Dato for udgivelse
20 Dec 2018 13:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Nov 2018 14:54
SKM-nummer
SKM2018.642.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
2. afdeling V.L.S-1151-18
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsafgift, dokumentfalsk, færdselsloven
Resumé

T var tiltalt for i perioden fra 06.10.16-17.11.16 på offentlig vej med forsæt til unddragelse af registreringsafgift at have anvendt en ikke-indregistreret personbil samt for dokumentfalsk ved at have anvendt falsk nummerplade på bilen. T var tillige tiltalt for en række overtrædelser af færdselsloven: hastighedsovertrædelser, bilkørsel selvom han var frakendt førerretten, ikke at standse ved politiets tegn, ført bil i påvirket tilstand, at bilen ikke var ansvarsforsikret samt tyveri af et videoovervågningskamera. T havde derved unddraget for 32.029 kr. i registreringsafgift i alt.

T forklarede at det var korrekt at han ikke havde tegnet ansvarsforsikring på bilen og godt vidste at han var frakendt førerretten.  T havde købt bilen i starten af oktober 2016 for omkring 10.000 kr. Han hentede bilen sammen med sin lillebror. Bilen kom hjem på prøveskilte, som T havde købt på motorcenteret i Aalborg. Det var T, der kørte bilen hjem. Der var ikke nogen prøveskilte på bilen, da han købte den. T var lige blevet løsladt og skulle have noget at lave, da han gik sygemeldt. Der var flere ting der skulle laves på bilen. Da bilen stod hjemme hos T, havde den ikke plader på. T ved ikke om bilen havde plader på, da den blev standset af politiet. T havde ikke bestilt nummerplader til bilen. Han ved ikke, hvordan hans navn kan fremgå af bestillingen af showpladerne fra Sverige. T var ikke helt sikker på, hvad kilometerstanden stod på bilen, da han købte den. Han skiftede speedometeret, idet han kom til at knække glasset. Han fik fat i et brugt glas og stillede kilometertællen som han huskede, at den stod. T opdagede at hans bil var væk, men politiet ville ikke tage imod en tyverianmeldelse.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen, bortset fra tyveri og to færdselsovertrædelser vedrørende en anden bil. Retten fandt det bevist, at T’s bil havde været anvendt til kørsel på offentlig vej med forsæt til unddragelse af registreringsafgift af T eller med T’s accept. Retten lagde endvidere til grund at T havde bestilt de falske nummerplader som var fastmonteret på hans bil, da han blev stoppet den 17. november 2016 og ved at anvende nummerpladerne havde T gjort sig skyldig i dokumentfalsk. T idømtes 60 dages fængsel samt en samlet bøde på 24.000 kr., frakendelse af retten til at føre motordrevet køretøj bortset fra lille knallert samt konfiskation.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, men forhøjede fængselsstraffen til 3 måneder under hensyn til, at flere af forholdene er begået kort efter hans prøveløsladelse og nedsatte bøden til 17.000 kr.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 3, dagældende lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014 § 27, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 3

Straffelovens § 171, jf. § 172

Færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 2

Færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 2

Færdselslovens § 118, jf. § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1

Færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1

Færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 2

Straffelovens § 276

Færdselslovens § 117, jf. § 54, stk. 1, 1. pkt.

Færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 2

Henvisning

-


Vestre Landsrets dom af den 12. november 2018, sags nr. S-1151-18:

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

(v/adv. Erik Braad)

Afsagt af Landsretsdommerne

Esben Hvam, Lars Christensen og Mie Obel Thomsen (kst.)

………………………………………………………………………………………….

Byrettens dom af den 11. maj 2018, sags nr. 2220/2017

Sagens oplysninger

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 6. juli 2017 .

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

lovbekendtgørelse nr. 377 af 18. april 2017 (registreringsafgiftslovens) § 27, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 3, dagældende lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014 § 27, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 3, ved i perioden fra den 6. oktober 2016 tilden 17. november 2016 på offentlig vej, herunder på Y1-vej i Y2-by, med forsæt ti1 unddragelse af registreringsafgift at have anvendt uindregistreret personbil af mærket Audi A4 med stel.nr. …11, alt hvorved de danske stat blev unddraget et afgiftsbeløb på 32.029 kr.,

2.

- Påtaleopgivet -

3.

straffelovens § 171, jf. § 172, dokumentfalsk, ved den 17. november 2016 ca. kl. 03.40 ved kørsel ad Y1-vej i Y2-by, for at skuffe i et retsforhold uberettiget på uindregistreret personbil Audi A4, stel.nr. …11, at have gjort brug af falsk nummerplade med registreringsnummer ...Q, for at unddrage betaling af registreringsafgift, som anført i forhold 1,

4.

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 2, ved, som tidligere straffet for overtrædelse af færdselslovens§ 117 a, den 17. november 2016 ca. kl. 03.40 at have ført den i forhold 3 beskrevne personbil ad Y1-vej i Y2-by, selvom han var frakendt førerretten,

5.

færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 2, ved den 17. november 2016 ca. kl. 03.40 at have ført den i forhold 3 beskrevne personbil ad Y1-vej i Y2-by, og undladt at følge politiets anvisninger, idet tiltalte undlod at standse, selvom politiet gav tegn hertil,

6.

færdselslovens § 118, jf. § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1, ved som ejer af dem i forhold 3 beskrevne personbil, at være ansvarlig for, at han eller andre den 17. november 2016 ca. kl. 03.40 førte køretøjet ad Y1-vej i Y2-by, selv om der ikke var tegnet ansvarsforsikring for køretøjet,

7.

færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1 nr. 1, ved den 24. august 2016 kl. 09.32 at have ført personbil med reg.nr. ...Q1 ad Y3-vej i Y4-by med mindst 70 km/t, selv om hastigheden i tættere bebygget område ikke må overstige 50 km/t, hvilket udgjorde en overskridelse på mere end 30 procent af den tilladte hastighed,

8.

