpartsselskaber.

Det følger af juridisk vejledning, at ved afgørelsen af, om et selskab svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab, lægges der særligt vægt på, at der er tale om et erhvervsdrivende selskab undergivet retlig regulering og med en fast indskudskapital, i hvilket ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, men hvor hæftelsen er begrænset til den kapital, som deltagerne har indskudt og selskabets øvrige formue. Der kan dog også lægges vægt på andre momenter.

Mindre væsentlige fravigelser i forhold til danske aktie- og anpartsselskaber bevirker dog ikke, at tilladelse vil være udelukket.

Rådgiver har oplyst, at H1 Ltd er indregistreret på Gibraltar med stiftelsesdokument og vedtægter, selskabskapitalen er xx kapitalandele af 1 GBP og deltagernes hæftelse er begrænset til den indskudte kapital. Endvidere er der mulighed for at udvide deltagerkredsen og kapitalandelene er omsættelige.

Endvidere har rådgiver telefonisk oplyst, at deling af overskud sker efter ejerandel.

På baggrund heraf er det SKATs vurdering, at H1 Ltd svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab. Kravet i stk. 1 er dermed opfyldt.

Af stk. 2 følger, at det er en betingelse, at det erhvervende selskab opnår flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab. Idet H2 ApS overtager hele aktiekapitalen i H1 Ltd, er betingelsen opfyldt.  

Det er ydermere en betingelse, at aktionæren (her A) i det erhvervede selskab (H1 Ltd) som vederlag alene modtager anparter i det erhvervende selskab (H2 ApS) og eventuelt en kontant udligningssum, jf. stk. 3. A modtager alene anparter i H2 ApS. Betingelsen er dermed opfyldt.  

Af stk. 6 fremgår, at det er en betingelse for at foretage aktieombytningen skattefrit, at ombytningen sker til handelsværdi. Det vil sige, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum skal være til handelsværdien af de ombyttede aktier.

Det er i bilag til anmodningen oplyst, at der udstedes xx nye anparter i H2 ApS til kurs xx svarende til værdien af H1 Ltd Gibraltar på xx kr.

Værdiansættelsen har været til udtalelse hos Store Selskaber - Kompetent Myndighed, der har afgivet følgende udtalelse:

"I forbindelse med aktieombytningen kan det ikke afvises at den bogførte værdi af egenkapitalen, kan bruges som markedsværdi for de to selskaber.

Langt størstedelen af aktivsiden for de to selskaber inklusive datterselskaber består af investeringsejendomme. Disse er i regnskaberne opgjort til dagsværdi. På baggrund af dette vurderer kompetent myndighed, at indre værdi ved regnskabsafslutning kan benyttes i forbindelse med aktieombytningen.

Det er kompetent myndigheds opfattelse, at hovedaktionærnedslaget ikke har indflydelse på markedsværdien af anparterne i H2 ApS. Nedslaget overgår ikke til køber, og har derved kun værdi for sælger.

Det er dermed kompetent myndigheds opfattelse at den pris der ville fremkomme mellem en villig sælger og en oplyst køber, ikke vil blive influeret af hovedaktionærnedslaget"

Herefter finder SKAT, at betingelsen i stk. 6, om at ombytningen skal ske til handelsværdi, er opfyldt.

Af stk. 6 fremgår yderligere, at det er en betingelse for ombytning af aktier uden tilladelse, at aktionærer (her A), der har bestemmende indflydelse i det erhvervede selskab (her H1 Ltd), jf. ligningslovens § 2, ombytter aktierne i dette selskab med aktier i et selskab (her H2 ApS), der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, en stat, der er medlem af EU/EØS, eller en stat, som har en dobbeltbeskatnings­overenskomst med Danmark. Idet H2 ApS er hjemmehørende i Danmark er betingelsen opfyldt.

