Dato for udgivelse
31 Jul 2018 07:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Dec 2017 09:14
SKM-nummer
SKM2018.387.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
S-0684-17
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, momssvig, uagtsomhed
Resumé

T var tiltalt for momssvig. T havde for perioden 01.07.13-31.03.14 i forening med en anden som registreret direktør i et selskab, undladt at indsende momsangivelser for selskabet. I sin personlige virksomhed havde han for perioden 01.03.12-30.09.14 dels angivet momstilsvaret for lavt og dels fortiet oplysninger til SKAT. T havde derved unddraget for 1.497.376 kr. i moms i alt. 

T forklarede vedrørende selskabet, at han blot underskrev de ændrede vedtægter, der gjorde ham til den ene af direktørerne og daglig leder, men at han ikke i øvrigt deltog i selskabet eller fik oplysninger om selskabets økonomiske forhold, herunder momsangivelser. Vedrørende den personligt drevne virksomhed forklarede T, at han koncentrerede sig om arbejdet på værkstedet, idet han ikke er bogligt stærk og han var uden forstand på det administrative arbejde. Han havde derfor overladt dette arbejde til revisor og til sin søster, som han havde ansat til at varetage disse opgaver, og som havde den løbende kontakt til revisor. Det var T’s opfattelse, at revisoren forestod indberetningen af moms til SKAT.  

Byretten frifandt T. Uanset T var direktør og ansvarlig for indberetningerne fandtes forsæt ikke bevist, idet han med føje antog, at andre varetog denne opgave for ham.  Som tiltalen var rejst fandt retten ikke at kunne henføre forholdene under grov uagtsomhed. 

Landsretten fandt, at der ikke var ført bevis for, at T havde forsæt til at begå momsunddragelse. Tiltalens formulering udelukkede ikke, at retten henfører forholdet alene under momslovens § 81, stk. 1, nr. 1 og 2, såfremt forholdet kan tilregnes T som groft uagtsomt, jf. retsplejelovens § 883, stk. 4, 1. pkt. T idømtes en grov uagtsomhedsbøde på 500.000 kr. ved at drive selvstændig virksomhed og i det hele overlade til andre at forestå bogføring m.v. og uden på nogen måde at sikre sig, at der skete korrekt indberetning. Normalbøden blev nedsat henvist til at det er længe siden forholdene er begået og at der var perioder i sagsbehandlingstiden hvor sagen har ligget stille. 

Reference(r)

Straffelovens § 289

Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt.

Henvisning

-


Vestre Landsrets dom af den 7. december 2017, sags nr. S-0684-17:

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

(v/adv. K. L. Nemeth)

Afsagt af Landsretsdommerne

Lars E. Andersen, Hans-Jørgen Nymark Beck og Julie Breum (kst.)

…………………………………………………….........................

Byrettens dom af den 22. marts 2017, sags nr. 2-9423/2016

Sagens oplysninger

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 7. december 2016.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved med fortsæt til momssvig i perioden fra den 1. juli 2013 til den 31. marts 2014, i forening med PD, hvis sag er behandlet særskilt, idet de begge som registrerede direktører i selskabet G3., CVR-nr. …11, at have undladt at indsende momsangivelser for selskabet, hvor­ved statskassen blev unddraget i alt 736.307 kr. i moms.

2.

Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt.,

ved i sin personlige virksomhed med CVR-nr. …12, med forsæt til momssvig for perioden fra den 1. marts 2012 til den 30. september 2014, at have dels angivet momstilsvaret for lavt og dels fortiet oplysninger til SKAT, hvorved statskassen blev unddraget i alt kr. 761.069 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og påstand om en tillægsbøde, jf. straffelovens § 50, stk. 2 på 1.475.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne KV, SP og PD.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Kriminalforsorgen har oplyst, at tiltalte er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden. Tiltalte er endvidere fundet egnet til at modtage en betinget dom, hvortil der alene fastsættes prøvetid.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har færdiggjort sin uddannelse som kleinsmed og arbejder nu som smed hos IJ, der ikke er orienteret om sagen. Han ved ikke, hvordan han skulle kunne betale tillægsbøden på ca. 1,5 mio. kr., hvis han bliver dømt. Han bor nu sammen med sin kæreste.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter oplysningerne i sagen sammenholdt med KV’s vidneforklaring lægger retten til grund, at statskassen i såvel G3., som tiltaltes personligt ejede virksomhed, blev unddraget moms med de angivne beløb.

