Ekstra pensionsfradrag

Fra og med indkomståret 2018 er der indført et ekstra pensionsfradrag, der fragår i den skattepligtige indkomst, jf. LL § 9 L

Beregningsgrundlag
I beregningsgrundlaget for det ekstra pensionsfradrag indgår summen af indkomstårets indbetalinger til pensionsordninger, der er fradragsberettigede efter PBL § 18 eller bortseelsesberettigede efter PBL § 19, jf. dog LL § 9 L, stk.1, 2.-5. pkt., og stk. 2.

I beregningsgrundlaget fragår summen af indkomstårets skattepligtige udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer og rateopsparinger, jf. PBL § 20, stk. 1, nr. 1-4.

Følgende udbetalinger fragår dog ikke i beregningsgrundlaget:

  1. Udbetaling af invalidepension indtil opnåelse af folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

  2. Udbetaling af rateforsikring i tilfælde af forsikredes invaliditet.

  3. Udbetaling af rateopsparing i tilfælde af kontohaverens varigt nedsatte arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger kontohaveren til at oppebære førtidspension.

  4. Udbetaling af ægtefælle- eller samleverpension.

  5. Udbetaling til efterladte.

  6. Udbetaling af tjenestemandspension.

Beregningsprocenter mv.
I 2019 beregnes fradraget med 8 pct. af beregningsgrundlaget. xFra og med det 15. indkomstår før det indkomstår, hvor personen når den pågældendes folkepensionsalder jf. § 1 a i lov om social pension, udgør procenten 22 for indkomståret 2019 og 32 for indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår, jf. LL § 9 L, stk. 3. x

Skemaet viser procentsatserne for beregning af det ekstra pensionsfradrag

 

xProcentsats, ekstra pensionsfradragx

 xProcentsats, ekstra pensionsfradrag, fra og med
det 15. indkomstår før det indkomstår,
hvor personen når den pågældendes folkepensionsalderx

Indkomståret 2018

8 pct.

20 pct.

Indkomståret 2019

8 pct.

22 pct.

Indkomståret 2020 og senere

12 pct.

32 pct.

Det ekstra pensionsfradrag kan højst beregnes af et grundbeløb på 63.900 kr. (2010-niveau), jf. LL § 9 L, stk. 1.
Efter regulering i henhold til PSL § 20, 71.500 kr. i 2019.

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter