Dato for udgivelse
18 Sep 2018 11:24
Til
Virksomheder og personer beskæftiget med registreringsafgift og brændstofforbrugsafgift af motorkøretøjer mv.
Sagsnummer
18-1338761
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 15 15 - Motorstyrelsen
Resumé

Nyhedsbrevet beskriver en ændring af reglerne for fastsættelse af brændstofforbruget for visse biler (WLTP) efter registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift).

Herudover indeholder nyhedsbrevet en oversigt over gældende afgiftssatser efter brændstofforbrugsafgiftsloven.


 

Folketinget har 6. september 2018 vedtaget lovforslag nr. 237 A om ændring af reglerne for fastsættelse af brændstofforbruget for visse biler efter brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift) og registreringsafgiftsloven (lov nr. 1130 af 11. september 2018).

Lovændringerne træder i kraft 14. september 2018, men kan også have betydning for biler, som er indregistreret tidligere. Lovændringen implementer EU’s nye metode til måling af bilers brændstofforbrug ved EU-typegodkendelse – den såkaldte Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP).

Nyhedsbrevet indeholder også en oversigt over gældende afgiftssatser efter brændstofforbrugsafgiftsloven.

Indhold

1. Nye standarder for fastsættelse af brændstofforbruget.

2. Afgift efter brændstofforbrugsafgiftsloven og registreringsafgiftsloven.

3. Biler indregistreret første gang inden 1. april 2019, og hvor der foreligger en måling af brændstofforbruget efter WLTP-metoden.

3.1 Angivet simuleret NEDC-forbrug (NEDC2).

3.2 Biler indregistreret første gang inden 1. juli 2018.

3.3 Biler indregistreret første gang i perioden fra og med 1. juli 2018 til og med 13. september 2018.

3.4 Biler som indregistreres fra og med 14. september 2018 og til og med 31. marts 2019.

3.5 Biler, som indregistreres første gang efter 1. april 2019.

4. Biler hvor der ikke foreligger et brændstofforbrug målt efter WLTP-metoden.

4.1 NEDC-metoden.

4.2 Hverken WLTP eller NEDC.

5. Særligt for el- og plug-in-hybrid biler.

6. Satser efter brændstofforbrugsafgiftsloven.

1. Nye standarder for fastsættelse af brændstofforbruget

Fra og med 1. september 2017 har EU indført en ny metode til måling af bilers brændstofforbrug ved EU-typegodkendelse – den såkaldte Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), som defineret i Kommissionens forordning nr. 1151/2017 af 1. juni 2017.

WLTP-metoden er under indfasning i EU og skal give et mere retvisende billede af det faktiske brændstofforbrug ved almindelig kørsel end den hidtidige metode – New European Driving Cycle (NEDC).

Fra og med 1. september 2018 skal alle nyregistrerede biler, der sælges i EU, have deres forbrugstal målt efter den nye WLTP-metode (bortset fra restkøretøjer – det vil sige lagerførte nye biler, hvor der kan dispenseres fra nye krav).

For de lidt større varebiler gælder dette fra og med 1. september 2019.

Lovændringen fastslår, hvordan brændstofforbruget fastsat efter WLTP-metoden skal anvendes ved fastsættelsen af brændstofforbruget efter registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift).

2. Afgift efter brændstofforbrugsafgiftsloven og registreringsafgiftsloven

For visse person- og varebiler betales en halvårlig brændstofforbrugsafgift (grøn ejerafgift). Det gælder for personbiler, der er registreret første gang 1. juli 1997 eller senere, og indrettet til befordring af højst ni personer, føreren medregnet, og for varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, der er registreret første gang 18. marts 2009 eller senere.

Brændstofforbrugsafgiften fastsættes ud fra bilens brændstofforbrug, så der betales højere afgift, jo højere brændstofforbruget er.

Størrelsen af brændstofforbrugsafgiften er gengivet nederst i dette nyhedsbrev.

Bilers brændstofforbrug ligger desuden til grund for beregningen af registreringsafgiften, idet der gives tillæg eller fradrag i registreringsafgiften afhængig af energieffektivitet.

For benzindrevne personbiler og mindre varebiler udgør tillægget i registreringsafgiften 6.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 20 km pr. liter brændstof. Der gives tilsvarende et fradrag på 4.000 kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger mere end 20 km pr. liter brændstof.

For dieseldrevne personbiler og mindre varebiler gives tillæg og fradrag med de samme satser som for benzindrevne biler, men grænsen mellem tillæg og fradrag er på 22 km pr. liter brændstof.

