Dato for udgivelse
13 Sep 2018 16:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Sep 2018 11:20
SKM-nummer
SKM2018.474.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
S-573-18
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, momssvig, bogføringsskik
Resumé

T var tiltalt for momssvig ved som direktør i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. september 2013 i et anpartsselskab (opløst efter konkurs) at have angivet et momstilsvar på 22.881 kr., selvom det rettelig var 607.312 kr. T var endvidere tiltalt for under særligt grove omstændigheder, ikke at have sikret at bogføringen var tilrettelagt og udført i overensstemmelse med god bogføringsskik. T havde derved unddraget for 584.431 kr. i moms.

T erkendte de faktiske omstændigheder, men forklarede, at han havde overladt det hele til en anden, herunder også NEM id til selskabet og når han spurgte ham, hvordan det gik, var svaret, at det gik fint. Han arbejdede selv med praktiske opgaver i virksomheden og havde hverken indsigt i driften eller modtog fast løn. Han glædede sig til at blive selvstændig og at lære om administrationen af en virksomhed.

Byretten fandt T skyldig i momssvig, men frifandt for overtrædelse af bogføringsloven, idet det ikke var bevist, at T havde handlet særligt groft ved at uddelegere bogføringen uden at sikre sig, at alle ind- og udgifter blev bogført korrekt. Retten fandt det fuldstændigt usandsynligt, at han i en periode på 8 måneder, slet ikke har interesseret sig for, om der var overskud eller omsætning, men har slået sig til tåls med en bemærkning om, at det gik godt. T var på rejse i sommeren 2013 og det var ikke oplyst, hvordan T finansierede den, når han ikke modtog løn fra virksomheden. T idømtes 6 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste i 120 timer samt en tillægsbøde på 580.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen

Reference(r)
  • Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
  • Straffelovens § 302, jf. bogføringslovens § 16, stk. 1, jf. § 6, jf. § 7, jf. § 9, jf. § 10
Henvisning

-


Østre Landsrets dom af den 3. september 2018, sags nr. S-573-18

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

(v/adv. Finn Walther Petersen)

Afsagt af Landsretsdommerne

Inge Neergaard Jessen, Thomas Lohse og Pia Blaabjerg Andersen (kst.)

……………………………………………………………………………………….

Byrettens dom af den 31. januar 2018, sags nr. 15-3923/2017

Sagens oplysninger

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 28. april 2017.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.
straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, ved i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. september 2013, som direktør i virksomheden G1 ApS, CVR ...11 (opløst efter konkurs), med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige oplysninger og fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han for 2013 angav et momstilsvar på 22.881 kr., selvom momstilsvaret rettelig var 607.312 kr., hvorved statskassen blev unddraget 584.431 kr. i moms.

2.
straffelovens § 302, jf. bogføringslovens § 16, stk. 1, jf. § 6, jf. § 7, jf. § 9, jf. § 10, ved i en periode fra 9. marts 2013 til 30. september 2013 som direktør i virksomheden G1 ApS, CVR ...11 (opløst efter konkurs), under omstændigheder der må betegnes som særlig grove, ikke at have sikret, at bogføringen var tilrettelagt og udført i overensstemmelse med god bogføringsskik, herunder at selskabets indtægter og udgifter blev bogført eller bogført i fuldt omfang og at der i fornødent omfang forelå dokumentation af samtlige ind- og udbetalinger, lige som han undlod at opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af regnskabsåret 2013, samt ikke at have indsendt regnskaber til SKAT, heller ikke efter anmodning.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel og en tillægsbøde på 580.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, idet det er en klar, men ikke afgørende fejl, at bødepåstanden ikke fremgår af anklageskriftet, da påstanden om en tillægsbøde må anses for at være en servicemeddelelse, som er uden betydning for forsvarets tilrettelæggelse, jf. retsplejelovens § 834, hvorfor der ikke ved en egenhændig mail fra forsvareren kan opstå påtalebegrænsning.

Tiltalte har nægtet sig skyldig og har under alle omstændigheder påstået frifindelse for en tillægsbøde, da bøden ikke fremgår af anklageskriftet, jf. retsplejelovens § 834. Forsvareren har henvist til det forudgående forløb, hvor sagen blev søgt afgjort ved en retsmødebegæring, hvor tillægsbøden var anført og specifikt til e-mail af 7. marts 2017 fra forsvareren til daværende anklager med følgende indhold:

"I forlængelse af retsmødet gårs dato skal jeg for god ordens skyld oplyse, at jeg afventer din tilbagemelding omkring dine drøftelser med SKAT omkring yderligere nedsættelse af bøden fra 550.000 kr. Jeg forstod dig sådan, at det er den bødepåstand, der vil blive nedlagt.