Forhold 1

Det bemærkes, at tiltalte først blev registreret i Erhvervsstyrelsen som direktør i G3. den 6. juni 2014 med en bemærkning om, at han var tiltrådt den 26. august 2013.

Efter JO’s udtræden som direktør for G3. anmodede SKAT om at få oplyst, hvem der var direktør sammen med PD. Den 25. september 2013 blev det meddelt SKAT, at tiltalte ved ekstraordinær generalforsamling den 26. august 2013 var indtrådt som direktør og daglig leder i selskabet. SKAT fik i den forbindelse kopi af de ændrede vedtægter for selskabet. De ændrede vedtægter var underskrevet af PD og tiltalte. Meddelelsen af tiltalte som direktør var nødvendig for, at selskabet kunne fortsætte i selskabsformen S.M.B.A., idet SKAT ellers agtede at afmelde selskabets registrering for moms og A-skat/AM-bidrag, således at en fortsættelse af aktiviteten skulle registreres som enkeltmandsvirksomhed. Uanset tiltalte ikke var registreret som direktør ved Erhvervsstyrelsen på gerningstidspunktet, må det lægges til grund, at tiltalte lod sig angive som direktør over for en myndighed - i dette tilfælde SKAT - for netop at undgå, at SKAT skulle lade G3. ophøre, idet betingelserne herfor ellers ikke længere ville være til stede. Meddelelsen til SKAT om tiltaltes indtræden som direktør må i hvert fald i forhold til, hvem SKAT som udgangspunkt kunne an­se som selskabets ledelse, antages at være tilstrækkelig.

Tiltalte har forklaret, at han blot underskrev de ændrede vedtægter for G3, der gjorde ham til den ene af direktørerne og daglig ledere, men at han ikke i øvrigt deltog i selskabet eller fik oplysninger om selskabets økonomiske forhold, herunder momsangivelser. Denne forklaring støttes af PD’s forklaring, og til dels også af forklaringen fra vidnet SP, der var af den opfattelse, at tiltalte blot var stråmand uden nogen indflydelse i selskabet. Det må derfor lægges til grund, at tiltalte alene var direktør af navn. Det forhold, at tiltalte efter PD’s forklaring hos G3. i enkelte tilfælde udfærdigede tegninger til trailerchassis, medfører ikke, at tiltalte kan anses for at have taget del i selskabets ledelse.

Efter præmisserne i dommen af den 18. november 2014 over PD m.fl. lægger retten endvidere til grund, at PD var hovedansvarlig for bl.a. G3.s erhvervsmæssige aktiviteter, og at han forestod de væsentligste økonomiske transaktioner.

Under disse omstændigheder finder retten ikke, at Anklagemyndigheden, u­anset tiltalte var direktør i selskabet, har bevist, at tiltalte havde forsæt til at begå de anførte momsunddragelser.

Forhold 2

Tiltalte drev i personligt regi virksomhed med bl.a. reparation af lastbiltrailere. Tiltalte var følgelig som udgangspunkt forpligtet til at sørge for indberetninger til SKAT.

Tiltalte har forklaret, at han koncentrerede sig om arbejdet på værkstedet, idet han ikke er bogligt stærk og han var uden forstand på det administrative arbejde. Han havde derfor overladt dette arbejde til revisor SP og til hans søster PG, som han havde ansat til at varetage disse opgaver, og som havde den løbende kontakt til revisor. Denne forklaring støttes af PD og SP’s forklaringer.