Herudover er der særlige regler for gas- og eldrevne køretøjer m.v.

Bilers brændstofforbrug, som anvendes ved fastsættelse af registreringsafgiften og brændstofforbrugsafgiften, skal som udgangspunkt fastsættes efter WLTP-metoden korrigeret med en faktor 1,21, så det tilnærmelsesvis svarer til det gamle NEDC-forbrug. Korrektionen sker for at undgå en utilsigtet afgiftsforhøjelse.

3. Biler indregistreret første gang inden 1. april 2019, og hvor der foreligger en måling af brændstofforbruget efter WLTP-metoden

3.1 Angivet simuleret NEDC-forbrug (NEDC2)

For de biler som tillige har et NEDC2 forbrug angivet, skal dette forbrug anvendes indtil 31. marts 2019. Det simulerede brændstofforbrug (NEDC2) fremkommer ved at benytte de summariske forbrugstal, der fremkommer via det af Europa Kommissionen udarbejdede simuleringsprogram (CO2MPAS). Simuleringsprogrammet omregner fra WLTP til et brændstofforbrug, der gælder biler, der er typegodkendt efter de regler, der var gældende ved fastsættelse af brændstofforbruget ved brug af NEDC-metoden.

NEDC2 tallet kan også være fremkommet efter en egentlig test.

3.2 Biler indregistreret første gang inden 1. juli 2018

Person- og varebiler, som er indregistreret første gang i Køretøjsregistreret inden 1. juli 2018, og hvor der ved indregistreringen er registreret et NEDC2 forbrug, kan efter anmodning få korrigeret dette forbrug. Forbruget ganges i disse tilfælde med 1,1, og anvendes ved fastsættelsen af registreringsafgiften og brændstofforbrugsafgiften.

Person- og varebiler, som er indregistreret første gang i Køretøjsregistreret inden 1. juli 2018, og hvor der ved indregistreringen er registreret et WLTP-forbrug, kan efter anmodning få korrigeret dette forbrug. Forbruget ganges i disse tilfælde med 1,21, og anvendes ved fastsættelsen af registreringsafgiften og brændstofforbrugsafgiften.

Bilforhandlere kan via De Danske Bilimportører anmode om genberegning af brændstofforbruget efter registreringsafgiftsloven. En anmodning om genberegning efter registreringsafgiften anses også for at være en anmodning om genberegning efter brændstofforbrugsafgiftsloven. Dvs. at ejeren af en bil ikke behøver at anmode om genberegning efter brændstofforbrugsafgiftsloven, hvis forhandleren af køretøjet har anmodet om genberegning efter registreringsafgiftsloven.

Anmodningen sendes til Motorstyrelsen, som herefter vil foretage omregningen. Anmodningen sendes via skat.dk eller til Motorstyrelsen, Nykøbingvej 76 – bygning 76, 4990 Sakskøbing.

Anmodning efter brændstofforbrugsafgiftsloven

Et eventuelt allerede opkrævet forskelsbeløb efter brændstofforbrugsafgiftsloven tilbagebetales til den, der er registreret som ejer af bilen i Køretøjsregistret 1. juli 2018.

Anmodning efter registreringsafgiftsloven

Det er bilens afgiftspligtige værdi ved første registrering i Køretøjsregistret, som anvendes ved den fornyede fastsættelse af registreringsafgiften, og der ses bort fra eventuelle efterfølgende værdiændringer. Der skal således ikke tages højde for bilens alder m.v. på det tidspunkt, hvor fastsættelsen af registreringsafgiften på ny foretages.

Den, der skal betale afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler (anmelderen, typisk forhandleren), har krav på tilbagebetaling af eventuelt for meget betalt registreringsafgift.

Krav om tilbagebetaling af registreringsafgift kan af en køber af et køretøj, som ikke selv har stået for registreringen af køretøjet, alene rettes imod den, der skal betale afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler, det vil sige i praksis oftest en bilforhandler el. lign. Der vil ikke i dette tilfælde kunne rettes krav om tilbagebetaling mod Motorstyrelsen.

Tilbagebetalingskravet forfalder fire kalendermåneder efter, at anmodningen om fornyet fastsættelse af henholdsvis brændstofforbrugsafgift eller registreringsafgift er modtaget hos Motorstyrelsen.

Beløbet forrentes fra forfaldsdagen efter reglerne i rentelovens § 5, stk. 1, det vil sige til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 procentpoint.

Der kan dog tidligst ske forrentning fra det tidspunkt, hvor kravet kan opgøres endeligt. Referencesatsen er, jf. rentelovens § 5, stk. 1, den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. 1. januar og 1. juli det pågældende år.

3.3 Biler indregistreret første gang i perioden fra og med 1. juli 2018 til og med 13. september 2018

Person- og varebiler, som er indregistreret første gang i Køretøjsregistret fra og med 1. juli 2018 til og med 13. september 2018, og hvor der er registreret et NEDC2-forbrug, vil Motorstyrelsen i samarbejde med De Danske Bilimportører (DBI) foretage en omregning.

Ved omregningen ganges NEDC2 forbruget med 1,1, og værdien anvendes til fastsættelse af brændstofforbruget i registreringsafgiftsloven og efter brændstofforbrugsafgiftsloven.

Person- og varebiler, som er indregistreret første gang i Køretøjsregistret fra og med 1. juli 2018 og til og med 13. september 2018, og hvor brændstofforbruget er målt efter WLTP-metoden, og der ikke foreligger et NEDC2-forbrug, vil Motorstyrelsen i samarbejde med DBI foretage en omregning.

Ved omregningen ganges WLTP-forbruget med 1,21, og værdien anvendes til fastsættelse af brændstofforbruget i registreringsafgiftsloven og efter brændstofforbrugsafgiftsloven

Tilbagebetaling efter brændstofforbrugsafgiftsloven

Et eventuelt allerede opkrævet forskelsbeløb efter brændstofforbrugsafgiftsloven tilbagebetales ved Motorstyrelsens foranstaltning.

Tilbagebetalingen vil ske til den, der oprindeligt har betalt afgiften.

Tilbagebetaling efter registreringsafgiftsloven

Det er bilens afgiftspligtige værdi ved første registrering i Køretøjsregistret, som anvendes ved den fornyede fastsættelse af registreringsafgiften, og der ses bort fra eventuelle efterfølgende værdiændringer. Der skal således ikke tages højde for bilens alder m.v. på det tidspunkt, hvor fastsættelsen af registreringsafgiften på ny foretages.

Tilbagebetalingen sker ved Motorstyrelsens foranstaltning.

Tilbagebetalingen vil ske til den, der oprindeligt har betalt afgiften.

3.4 Biler som indregistreres fra og med 14. september 2018 og til og med 31. marts 2019

Person- og varebiler, som indregistreres første gang fra og med 14. september 2018 og til og med 31. marts 2019, og hvor der foreligger en måling af brændstofforbruget målt efter WLTP-metoden og et NEDC2-forbrug, da skal NEDC2-forbruget anvendes efter registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven. Brændstofforbruget omregnes til kilometer pr. liter, ganges med 1,1 og afrundes til én decimal ved fastsættelse af afgifterne.

Person- og varebiler, som indregistreres første gang i perioden fra og med 14. september 2018 og til og med 31. marts 2019, og hvor der foreligger en måling af brændstofforbruget efter WLTP-metoden, og hvor der ikke foreligger et NEDC2 forbrug, da skal brændstofforbruget målt efter WLTP-metoden anvendes. Brændstofforbruget omregnes til kilometer pr. liter, ganges med 1,21 og afrundes til én decimal.

Omregningen til kilometer pr. liter mv. foretages som udgangspunkt af bilimportørerne, og i nogle tilfælde af synshallerne og Motorstyrelsen, når bilerne oprettes i Motorregistret.

3.5 Biler, som indregistreres første gang efter 1. april 2019

Fra 1. april 2019 fastsættes brændstofforbruget efter WLTP-metoden, når brændstofforbruget er målt efter WLTP-metoden.

Brændstofforbruget omregnes i Motorregistret til kilometer pr. liter, ganges med 1,21 og afrundes til én decimal, og anvendes ved fastsættelse af brændstofforbruget i henholdsvis registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven.

4. Biler hvor der ikke foreligger et brændstofforbrug målt efter WLTP-metoden

4.1 NEDC-metoden

For de biler, hvor der ikke er målt et brændstofforbrug efter WLTP-metoden, vil den tidligere anvendte NEDC-metode fortsat skulle finde anvendelse. Disse biler vil dog blive udfaset i takt med, at der kommer nye biler på markedet, som er typegodkendt efter den nye metode (restseriekøretøjer).

For allerede indregistrerede biler, som er målt efter NEDC-metoden, er der ingen ændringer.

4.2 Hverken WLTP eller NEDC

For biler, hvor der ikke er målt et brændstofforbrug, fastsættes brændstofforbruget fortsat efter reglerne i brændstofforbrugsafgiftslovens § 3, stk. 2 – 10.

5. Særligt for el- og plug-in-hybrid biler

For el- og plug-in-hybrid biler gælder det også, at der skal ske en omregning af det elektriske forbrug samt rækkevidde, som ligeledes er påvirket af målemetoden.

Ved forbrug målt efter WLTP-metoden, skal forbruget også korrigeres i forhold til registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven med faktor 1,21.

Ved forbrug angivet som NEDC2, skal forbruget også korrigeres i forhold til registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven med faktor 1,10.

For biler målt efter WLTP-metoden men med data også angivet efter NEDC2, skal NEDC2 anvendes såfremt alle de nødvendige data forefindes som NEDC2. For elbiler er der tale om elektrisk forbrug samt rækkevidde. For plug-in hybridbiler er der tale om brændstofforbrug, elektrisk forbrug samt rækkevidde (på el).

Elbiler

For elbiler betyder dette, at det elektriske forbrug opgjort i Wh pr. kilometer deles med 1,21 hhv. 1,1. Rækkevidden opgjort i km ganges med 1,21 hhv. 1,1.

Plug-in hybridbiler

Tilsvarende korrektioner skal ske for plug-in hybridbilerne, dog således at brændstofforbruget opgjort i km/l ligeledes ganges med 1,21 hhv. 1,1.

6. Satser efter brændstofforbrugsafgiftsloven 

Nedenfor er angivet afgiftssatserne for brændstofforbrugsafgiftsloven gældende for 2018 og 2019.

Afgiftssatser

2018

2019

A1. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang før 3. oktober 2017 samt benzindrevne varebiler

Afgift pr. halvår, kr. pr. bil

Afgift pr. halvår, kr. pr. bil

Kilometer pr. liter mindst

20,0

330

330

Under

20,0

men ikke under

18,2

640

640

Under

18,2

men ikke under

16,7

940

940

Under

16,7

men ikke under

15,4

1.260

1.260

Under

15,4

men ikke under

14,3

1.570

1.570

Under

14,3

men ikke under

13,3

1.870

1.870

Under

13,3

men ikke under

12,5

2.180

2.180

Under

12,5

men ikke under

11,8

2.480

2.480

Under

11,8

men ikke under

11,1

2.790

2.790

Under

11,1

men ikke under

10,5

3.100

3.100

Under

10,5

men ikke under

10,0

3.410

3.410

Under

10,0

men ikke under

9,1

4.010

4.010

Under

9,1

men ikke under

8,3

4.650

4.650

Under

8,3

men ikke under

7,7

5.260

5.260

Under

7,7

men ikke under

7,1

5.870

5.870

Under

7,1

men ikke under

6,7

6.480

6.480

Under

6,7

men ikke under

6,3

7.110

7.110

Under

6,3

men ikke under

5,9

7.720

7.720

Under

5,9

men ikke under

5,6

8.330

8.330

Under

5,6

men ikke under

5,3

8.970

8.970

Under

5,3

men ikke under

5,0

9.580

9.580

Under

5,0

men ikke under

4,8

10.190

10.190

Under

4,8

men ikke under

4,5

10.800

10.800

Under

4,5

 

 

11.430

11.430

 

Afgiftssatser

1.1.-30.6.2018

1.7.-31.12.2018

2019

A2. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang 3. oktober 2017 eller senere

Afgift pr. halvår, kr. pr. bil

Afgift pr. halvår, kr. pr. bil

Kilometer pr. liter mindst

50,0

330

330

330

Under

50,0

men ikke under

44,4

330

370

370

Under

44,4

men ikke under

40,0

330

390

390

Under

40,0

men ikke under

36,4

330

410

410

Under

36,4

men ikke under

33,3

330

430

430

Under

33,3

men ikke under

28,6

330

460

460

Under

28,6

men ikke under

25,0

330

500

500

Under

25,0

men ikke under

22,2

330

540

540

Under

22,2

men ikke under

20,0

330

580

580

Under

20,0

men ikke under

18,2

640

890

890

Under

18,2

men ikke under

16,7

940

1.190

1.190

Under

16,7

men ikke under

15,4

1.260

1.510

1.510

Under

15,4

men ikke under

14,3

1.570

1.820

1.820

Under

14,3

men ikke under

13,3

1.870

2.120

2.120

Under

13,3

men ikke under

12,5

2.180

2.430

2.430

Under

12,5

men ikke under

11,8

2.480

2.730

2.730

Under

11,8

men ikke under

11,1

2.790

3.040

3.040

Under

11,1

men ikke under

10,5

3.100

3.350

3.350

Under

10,5

men ikke under

10,0

3.410

3.660

3.660

Under

10,0

men ikke under

9,1

4.010

4.260

4.260

Under

9,1

men ikke under

8,3

4.650

4.900

4.900

Under

8,3

men ikke under

7,7

5.260

5.510

5.510

Under

7,7

men ikke under

7,1

5.870

6.120

6.120

Under

7,1

men ikke under

6,7

6.480

6.730

6.730

Under

6,7

men ikke under

6,3

7.110

7.360

7.360

Under

6,3

men ikke under

5,9

7.720

7.970

7.970

Under

5,9

men ikke under

5,6

8.330

8.580

8.580

Under

5,6

men ikke under

5,3

8.970

9.220

9.220

Under

5,3

men ikke under

5,0

9.580

9.830

9.830

Under

5,0

men ikke under

4,8

10.190

10.440

10.440

Under

4,8

men ikke under

4,5

10.800

11.050

11.050

Under

4,5

 

 

11.430

11.680

11.680

 

Afgiftssatser

 

2018

2019

B1. Dieseldrevne personbiler registreret i Danmark første gang før 3. oktober 2017* samt dieseldrevne varebiler

Grund­beløb for udlig­nings­afgift i 2015-niveau,
kr. pr. halvår

For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil

Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil

Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil

For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil

Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil

Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil

Kilometer pr. liter mindst

32,1

120

-

130

130

-

130

130

Under

32,1

men ikke under

28,1

580

-

600

600

-

600

600

Under

28,1

men ikke under

25,0

1.040

-

1.060

1.060

-

1.080

1.080

Under

25,0

men ikke under

22,5

1.130

330

1.160

1.490

330

1.170

1.500

Under

22,5

men ikke under

20,5

1.240

640

1.270

1.910

640

1.280

1.920

Under

20,5

men ikke under

18,8

1.340

940

1.370

2.310

940

1.390

2.330

Under

18,8

men ikke under

17,3

1.450

1.260

1.480

2.740

1.260

1.500

2.760

Under

17,3

men ikke under

16,1

1.550

1.570

1.580

3.150

1.570

1.600

3.170

Under

16,1

men ikke under

15,0

1.670

1.870

1.710

3.580

1.870

1.730

3.600

Under

15,0

men ikke under

14,1

1.790

2.180

1.830

4.010

2.180

1.850

4.030

Under

14,1

men ikke under

13,2

1.910

2.480

1.950

4.430

2.480

1.970

4.450

Under

13,2

men ikke under

12,5

2.030

2.790

2.070

4.860

2.790

2.100

4.890

Under

12,5

men ikke under

11,9

2.130

3.100

2.180

5.280

3.100

2.200

5.300

Under

11,9

men ikke under

11,3

2.230

3.410

2.280

5.690

3.410

2.300

5.710

Under

11,3

men ikke under

10,2

2.470

4.010

2.520

6.530

4.010

2.550

6.560

Under

10,2

men ikke under

9,4

2.680

4.650

2.740

7.390

4.650

2.770

7.420

Under

9,4

men ikke under

8,7

2.890

5.260

2.950

8.210

5.260

2.980

8.240

Under

8,7

men ikke under

8,1

3.140

5.870

3.200

9.070

5.870

3.240

9.110

Under

8,1

men ikke under

7,5

3.320

6.480

3.390

9.870

6.480

3.430 

9.910

Under

7,5

men ikke under

7,0

3.530

7.110

3.600

10.710

7.110

3.640

10.750

Under

7,0

men ikke under

6,6

3.790

7.720

3.870

11.590

7.720

3.910

11.630

Under

6,6

men ikke under

6,2

3.990

8.330

4.070

12.400

8.330

4.120

12.450

Under

6,2

men ikke under

5,9

4.200

8.970

4.280

13.250

8.970

4.340

13.310

Under

5,9

men ikke under

5,6

4.450

9.580

4.540

14.120

9.580

4.590

14.170

Under

5,6

men ikke under

5,4

4.670

10.190

4.760

14.950

10.190

4.820

15.010

Under

5,4

men ikke under

5,1

4.960

10.800

5.060

15.860

10.800

5.120

15.920

Under

5,1

 

 

5.190

11.430

5.290

16.720

11.430

5.360

16.790

 

Afgiftssatser

 