For så vidt angår anklagemyndighedens gårs dato fremsatte tilbud om, at sagen alene kunne vedrøre bøden, hvis min klient tilstår grov uagtsomhed, skal jeg bemærke, at anklagemyndigheden, jf. objektivitetsprincippet i retsplejeloven, selv hvis der bliver kørt en domsmandssag, nu ikke bør nedlægge påstand om frihedsstraf."

Forsvareren modtog ikke noget svar fra anklagemyndigheden, forud for anklageskriftet, hvoraf tillægsbøden ikke fremgik.

Subsidiært har forsvareren påstået rettens mildeste straf.

Sagens oplysninger

Af mappe 1, faneblad 3, udskrift fra Erhvervsstyrelsen fremgår, at selskabet G1 ApS er stiftet af tiltalte den 9. januar 2013. Tiltalte er eneste person i direktionen. Den 1. januar 2014 udtrådte tiltalte af direktionen og US indtrådte.

Erhvervs og Selskabsstyrelsen har anmodet om selskabets opløsning i medfør af selskabslovens § 225.

Sø- og Handelsretten traf den 20. juni 2016 afgørelse om, at tiltalte skulle være i konkurskarantæne.

Af mappe 1, faneblad 4 fremgår oversigt over skatte- og momsregistreringer.

Af mappe 2, faneblad 6 fremgår oversigt over hvad virksomheden har indberettet.

Af mappe 2, faneblad 4 SKATs opgørelse over samlet salgsmoms på 1.370.354,30 kr. og købsmoms på 696.729,65 kr., hvilket giver en difference på 673,624,65 kr. Beløbet er herefter reduceret med knap 100.000 kr.

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne US og IT.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Tiltalte er tidligere straffet ved udeblivelsesdom af 11. november 2013 med en bøde på 3.000 kr. og kørselsforbud for overtrædelse af færdselsloven og den 4. november 2014 med en bøde på 10.000 kr. for overtrædelse af færdselsloven.

Af personundersøgelse af 2. december 2015 fremgår, at T er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Finder retten, at sagen kan afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, skal det anbefales, at der alene fastsættes prøvetid.

Tiltalte har vedstået oplysningerne i personundersøgelsen og har supplerende om sine personlige forhold forklaret, at han har gæld efter en gammel bøde. Der er en også regning efter konkursboet. Han færdiggjorde ikke sin service/ økonom uddannelse og hans … virksomhed blev smadret. I morgen skal han påbegynde uddannelse på Y1-skole. Uddannelsen varer x år. Efter Sø- og Handelsrettens afgørelse sendte hans forældre ham på et skoleophold i udlandet i 4 måneder. Han bor fortsat hos sine forældre og er lige stoppet med at arbejde.

Rettens begrundelse og afgørelse

Skyldspørgsmålet

Tiltalte har erkendt de faktiske omstændigheder, men har forklaret, at han havde overladt det hele til US, herunder også NEM id til selskabet. Han arbejdede selv praktisk på rampen med at pakke varer fra tidlig morgen til sen aften og havde hverken indsigt i virksomhedens drift eller modtog fast løn. Når han spurgte, hvordan det gik, svarede US, at det gik fint. Han havde glædet sig til at blive selvstændig og det var meningen, at han skulle læres op af US, der havde meget erfaring på området.

US har forklaret, at han alene hjalp tiltalte, idet regnskabet blev lavet i virksomheden G2 af en kontordame, JM. Alle oplysningerne var her og det var G2, der skulle indberette momsen. Han var selv ansat i G2, hvor han tog sig af transport. Han var bare budbringer for tiltalte. Det var først, da tiltalte blev indlagt i august 2013, at han fik en mere aktiv rolle, så blev det hans ansvar. Det er lidt diffust indenfor transportbranchen, idet der efter praksis først afregnes efter 2 måneder eller løbende måned + 30 dage, det var derfor ikke underligt, at omsætningen var lav i første kvartal. I august bad SKAT om oplysninger. Han sagde til tiltalte, at han nok skulle tage sig af det.

Vidnet IT har forklaret, at han blev opmærksom på virksomheden, da han i forbindelse med behandlingen af to fiktive virksomheder var stødt på navnet G1 ApS.