Det var endvidere tiltaltes opfattelse, at revisoren forestod indberetningen af moms til SKAT. SP har i sin forklaring afvist, at han havde påtaget sig indberetningen af moms. Det fremgår af revisorens samarbejdsaftale dateret den 31. juli 2013, at revisorydelserne omfattede bogføringsassistance og udarbejdelse af årsregnskab, derimod er indberetning af moms ikke anført som en af revisors opgaver. Aftalen er ikke underskrevet af tiltalte. På baggrund af ovenstående om arbejdsfordelingen i virksomheden må det anses for tvivlsomt, om tiltalte var bekendt indholdet af samarbejdsaftalen og dermed med omfanget af og navnlig begrænsningerne i, hvilke opgaver revisor varetog.

Herefter finder retten, at tiltalte, uanset at han formelt var ansvarlig for virksomhedens indberetninger til SKAT, med føje antog, at andre varetog denne opgave for ham. Anklagemyndigheden har således ikke ført det til domfældelse fornødne bevis for, at tiltalte havde forsæt til at begå de anførte momsunddragelser.

Som tiltalen er rejst, dels med angivelse af, at tiltalte skulle have haft forsæt til momsunddragelserne, og dels uden subsidiære eller alternative tiltaler, fin­ der retten ikke at kunne henføre forholdene under bestemmelser, der alene forudsætter en lavere grad af tilregnelse.

Tiltalte frifindes herefter.

T h i k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.

…………………………………………………………………..

Byretten har den 22. marts 2017 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 2-9423/2016).

Påstande

Tiltalte, T, har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen i forhold 2 i 1. instans.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at ”1. marts 2012” ændres til ”1. januar 2013”.

Anklagemyndigheden har subsidiært gjort gældende, at der – såfremt overtrædelsen ikke kan tilregnes tiltalte som forsætlig – foreligger grov uagtsomhed, og at forholdet er dækket af tiltalen med henvisning til momslovens § 81, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. retsplejelovens § 883, stk. 4, 1. pkt.

Tiltalte har heroverfor gjort gældende, at tiltalte efter tiltalens formulering ikke vil kunne dømmes, såfremt forholdet alene kan tilregnes ham som groft uagtsomt.

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne PD, SP og KV har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Der er endvidere afgivet forklaring af PG.

Tiltalte har supplerende forklaret, at hans virksomhed beskæftigede sig med reparation af trailere. Han kendte branchen fra sin far og ville gerne starte for sig selv og følge i sin fars fodspor. Han havde nok egentlig ikke sagt ja til at oprette virksomheden. Det var mest hans far, der stod for det. Han havde tidligere været ansat i sin fars virksomhed. Det var hans søster PG og hans mor, som havde stået for registreringen af virksomheden. Han ved ikke, hvem der har udfyldt registreringsblanketten ekstrakten side 186, men han tror ikke, at han selv har deltaget. Mailadressen …@hotmail.com er hans private mailadresse. Den anden mailadresse er virksomhedens, men den tjekkede han ikke. Hans søster og mor må havde haft adgang til hans Nem-id. Blanketten til ændring af registreringen ekstrakten side 188 er underskrevet af ham, men den er vist udfyldt af PG. Det var hans far, som bad ham underskrive blanketten, og han ved ikke hvorfor.

Han ville gerne lære at drive en virksomhed og forstå reglerne om bl.a. bogføring og moms. Han arbejdede dog hele tiden på værkstedet og har kun en enkelt gang været med til at skrive fakturaerne. Han havde ikke selv adgang til erhvervskontoen, men det havde PG. Banken sendte log-on oplysningerne, men han så dem ikke. Kunderne kom fra et transportfirma, G1, som en anden søster drev, og han servicerede trailerne. Hvis han bestilte varer, skete det normalt telefonisk, og fakturaerne tog de andre på kontoret sig af.

Han vidste ikke, om kontoen var i minus. Han har nok stolet for meget på sine forældre. Han har aldrig været med til at indberette moms. Han går ud fra, at indberetningerne er foretaget af revisoren, for revisoren havde fået fuldmagt til at gå ind i skattemappen. Det var hans far, der havde kontakten med revisoren, men han havde selv deltaget i et enkelt møde med revisoren sammen med sin far. Han spurgte ikke sin far eller PG om, hvordan det gik med momsindberetningerne. Han gik ud fra, at alt gik, som det skulle. Han har aldrig på sin private mail modtaget kvitteringer fra SKAT på indberetninger af moms. Han har heller ikke modtaget brevene fra SKAT. Han har ikke hørt om, at virksomheden skulle stille sikkerhed eller ville blive pålagt dagbøder. Han mener, at revisoren også tog sig af hans private skatteforhold. Han kender ikke til brevet af 12. maj 2014 fra revisoren, men det er muligt, at hans far har besvaret det.

Han har fået nogle mapper med gamle fakturaer tilbage fra revisoren. Mapperne har han derhjemme. Foreholdt afhøringsrapport af 14. november 2017, side 2, har tiltalte vedrørende en telefonisk afhøring af 13. november 2017 forklaret, at han forstod det sådan, at politiet spurgte til nogle specifikke bilag, som han ikke havde. Han fortalte ikke politiet, at han havde nogle gamle fakturaer stående. Han forstod ikke, at det var fakturaer, som politiet spurgte efter. Efter ransagningen gik det op for ham, at der ikke var betalt moms, og derfor bad han PG om at sørge for det.

Fra 2012 til 2015 boede han og PG hos deres forældre på Y1-adresse. Han fik lærlingeløn svarende til ca. 65 kr. i timen. Han har ikke fået andet udbetalt fra virksomheden. Efter folkeskolens 10. klasse startede han i 2012 smedeuddannelsen på teknisk skole. Han fastholder, at han ikke har modtaget SKATs afgørelse af 28. april 2015 og brevene af 28. oktober 2014 og 21. november 2014. Han er ikke sikker på, om han har set aftalen af 31. juli 2013 fra revisoren, men han har ikke set revisorens brev af 12. maj 2014. Han har heller ikke set konteringsoversigten ekstrakten side 43, og han har ikke købt en trailer til 310.000 kr. Han kender heller ikke noget til ”varekøb EU” på 1.121.000,08 kr. Det samme gælder posteringerne på 338.250 kr., 315.000 kr. og 375.000 kr. under kontoen varesalg. Han hørte om beslaglæggelsen af indeståendet på erhvervskontoen, da han ringede til banken, fordi PG ikke kunne betale regningerne. PG havde selv forinden ringet til banken, men banken ville ikke fortælle til PG, hvad der var problemet. I dag er han ansat som smed og tjener 28.000 kr. før skat. Han bor sammen med sin kæreste. Han hørte første gang om denne her sag i juli 2015, hvor politiet ringede til ham. Han spurgte sine forældre og PG om, hvad det drejede sig om. De sagde, at det skyldtes revisoren. De fastholder også i dag, at det er revisoren, som ikke har indberettet oplysningerne korrekt.

PG har forklaret, at tiltalte i 2012 havde svært ved at få en læreplads. Hans virksomhed skulle drive værksted. Hun havde ikke noget at gøre med beslutningen om at oprette tiltaltes virksomhed. Tiltalte var 18 år og vidste ingenting om at drive virksomhed.
Hun var ikke med til at registrere virksomheden. Hun husker ikke, hvornår hun blev ansat i virksomheden. Hun hjalp ikke til i virksomheden inden ansættelsen. Hun har ikke været med til at udfylde blanketten til registrering af tiltaltes virksomhed ekstrakten side 186.
Hun var på det tidspunkt sygemeldt med stres. Hun ved ikke, om hun havde adgang til tiltaltes Nem-id. Det ligner hendes håndskrift på blanketten ekstrakten side 188 om ændring af registreringen. Mailadressen …@mail.dk var tilknyttet en af virksomhederne. Hun tror ikke, at tiltalte havde adgang til denne mail, da han kun var på værkstedet og aldrig på kontoret. Hendes virksomhed hed G2. Hendes arbejde i tiltaltes virksomhed bestod i udstedelse af fakturaer, betaling af regninger og kontakten til revisoren. Hun har muligvis haft adgang til tiltaltes erhvervskonto. Hun er ikke regnskabsuddannet og har ikke haft noget med momsregnskabet at gøre. Hun havde dårlige erfaringer fra en tidligere virksomhed, så derfor skulle hverken hun eller tiltalte have ansvaret for momsregnskabet, men det skulle derimod revisoren. Hun og hendes far talte med revisoren. Hun mener, at hun har set to aftaler fra revisoren, og den ene kan godt have været aftalen af 31. juli 2013 ekstrakten side 170. Hun har ikke nærlæst aftalerne og hæftet sig ved, at der ikke står noget om moms. Hun har kun talt med SP og ikke med IJ. Hun havde adgang til at logge ind med tiltaltes virksomheds Nem-id, så hun har haft mulighed for bl.a. at indberette moms. Hun drøftede ikke faktureringer eller betaling af regninger med tiltalte. Det var hendes far, der stod for indgåelse af aftaler og fastsættelse af priser. Tiltalte spurgte ikke til, hvordan det stod til med hans virksomhed. Det var hverken hende eller tiltalte, der styrede virksomheden; det stod deres far for. Deres far købte og solgte også trailere i tiltaltes virksomhed. Bogføringsmaterialet blev afleveret til revisoren en gang om måneden. Det materiale, som hun afleverede til revisoren, var retvisende for køb og salg i tiltaltes virksomhed. Hun har nok set et enkelt brev fra SKAT, men husker ikke, hvad det drejede sig om, eller hvem det var stilet til. Hun har muligvis taget breve fra SKAT til tiltalte med på kontoret og viderebragt dem til revisoren. Hun husker ikke, om hun viste dem til tiltalte. Hun husker at have hørt om, at SKAT krævede sikkerhedsstillelse, men hun husker ikke hvornår. Det talte de om derhjemme også med tiltalte. Hun har ikke set brevet af 28. oktober eller 21. november 2014 ekstrakten side 154 og 158.

Hun tror, at beslutningen om, at tiltalte skulle starte egen virksomhed, blev fremskyndet på grund af, at hendes og forældrenes virksomheder lukkede som følge af politiets ransagninger i januar 2012. Hun tror, at hendes fars aktiviteter blev videreført i tiltaltes virksomhed. Hun er helt sikker på, at tiltalte ikke har fået andet udbetalt end 20.000 kr. om måneden.

Det var revisoren, som skulle stå for kontakten til SKAT og indberetning af moms. Det er hende, som har skrevet til revisoren ved mail af 2. september 2015 (tillægsekstrakt 2, side 5). Det kan godt passe, at hun i 2013 kontaktede revisionskontoret med anmodning om assistance i tiltaltes virksomhed. Det var revisoren, som ordnede momsregnskabet for 2012. Hun ved ikke, om det er hende, som har skrevet mailen af 18. maj 2015 til revisoren. Det kan også have været hendes mor, som har skrevet mailen, men det er med sikkerhed ikke tiltalte. Det må angå tiltaltes virksomhed, da han var den eneste, som havde konto i F1-bank.

