Afsnittet indeholder:

  • Regel

  • Personer omfattet af reglen

  • Fuldbyrdelsestidspunkt

Regel

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at afgive oplysninger efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen om

straffes med bøde. Se SKL § 84, nr. 3.

SKL §§ 24-26 indeholder regler om, at selskaber mv. skal føre fortegnelse over ejere og medlemmer. SKL § 27 indeholder en regel om, at oplysninger efter §§ 24 og 25 skal opbevares i mindst 5 år efter regnskabsårets udløb.

Efter SKL § 6, stk. 2, nr. 1, kan skatteministeren fastsætte regler om erhvervsdrivendes udarbejdelse og indgivelse skattemæssigt årsregnskab. Efter SKL § 53 skal erhvervsdrivende, der fører regnskab, efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen indsende deres regnskabsmateriale med bilag mv.

SKL §§ 55 og 56 indeholder regler om kontrolbeføjelser over for skattepligtige fysiske personer.

SKL § 55 vedrører formueoplysninger, der skal oplyses efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen.

SKL § 56 vedrører oplysninger om økonomiske aftaler mellem en fysiske person og selskaber, hvori personen ejer mindst 25 pct. af selskabskapitalen eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne. Efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen skal personen oplyse om væsentlige økonomiske aftaler.

SKL § 84, nr. 3, viderefører delvis SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2. De dele af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2, der ikke er videreført i SKL § 84, nr. 3, er videreført i SIL.

Sager om tidligere overtrædelser af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2, der nu er omfattet af SKL § 84, nr. 3, behandles efter SKL § 84, nr. 3, som finder anvendelse, uanset hvilket indkomstår sagen vedrører. Se SKL § 90, stk. 4 og stk. 5.

Personer omfattet af reglen

SKL § 84, nr. 3, omfatter fysiske og juridiske personer, der er pligtsubjekter efter de regler i SKL, som er henvist til i SKL § 84, nr. 3.

Det er den skattepligtiges egen undladelse af at opfylde oplysningspligten, der er omfattet. Tredjemand kan ikke straffes for at undlade at efterkomme en anmodning fra told- og skatteforvaltningen om oplysninger.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Gerningsindholdet i SKL § 84, nr. 3, er fuldbyrdet, hvis der ikke inden den fastsatte frist afgives de oplysninger, som told- og skatteforvaltningen har anmodet om.