Indhold

Dette afsnit omhandler indberetningspligten ved udlejning af fritidsboliger og andre aktiver, der udlejes og som der skal indberettes om.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer
  • Lovændringer i SIL § 43 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2021
  • xIndberetning pr. 1. januar 2021x
  • xVejledning om at indberette deleøkonomiske indtægterx
  • Bemyndigelse
  • Bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v.

Regel

x En virksomhed, som for en skattepligtig formidler udlejning af den skattepligtiges bolig omfattet af ligningslovens § 15 O eller § 15 Q, skal hvert år indberette til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om de lejeindtægter, som den skattepligtige har opnået herved gennem virksomheden i det forudgående kalenderår. Indberetningspligten efter stk. 1 omfatter udlejning af såvel danske som udenlandske boliger ejet af danske skatteydere. Se SIL § 43, stk. 1.x

xEn virksomhed, som for en skattepligtig formidler udleje af et aktiv omfattet af LL § 15 R, skal hvert år, uanset om udlejningen er erhvervsmæssig, indberette til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om de lejeindtægter, som den skattepligtige har opnået herved gennem virksomheden i det forudgående kalenderår. Se SIL § 43, stk. 2x

Oversigt over ændringer 

Tidligere SKL

Gældende SIL 

Indholdet af ændringer

§ 11 G, stk. 1

§ 43, stk. 1

Bestemmelsen i § 43 er en videreførelse af den tidligere gældende skattekontrol § 11 G. 

Bestemmelsen er dog justeret og ændret siden som følge af lov. nr. 1727 af 27. december 2018.

Efter bestemmelsens stk. 1 skal en virksomhed, som for en skattepligtig formidler udlejning af den skattepligtiges fritidsbolig omfattet af ligningslovens § 15 O eller § 15 Q, hvert år skal indberette til indkomstregisteret om de lejeindtægter, som den skattepligtige har opnået herved gennem virksomheden i det forudgående kalenderår.

Ny bestemmelse

§ 43, stk. 2

Efter bestemmelsen skal en virksomhed, som for en skattepligtig formidler udleje af et aktiv omfattet af ligningslovens § 15 R, uanset om udlejningen er erhvervsmæssig, hvert år indberette til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om de lejeindtægter, som den skattepligtige har opnået herved gennem virksomheden i det forudgående kalenderår.

xBestemmelsen i SIL § 43, stk. 2, om indberetning ved udlejning af aktiver omfattet af ligningslovens § 15 R, er indført ved lov. nr. 1727 af 27. december 2018, og som følge af indførelse af ligningslovens § 15 R.x

§ 11 G, stk. 3

§ 43, stk. 3

Efter bestemmelsen, skal indberetningen efter stk. 1 og 2 indeholde oplysninger til identifikation af virksomheden. Indberetningen efter stk. 1 skal tillige indeholde oplysninger til identifikation af boligen. Sker identifikationen af boligen ikke ved brug af ejendommens nummer i Bygnings- og Boligregistret (BBR-nummer), skal der tillige oplyses om identiteten af den skattepligtige. Indberetning efter stk. 2 skal tillige indeholde oplysning om identifikation af den skattepligtige.

xBestemmelsen er en delvis videreførelse af den tidligere gældende skattekontrol § 11 G, men indholdet er justeret som følge af lov. nr. 1727 af 27. december 2018, som indførte SIL § 43, stk. 2, om indberetning af udlejning af et aktiv omfattet af ligningslovens § 15 R.x

§ 11 G, stk. 4, 1. pkt.

§ 43, stk. 4

Efter bestemmelsen skal den, der har indgået en aftale om udlejning eller fremleje efter stk. 1 eller 2 med en virksomhed, give virksomheden oplysninger til identifikation af den pågældende bolig.

xBestemmelsen er en delvis videreførelse af den tidligere gældende skattekontrol § 11 G, men indholdet er justeret som følge af lov. nr. 1727 af 27. december 2018, som indførte SIL § 43, stk. 2, om indberetning af udlejning af et aktiv omfattet af ligningslovens § 15 R.x

 

§ 43, stk. 5

Efter bestemmelsen kan virksomheder, som ikke er indberetningspligtige efter stk. 1 og 2, foretage indberetning af de oplysninger, som ville have været omfattet af indberetningen efter stk. 1 og 2, hvis virksomheden havde været indberetningspligtig.

xBestemmelsen er en delvis videreførelse af den tidligere gældende skattekontrol § 11 G, men indholdet er justeret som følge af lov. nr. 1727 af 27. december 2018, som indførte SIL § 43, stk. 2, om indberetning af udlejning af et aktiv omfattet af ligningslovens § 15 R.x

 

§ 43, stk. 6

Efter bestemmelsen kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetning efter stk. 1 og 2 og om oplysninger til brug for identifikation af boliger omfatter af stk. 3 og 4.

xBestemmelsen er en delvis videreførelse af den tidligere gældende skattekontrol § 11 G, men indholdet er justeret som følge af lov. nr. 1727 af 27. december 2018, som indførte SIL § 43, stk. 2, om indberetning af udlejning af et aktiv omfattet af LL § 15 R.x

Lovændringer i SIL § 43 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2021

xSom konsekvens af den politiske aftale om bedre vilkår for vækst of korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien, er der sket en række ændringer i bundfradraget for deleøkonomiske indtægter, der indberettes gennem en tredjepart. Dette er sket ved lov nr. 1727 af 27. december 2018 med ikrafttrædelse den 1. januar 2019, men hvorefter lovens ny affattelse og udvidelse af bestemmelse om indberetningspligt ved udlejning af bolig og andre aktiver i SIL § 43 først træder i kraft den 1. januar 2021.

Den nye affattelse af bestemmelsen i SIL § 43, har ikke virkning for indberetninger for kalenderåret 2020 og tidligere. For sådanne indberetninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.x

Indberetningen pr. 1. januar 2021

xVed lov nr. 1727 af 27. december 2018 med ikrafttrædelse den 1. januar 2019, er der sket en udvidelse af indberetningsbestemmelsen i SIL § 43, således at denne ikke blot omhandler indberetning vedrørende udlejning af fritidsbolig, men også helårsbolig samt biler, lystbåde og campingvogne m.v. Ændringen betyder ligeledes, at indberetningen ændres til at være en indberetning til indkomstregisteret.x

xIndberetninger til indkomstregisteret indgår i et fællesoffentligt samarbejde om at indhente oplysninger, således at borgerne og virksomhederne ikke skal meddele de samme oplysninger til forskellige myndigheder mv. Disse oplysninger bruges både til skatteformål og af andre myndigheder til andre formål fx ved tildeling af kontanthjælp og boligstøtte.x

xEfter den nyaffattede SIL § 43, stk. 1, skal en virksomhed, som for en skattepligtig formidler udlejning af den skattepligtiges fritidsbolig omfattet af ligningslovens § 15 O eller § 15 Q, hvert år indberette til indkomstregisteret om de lejeindtægter, som den skattepligtige har opnået herved gennem virksomheden i det forudgående kalenderår. Se SIL § 43, stk. 1, som senest ændret ved lov. nr. 1727 af 27. december 2018 x

xIndberetningspligten efter stk. 1 omfatter udlejning af såvel danske som udenlandske boliger ejet af danske skatteyderex

xIndberetningspligten påhviler den formidler, der formidler udlejningen for den skattepligtige. Udlejningen kan være formidlet gennem en række af formidlere. Det vil alene være den formidler, der er nærmest udlejeren, der vil have de nødvendige oplysninger til at opfylde indberetningspligten, hvorfor indberetningspligten påhviler denne formidler. Ved den formidler, der er nærmest udlejeren, forstås den formidler, der har indgået formidlingsaftalen med udlejeren, og som derfor er den formidler, der udbetaler lejeindtægten til udlejeren.x

xEfter ligningslovens § 15 O, stk. 1, vil indberetningen kunne sikre skatteyderen et forhøjet bundfradrag på 41.800 kr. (for indkomståret 2020) ved udlejning af sin fritidsbolig.

Efter ligningslovens § 15 Q, vil indberetningen kunne sikre skatteyderen et forhøjet bundfradrag på 29.300 kr. (for indkomståret 2020) ved udlejning af sin bolig.x

Se afsnit C.H.3.4 Udlejning af privat bolig

xIndberetningen vil skulle ske årligt til indkomstregisteret.x

xI henhold til bestemmelsen i SIL § 43, stk. 2, skal en virksomhed, som for en skattepligtig formidler udleje af et aktiv omfattet af ligningslovens § 15 R, hvert år, uanset om udlejningen er erhvervsmæssig, indberette til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om de lejeindtægter, som den skattepligtige har opnået herved gennem virksomheden i det forudgående kalenderår. Se SIL § 43, stk. 2, som senest ændret ved lov. nr. 1727 af 27. december 2018

Se afsnit C.C.1.1.3 Dele- og platformsøkonomi. Heri er nærmere beskrivelse af fysiske personers udlejning af visse biler, campingvogne, påhængsvogne og lystbåde og bestemmelsen i LL § 15 R.

Årsagen til, at der skal ske indberetning hvad enten der er tale om erhvervsmæssig udlejning eller privat udlejning er, at formidleren ikke nødvendigvis er bekendt med, om der er tale om erhvervsmæssig eller privat udlejning.x

xIndberetningspligten påhviler den formidler, der formidler udlejningen for den skattepligtige. Udlejningen kan være formidlet gennem en række af formidlere. Det vil alene være den formidler, der er nærmest udlejeren, der vil have de nødvendige oplysninger til at opfylde indberetningspligten, hvorfor indberetningspligten påhviler denne formidlerx.

xIndberetningen vil kunne sikre skatteyderen et bundfradrag på 10.000 kr. (2018-niveau) ved udlejning af sin bil, lystbåd og campingvogn m.v.x

xI henhold til SIL § 43, stk. 3, skal indberetningen efter stk. 1 og 2 indeholde oplysninger til identifikation af virksomheden. Indberetningen efter stk. 1 skal tillige indeholde oplysninger til identifikation af boligen. Sker identifikationen af boligen ikke ved brug af ejendommens nummer i Bygnings- og Boligregistret (BBR-nummeret), skal der tillige oplyses om identiteten af den skattepligtige. Indberetning efter stk. 2 skal tillige indeholde oplysning om identifikation af den skattepligtige. Se SIL § 43, stk. 3, som senest ændret ved lov. nr. 1727 af 27. december 2018x

xDisse oplysninger er et supplement til oplysningerne om årets samlede lejeindtægt, som skal indberettes efter SIL § 43, stk. 1 og 2.x

xEfter bestemmelsen skal indberetningen indeholde oplysning om identifikation af den virksomhed, der foretager indberetningen. Indberetningen skal således ske ved oplysning om den indberetningspligtiges cvr-nummer eller SE-nummer, dvs. den indberetningspligtiges registreringsnummer.x

xEfter SIL § 43, stk. 4, skal den, der har indgået aftale om udlejning eller fremleje efter SIL § 43, stk. 1 eller 2, med en virksomhed, give virksomheden oplysninger til identifikation af den pågældende bolig.x

xDe oplysninger, der skal afgives, er de oplysninger, der er nødvendige for at den indberetningspligtige virksomhed kan foretage indberetning om identiteten af boligen. Hvis virksomheden ønsker at indberette BBR-nummeret, er det således dette nummer, som skal oplyses. I andre tilfælde er det adressen.x

xEfter SIL § 43, stk. 5, kan virksomheder, som ikke er indberetningspligtige efter stk. 1 og 2, foretage indberetninger af de oplysninger, som ville have været omfattet af indberetningen efter stk. 1 og 2, hvis virksomheden havde været indberetningspligtig.x

xBestemmelsen omhandler udenlandske virksomheder, som forestår udlejning af boliger og biler m.v. Efter bestemmelsen kan en virksomhed, der ikke er indberetningspligtig, indberette de samme oplysninger, som er omfattet af indberetningspligten for virksomheder, der er indberetningspligtige.x

xIndberetningspligten efter SIL § 43, stk. 1 og 2, omfatter udlejning af såvel danske som udenlandske boliger ejet af personer, der er skattepligtige til Danmark af udlejningsindtægter. I forbindelse med udenlandske formidleres valg om at foretage indberetning, vil den pågældende - da indberetningen her er frivillig - kunne vælge alene at foretage indberetning om udlejning af danske boliger.x

xVejledning om at indberette deleøkonomiske indtægterx

xPå skat.dk findes vejledning om at indberette deleøkonomiske indtægter. Vejledningen omhandler obligatorisk indberetning af deleøkonomiske indtægter, som skal ske fra og med indkomståret 2021.x

xVejledningen gælder for virksomheder/platforme, der har deleøkonomiske aktiviteter.x

xVejledningen gælder også for udenlandske virksomheder, som ikke er indberetningspligtige, men som vælger at indberette de oplysninger, som ville være omfattet af indberetningen, hvis virksomheden havde været indberetningspligtig.x

xVejledningen vil løbende blive opdateret og offentliggjort på skat.dk/ekapital under deleøkonomi under
"Vejledning om at indberette deleøkonomiske indtægter".x

xIndberetningen om deleøkonomiske indtægter følger reglerne i skatteindberetningslovens § 43 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning mv. med senere ændringer.x

Bemyndigelse

xEfter SIL § 43, stk. 6, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetning efter stk. 1 og 2 og om oplysninger til brug for identifikation af boliger omfatter af stk. 3 og 4. Se SIL § 43, stk. 6, som senest ændret ved lov. nr. 1727 af 27. december 2018x

Bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v.

xBemyndigelsen i SIL § 43, stk. 6 er udnyttet i § 49 i skatteindberetningsbekendtgørelsen (SIB), jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v., med senere ændringer.x

xHeraf fremgår det, at indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 43 omfatter følgende oplysninger:x

x1) Identiteten af den indberettende virksomhed (cvr-nummer eller SE-nummer).x

x2) Ejendomsnummeret eller ejendommens adresse og om identiteten af udlejeren, jf. stk. 2, ved indberetning efter skatteindberetningslovens § 43, stk. 1.x

x3) Identiteten af udlejeren, jf. stk. 2, ved indberetning efter skatteindberetningslovens § 43, stk. 2.x

x4) Den samlede lejeindtægt, som den skattepligtige har oppebåret i året uden fradrag (bruttolejeindtægten).x

xStk. 2. Ved indberetningen af identiteten af udlejeren anvendes en unik identifikationskode. Den unikke identifikationskode genereres af Skatteforvaltningen, efter at udlejerens har samtykket hertil på Skatteforvaltningens hjemmeside, og skal af Skatteforvaltningen kunne forbindes til udlejerens cpr-nummer.x