Færdselslovens § 117 a, stk. 2, nr. 2, ved, som tidligere straffet for overtrædelse af færdselslovens § 117 a, den 24. august 2016 kl. 09.32 at have ført personbil med reg.nr. ...Q1 ad Y3-vej i Y4-by, selv om han var frakendt førerretten,

9.

Straffelovens § 276, tyveri, ved den 26. februar 2017 ca. kl. 03.00 på adressen Y5-adresse i Y6-by, at have stjålet et videoovervågningskamera til en værdi af 2.800 kr., som tiltalte efterfølgende bortskaffede,

10.

Færdselslovens § 117, jf. § 54, stk. 1, 1. pkt., ved den 14. marts 2017 ca. kl. 03.10 at have ført personbil med reg.nr. ...Q2 ad Y7-vej i Y2-by, efter at have indtaget det bevidsthedspåvirkende stof amfetamin i et sådant omfang, at indholdet af det aktive komponent for det pågældende stof i blodet under eller efter kørslen oversteg bagatelgrænsen for det pågældende stof,

11.

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 2, ved, som tidligere straffet for overtrædelse af færdselslovens § 117 a, den 14. marts 2017 ca. kl. 03.10 at have ført personbil med reg.nr. ...Q2 på parkeringspladsen ved G1 beliggende på adressen Y8-adresse i Y2-by, selv om han var frakendt førerretten.

12.

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 2, ved, som tidligere straffet for kørsel i frakendelsestiden, den 6. februar 2017 ca. kl. 09.00 at have ført personbil med reg.nr. ...Q3 ad Y9-vej i Y10-by, selvom han var frakendt førerretten,

13.

færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. l, ved den 6. februar 2017 ca. kl. 09.00 at have ført personbil med reg.nr. ...Q3 ad Y9-vej i Y10-by med mindst 75 km/t, selvom det ved færdselstavle er angivet, at hastigheden ikke må overstige 60 km/t.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Der vil blive nedlagt påstand om erstatning.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 2 og 10.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af personbil (VW Golf) med reg.nr. ...Q2 hos tiltalte T, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af de falske nummerplader med reg.nr. ...Q hos tiltalte T, jf. straffelovens § 75, stk. 2

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1 6 og erkendt sig skyldig i hær­værk i forhold 9 og skyldig i forhold 7, 8, 10, 13.

G2 har påstået, at tiltalte skal betale 2200 kr. + montering i erstatning.

Tiltalte har anerkendt erstatningspligten.

Tiltalte har bestridt erstatningskravets størrelse.

Sagens oplysninger

Tiltalte har forklaret, at hans veninde NH hentede ham den 16. oktober 2016 om aftenen. NH’s tidligere kæreste var stukket af fra fængslet og hav­ de været oppe for at true hende. Derfor hentede NH tiltalte, så han kunne være hos hende sammen med hendes bror PT. Tiltalte blev der til dagen efter, hvor han blev kørt hjem af NH. De lavede ikke rigtig noget deroppe. De snakkede kun sammen, idet NH var helt ude af den, da hun havde fået tæsk af ekskæresten. Tiltalte blev kørt hjem dagen efter ved 9 eller 10 tiden. Han bemærkede, at hans bil var væk. Det var en Audi A4. Han købte den i starten af oktober 2016 af en rumæner. Det var vist i Y11-by. Tiltalte fandt bilen på nettet, og gav omkring 10.000 kr. for den. Han hentede bilen sammen med sin lillebror. Bilen kom hjem på prøveskilte, som tiltalte havde købt på motorcenteret i Y12-by. Det var tiltalte, der kørte bilen hjem. Der var ikke nogen prøveskilte på bilen, da han købte den. Tiltalte var lige blevet løsladt og han skulle have noget at lave, da han gik sygemeldt. På vej hjem, gik gearkassen i stykker, og der var andre ting, som skulle laves på bil­ en.

Da tiltalte opdagede, at hans bil var væk, så han også, at hans lillebror var væk. Det synes tiltalte var underligt, idet lillebroren ikke rigtig tager nogen steder hen, idet han er autist. Tiltalte ringede til politiet for at melde bilen stjålet. Politiet ville ikke tage imod anmeldelsen. De sagde til ham, at de godt vidste, hvor bilen var henne, men de ville ikke fortælle ham det. Tiltalte ringede igen senere på dagen til politiet. Han fik da at vide, at de havde bilen, og at han ikke skulle være bekymret for sin lillebror. Tiltalte kunne godt regne ud, at hans lillebror var hos politiet.

Tiltalte forklarede, at nogle af de effekter, som blev fundet i bilen, var hans. Det var således hans telefon. Han havde ikke taget sin telefon med op til NH, da det hele gik så stærkt, fordi hun var ked af det. Da han kom hjem og opdagede, at bilen var væk, brugte han NH’s telefon til at ringe til politiet. NH var gået med ind, da hun afleverede ham.

