Indhold

Dette afsnit beskriver ikrafttrædelsesbestemmelsen til SIL, lov nr. 1536 af 19. december 2017.

Afsnittet indeholder:

  • Regel

  • SIL finder ikke anvendelse på indberetninger vedrørende kalenderåret 2018 eller tidligere

  • De straffeprocessuelle regler i SIL finder anvendelse fra 1. januar 2019

Regel

Efter SIL § 64, stk. 1, trådte SIL i kraft den 1. januar 2019.

SIL finder ikke anvendelse på indberetninger vedrørende kalenderåret 2018 eller tidligere

Indberetningsreglerne

Det følger af SIL § 64, stk. 2, at SIL ikke finder anvendelse på indberetninger vedrørende kalenderåret 2018 eller tidligere. Det gør i stedet SKL-Lbk 1264 med senere ændringer, ligesom bekendtgørelser udstedt i medfør af SKL-Lbk 1264 finder anvendelse for indberetninger for kalenderåret 2018 og tidligere.

For de årlige indberetninger for kalenderåret 2018 er det derfor indberetningspligterne i SKL-Lbk 1264 med tilhørende bekendtgørelser, der gælder.

For månedlige indberetninger finder SIL anvendelse fra og med indberetninger for januar 2019.

For kvartalsvise indberetninger finder SIL anvendelse fra og med indberetninger for 1. kvartal 2019.

For årlige indberetninger finder SIL anvendelse fra og med indberetninger for kalenderåret 2019.

Straffebestemmelser

Det fremgår af lovbemærkningerne til SIL § 64, at det følger af STRFL § 3, at sager, der pådømmes fra 1. januar 2019, skal pådømmes efter SIL i det omfang, der er materielt sammenfald mellem straffebestemmelserne i SIL og SKL-Lbk 1264. Det betyder, at hvis der er straffebestemmelser med samme gerningsindhold i SKL-Lbk 1264 og SIL, så er det SIL der anvendes i sager, der pådømmes fra 1. januar 2019.

Enkelte af straffebestemmelserne i SIL er nye, og de kan derfor først anvendes på overtrædelser, der vedrører indberetninger omfattet af SIL. Se ovenfor om ikrafttrædelse af indberetningsreglerne.

SIL § 58

SIL § 58 er en videreførelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 1 og 2, for så vidt angår afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger, der er indberetningspligtige efter SIL. Gerningsindholdet i SIL § 58 omfatter også ufuldstændige oplysninger, og det er tillige en del af gerningsindholdet, at de urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger resulterer i en for lav skatteansættelse.

SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2, indeholdt alene hjemmel til bødestraf. SIL § 58, stk. 1, kan derfor i relation til påstand om frihedsstraf for overtrædelser, der tidligere var omfattet af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2, først anvendes fra og med indberetninger, som er omfattet af SIL.

Hovedreglen er dog, at overtrædelser, der tidligere var omfattet af SKL-Lbk § 14, stk. 2, fra 1. januar 2019 pådømmes efter SIL § 59, stk. 1, nr. 3. Se nedenfor.

For overtrædelser, der tidligere var omfattet af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 1, kan SIL § 58 anvendes i sager, der pådømmes fra 1. januar 2019. Det forudsætter dog, at de urigtige eller vildledende oplysninger har resulteret i en for lav skatteansættelse.

Se A.C.3.2.1.4.2 om SIL § 58.

SIL § 59

SIL § 59, stk. 1, nr. 1, er ny. Den finder derfor først anvendelse på overtrædelser begået fra 1. januar 2019. Se A.C.3.2.1.4.3.1 om SIL § 59, stk. 1, nr. 1.

SIL § 59, stk. 1, nr. 2, er ny. Den finder derfor først anvendelse på overtrædelser begået fra 1. januar 2019. Se A.C.3.2.1.4.3.2 om SIL § 59, stk. 1, nr. 2.

SIL § 59, stk. 1, nr. 3, er en videreførelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 2. SIL § 59, stk. 1, nr. 3, finder derfor anvendelse på overtrædelser, der pådømmes fra 1. januar 2019. Se A.C.3.2.1.4.3.3 om SIL § 59, stk. 1, nr. 3.

SIL § 59, stk. 1, nr. 4, er en videreførelse af SKL-Lbk 1264 § 14, stk. 3. SIL § 59, stk. 1, nr. 4, finder derfor anvendelse på overtrædelser, der pådømmes fra 1. januar 2019. Se A.C.3.2.1.4.3.4 om SIL § 59, stk. 1, nr. 4.

SIL § 59, stk. 1, nr. 5, er en videreførelse af SKL-Lbk 1264 § 17, stk. 1, for så vidt angår pligten til at opbevare grundlaget for de oplysninger, der indberettes.

Den del af gerningsindholdet i SIL § 59, stk. 1, nr. 5, der vedrører tilsidesættelse af pligten til at indsende materiale, er ny. Denne del af SIL § 59, stk. 1, nr. 5, finder derfor først anvendelse fra og med indberetninger, som er omfattet af SIL. Se A.C.3.2.1.4.3.5 om SIL § 59, stk. 1, nr. 5.

SIL § 59, stk. 2, indeholder hjemmel til, at der i bekendtgørelser fastsat i medfør af SIL kan fastsættes bødestraf for forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af regler i bekendtgørelserne. Reglen er ny. Straffebestemmelser i bekendtgørelser udstedt med hjemmel i SIL kan derfor først anvendes fra og med indberetninger, som er omfattet af SIL.

De straffeprocessuelle regler i SIL finder anvendelse fra 1. januar 2019

De straffeprocessuelle regler i SIL kapitel 9 finder anvendelse fra 1. januar 2019, uanset hvilken indberetningsperiode sagen vedrører.