LånRestgældBeløb
Feltet udfyldes med restgælden pr. 31. december.

Er realkreditlånet indfriet eller overtaget af en anden låntager i løbet af indkomståret, skal restgælden indberettes med 0.

Lån hvor der ikke er tilskrevet renter i årets løb, eller hvor renten er negativ (fx nyoprettede lån eller lån, der både kan gå i debet og kredit), indberettes kontoens saldo 31. december.

Er lånet ophørt i løbet af året, skal renterne indberettes for perioden til og med ophør/indfrielsen.

Indberetning på nødlidende fordringer
Ved indberetning af restgæld på nødlidende fordringer, skal en eventuel regnskabsmæssig nedskrivning af en fordring (hensættelse til tab), ikke påvirke indberetningen af restgæld. Så længe den fulde restgæld gøres gældende over for kunden, er det den fulde restgæld, der skal indberettes. 

Gældseftergivelse
Har debitor fået en offentlig gældseftergivelse (gældseftergivelseskode 4) i indkomståret, vil den totalt skyldige gæld typisk blive reduceret.

Det beløb, der skal indberettes som gæld pr. 31. december, skal tage udgangspunkt i den aftalte reducerede restgæld.
Restgælden skal i de efterfølgende år indberettes med det reducerede restgæld i forbindelse med at der afdrages på gælden.

Ved et lån med flere ejere, hvor den ene debitor får en offentlig gældseftergivelse skal indberetningen af lånet ske i to indberetninger med samme KontoID og efterfølgende løbenummer. Find eksempel 18 med løbenummer 01 og 02 i afsnit 4.
 
Har en debitor fået en privat (betinget) gældseftergivelse (gældseftergivelseskode 5), som typisk er en ordning, hvor den resterende gæld efter en årrække, eller når restgælden er nede på et nærmere aftalt beløb eftergives.

Her skal restgælden indberettes med det fulde beløb indtil det indkomstår, hvor aftalen er overholdt og afsluttet.
I det indkomstår hvor eftergivelsessagen er afsluttet skal restgælden indberettes med 0.

LånKursværdi
Feltet udfyldes med kursværdien af gælden pr. 31. december.