1.1-30.6.2018

1.7-31.12.2018

2019

B2. Dieseldrevne personbiler registreret i Danmark første gang 3. oktober 2017 eller senere*)

Grund­beløb for udlig­nings­afgift i 2015-niveau,
kr. pr. halvår

For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil

Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil

Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil

For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil

Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil

Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil

For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil

Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil

Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil

Kilometer pr. liter mindst

56,3

120

-

130

130

330

130

460

330

130

460

Under

56,3

men ikke under

50,0

120

-

130

130

370

130

500

370

130

500

Under

50,0

men ikke under

45,0

120

-

130

130

390

130

520

390

130

520

Under

45,0

men ikke under

41,0

120

-

130

130

410

130

540

410

130

540

Under

41,0

men ikke under

37,6

120

-

130

130

430

130

560

430

130

560

Under

37,6

men ikke under

32,1

120

-

130

130

460

130

590

460

130

590

Under

32,1

men ikke under

28,1

580

-

600

600

500

600

1.100

500

600

1.100

Under

28,1

men ikke under

25,0

1.040

-

1.060

1.060

540

1.060

1.600

540

1.080

1.620

Under

25,0

men ikke under

22,5

1.130

330

1.160

1.490

580

1.160

1.740

580

1.170

1.750

Under

22,5

men ikke under

20,5

1.240

640

1.270

1.910

890

1.270

2.160

890

1.280

2.170

Under

20,5

men ikke under

18,8

1.340

940

1.370

2.310

1.190

1.370

2.560

1.190

1.390

2.580

Under

18,8

men ikke under

17,3

1.450

1.260

1.480

2.740

1.510

1.480

2.990

1.510

1.500

3.010

Under

17,3

men ikke under

16,1

1.550

1.570

1.580

3.150

1.820

1.580

3.400

1.820

1.600

3.420

Under

16,1

men ikke under

15,0

1.670

1.870

1.710

3.580

2.120

1.710

3.830

2.120

1.730

3.850

Under

15,0

men ikke under

14,1

1.790

2.180

1.830

4.010

2.430

1.830

4.260

2.430

1.850

4.280

Under

14,1

men ikke under

13,2

1.910

2.480

1.950

4.430

2.730

1.950

4.680

2.730

1.970

4.700

Under

13,2

men ikke under

12,5

2.030

2.790

2.070

4.860

3.040

2.070

5.110

3.040

2.100

5.140

Under

12,5

men ikke under

11,9

2.130

3.100

2.180

5.280

3.350

2.180

5.530

3.350

2.220

5.550

Under

11,9

men ikke under

11,3

2.230

3.410

2.280

5.690

3.660

2.280

5.940

3.660

2.300

5.960

Under

11,3

men ikke under

10,2

2.470

4.010

2.520

6.530

4.260

2.520

6.780

4.260

2.550

6.810

Under

10,2

men ikke under

9,4

2.680

4.650

2.740

7.390

4.900

2.740

7.640

4.900

2.770

7.670

Under

9,4

men ikke under

8,7

2.890

5.260

2.950

8.210

5.510

2.950

8.460

5.510

2.980

8.490

Under

8,7

men ikke under

8,1

3.140

5.870

3.200

9.070

6.120

3.200

9.320

6.120

3.240

9.360

Under

8,1

men ikke under

7,5

3.320

6.480

3.390

9.870

6.730

3.390

10.120

6.730

3.430

10.160

Under

7,5

men ikke under

7,0

3.530

7.110

3.600

10.710

7.360

3.600

10.960

7.360

3.640

11.000

Under

7,0

men ikke under

6,6

3.790

7.720

3.870

11.590

7.970

3.870

11.840

7.970

3.910

11.880

Under

6,6

men ikke under

6,2

3.990

8.330

4.070

12.400

8.580

4.070

12.650

8.580

4.120

12.700

Under

6,2

men ikke under

5,9

4.200

8.970

4.280

13.250

9.220

4.280

13.500

9.220

4.340

13.560

Under

5,9

men ikke under

5,6

4.450

9.580

4.540

14.120

9.830

4.540

14.370

9.830

4.590

14.420

Under

5,6

men ikke under

5,4

4.670

10.190

4.760

14.950

10.440

4.760

15.200

10.440

4.820

15.260

Under

5,4

men ikke under

5,1

4.960

10.800

5.060

15.860

11.050

5.060

16.110

11.050

5.120

16.170

Under

5,1

 

 

5.190

11.430

5.290

16.720

11.680

5.290

16.970

11.680

5.360

17.040