Endelig er det en betingelse, at det erhvervende selskab, H2 ApS ikke afstår aktier i det erhvervede selskab, H1 Ltd, i en periode på 3 år efter ombytningstidspunktet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Under forudsætning af, at spørgsmål 1 besvares med ja ønskes det bekræftet, at den nominelle kapitalforhøjelse i H2 ApS kan opgøres ud fra forholdet mellem den regnskabsmæssige egenkapital i de to selskaber der indgår i transaktionen. Regnskabsmæssig egenkapital i H1 Ltd opgøres på regnskabsafslutningstidspunktet 31. december 2017, som bankinde­stående på Gibraltar den 31. december 2017 med tillæg af den regnskabsmæssige egenkapital i H3 ApS den 31. december 2017. Regnskabsmæssig egenkapital i H2 ApS opgøres på regnskabs­afslutnings­tidspunktet 30. september 2017.

Begrundelse

Værdiansættelsen har været til udtalelse hos Store Selskaber - Kompetent Myndighed, der har afgivet følgende udtalelse:

"I forbindelse med aktieombytningen kan det ikke afvises at den bogførte værdi af egenkapitalen, kan bruges som markedsværdi for de to selskaber.

Langt størstedelen af aktivsiden for de to selskaber inklusive datterselskaber består af investeringsejendomme. Disse er i regnskaberne opgjort til dagsværdi. På baggrund af dette vurderer kompetent myndighed, at indre værdi ved regnskabsafslutning kan benyttes i forbindelse med aktieombytningen.

Det er kompetent myndigheds opfattelse, at hovedaktionærnedslaget ikke har indflydelse på markedsværdien af anparterne i H2 ApS. Nedslaget overgår ikke til køber, og har derved kun værdi for sælger.

Det er dermed kompetent myndigheds opfattelse at den pris der ville fremkomme mellem en villig sælger og en oplyst køber, ikke vil blive influeret af hovedaktionærnedslaget."

SKAT forudsætter, at der ikke sker væsentlige værdiændringer af de to selskaber fra tidspunktet for regnskabernes afslutning til tidspunktet for aktieombytningen. 

På baggrund heraf indstiller SKAT, at der svares bekræftende.

SKAT har ikke taget stilling til fordeling af hovedaktionærnedslag efter aktieavancebeskatningslovens § 47.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Aktieavancebeskatningsloven § 36

Stk. 1 Ved ombytning af aktier har aktionærerne i det erhvervede selskab adgang til beskatning efter reglerne i fusionsskattelovens §§ 9 og 11, når såvel det erhvervende som det erhvervede selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 2009/133/EF, eller er selskaber, som svarer til danske aktie- eller anpartsselskaber, men som er hjemmehørende i lande uden for EU. Som fusionsdato anses i denne sammenhæng datoen for aktieombytningen. Anvendelse af reglerne i 1. pkt. er betinget af, at der er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte særlige vilkår for tilladelsen. 1.-4. pkt. finder ikke anvendelse, når det erhvervede eller det erhvervende selskab ved beskatningen her i landet anses for at være en transparent enhed.

Stk. 2. Ved ombytning af aktier, jf. stk. 1, forstås den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller, hvis det allerede har et sådant flertal, erhverver en yderligere andel ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum. Betingelserne i 1. pkt. om, at det erhvervende selskab skal opnå flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab, anses for opfyldt, selv om det erhvervende selskab umiddelbart efter aktieombytningen spaltes efter reglerne i fusionsskattelovens § 15 a.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at der ikke sker beskatning efter §§ 9, 12-14, 17-19 og 22 i tilfælde, hvor et selskab erhverver hele aktiekapitalen i et andet selskab, eller hvor et selskab, der i forvejen ejer aktier i et andet selskab, erhverver resten af aktiekapitalen i det andet selskab. Det er en betingelse, at aktionærerne i det andet selskab som vederlag alene modtager aktier i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum. Fusionsskattelovens §§ 9-11 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Det er en betingelse, at transaktioner som nævnt i stk. 1 og 3 gennemføres inden for en periode på højst 6 måneder regnet fra den første ombytningsdag. Told- og skatteforvaltningen kan forlænge fristen i 1. pkt. Ombytning af aktier kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.

Stk. 5. Hvis det erhvervede selskab er omfattet af § 19, finder stk. 3 kun anvendelse, hvis det erhvervende selskab tillige er omfattet af § 19. Hvis det erhvervede selskab er omfattet af § 22, finder stk. 3 kun anvendelse, hvis det erhvervende selskab tillige er omfattet af § 22. Hvis det erhvervede selskab er omfattet af § 21, finder stk. 3 kun anvendelse, hvis det erhvervende selskab tillige er omfattet af § 21.

