Der kan endvidere afvises i særlige tilfælde, nemlig hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse. Se SFL § 24, stk. 2. En typisk afvisningsårsag kan her være, at en påtænkt disposition ikke er tilstrækkeligt eller entydigt beskrevet som i sagen SKM2014.494.SR, der er beskrevet nedenfor.

Eksempel ( usikkerhed om faktiske oplysninger)

I SKM2016.153.SR afviste Skatterådet anmodningen om bindende svar, idet Skatterådet fandt, at det var overvejende usandsynligt, at forudsætningen som spørgeren bad om blev lagt til grund, kunne anses for opfyldt. 

Se også SKM2017.261.SR hvor en spørger havde forudsat, at denne kunne erhverve medarbejderoptioner til køb af børsnoterede aktier i en virksomhed fra en medarbejder i virksomheden. Efter en nærmere vurdering af de fremlagte planer for optionsprogrammet i virksomheden, fandt Skatterådet, at der var en række forhold, der pegede på, at det var overvejende usandsynligt, at optionerne kunne overdrages til tredjemand. Skatterådet afviste derfor at besvare de stillede spørgsmål.

Se SKM2017.575.SR, hvor anmodningen om bindende svar blev afvist, da spørgers indlagte forudsætninger om, at bonus ikke var retserhvervet i optjeningsåret, ikke fremgik tilstrækkeligt entydigt i det beskrevne faktum.

Eksempel (usikkerhed om betingelse i lovbestemmelse kan anses for opfyldt)

Skatterådet finder efter en samlet vurdering ud fra de konkrete omstændigheder, at spørgsmålet ikke kan besvares med fornøden sikkerhed. Se SKM2016.72.SR

Eksempel (usikkerhed om kommanditisters overdragelse af anparter til komplementar)

Kommanditisterne påtænkte at overdrage kommanditistanparter til komplementarselskabet og havde anmodet om bindende svar om de skattemæssige virkninger. Der var imidlertid en sådan usikkerhed om dispositionens endelige indhold, at anmodningen om bindende svar blev afvist, fordi dispositionen blev anset for at have foreløbig karakter, således at en besvarelse ville få karakter af rådgivning. Et spørgsmål om kursgevinstbeskatning blev ligeledes afvist, fordi den påtænkte disposition ikke var præcist og fyldestgørende beskrevet. Se SKM2014.494.SR.

Eksempel (usikkerhed om lægers ansættelsesvilkår i privathospital)

Der ønskedes bindende svar om, hvorvidt læger tilknyttet et privathospital skulle anses som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende. Da de enkeltes lægers vilkår ikke nødvendigvis var ens og da eventuelle forskelligheder ikke var tilstrækkelig belyst, blev anmodningen afvist, fordi den ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed, jf. SFL § 24, stk. 2. Se SKM2014.451.SR.

Eksempel (usikkerhed om vilkår for lån)

Angående et spørgsmål om fradragsret for renteudgifter blev det lagt til grund, at der bestod en ikke ubetydelig usikkerhed om lånets rentebærende karakter, hvorfor der skete afvisning, se SFL § 24, stk. 2. Se SKM2013.327.SR.

Eksempel (afvisning som følge af usikkerhed om ekspropriationsvilje)

Der manglede tilstrækkelige oplysninger om ekspropriationsvilje angående en ejendom i Tyskland, der var frivilligt overdrager, hvorfor der skete afvisning med henvisning til SFL § 24, stk. 2. Se SKM2013.220.SR

Eksempel (tidspres)

Det fremgår også af lovforarbejderne, at afvisning kan komme på tale, hvis spørgsmålet er af så hastende karakter, at det ikke er muligt at besvare det inden for spørgerens tidsramme.

Eksempel (sammenhæng med spørgerens øvrige forhold)

Afvisning kan komme på tale, hvis spørgsmålet ikke kan besvares løsrevet fra spørgerens øvrige forhold.

Eksempel (usikkerhed om indhold af civilretlig aftale)

Anmodning om bindende svar om avance ved salg af landbrugsejendom blev afvist, da der var usikkerhed om aftaletidspunktet. Se SKM2009.556.SR.