PD har supplerende forklaret, at hans eget firma G4 konstruerede trailere, som blev produceret fortrinsvis i Y2-land. Efter politiets ransagning i januar 2012 lukkede driften, og han og JO fortsatte aktiviteterne i G3. Det havde hele tiden været planen, at tiltalte skulle have sit eget værksted, og registreringen af tiltaltes virksomhed havde ikke noget at gøre med, at vidnets eget firma lukkede. Vidnet brugte sin ekspertise på at hjælpe tiltalte, der var under uddannelse som smed. Han blev ikke ansat i tiltaltes firma. Han havde været i branchen i mange år og havde bl.a. en stor kundekreds.Vidnet havde primært med konstruktion af køretøjerne at gøre, og han har også haft lidt med papirerne at gøre, men kontorarbejdet stod navnlig tiltaltes mor og søster for. Han har været med til at fastsætte prisen, når arbejdet skulle faktureres. Tiltalte havde intet med fakturering at gøre. Vidnet var godt klar over, at der skulle indberettes moms. Det skulle tiltalte ikke tage sig af. Revisoren skulle stå for alt vedrørende papirerne, for det kunne de ikke selv finde ud af. Han bad indtrængende revisoren om at sørge for, at alle papirerne var i orden, for tiltalte måtte ikke blive ødelagt på grund af fejl ved papirarbejdet. Han spurgte løbende revisoren om, hvordan det stod til, og revisor forsikrede ham om, at det hele var på vej, men i stedet fik de en stor regning. Der kom mange breve fra SKAT, og de blev alle bragt videre til revisoren. Han fulgte med i, hvor mange penge der var på tiltaltes erhvervskonto. Tiltalte fik kun 20.000 kr. om måneden. Der skulle betales lønninger bl.a. til de 2-3 medarbejdere. Han ved ikke, hvorfor indeståendet på tiltaltes erhvervskonto blev beslaglagt.

Vidnet og JO skulle stå for konstruktion og salg af trailere i G3., og tiltaltes virksomhed skulle kun være værksted. Da man også lukkede G3., kom tiltaltes virksomhed imidlertid også til at stå for konstruktion og salg af trailere. Det var revisoren, som var skyld i, at G3. kørte skævt for dem. De antog derefter SP til at stå for regnskaberne for både denne og tiltaltes virksomhed. Vidnet havde ikke adgang til at hæve penge fra tiltaltes erhvervskonto.

SP har supplerende forklaret, at han mødtes med tiltalte i forbindelse med forslaget om at ændre revisionsassistancen til også at omfatte review.
Vidnet var ikke med til at registrere tiltaltes virksomhed. Tiltaltes virksomhed startede op, da PD’s virksomhed lukkede. Tiltalte skulle ifølge PD stå for værkstedsdelen. Revisionskontoret fik anmodning om også at stå for regnskabsassistancen for tiltaltes virksomhed. Aftalen om assistancen blev indgået i august 2013. Det blev da slet ikke drøftet, om revisionskontoret også skulle lave momsregnskabet. Ifølge tiltaltes søster PG, som han havde løbende samarbejde med, stod virksomheden selv for momsindberetningerne. Han går ud fra, at han har en aftale svarende til aftalen ekstrakten side 170 også med tiltaltes underskrift. Det er den første revisionsaftale. Han fik anmodningen om assistance ultimo juni 2013, men kunne først yde assistance efter sommerferien. Søsteren og faren havde drevet virksomhed gennem mange år, og de havde derfor erfaring med momsregnskaber og indberetning. Enten søsteren eller faderen oplyste om, at de havde haft en bogholder, som var stoppet, og at de var kommet bagud med bogføringen. Derfor var der ikke sket indberetning af moms, men det ville der blive rettet op på. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet beregner revisionskontoret, hvor meget der faktisk var blevet betalt i moms, og hvor meget der skulle betales. I regnskabet medtages forskellen, og hvis der er tale om en større forskel, laver de en efterindberetning for virksomheden. Bogføringen for 2013 begyndte de først på primo 2014, fordi de først skulle færdiggøre åbningsbalancen. De havde haft vanskeligheder med at få de oplysninger hos virksomheden, som de efterspurgte. Det var ikke meningen, at revisionskontoret skulle stå for momsen i 2014, men efter sommeren 2014 blev der lavet en mundtlig aftale om, at de fra 2. kvartal 2014 skulle stå for indberetningen af moms for tiltaltes virksomhed. Da de havde bogføringen klar i august 2014, opgjorde de momsregnskabet for første halvår 2014. Så vidt han husker, indberettede de herefter momsen for 2. kvartal 2014. Det skete ved, at de sendte opgørelsen til tiltalte, der underskrev, hvorefter vidnet sendte det videre til SKAT. Virksomheden havde selv indberettet for 1. kvartal. Han ved ikke, hvem der havde stået for denne indberetning, men den stemte ikke med revisionskontorets opgørelse. De afleverede alt bogføringsmateriale til SKAT.