Retten har lagt til grund, at momsloven er overtrådt som beskrevet i anklageskriftet. Tiltalte har ikke bestridt tallene. Tiltalte har forklaret, at han glædede sig til at blive selvstændig og at lære om administrationen af en virksomhed. Det forekommer derfor fuldstændig usandsynligt, at han i en periode på 8 måneder, slet ikke har interesseret sig for, om der var overskud eller omsætning, men har slået sig til tåls med en bemærkning om, at det gik godt. Tiltalte var i Y3-land på rejse i sommeren 2013. Det er ikke oplyst, hvordan tiltalte har finansieret sine udgifter og rejsen, når han ikke modtog løn fra virksomheden.

Tiltalte er derfor skyldig som beskrevet i anklageskriftets forhold 1, idet han som direktør var ansvarlig for, at virksomheden oplyste korrekt momstilsvar og pengene er væk.

Retten finder derimod ikke, at der er ført det til domfældelse fornødne bevis for, at tiltalte har handlet særlig groft han ved at uddelegere bogføringen uden at sikre sig, at alle ind- og udgifter blev bogført korrekt. US var netop ansat i G2, som forestod outsourcet bogføring, hvorfor tiltalte frifindes i forhold 2.

Strafudmålingen

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 89.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 62 og § 63, jf. § 56, stk. 1. Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 120 timer.

Retten har lagt vægt på, at tiltalte ikke tidligere er straffet for berigelseskriminalitet, hans i øvrigt gode personlige forhold, hvor han skal påbegynde uddannelse og det unddragne beløbs størrelse.

Tillægsbøde

Et af rettens medlemmer har voteret for, at tiltalte ikke skal betale en tillægsbøde, da det ikke fremgår af anklageskriftet, hvorfor påstanden skal afvises.

To af rettens medlemmer har voteret for, at tiltalte skal betale en tillægsbøde. Der er herved lagt vægt på, at det er helt sædvanlig praksis, at tiltalte, der findes skyldig i overtrædelse af straffelovens § 289 for overtrædelse af momslovgivningen, tillige idømmes en tillægsstraf.

Anklagemyndigheden kan ikke generelt anses for at have opgivet muligheden for at påstå, at tiltalte skal betale en tillægsbøde, når påstanden ved en fejl ikke er nævnt i anklageskriftet, eller specifikt at have opgivet muligheden i nærværende sag, ved ikke direkte at besvare forsvarerens mail af 7. marts 2017, hvor denne har gjort gældende, at der under en domsmandssag ikke bør nedlægges påstand om frihedsstraf. Det fremgår af straffelovens § 50, stk. 2, at retten kan idømme en tillægsbøde. Retten er ikke bundet af anklagemyndighedens påstande i hverken opadgående eller nedadgående retning. Tiltalen opfylder betingelserne i retsplejelovens § 834 og tiltalte må anses for at have haft adgang til at forsvare sig, da en tillægsbøde efter praksis udmåles i forhold til det unddragne beløb og ikke tager hensyn til tiltaltes økonomiske forhold. Det tillades derfor anklagemyndigheden at påstå tiltalte idømt en tillægsbøde, der er udmålt efter sædvanlig praksis.

Der afsiges dom efter flertallet.

Tiltalte skal tillige betale en tillægsbøde på 580.000 kr. jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 6 måneder.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

2. Tiltalte skal inden for en længstetid på 8 måneder fra endelig dom udføre ulønnet samfundstjeneste i 120

3. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 580.000 kr.

……………………………………………………………………………………..

Østre Landsrets dom af den 3. september 2018, sags nr. S-573-18

Byrettens dom af 31. januar 2018 (15-3923/2017) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har endelig påstået domfældelse i overensstemmelse med byrettens bevisresultat samt skærpelse.

Forklaringer
Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne US og IT.

Tiltalte har forklaret blandt andet, at det rettelig var, mens han var i Y2-land, at han lukkede kontoen.

Det var hans første virksomhed, og US skulle være tiltaltes mentor. Tiltalte stolede på US, som han havde hørt om i branchen. De snakkede godt sammen, og tiltalte følte sig godt tilpas sammen med US. Tiltalte kiggede ikke US over skulderen, det var nærmest modsat. Der var rigtig meget praktisk, han skulle lære. Det er rigtigt, at det er en del af det at drive virksomhed, at man skal holde øje med indtægter og udgifter, men han havde ikke styr på det. Det var US, der havde kontakten til revisor. Tiltalte stolede på US.