Eksempel (usikkerhed om grundlaget for næringsbeskatning)

Anmodningen om bindende svar om avance ved salg af parcelhus blev afvist, fordi de foreliggende oplysninger om indkomst- og formueforhold var så usikre, at det ikke var muligt at vurdere, om der var grundlag for næringsbeskatning. Se SKM2011.53.BR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

Skatterådet

xSKM2018.421.SRx

xSkatterådet afviste at besvare et spørgsmål om, hvorvidt en virksomhed kunne anses for elproducent efter elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c, jf. SFL § 24, stk. 2. Der var i anmodningen ikke fremlagt et aftalegrundlag med angivelse af vilkårene for et salg af solcelleanlægget til virksomhed B, og anmodningen indeholdt kun en summarisk beskrivelse af det påtænkte koncept bl.a. i forhold til betalingsmodel og forpligtelser. Det var således ikke muligt med fornødenhed sikkerhed at vurdere, hvorvidt ejerskabet i tilstrækkelig grad er forbundet med den fornødne økonomiske risiko, indsats og rådighed.x

SKM2018.215.SR

Spørger, der var et selskab, ønskede bekræftet, at dets aktiviteter med køb, besiddelse, udstykning og salg af grunde til bolig- og erhvervsformål skulle anses for driftsaktiviteter i relation til pengetankreglen i ABL § 34. Skatterådet afviste at besvare spørgsmålet, idet svaret afhang af en konkret vurdering af hvert enkelt aktiv, og sagen indeholdt ikke tilstrækkelige oplysninger omkring de enkelte aktiver til at besvare spørgsmålet.

SKM2018.198.SR

Spørger ønskede bekræftet, at et likvidationsprovenu udloddet fra spørger til spørgers moderselskab i året, hvor spørger bliver endeligt likvideret, ikke ville være undergivet dansk beskatning. Skatterådet afviste at besvare spørgsmålet, da spørgsmålet ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed.

SKM2018.189.SR

Spørger ønskede i spørgsmål 6 bekræftet, at et udenlandsk selskab ikke ville være begrænset skattepligtig af udbytter modtaget fra et dansk datterselskab, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Skatterådet afviste at besvare spørgsmålet, idet spørgsmålet omkring begrænset skattepligt afhænger af en vurdering af, om udbyttemodtageren er retmæssig ejer af udbyttet. Dette spørgsmål afhænger af en transaktionsmæssig vurdering, der skal foretages for hver enkel udbytteudlodning. Dermed kunne Skatterådet ikke besvare spørgsmålet med fornøden sikkerhed.

SKM2018.162.SR

Spørger ønskede bekræftet, at der ikke ville indtræde fuld skattepligtigt i 2 nærmere beskrevne situationer. Skatterådet afviste at besvare spørgsmålene. Det afgørende for besvarelsen af de 2 spørgsmål var, om spørgers erhvervsaktiviteter i Danmark ville være udtryk for et fast mønster. Da det ikke var muligt at få dette tilstrækkeligt belyst, kunne spørgsmålene ikke besvares med fornøden sikkerhed.

SKM2017.575.SR

Afvisning, da spørgers indlagte forudsætninger om, at bonus ikke var retserhvervet i optjeningsåret, ikke fremgik tilstrækkeligt entydigt i det beskrevne faktum.

SKM2017.261.SR

Afvisning, da spørger havde forudsat, at denne kunne erhverve nogle medarbejderoptioner fra en medarbejder. Skatterådet fandt, at det var overvejende usandsynligt, at disse optioner kunne overdrages til tredjemand. Skatterådet afviste at svare på de stillede spørgsmål, idet de ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed, og spørgsmålet måtte anses for at være af teoretisk karakter.

SKM2016.153.SR

Afvisning - usikkerhed om faktiske oplysninger.
SKM2016.72.SR Afvisning - spørgsmålet kan ikke besvares med fornøden sikkerhed.
SKM2014.494.SR Afvisning som følge af at en påtænkt disposition blev anset for at være upræcist og ufyldestgørende beskrevet og dermed fremtræde som foreløbig, således at besvarelse ville få karakter af rådgivning.
SKM2014.451.SR Afvisning da spørgsmål om lægers ansættelsesforhold i privathospital ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed.
SKM2013.327.SR 3 spørgsmål blev afvist, dels begrundet i klagebehandling af samme spørgsmål, dels begrundet i, at der ikke blev spurgt til en skattemæssig virkning af en disposition, og dels begrundet i usikkerhed om et låns rentebærende karakter.

SKM2009.556.SR

Afvisning - usikkerhed om aftaletidspunkt