Tillægsekstrakt 2, side 1, angår 4. kvartal 2012. Det er en efterangivelse, som blev indberettet elektronisk. Efterangivelsen blev opgjort som forskellen mellem vidnets opgørelse og den faktisk foretagne indberetning. Det blev foretaget i oktober 2014 og skete efter aftale med enten tiltaltes søster eller far. Når revisionskontoret foretager indberetninger, sker det ved at logge ind med kontorets egne logon-oplysninger.

Han har ikke haft noget møde med tiltalte før mødet i december 2014, hvor de talte om regnskabet for 2012. Indtil da havde han tale med tiltaltes far og søsteren PG. Revisionsaftalen ekstrakten side 170 er sendt pr. mail som en vedhæftet fil til virksomheden.

Han havde primært kontakten med PG, der var den regnskabskyndige i tiltaltes virksomhed. Foreholdt afhøringsrapport af 11. august 2015 har vidner bekræftet, at han har forklaret som anført. Når det fremgår, at tiltalte selv stod for momsen, mener han tiltaltes virksomhed. Ekstrakten side 43 indeholder bl.a. en råbalance, som revisionskontoret har udarbejdet. Man kan ikke heraf se noget om, hvad virksomheden har indberettet af moms. Konto 8720 på side 73 viser den udgående moms og på de følgende sider den indgående moms og erhvervelsesmoms. På baggrund af disse efterprøver man, om det stemmer med, hvad der er indberettet til SKAT. De kontrollerer, hvor meget virksomheden har indberettet, og hvor meget virksomheden mangler at betale. Da revisionskontoret afbrød samarbejdet på grund af manglende betaling, blev bogføringsmaterialet afhentet.

KV har supplerende forklaret, at han er enig med revisors opgørelse af indog udgående moms for tiltaltes virksomhed. Revisor har haft kontobevægelser fra banken og faktureringerne til rådighed, og vidnet har stikprøvevis kontrolleret revisors arbejde. Han har navnlig interesseret sig for momsdelen. Han har ikke fundet grundlag for ændringer. De indkøbsbilag, hvor der har været ændret modtagernavn til tiltaltes virksomhed, har han ligesom revisor godskrevet i tiltaltes momsregnskab, så skyldig moms er reduceret med denne moms. 
Foreholdt revisors opgørelse af udgående moms med angivelse af fakturering til tiltalte selv med 366 kr. ekstrakten side 74 har vidnet forklaret, at man ikke kan fakturere til sig selv. Hvis man tager f.eks. en reservedel til sig selv, vil man skulle beregne en udtagelsesmoms. Han kan ikke umiddelbart se, hvad denne postering dækker over. Efter hans samlede vurdering, er revisors opgørelse retvisende, og der lægger han særlig vægt på de bilag, som revisor har haft til rådighed, og at der ikke var sket sammenblanding med tiltaltes privatøkonomi på erhvervskontoen. Han har også kontrolleret, at revisors opgørelse af erhvervelsesmoms er korrekt, og at der ligeledes er foretaget fradrag herfor. Virksomheden har ikke angivet erhvervelsesmoms. Han har udarbejdet skemaet i ekstrakten side 38. I 2013 og 2014 skulle virksomhederne indberette momsangivelserne digitalt på virksomhedens CVR nr. Indberetningen kan foretages eksempelvis af virksomhedens ejer, bogholder eller revisor. Han er i tvivl om, hvorvidt indberetning for personlige virksomheder dengang skete med ejerens Nem-id eller virksomhedens Nem-id. Han er usikker på, om en kvittering for indberetning svarende til tillægsekstrakt 1 side 31 bliver sendt til virksomhedens oplyste mailadresse. Selvom SKAT foreløbig har fastsat momstilsvar, som i denne sag er sket for 2. og 3. kvartal 2014, har virksomheden stadig pligt til at foretage indberetning, hvis den skønnede angivelse ikke er korrekt. Han er ikke klar over, hvordan man underskriver digitalt på en registrering af personligt drevne virksomheder i virksomhedsregistret. Han tror, at der har været problemer med betaling af revisoren, og det er hans fornemmelse, at det har haft betydning for problemerne med angivelse af moms. Han ved dog ikke, hvem der skulle forestå indberetningen for virksomheden.

