Begreb

Beskrivelse

Bank registreringsnummer

Alle danske pengeinstitutter har et entydigt registreringsnummer på fire tal, som henviser til den præcise afdeling eller filial af et større pengeinstitut.

Datafortegnelse

Beskrivelse af indholdet i de enkelte felter.

Debitor

Låntager

IBAN nummer

En forkortelse for International Bank Account Number. IBAN nummer bruges typisk ved overførsel til udlandet.

Indberetningspligt

En lovmæssig pligt til at indberette efter en eller flere bestemmelser i skattekontrolloven.

Indberetningspligtig

Den virksomhed, som er omfattet af en obligatorisk indberetningspligt efter en eller flere bestemmelser i skattekontrolloven, og derfor har ansvaret for, at data indberettes rettidigt og korrekt.

Indberetter

Den virksomhed, som faktisk foretager indberetningen af data. Det kan være den indberetningspligtige selv, eller et indberetningsbureau som den indberetningspligtige har givet fuldmagt til, at indberette på deres vegne.

Indlænding

En person eller virksomhed med bopæl eller hjemsted i Danmark pr. den sidste dag i perioden, der skal indberettes om.

Initiel (ordinær) indberetning

Den første gældende indberetning, som bliver fortaget om en konto for den aktuelle periode.

Invalidering (annullering)

Når indleveret data ikke opfylder alle kriterier for, at kunne blive til en gældende indberetning.

Kontohaver

Den eller de, der er ejer af en konto.

Kontoperiode

Periode, hvor samme ejerkreds er registreret for lånet.

Kreditor rettigheder

Retten til en fordring, i form af et pantebrev.

Kvartals indberetning

Indberetning om kvartalsvis tilskrevne renter. Anvendes til opdatering af forskudsregistreringen.

Morarente

En rente, som skyldner skal betale, hvis en fordring ikke betales til tiden.

Nystartet (virksomhed)

Nyetableret virksomhed.

Ordinære renter

Kontoens aftalte rentesats.

Revisionsspor

Bogføringsloven kræver, at der skal være et fyldestgørende revisionsspor så alle indberetninger kan spores tilbage til den nødvendige dokumentation (grundbilag), fx låneaftale og til den indberetningspligtiges regnskab.

Som led i virksomhedens aktiviteter

Når en virksomhed har en udlånsforretning, som en del af deres aktiviteter.

Udlånskonto/udlånskonti

En udlånsaftale med et pengeinstitut eller en anden finansiel virksomhed.

Underretningspligt

Er obligatorisk pligt til at underrette den person eller virksomhed, som der er indberettet data om til Skattestyrelsen.

Valutaudlænding

En person eller virksomhed, som ikke har bopæl eller hjemsted i Danmark pr. den sidste dag i perioden, der skal indberettes om.

Virkningsdato

Virkningsdatoen er den dato, hvor et selskab får retsvirkning. Det vil sige, den dato hvor selskabet starter med at drive virksomhed og bliver registreret for pligter i Erhvervsstyrelsen.

Års-ultimo indberetning

Indberetning om status for lånet pr. 31.12.XXXX. Anvendes til årsopgørelsen.