Tiltalte forklarede, at den pung, som blev fundet var hans. Der var omkring 8.500 kr. i pungen. Den havde tiltalte heller ikke taget med op til NH. Hans pas ligger altid sammen med hans pung. Tiltalte kan ikke huske noget om nogle papirer i forbindelse med en parkeringsbøde. Den computer, som blev fundet, var en han brugte som diagnosetester til biler. De effekter, som blev fundet i bilen, var effekter, som han havde på sig, og dem smed han bare ind i bilen, da han blev hentet af NH. Han tænkte, at han ikke behøvede at tage en telefon med op til NH, da der nok var andre, som havde en telefon, de kunne bruge, hvis de skulle ringe nogen steder hen. Foreholdt forhold 2, bilag 28-1 forklarede tiltalte, han har en ekstra telefon, som han bruger ude i værkstedet. Det var ikke værkstedstelefonen, som blev fundet i bilen. Efter tiltalte havde ringet til politiet, tog han med NH til Y13-by på misbrugscentret, hvor han skulle til samtale. Tiltalte forklarede, at det er forkert, at han tog bussen op til NH, som det fremgår af afhøringsrapporten. Foreholdt forhold 2, bilag 28-1, side 4, forklarede tiltalte, at den Iphone 6 er hans egen telefon og ikke værkstedstelefonen. Tiltalte flytter nogen gange simkortet fra den ene telefon til den anden, idet han ikke har 2 abonnementer.

Da bilen stod hjemme ved tiltalte, havde den ikke plader på. Tiltalte ved ikke, om bilen havde plader på, da den blev standset af politiet. Tiltalte har ikke bestilt nummerplader til bilen. Tiltalte er nok bekendt med et firma i Sverige, som laver showplader, men det er flere år siden, han brugte dem. Foreholdt forhold 2 bilag 31 forklarede tiltalte, at han ikke ved, hvordan hans navn kan fremgå af bestillingen af de plader. Det er et meget kendt firma. Den adresse på Y14-vej i Y2-by er bare en c/o adresse.

Tiltalte forklarede, at han ikke var helt sikker på, hvad kilometerstanden var på bilen, da han købte den. Han skiftede bl.a. gearkassen og speedometeret. Da bilen blev standset, havde den kun kørt omkring 3.000 km. Tiltalte skifte­ de speedometeret, idet han kom til at knækket glasset. Han fik fat i et brugt glas og stillede kilometertælleren som han huskede, at den stod. Det er noget han gør med computeren, hvor den har noget software som kan gå ind og finde bilen. Det er noget som kan gøres på 1½ minut. De penge, som tiltalte havde i pungen, var fra salget af hans mors bil. Foreholdt forhold 2 bilag 27, forklarede tiltalte, at han havde solgt bilen på vegne af sin mor. Tiltalte kender ikke noget til en parkeringsbøde. Han ved ikke, hvordan den parkerings­ bøde er kommet ind i handskerummet på hans egen bil. Han tænkte, at det var underligt. Foreholdt forhold 2, bilag 25, forklarede tiltalte at den nummerplade ikke ser helt rigtig ud. Foreholdt bilag 2-27, forklarede tiltalte, at det ikke er en bil han genkender. Det er en model magen til hans, men hans bil er blå og ikke sort. Foreholdt fotomappe bilag 2-25, forklarede tiltalte, at han genkender bilen. Det er hans bil. Foreholdt forhold 2, bilag 25, side 14, forklarede tiltalte, at han ikke kan se sammenhængen mellem de to biler. Der er ikke andre, der har været ude og køre i hans bil, uden hans viden. Tiltalte forklarede, at det er meget normalt på gamle biler, at nummerpladen også er fastspændt i midten.

Tiltalte forklarede, at han har fundet kvitteringen på købet af det brugte speedometer. Det er ikke noget han har fremlagt for politiet, idet han har siddet fængslet. Der var ikke tegnet en ansvarsforsikring på bilen.

Tiltalte ved godt, at hans bror blev afhørt til sagen.

Tiltalte forklarede om forhold 7, at det er rigtigt, at han kørte som anført i anklageskriftet. Han kørte i den kobberfarvet Audi. Han vidste godt, at han var frakendt førerretten.

Tiltalte forklarede om forhold 9, at han ikke kan forstå, at han er tiltalt for tyveri, idet han havde tilstået, at det var hærværk. Han ved ikke, hvorfor han tog det videoovervågningskamera. Han rev det ned og smed det væk. Han var dybt afhængig af amfetamin og paranoid på det tidspunkt.

Tiltalte forklarede om forhold 10, at det er delvist rigtigt. Han holdt sammen med en kammerat KP ude foran KP’s hus. Det var KP, der kørte bilen og da de holdt stille, byttede de plads, så tiltalte sad bag rattet. Politiet kom i det samme og holdt ind foran dem. Det er rigtigt, at han kørte omkring 10 meter, selv om han var påvirket. Bilen tilhørte hans lillebror.

