Det fremgår af lovforarbejderne, at der eksempelvis kan være tale om at afvise, hvis der er igangsat en kontrol eller revision, der vedrører den disposition, som anmodningen drejer sig om, eller hvis anmodningen om bindende svar giver anledning til at foretage kontrol af dispositionen, fx fordi virksomheden aldrig har været registreret i forhold til aktiviteten.

Eksempel (afvisning, da kontrolsag - forvaltningsretligt skøn)

Landsretten anførte, at vurderingen af, om skattemyndighederne i medfør af SFL § 24, stk. 2, kan afvise at afgive et bindende svar, beror på et forvaltningsretligt skøn. Et sådant skøn kan alene tilsidesættes af domstolene, hvis det er behæftet med en retlig mangel af væsentlig karakter.

Henset til det oplyste om formålet med kontrolsagen sammenholdt med det spørgsmål, som A ønskede bindende svar på, fandt landsretten det ikke godtgjort, at det af SKAT udøvede skøn var behæftet med en retlige mangel af væsentlig karakter. Landsretten tiltrådte herefter, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn, hvorefter kontrolsagen var til hinder for, at SKAT kunne give et bindende svar på det stillede spørgsmål. Se SKM2017.279.ØLR.

Der skal også ske afvisning i de tilfælde, hvor en kontrolsag om samme disposition er afsluttet. Se SKM2016.365.SR nedenfor.

Eksempel (afvisning, da skatteyderen kendte de skattemæssige konsekvenser)

SKAT havde ved en afgørelse af 16. marts 2016 havde taget stilling til de skattemæssige konsekvenser af en bestemt disposition. Skatterådet afviste at give bindende svar vedrørende samme disposition foretaget af den samme skatteyder. Se SKM2016.365.SR. Skatterådet lagde vægt på, at det fremgår af forarbejderne til skatteforvaltningsloven, at formålet med et bindende svar er at give skatteyderne en mulighed for at få en endelig afklaring af de skattemæssige konsekvenser af en bestemt disposition. Da SKAT havde truffet afgørelse, kendte skatteyderen de skattemæssige konsekvenser af den pågældende disposition. Skatterådet lagde ligeledes vægt på, at Skatterådet ikke skal bruges som ekstra klageinstans eller tilsynsmyndighed.

Afvisning som følge af genoptagelse

Skatterådet fandt, at ligningslovens § 8X ikke er en bevillingsbestemmelse. Skatterådet afviste dog at besvare spørgsmålet, da spørgeren havde anmodet om genoptagelse af ansøgningen om skattekredit og havde modtaget forslag til en afgørelse fra SKAT. Der var derfor andre hensyn, der talte afgørende imod en besvarelse, og anmodningen om bindende svar afvistes efter SFL § 24, stk. 2. Se SKM2015.316.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

Landsretsdomme

SKM2017.279.ØLR

I denne sag afviste SKAT at give et bindende svar på det stillede spørgsmål under henvisning til SFL § 24, stk. 2, og med den begrundelse, at der verserede en kontrolsag vedrørende samme indkomstår. Landsretten stadfæstede afgørelsen, idet retten ikke fandt det godtgjort, at det af SKAT udøvede skøn var behæftet med en retlige mangel af væsentlig karakter. Skønnet kunne dermed ikke tilsidesættes.

Stadfæstelse af SKM2016.463.BR

Skatterådet

SKM2016.365.SR

Afvisning, da SKAT havde truffet afgørelse om de skattemæssige konsekvenser af den pågældende disposition samt at det ikke er hensigtsmæssigt, hvis Skatterådet kan anvendes som en ekstra klageinstans eller tilsynsmyndighed.

SKM2015.316.SR Afvisning, da spørgeren havde anmodet om genoptagelse af ansøgningen om skattekredit og havde modtaget et forslag til afgørelse fra SKAT.