Han kan ikke se, hvem der faktisk har foretaget indberetningerne for virksomheden. Momstilsvaret for tiltaltes virksomhed har været angivet for lavt, men han kan ikke give eksempler på, at der for tiltaltes virksomhed har været fortiet oplysninger.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter PG’s forklaring om afleveringen af bogføringsmateriale til virksomhedens revisor og sammenholdt med revisorens, SP’s, og KV’s forklaringer om den skete bogføring og opgørelsen af momstilsvar tiltræder landsretten, at statskassen i tiltaltes virksomhed blev unddraget moms med det beløb, der er angivet i tiltalen.

Tiltalte var netop fyldt 18 år, da hans personlige virksomhed blev stiftet. Tiltalte har også for landsretten forklaret, at han alene beskæftigede sig med værkstedsarbejde, og at han i det hele havde overladt kontorarbejdet til sin søster samt til virksomhedens revisor, idet tiltalte ikke havde forstand på denne del. Forklaringen støttes af de forklaringer, der er afgivet af bl.a. SP samt af tiltaltes søster og far.

Landsretten lægger efter SP’s forklaring og indholdet af samarbejdsaftalen af 31. juli 2013 til grund, at indberetning af moms ikke var en del af revisors opgaver, at revisor faktisk ikke foretog indberetninger, og at indberetning af moms først blev drøftet som en del af revisors opgave fra et tidspunkt efter sommeren 2014.

Landsretten tiltræder, at det må anses for tvivlsomt, om tiltalte var bekendt med indholdet af samarbejdsaftalen med selskabets revisor og dermed omfanget af revisors opgaver.

Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han forventede, at andre tog sig af virksomhedens bogføring mv., og at han ikke havde viden om, at de foretagne indberetninger var urigtige og at der herved skete momsunddragelse. Landsretten tiltræder herefter, at der ikke er ført bevis for, at tiltalte havde forsæt til at begå momsunddragelse mv. som angivet i tiltalen.

Tiltalens formulering udelukker ikke, at landsretten henfører forholdet alene under momslovens § 81, stk. 1, nr. 1 og 2, såfremt forholdet kan tilregnes tiltalte som groft uagtsomt, jf. retsplejelovens § 883, stk. 4, 1. pkt.

Ved som anført at drive selvstændig virksomhed og i det hele overlade til andre at forestå bogføring mv. og uden på nogen måde at sikre sig, at der skete korrekt indberetning, findes tiltalte groft uagtsomt at have angivet momstilsvaret for lavt samt overtrådt momslovens § 57, stk. 1, 1. pkt. Tiltalte findes herefter skyldig i forhold 2 i det anførte omfang.

Straffen fastsættes i medfør af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt.

Bøden vil efter praksis skulle fastsættes til 730.000 kr. Henset til den tid, der er gået, siden forholdet er begået, og da der i sagsbehandlingstiden har været perioder, hvor sagen har ligget stille, findes bøden passende at kunne fastsættes til 500.000 kr. med forvandlingsstraf som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte, T, straffes med en bøde på 500.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 50 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for begge retter.