Tiltalte forklarede om forhold 12 og 13, at han kørte i en Audi A3, som var hans egen. Han har den ikke længere. Det er rigtigt, at han kørte omkring 75 km/t. Den Audi havde han ikke i ret lang tid. Han anskaffede sig den, fordi han skulle have et arbejde. Det er rigtigt, at den bil han købte 6. februar var med det formål, at han ville køre i den, men den anden bil var ikke beregnet til at køre i, idet den var uden afgift. Det var også en dyr bil. Han fik den billigt, da der var så meget, der skulle laves på den. Han havde ikke noget arbejde på det tidspunkt. Det fik han først efter nytår. Den bil som blev anvendt i forhold 8 og 9, er ikke en bil han kører meget i.

Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at de personer som opholdte sig hjemme hos NH den pågældende aften, ikke er afhørt af politiet. De er hel­ ler ikke indkaldt til retsmødet. Han har ikke noget kendskab til, hvem der kørte i bilen den 17. november 2016, eller hvad der skete.

Tiltalte forklarede, at der måske er den person, som har brugt bilen, der har bestilt nummerpladen.

Tiltalte forklarede om forhold 9, at videoovervågningskameraet sad ved et spisehus ved en sø. Man kunne ikke være i det hus uden at blive overvåget, og det var det, der fik ham til at rykke det ned.

Adspurgt af anklageren forklarede tiltalte, at da han smed alle sine værdier ind i bilen, låste han den og lagde bilnøglen ind i huset.

VM har som vidne forklaret, at han spillede playstation hos en kammerat, hvorefter de tog hjem til vidnet. JI ringede og spurgte, om ikke de ville hente ham i Y15-by. T var ikke hjemme, men vidnet vidste, hvor bilnøglerne var. Da de kom tilbage, spurgte JI, om de ville med til Y16-by en tur. Det var en kammerat, SR, der kørte bilen. Da de kom til Y2-by kunne de for enden af bakken se, at der holdt en bil med slukkede lygter. De formodede, at det var en politibil. JI sagde til SR, at hanik­ke skulle køre derop, men at han skulle dreje fra. De drejede fra og JI sagde, at de skulle give den noget gas, da han troede at politiet var efter dem.

Der var ikke noget blå blink. De gav den rigtig meget gas. De kørte et godt
stykke over 200 km/t. Da de kom ind i Y16-by, holdt der en bil på tværs af vejen. Der var ikke noget lys eller blink. De mærkede så pludselig, at bilen ligesom forsvandt under dem samtidig med, at de gled. De fandt så ud af, at alle dækkene var punkterede.

Vidnet var med ude for at hente den bil. Da T ikke havde sit pas med derud, brugte de vidnets pas. Vidnet kan ikke huske, om SR tog nøglerne eller om vidnet gav ham dem, da de kørte. De kørte stærkt på vej derop.

Vidnet kan ikke huske, om der var nummerplader på bilen, men det må der have været. Han ved ikke, om de var der inden, eller om SR havde sat dem på. Inden de kørte til Y16-by, var de hjemme hos vidnet i ca. 40 minutter. Det var vidnet, der talte med JI i telefonen. Huset ejes af hans far, og hans mor lejer det. Så vidnet og T bor hos deres mor. Vidnet mener, at bilen havde stået hjemme hos deres mor i en måned ca. Der var mange ting, der skulle laves på den. Han ved ikke, hvornår der kom plader på bilen. Han ved heller ikke, om T havde siddet i bilen på andre tidspunkter, end da han købte den.

Vidnet forklarede, at han er blevet afhørt af politiet et par gange. Han gad først ikke at blive anholdt, så han sagde bare til politiet, at han ikke havde siddet i bilen. Han kom med på stationen og sov der til næste dag, hvor politiet igen spurgte ham, om han ville afhøres. Han blev afhørt igen. Det gik op for vidnet, at JI og SR også havde overnattet hos politiet, så han skulle finde en måde at få dem alle løsladt igen på. Han sagde så til politiet, at det var T, der kørte bilen, fordi han var den eneste, der ikke var tilstede, og det virkede, idet de alle blev løsladt. Der var ikke noget, der kunne bevise, at T havde kørt bilen.

Vidnet forklarede, at de var tre i bilen. Vidnet sad bagi, JI på forsædet og SR på førersædet. Da de kørte over politiets sømmåtter gik de i panik. De holdt i en lade og de aftalte, at de skulle løbe fra stedet. Vidnet er sikker på, at det var politimanden, der havde spurgt ham, om han var klar over, at det var showplader, der var på bilen. Vidnet ved godt, at den forklaring han gav til politiet den gang, står meget i kontrast til den forklaring han afgiver nu. Han ved godt, at han løj den gang. Han har ikke fået andre til at forklare politiet den rigtige version. Vidnet forklarede, at han gerne må lyve over for politiet. Det er noget andet, når han er i retten, for der er han under strafansvar. Vidnet forklarede, at han havde givet den forklaring til politiet, idet han selv lige havde fået 5 måneder for anden kriminalitet. Han ville undgå en tillægsdom.

Adspurgt af forsvareren, forklarede vidnet, at det er rigtigt, at den bil som anklageren vil konfiskere, tilhører ham. Han var ikke klar over, at T havde lånt bilen, og politiet ville ikke udlevere den. Vidnet vidste godt, hvor T var henne den 17. november 2016.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at det er rigtigt, at han har forklaret, at bilen var stjålet. Vidnet fandt ud af, at det var T, der havde taget bilen, fordi hans mor fortalte ham, at T var blevet anholdt nede i byen. Det er vidnets opfattelse, at han selv stjal T’s bil dengang. Vidnet forklarede, at i hans bil havde han computere, pung, bøger og en masse andre ting. Det er rigtigt, at der var et udrykningsblink i bilen. Det var et, han havde fået af en kammerat. Det kan godt være, at det var ham, der havde efterladt nogle pølsemandsposer, men det kan også have været T. Vidnet meldte ikke bilen stjålet. Han har en registreringsattest på bilen, men han har den ikke med.