Han fik et chok, da han så, at der var mange penge på kontoen. Det undrede ham, og han blev nervøs. Han loggede ikke rigtig ind på kontoen, før han var i Y2-land. Det var mange penge, så han tænkte … ”hvad sker der her?” Han tænkte, at han skulle passe lidt på. Det var også en søster mands, der sagde, at tiltalte skulle passe lidt på US. Han lukkede derfor kontoen. Da tiltalte kom tilbage til Danmark, åbnede han kontoen igen, da US sagde, at han var blevet truet af vognmænd, der ville have penge. Man skal ikke tage røven på folk, og derfor betalte tiltalte.

Tiltalte kørte som chauffør og stod for andre praktiske opgaver. Det var en meget lang arbejdsdag, og der var ikke tid til at lære bogføring. Tiltalte havde intet med bogføring at gøre og havde heller ingen indsigt heri. Da han i 2014 fik et brev fra SKAT, kontaktede han US, som sagde, at der var styr på det. De havde 10-11 biler, som kørte hver dag. Han fik lidt løn af virksomheden, så han kunne rejse til Y2-land. Det var US, der passede virksomheden, mens tiltalte var syg. Efter sygdommen kom tiltalte ikke tilbage til virksomheden.

Vidnet IT har forklaret blandt andet, at når sagen vedrører et unddraget beløb på over 500.000 kr. overgår den til anklagemyndigheden.

Forevist opgørelserne side 76 (ekstrakt 2) og side 68 (ekstrakt 1) har vidnet forklaret, at beregningen af det unddragne beløb fremgår af disse bilag.

Det unddragne beløb kan ikke forklares ved forskydninger mellem perioder. Det er tydeligt, at momsen er væsentligt urigtig og åbenlys forkert.

Moms afregnes pr. kvartal eller halvårlig. Moms for 2. kvartal skal angives senest den 3. september. Hvis der ikke angives noget, reagerer SKATs computer, der så foretager en foreløbig angivelse.

Vidnet US har forklaret blandt andet, at han ikke har forklaret, at de kørte for ”G3”. Det gjorde de ikke. De kørte for en konkurrent.

G2 stod for stiftelsen af selskabet. Vidnet blev involveret i selskabet i foråret 2013. Vidnet stoppede i G2 i juni, da han gerne ville være selvstændig. Vidnet passede tiltaltes virksomhed, mens tiltalte var på ferie.

Foreholdt at vidnet ifølge tiltalte skulle være mentor, har vidnet forklaret, at det er rigtigt. Vidnet havde stor viden om branchen. Tiltalte nåede ikke at lære noget om bogholderi mm., da G2 tog sig af dette. G2 skulle stå for alle de administrative opgaver. G2 skulle også tjekke, at moms blev indberettet korrekt.

Der er ”fastkørsel” og kørsel der faktureres løbende måned + en eller to måneder. Det betyder, at momsbeløb først faktureres senere, og dermed også indberettes senere. Når et beløb er indgået på kontoen, er der ikke grund til at vente med indberetning af moms. Det fulde billede af momsindberetningerne, får man først efter 12 måneder.

Overdragelsesaftalen blev indgået kort tid efter, at tiltalte var blevet indlagt.

Personlige oplysninger
Tiltalte har forklaret blandt andet, at han studerer. Han vil gøre sin uddannelse færdig og så få et arbejde.

Landsrettens begrundelse og resultat
Tiltalte har erkendt de faktiske omstændigheder. Det er således ubestridt, at selskabet alene indberettede momstilsvar på 22.881 kr., således at der blev unddraget moms for 584.431 kr.

Det lægges efter tiltaltes forklaring til grund, at tiltalte ikke havde styr på noget, og at han ingen indsigt havde i bogføring, og at det var årsagen til, at tiltalte overlod bogføring og indberetning af moms til US, som tiltalte ikke kendte særlig godt. Tiltalte var den eneste, der sad i direktionen for selskabet, men til trods herfor førte tiltalte ikke tilsyn eller nogen form for kontrol med det arbejde, som han havde overladt til US.
Tiltalte har derfor accepteret risikoen for, at selskabet blev drevet med ham som direktør, uden at reglerne om afregning af moms blev fulgt.

Med disse bemærkninger findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med byrettens bevisresultat.

Straffen findes passende.

Af de af byretten anførte grunde, tiltræder landsretten, at straffen ikke skal fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de af byretten fastsatte betingelser.

Landsretten tiltræder endelig af de af byrettens flertal anførte grunde, at tiltalte idømmes en tillægsbøde, og at denne fastsættes til 580.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t :

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.