Indhold

Dette afsnit handler om reglerne, der regulerer Vurderingsstyrelsens adgang til at ændre en vurdering eller en del af en vurdering.

Regler

Vurderingsstyrelsen har efter SFL forskellige adgange til at ændre en foretaget vurdering:

Herudover har Vurderingsstyrelsen i tilfælde, hvor en afgørelse, der er truffet af styrelsen, påklages, en mulighed for uanset de almindelige frister og forudsætninger for genoptagelse efter skatteforvaltningsloven at genoptage og ændre afgørelsen, hvis klageren er enig heri. Det følger af SFL § 35 a, stk. 5.

Vurderingsstyrelsens adgang til at ændre en vurdering eller en del af en vurdering

For afgørelser om ejendomsvurdering, der er foretaget efter en forudgående deklaration efter SFL § 20 a, er der med lov nr. 278 af 17. april 2018 etableret en selvstændig hjemmel til genoptagelse. Det fremgår af SFL § 20 b, stk. 3, at hvis Vurderingsstyrelsen har truffet afgørelse om vurdering af fast ejendom, uden at oplysninger, der er modtaget i afgørelsesperioden, er indgået i vurderingen, jf. SFL § 20 b, stk. 2, skal Vurderingsstyrelsen uanset reglerne i SFL § 33 genoptage vurderingen, hvis oplysningerne, der er modtaget i afgørelsesperioden, kan give grundlag for at ændre vurderingen. Se afsnit A.A.7.9.

I andre situationer er Vurderingsstyrelsens adgang til at genoptage en ejendomsvurdering eller en del af en ejendomsvurdering reguleret af genoptagelsesreglerne i SFL § 33, der er blevet præciseret og justeret med § 1, nr. 24-29, i lov nr. 688 af 8. juni 2017, der er trådt i kraft den 1. januar 2018. 

Endvidere er der med § 1, nr. 30-32, i lov nr. 688 af 8. juni 2017, der tillige er trådt i kraft den 1. januar 2018, gennemført ændringer af revisionsreglen i SFL § 33 a, der giver Vurderingsstyrelsen forbedrede muligheder for ved egen drift at revidere ejendomsvurderinger, uanset at de pågældende vurderinger ikke er påklaget rettidigt, og uanset at forudsætningerne for genoptagelse i SFL § 33 ikke er opfyldt.

Der er med § 1, nr. 33, i lov nr. 688 af 8. juni 2017, der tillige er trådt i kraft den 1. januar 2018, desuden foretaget en række ændringer i adgangen til at foretage afledte ændringer af nye vurderinger efter SFL § 34.

Der er i bemærkningerne til lov nr. 688 af 8. juni 2017 udtrykkeligt taget stilling til hierarkiet i reglerne om genoptagelse i SFL § 33 og reglerne om revision i SFL § 33 a. Det fremgår således af bemærkningerne, at Vurderingsstyrelsen under henvisning til strukturen i SFL kapitel 12 først skal vurdere, om en påtænkt ændring kan gennemføres under henvisning til reglerne om ordinær genoptagelse, i anden række skal vurdere, om ændring kan gennemføres efter reglerne om ekstraordinær genoptagelse, og først derefter skal vurdere, om der kan og skal gennemføres ændring ved i første række ordinær revision og dernæst ekstraordinær revision. Dette er relevant, da det skattemæssige virkningstidspunkt for en ændring af en vurdering er afhængig af, hvilke af reglerne i SFL §§ 33 og 33 a der begrunder ændringen.

Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 688 af 8. juni 2017 herudover udtrykkeligt, at Vurderingsstyrelsen, ud over de ændringsmuligheder, der følger af reglerne i skatteforvaltningsloven, har adgang til at berigtige taste-fejl mv.

Der er tidligere blevet etableret en særlig hjemmel i form af aktstykke nr. 142 af 2. maj 2019, til behandling af ejendomme omfattet af det såkaldte serviceeftersyn. Denne særlige hjemmel er dog ikke blevet videreført i forbindelse med finansloven for 2020, hvilket fremgår af orienterende aktstykke nr. 93 af 22. januar 2020, hvorfor eventuelle sager nu skal behandles efter reglerne i SFL kapitel 12.