Oplysningspligten efter SKL § 2 omfatter ikke foreninger m.v. som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, hvis foreningen m.v. som følge af fradragsretten efter SEL § 3, stk. 2 og 3, ikke har indkomst til beskatning.

Se SKL § 4, stk. 1, nr. 4, 1. pkt.

Det følger af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL § 2, stk. 1, nr. 5, 1. pkt.

Efter SEL § 3, stk. 2, kan de foreninger m.v., som er nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, ved indkomstopgørelsen fradrage udlodninger til fyldestgørelse af vedtægtsmæssige formål, der kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttige. Efter SEL § 3, stk. 3, gælder, at henlæggelser, som foreninger m.v. foretager til sikring af eller til senere anvendelse til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, i henlæggelsesåret sidestilles med udlodninger som nævnt i stk. 2.

Bestemmelsen betyder, at hvis en almennyttig forening fradrager udlodninger til almenvelgørende formål i overensstemmelse med foreningens vedtægter i et sådant omfang, at foreningen ikke har indkomst til beskatning, vil oplysningspligten efter § 2 ikke omfatte foreningen.

Betingelse

Efter SKL § 4, stk. 1, nr. 4, 2. pkt., er det dog en betingelse for undtagelsen til oplysningspligten for de foreninger, som er nævnt i bestemmelsens 1. pkt., at foreningens formål udelukkende er almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt.

Det følger af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL § 2, stk. 1, nr. 5, 2. pkt. Efter den tidligere SKL § 2, stk. 1, nr. 5, 2. pkt., er det en betingelse for fritagelsen fra selvangivelsespligten for de foreninger, som er nævnt i bestemmelsens 1. pkt., at foreningens formål udelukkende er almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2020.173.LSR

Landsskatteretten stadfæstede et bindende svar, hvorefter en selvejende institution ikke fortsat var fritaget for både skatte- og selvangivelsespligt efter opførelse af en multiarena. Den selvejende institution var for det første ikke fritaget for at indgive selvangivelse i henhold til skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 4, idet den selvejende institution havde erhvervsmæssige indtægter ved bl.a. udlejning af fast ejendom og cafédrift. For det andet var den selvejende institution ikke fritaget for at indgive selvangivelse i henhold til skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 5, idet den selvejende institutions formål ikke udelukkende var almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt. Der blev herved henset til, at den selvejende institutions formål for en del var erhvervsmæssigt, og at det ikke fremgik af den selvejende institutions vedtægter, at formuen ved opløsning udelukkende skulle gå til almennyttige formål.

Afgørelsen er truffet med henvisning til reglerne i den tidligere SKL.