Stk. 6. Ombytning af aktier efter stk. 1-5 kan gennemføres, uden at der er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen. Det er en betingelse, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier. Det er dernæst en betingelse, at det erhvervende selskab ikke afstår aktier i det erhvervede selskab i en periode på 3 år efter ombytningstidspunktet. Uanset 3. pkt. kan aktierne i det erhvervede selskab i den nævnte periode afstås i forbindelse med en skattefri omstrukturering af det erhvervende eller det erhvervede selskab, hvis der ved omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end aktier. I sådanne tilfælde finder betingelsen i 3. pkt. i sin restløbetid anvendelse på selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende skattefrie omstrukturering. Det er en betingelse for ombytning af aktier uden tilladelse, at aktionærer, der har bestemmende indflydelse i det erhvervede selskab, jf. ligningslovens § 2, ombytter aktierne i dette selskab med aktier i et selskab, der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, en stat, der er medlem af EU/EØS, eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

Stk. 7. Senest samtidig med indgivelsen af selvangivelsen for det indkomstår, hvor aktieombytningen er gennemført, skal det erhvervende selskab give told- og skatteforvaltningen oplysning om, at selskabet har deltaget i en aktieombytning efter reglerne i stk. 6. Hvis det erhvervende selskab afstår aktier som nævnt i stk. 6, 3. pkt., skal told- og skatteforvaltningen gives oplysning herom senest 1 måned efter afståelsen.

Praksis

SKM2008.95.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger kunne anvende reglen om skattefri aktieombytning, herunder at et “Jersey Private Company Limited by Shares" svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab, hvorved selskabet var kvalificeret til at deltage i en skattefri aktieombytning uden tilladelse fra SKAT

Juridisk vejledning 2018-1 - C.D.6.3.2 Hvem kan anvende reglerne om skattefri aktieombytning?

Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke typer af selskaber mv. der kan benytte reglerne om skattefri aktieombytning.

Afsnittet indeholder:

 • Reglen
 • Hvilke selskaber er omfattet - ABL § 36, stk. 1 og 2
 • Helejerskab for andre selskaber - ABL § 36, stk. 3
 • Investeringsselskaber og -foreninger - ABL § 36, stk. 5
 • Transparente enheder
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Reglen

ABL § 36, stk. 1, og 2, hviler på direktiv 2009/133/EF (fusionsskattedirektivet).

Bestemmelserne omfatter de tilfælde, hvor både det erhvervende og det erhvervede selskab er

 • omfattet af begrebet “selskab i en medlemsstat" i fusionsskattedirektivets artikel 3
 • selskaber, som svarer til danske aktie- eller anpartsselskaber, og hvor det erhvervende selskab får flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab.

ABL § 36, stk. 3, er en dansk bestemmelse, som handler om de tilfælde, hvor selskaberne ikke er omfattet af begrebet “selskab i en medlemsstat". Det er et krav, at det erhvervende selskab får helejerskab af det erhvervede selskab.

Hvilke selskaber er omfattet - ABL § 36, stk. 1 og 2

Ved afgørelsen af, om et selskab svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab, lægges særligt vægt på, at der er tale om et erhvervsdrivende selskab undergivet retlig regulering og med en fast indskudskapital, i hvilket ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, men hvor hæftelsen er begrænset til den kapital, som deltagerne har indskudt og selskabets øvrige formue. Der kan dog også lægges vægt på andre momenter.

Mindre væsentlige fravigelser i forhold til danske aktie- og anpartsselskaber bevirker dog ikke, at tilladelse til succession vil være udelukket. Afgørelsen af, om der er tale om et aktie- eller anpartsselskabslignende selskab ifølge ABL § 36, stk. 1, træffes i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om at få tilladelse til succession ved ombytning af aktier.

Ansøgeren skal ved at give oplysninger om selskabet og om de regler, selskabet er undergivet, kunne dokumentere, at der er tale om et selskab, som svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab.