Afsnittet indeholder:

  • Regel

  • Personer omfattet af reglen

  • Fuldbyrdelsestidspunkt

Regel

Den, der forsætligt eller groft uagtsomt

  • som led i virksomhed

  • udsteder en faktura med et urigtigt indhold

  • eller udsteder anden urigtig dokumentation for levering eller aftagelse af varer eller ydelser,

  • når dokumentationen er egnet til at blive anvendt som grundlag ved opgørelse af den skattepligtige indkomst

straffes med bøde.

SKL § 84, nr. 6, viderefører SKL-Lbk 1264 § 13 B, 1. led. Gerningsindholdet er det samme, men strafferammen i SKL § 84, nr. 6, er alene bøde.

Udtrykket ”varer eller ydelser” omfatter både fysiske genstande, herunder valuta, og ikke fysiske genstande, herunder fx ydelse af arbejdskraft.

Dokumentationen kan være i papirform eller udstedt på anden måde, fx elektronisk.

Udstedelse af urigtig faktura mv. kan efter omstændighederne straffes som medvirken til skattesvig efter SKL-Lbk 1264 § 13 (til og med indkomståret 2017) henholdsvis SKL § 82, der fra og med indkomståret 2018 viderefører SKL-Lbk 1264 § 13. Det vil fx være tilfældet, hvis det kan bevises, at udstederen var eller burde være vidende om, at modtageren ville anvende den urigtige faktura mv. til skattesvig.

Anvendelsesområdet for SKL § 84, nr. 6, er således primært tilfælde, hvor gerningsindholdet i bestemmelsen er realiseret, men hvor det ikke er bevist, at modtageren af den urigtige faktura mv. har anvendt eller påtænkt at anvende den urigtige dokumentation til skattesvig.

Se også

Se også A.C.3.2.1.2.3 om SKL-Lbk 1264 § 13 B.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter fysiske eller juridiske personer, der driver virksomhed, og som led i virksomheden udsteder en urigtig faktura eller anden urigtig dokumentation for levering eller aftagelse af varer eller ydelser.

Bestemmelsen finder anvendelse, uanset om det er ejeren, ansatte eller andre med tilknytning til virksomheden, der udsteder den urigtige faktura mv.

Det er ikke en betingelse for anvendelse af SKL § 84, nr. 6, at den urigtige faktura vedrører varer eller ydelser, som i øvrigt indgår i virksomhedens aktiviteter.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Bestemmelsen fuldbyrdes ved udstedelse af den urigtige faktura mv. På udstedelsestidspunktet skal udstederen således have indset eller burde have indset, at den urigtige faktura mv. er egnet til at blive anvendt ved modtagerens opgørelse af den skattepligtige indkomst. Det er således ikke en betingelse for at straffe udstederen, at modtageren har anvendt dokumentationen.