Afsnittet indeholder:

  • Regel

  • Personer omfattet af reglen

  • Fuldbyrdelsestidspunkt

Regel

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen undlader rettidigt at indsende

  • den skriftlige dokumentation vedrørende kontrollerede transaktioner, der er pligt til at udarbejde efter SKL § 39,

  • land for land-rapport efter SKL § 48, § 49 og § 51, eller

  • revisorerklæring efter SKL § 43

straffes med bøde.

Skriftlig dokumentation

SKL § 39 indeholder regler om, at skattepligtige omfattet af SKL § 38 og § 40, stk. 1, skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for fastsættelse af priser og vilkår for kontrollerede transaktioner (TP-dokumentation).

Efter SKL § 39, stk. 3, skal dokumentationen udarbejdes løbende og senest være færdig ved oplysningsfristen. Dokumentationen skal indsendes til told- og skatteforvaltningen efter anmodning og inden for en fastsat frist, der ikke kan være på mindre end 60 dage.

SKL § 39, stk. 4, indeholder en regel om, at den skattepligtige alene skal udarbejde skriftlig dokumentation i form af databaseundersøgelser, hvis told- og skatteforvaltningen anmoder om det. Fristen for indsendelse af dokumentationen kan ikke være på mindre end 60 dage.

Land for land-rapport

SKL § 48 indeholder regler om, at en multinational koncerns ultimative moderselskab, som er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, skal indgive en land for land-rapport, hvis koncernen har en konsolideret omsætning på mindst 5,6 mia. kr. i forudgående regnskabsår. Rapporten skal indgives senest 12 måneder efter indkomståret.

SKL § 49 indeholder regler om, at et koncernselskab, der ikke er det ultimative moderselskab, under visse betingelser skal indgive land for land-rapport.

Efter SKL § 51 skal et selskab omfattet af SKL § 48, stk. 1, eller SKL § 49, stk. 2, senest inden udgangen af indkomståret meddele told- og skatteforvaltningen, at selskabet er forpligtet til at indgive land for land-rapporten.

Revisorerklæring

SKL § 43 indeholder regler om, at told- og skatteforvaltningen kan pålægge virksomheder omfattet af SKL § 38 eller SKL § 40, stk. 1, at indsende en revisorerklæring om den dokumentation for kontrollerede transaktioner, som virksomheden har indsendt efter SKL § 39, stk. 3 og 4.

SKL § 84, nr. 5, viderefører SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 3

SKL § 84, nr. 5, viderefører SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 3.

Se A.C.3.2.1.2.8 om SKL-Lbk 1264 § 17.

Sager om overtrædelse af SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 3, der pådømmes 1. januar 2019 eller senere, behandles efter SKL § 84, nr.5, jf. SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 3.

Personer omfattet af reglen

Koncernforbundne virksomheder, dvs. typisk juridiske personer, som skal udarbejde dokumentation om de transaktioner, der foregår imellem virksomhederne i koncernen.

Fuldbyrdelsestidspunkt

SKL § 84, nr. 5, er fuldbyrdet, hvis det materiale, som told- og skatteforvaltningen har anmodet om at få indsendt efter reglerne nævnt i SKL § 84, nr. 5, ikke bliver indsendt inden for den fastsatte frist.

Se også

Se også A.C.3.5.3.6 om bødeniveau ved overtrædelse af SKL § 84, nr. 5, manglende transfer pricing-dokumentation.