Dato for udgivelse
27 Sep 2018 14:00
Til
Importører
Sagsnummer
18-1508159
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Vedr. EU-domstolens dom i de forenede sager C-397/17 og C 398/17 (Profit Europa) om støbejern og begrebet ”deformerbart støbejern”


Sagen vedrører tariferingen af rørfittings af støbejern med kuglegrafit.

EU-domstolen har på den ene side stadfæstet, at produkter af støbejern med kuglegrafit (duktilt jern) ikke kan tariferes som varer af ikke-deformerbart støbejern. Derfor er tarifering under KN-kode 7307 11 (og tilsvarende ikke under KN-kode 7325 10 for andre varer af støbejern) udelukket.

På den anden side har EU-domstolen også konkluderet, at denne type jern har forskellige karakteristika i sammensætning og produktionsmetode i forhold til deformerbart støbejern. Varen kan derfor ikke tariferes som deformerbart støbejern under hverken KN-kode 7307 19 10 (eller 7325 99 10), som har været hidtidige tariferingspraksis. (Se forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur (FBKN) til KN-kode 7307 19 10 og tariferingsforordning KFO nr. 2017/1232).

Ifølge EU-domstolen kan kun støbejern under kode EN-GJM fra European standard EN 1560:2011 tariferes som ”deformerbart støbejern”, mens støbejern med kuglegrafit er en ”tredje kategori” af støbejern (identificeret ved kode EN-GJS) og skal derfor tariferes som I ANDRE TILFÆLDE under KN-kode 7307 19 90 (og KN-kode 7325 99 90).

EU-domstolen har også udtalt sig om de nuværende FBKN, og har konkluderet, at der skal ses bort fra FBKN, eftersom FBKN bevirker, at rækkevidden af begrebet ”deformerbart støbejern” udvides.

Som følge heraf kan tariferingsforordning KFO nr. 2017/1232 og FBKN til KN-kode 7307 19 10, stk. 3 ikke finde anvendelse. Det er derfor planlagt at ophæve den nævnte forordning og ændre FBKN hurtigst muligt.

Det undersøges i øjeblikket, om der er andre potentielle konsekvenser af denne dom (i forhold til anti-dumping, KN-struktur mv.).

Toldstyrelsen vender tilbage, når problemstillingen bliver endelig afklaret.

Toldgodtgørelsesansøgninger, der modtages vedr. dette, vil afvente den endelige afklaring.

De virksomheder, der har importangivelser, der er tæt på 3 års forældelsesfristen vedr. toldgodtgørelse jf. EUTK art. 121 kan med fordel ansøge med det samme.

 

Med venlig hilsen

Toldstyrelsen