Politibetjent MR har som vidne forklaret, at der var nogle eftersættelser i løbet af natten til den 17. november 2017. De hørte over radioen, at der på et tidspunkt blev lagt stingerspikes ud på vejen.

Køretøjet blev fundet ca. 500 meter fra stingerspikes'ene. Det var først her, at vidnet kom til stedet, men der var ikke nogen personer i bilen. De kørte efterfølgende til T’s bopæl. Vidnet mener, at de havde fået nogle oplysninger om, at enten T eller VM var i bilen. På et tidspunkt kom der en bil til adressen, som satte VM af. Føreren af bilen forklarede, at han boede i den by, hvor bilen blev efterladt. Føreren forklarede, at VM havde henvendt sig til ham, idet han var en tidligere bekendt af familien. VM's bil var havareret og han ville gerne køres hjem. Hans tøj var vådt. Vidnet kan ikke huske, om de fik oplysninger om, at det både var T og VM, der var i bilen. Foreholdt bilag 2-6, forklarede vidnet, at han godt kan huske omstændighederne.

Adspurgt at forsvareren, forklarede vidnet, at VM blev anholdt, da han kom på adressen. Han havde ikke noget at gøre med anholdelsen på de to andre. En af dem, der stak af fra stedet, blev fundet af en hund. Vidnet kom til stedet og lagde personen i håndjern. Der var lidt lys i bopælen da de kom, men han så ikke nogen i huset. Han var ikke henne for at banke på døren. Tiltalte, T, har forklaret, at

PT har som vidne forklaret, at han blev vækket den dag, T var ude og lede efter VM. Han var hjemme samme med NH. De boede sammen dengang. Han er usikker, men mener, det var om formiddagen, de ledte efter VM. NH og T talte om det. T var meget hos dem omkring den tid, så det er meget sandsynligt, at han også overnattede hos dem den dag. Han husker ikke, hvordan T kom hen til dem. Han husker ikke årsagen til, at T kom hen til dem den dag. Det viste sig, at VM var på politigården. Han husker ikke, hvor de savnede VM, men T sagde, at VM var væk. NH ringede til politiet. Han tror, der var over middag. Han kan ikke sige, om T sov hos dem fra den 16. til den 17. eller om det var to dage før, eller tre dag før. Men han mener nu, at han sov på sofaen den nat. Han husker ikke, hvornår han selv gik i seng eller hvornår han stod op. De talte ikke om, hvorfor VM var væk eller om han havde taget T’s bil.

NH har som vidne forklaret, at hun tidligere boede sammen med PT, som er hendes bror. Hun husker, at hun talte med politiet om dagen for at finde ud af, hvad der var sket med VM. Hun talte vist også med arresten. Hun blev overfaldet den 30. november. T var meget hos dem i den­ne periode. De var bekymret for VM, fordi han er autist. Hun kan ikke huske baggrunden for, at de ledte efter VM. T må have været hos dem, men hun kan ikke sige det med 100 % sikkerhed. Men hvis han selv siger, han var der, må han have været der. Det med besøg hos misbrugskonsulent stod nok i hendes kalender. Hun husker ikke med sikkerhed, om hun hentede ham på hans bopæl i Y17-by. T var meget hos dem i den periode, hvor hun blev truet af sin ekskæreste.

Tiltalte har forklaret supplerende, at han renoverede audi’en, efter han købte den. Det var i forbindelse med renoveringen, at speedometeret gik i stykker. Det var et uheld. Den fremlagte faktura dokumenterer, at han købte et ny speedometer. Grunden til at fakturaen først fremlægges i dag er, at han ikke tidligere havde mulighed for at fremskaffe den, da han sad i fængsel. Han stil­ lede speedometeret tilbage på det antal kilometer, han mente at huske, det oprindelige speedometer stod på. Men han kunne ikke huske det præcist.

VM fik golfen omregistreret efter, at han havde købt den. Da han blev stop­pet i golfen, havde han lånt den af VM. VM købte bilen af ham for omkring 30.000 kr. Han blev betalt i kontakter. Noget af beløbet blev indsat på hans konto, noget af det lå hjemme hos ham. Den 17. november blev han kørt hjem til sig selv af NH for at hente nogle papirer, han skulle bruge i forbindelse med besøget hos misbrugskonsulenten. Det var først der, han blev opmærksom på, at VM var væk. Først ringede han selv til politiet, men de var ubehøvlede over for ham. Derefter ringede NH.

Tiltalte er af betydning for sagen tidligere straffet ved

  • udeblivelsesdom af 26. oktober 2009 med dagbøder for tyveri.
  • dom af 23.juni 2014 med bøde og førerretsfrakendelse for blandt andet kørsel under påvirkning af bevisthedspåvirkende stoffer.
  • dom af 17. april 2015 med fængsel og bøde for blandt andet dokumentfalsk og kørsel uden førerret.
  • dom af 19. juni 2015 med betinget fængsel for blandt andet tyveri og kørsel under påvirkning af bevisthedspåvirkende stoffer.
  • udeblivelsesdom af 26. juni 2015 med dagbøder for tyveri.
  • dom af 17. juli 2015 med fængsel for besiddelse af euforiserende stoffer. Fællesstraf med den betingede del af dom af 19. juni 2015. Prøvetid til den 11. april 2017. Reststraf 210 dage.
  • dom af 8. februar 2017 med betinget fængsel 10 dage og bøde for blandt kørsel uden førerret.
  • dom af 11. april 2017 med fængsel i 1 år og 5 måneder for blandt andet besiddelse af euforiserende stoffer.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1

Det lægges på baggrund at fotos optaget i forbindelse med p-bøde sammen­ holdt med fotos af tiltaltes Audi samt fundet af bøde papirerne i tiltaltes Audi til grund, at det var tiltaltes Audi, der holdt på en parkeringsplads i Y12-by den 14. oktober 2016. På baggrund af bilens kendetegn er retten ikke i tvivl om, at det er samme bil. Det lægges endvidere på baggrund af fundet af tiltal­tes pung med mange kontanter, hans mobil og pas i og i nærheden af Audien den 17. november 2016, sammenholdt med VM's forklaring til politiet, til grund, at tiltaltes var med i Audien den 17. november 2016. Det findes herefter bevist, at tiltaltes Audi har været anvendt til kørsel på offentlig vej med forsæt til unddragelse af registreringsafgift af tiltalte eller med tiltaltes accept, og tiltalte findes skyldig i forhold 1.

Forhold 3

Det lægges til grund, at det var tiltalte, der havde bestilt de falske nummerplader, som var fastmonteret på hans Audi, da den blev stoppet den 17. november 2016. Tiltalte har ved at anvende nummerpladerne gjort sig skyldig i dokumentfalsk, og findes skyldig i forhold 3.

Forhold 4 og forhold 5

Retten finder ikke, der er ført tilstrækkeligt bevis for, at det var tiltalte, der førte bilen, hvorfor han frifindes i disse forhold.

Forhold 6

Uanset om det er andre, der har kørt Audien, er tiltalte som ejer ansvarlig for, om der er tegnet ansvarsforsikring for køretøjet, hvorfor han er skyldig i dette forhold.

Forhold 7 og forhold 8

På baggrund af tiltaltes erkendelse findes han skyldig i disse forhold.

Forhold 9

I dette forhold findes tiltalte alene skyldig i overensstemmelse med sin erkendelse, da det ikke ses bevist, at tiltalte havde berigelseshensigt.

Forhold 10 -  forhold 13

På baggrund af tiltaltes erkendelse findes han skyldig i disse forhold.

Straffen fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 171, jf. § 172, § 291, færdselslovens § 118, jf. § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, § 117a, stk. 2, nr. 2, § 117, jf. § 54, stk. 1, 1. pkt. og § 4, stk. 1, samt lovbekendtgørelse nr. 377 af 18. april 2017 (registreringsafgiftslovens) § 27, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 3, dagældende lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014 § 27, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 3.

Tiltalte skal endvidere betale en bøde på 7000 kr. og en tillægsbøde på 17.000 kr. vedrørende forhold 1.

Der er tale om en tillægsstraf, jf. straffelovens § 89.

Retten har lagt vægt på forholdenes karakter, størrelsen af det unddragne afgiftsbeløb og antallet af kørsler, herunder at der i forhold 10 er tale om en 3. gangs narkokørsel, ligesom retten har lagt vægt på tiltaltes mange for straffe.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, i 10 år fra endelig dom, jf. færdselslovens § 126, stk. l, nr. 2  og 10.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2, jf. færdselslovens§ 133 a, stk. 5 og 6.

Erstatnings påstanden udskydes til evt. civilt søgsmål.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale en samlet bøde på 24.000kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, i 10 år fra endelig dom.

Hos tiltalte konfiskeres personbil VW Golf med reg.nr. ...Q2 og falske nummerplader med reg.nr. ...Q, jf. færdselslovens § 133 a, stk. 5 og 6, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

………………………………………………………………………………………………………………

Vestre Landsrets dom af den 12. november 2018, sags nr. S-1151-18

Byretten har den 11. maj 2018 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. KHL-2220/2017).

Påstande

Tiltalte har påstået frifindelse i forhold 1,3 og 6, stadfæstelse af byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet i de øvrige forhold og i øvrigt formildelse. Tiltalte har tillige påstået frifindelse for påstanden om konfiskation af en personbil VW Golf og stadfæstelse af afgørelsen om førerretsfrakendelse.

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans i forhold 4, 5 og 9 og dom i overensstemmelse med byrettens bevisresultat i de øvrige forhold. Anklagemyndigheden har endvidere påstået skærpelse af fængselsstraffen og nedsættelse af bøden til 17.000 kr. samt stadfæstelse af afgørelsen om førerretsfrakendelse og konfiskation i medfør af færdselslovens § 133 a, stk. 5 og 6. 

Supplerende oplysninger

Det fremgår af en journal fra Y18-hospital, at tiltalte gennemgik en operation den XX oktober 2016 og blev udskrevet den XX oktober 2016.

Ifølge en udskrift fra SKAT vedrørende køretøjshistorik for den VW Golf, der er konfiskeret ved byrettens dom, blev bilen den 3. marts 2017 registreret som tilhørende tiltalte, og den 19. marts 2017 foretog VM en omregistrering, således at bilen blev registreret som tilhørende ham.

Tiltalte har fremlagt en håndskrevet erklæring af 2. marts 2017, hvoraf fremgår, at tiltalte bekræfter, at bilen tilhører VM, og at VM har betalt ham for bilen.

Supplerende om tiltaltes for straffe:

Ved dommen af 23. juni 2014 blev tiltalte bl.a. straffet for overtrædelse af færdselslovens 54, stk. 1, ved kørsel med amfetamin i blodet.

Ved dommen af 19. juni 2015 blev tiltalte bl.a. straffet for kørsel i frakendelsestiden og for overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1, ved kørsel med amfetamin i blodet.

Dommen af 8. februar 2017 angik kørsel i frakendelsestiden, og tiltalte blev straffet med en bøde og fængsel i 10 dage, der blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. Ved kendelse af 29. juni 2017 fra Byretten blev vilkåret om udførelse af samfundstjeneste ophævet. Det fremgår af kendelsen, at der under retsmødet var enighed om, at de forhold, der blev pådømt ved dommen af 8. februar 2017, burde have været inddraget i en fællesstraf ved dommen af 11. april 2017, jf. straffelovens § 67, stk. 1, jf. § 61, stk. 2, 1. pkt., og at det ikke ville have medført en højere straf end fængsel i 1 år og 5 måneder.

Dommen af 11. april 2017, hvor tiltalte blev straffet med fængsel i 1 år og 5 måneder, er en fællesstraf med reststraffen på 210 dage fra prøveløsladelsen fra afsoning af dommene af 17. april 2015, 19. juni 2015 og 17. juli 2015. 

Forklaringer

Tiltalte og vidnet VM har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret om forhold 1-6, at den pågældende Audi A4 er mørkeblå og ikke sort. Han var lige blevet løsladt, da han købte bilen. Han købte den, fordi han skulle have noget at lave. Bilen kunne godt køre, men der skulle laves en del på den.

Han kørte den hjem, da han købte den. Den blev placeret hjemme hos ham. I forbindelse med, at han udskiftede gearkassen, måtte han flytte bilen ud til sin far, hvor der er en lift. Der stod den i et par uger, inden den kom tilbage til ham igen omkring det tidspunkt, hvor han blev opereret. På det tidspunkt kunne bilen ikke køre, men han lavede den efterfølgende. I hele perioden havde bilen ikke nummerplader på. Det var meningen, at den skulle indregistreres, når han var færdig med renoveringen, men det nåede han ikke.

Han har ikke påsat nummerpladerne fra G3. Han har ikke bestilt de pågældende nummerplader. Han ved ikke, hvem der har bestilt dem. Den adresse, pladerne ifølge G3 er sendt til, eksisterer slet ikke. Han har en ide om, at det må være en af de tre personer, der blev anholdt den 17. november 2016, der har sat de pågældende nummerplader på bilen. Da han tog hjemmefra den 16. november 2016, stod bilen i hans indkørsel med fronten inde i garagen, og der var ikke nummerplader på bilen. Han tog afsted for at være sammen med NH, der havde fået tæsk af sin ekskæreste og ikke turde være alene. Han mener, at det var NH, der hentede ham. Da hun kom, havde han været i gang med at arbejde med bilen, så han tog bare sit arbejdstøj af og smed det ind i bilen. Hans tegnebog og telefon lå i arbejdsbukserne, og derfor lagde han også dette i bilen. Passet lå også i arbejdsbukserne, da han lagde bukserne ind i bilen. Han låste så bilen og lagde bilnøglen ind i huset, vist på hans værelse. Han tænkte ikke over, at pung, telefon og pas lå i hans arbejdsbukser.

På ejendommen boede han sammen med sin mor og lillebror, VM. VM havde også to kammerater boende. Tiltalte var ikke med ude at køre i bilen den 17. november 2016. Han ved ikke, hvorfor VM på et tidspunkt oplyste det til politiet. Hans forhold til VM var ikke så godt på daværende tidspunkt.

Speedometeret i Audien gik i stykker i forbindelse med, at han havde det afmonteret for at kalibrere det. Han købte et brugt speedometer, hvilket ses af den fremlagte faktura. Han monterede dette og indstillede kilometertallet i den forbindelse. Da han skulle indstille kilometertallet, kunne han ikke huske præcist, hvad det gamle havde stået på. Fotoet på ekstrakten side 154 viser det speedometer, der sad i bilen, da han købte den, og fotoet på ekstrakten side 155 viser det speedometer, han satte i. Man kan se, at dette speedometer har en rød baggrundsfarve, mens det oprindelige havde en sort baggrundsfarve. Datoen ”20.02.2002” i displayet er den dato, hvor bilen blev produceret. Når bilen har været uden strøm, sættes datoen tilbage til denne dato.

Han gennemgik en større maveoperation den XX. oktober 2016, hvor han bl.a. blev opereret for spiserørsbrok og fik indsnævret mavesækken. Han blev udskrevet den XX. oktober 2016. I den følgende periode var han meget besværet af operationen. Han kunne ikke løbe mv., og det er helt utænkeligt, at han skulle have været i stand til at løbe fra politiet den 17. november 2016.

Tiltalte har supplerende forklaret om forhold 9, at han ikke vidste, at der var et kamera på stedet, før han kom dertil. Han kan ikke huske, hvorfor de havnede der, men det var vist, fordi han og en veninde var ude at gå en tur i det pågældende område. Kameraet hang inde i hytten. Han var langt ude i et amfetaminmisbrug på det pågældende tidspunkt. Han husker ikke nærmere, hvordan han fik kameraet ned. Han smed det i søen udenfor.

Tiltalte har supplerende forklaret om forhold 10 og 11, at den pågældende VW Golf tilhører VM. VM vidste ikke, at han havde taget bilen. Han købte bilen og fik den indregistreret i sit navn i starten af marts 2017, hvor han hentede plader hos G4. Han solgte den straks til VM, men den blev først omregistreret den 19. marts 2017, fordi han først fik registreringsattesten på dette tidspunkt. VM har betalt ham for bilen.

Tiltalte har forklaret om sine personlige forhold, at han nu bor alene i et rækkehus. Han er ansat som produktionsmedarbejder ved en kartoffelproducent. Han får medicin for sin sygdom, og han har ikke længere noget misbrug.

VM har supplerende forklaret, at bilen var løftet op på en donkraft, da han og ”SR” tog den. JI havde ringet og spurgt, om de ikke ville hente ham i Y15-by. Nøglerne lå inde i huset, vist på T’s værelse. Han fokuserede ikke på, om der var nummerplader på bilen, da de kørte afsted. Han har ikke været med til at bestille de pågældende G3-nummerplader. Han kendte ”SR” gennem JI. Han havde nok set ”SR” 5-10 gange forud for denne dag.

Han har været med til at lave T’s bil, men han havde ikke tidligere kørt i den. Han ved ikke, om bilen tidligere havde påsat nummerpladerne fra hans mors bil. Han har i hvert fald ikke gjort det.

Da de var punkteret og stukket af fra politiet, kørte de ind i en lade, hvor han forsøgte at tømme bilen for effekter og få dem med. Han havde ikke fat i T’s arbejdsbukser. Han ved ikke, om nogen af de andre havde fat i bukserne.

Han aftalte med JI og ”SR”, hvad de skulle sige til politiet, hvis de blev anholdt. De aftalte, at de bare ville sige, at det var T, der havde kørt bilen.

Det er rigtigt, at han ved anholdelsen den 17. november 2016 om natten bl.a. forklarede til politiet, at han havde været ude at køre i en Mercedes. Det er også rigtigt, at han under en afhøring senere på dagen forklarede, at han havde været med ude at køre i Audien, og det var tiltalte, der var føreren. Det passede dog ikke, men han havde aftalt med JI og ”SR”, at de skulle forklare sådan. Han var træt af at være anholdt og ville bare løslades.

Vidnet har supplerende forklaret om forhold 10 og 11, at den omhandlede VW Golf var en, han havde købt til sin kæreste. Det var T, der havde skaffet kontakten til sælger via nettet. Han købte den for 33.000 kr. og afleverede pengene kontant til sælger. Bilen blev indregistreret i vidnets navn. Det skete 1-2 dage, før T blev standset i bilen. Bilen stod hjemme hos vidnet og hans kæreste, idet de på det tidspunkt var flyttet sammen. T havde adresse hos dem, men han boede der vist ikke. 

Landsrettens begrundelse og resultat

Skyldsspørgsmålet i forhold 1, 3, 4-6 og 9:

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 1, 3 og 6, og at han er frifundet i forhold 4-5, ligesom det tiltrædes, at tiltalte er fundet skyldig som sket i forhold 9.

Straf:

Straffen skal som anført af byretten fastsættes som en tillægsstraf, jf. straffelovens § 89. Straffen i forhold 1 fastsættes nu efter lovbekendtgørelse nr. 1052 af 7. september 2017 § 27, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 3, og straffen i forhold 10 fastsættes nu efter straffelovens § 117, jf. § 54, stk. 1, nr. 1.

Efter karakteren af forholdene sammenholdt med tiltaltes for straffe og under hensyn til, at flere af forholdene er begået kort efter hans prøveløsladelse, kan fængselsstraffen passende forhøjes til fængsel i 3 måneder.

Tillægsbøden vedrørende forhold 1 fastsættes til 17.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 10 dage. I overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand fastsættes der ikke en bøde for de øvrige færdselslovsovertrædelser under hensyn til længden af den idømte fængselsstraf, der som anført er en tillægsstraf til fængselsstraffen på 1 år og 5 måneder ved dommen af 11. april 2017.

Førerretsfrakendelse

Landsretten tiltræder, at tiltalte er frakendt førerretten som sket, jf. nu færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 2 og 9.

Konfiskation

Tiltalte blev den 14. marts 2017 standset i den pågældende VW Golf. Når dette sammenholdes med, at tiltalte også var registreret som ejer af bilen, tilsidesætter landsretten forklaringerne fra tiltalte og dennes bror, VM, om, at bilen var overdraget til VM. Landsretten lægger herefter til grund, at tiltalte var ejer af bilen. På den baggrund tiltræder landsretten, at bilen er konfiskeret, jf. færdselslovens § 133 a, stk. 5 og 6.

Landsretten tiltræder endvidere, at der er sket konfiskation af falske nummerplader med reg.nr. ...Q, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom stadfæstes med de ændringer, at fængselsstraffen forhøjes til fængsel i 3 måneder, og at bøden nedsættes til 17.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.