Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår oplysningsfristen udløber samt den skattepligtiges muligheder for at forlænge fristen.

 Afsnittet indeholder: 

Regel

Udløber oplysningsfristen i SKL § 10-12 dagen før eller på en lør-, søn-, eller helligdag, anse oplysningerne for rettidigt givet, hvis den skattepligtige giver Skatteforvaltningen oplysningerne senest den førstkommende hverdag kl. 9.00.

Se SKL § 13.

SKL § 13 viderefører og udbygger den tidligere SKL § 4, stk. 3.

Skatteforvaltningen kan efter den skattepligtiges anmodning forlænge oplysningsfristen efter SKL §§ 11-13 for den pågældende, hvis særlige forhold taler herfor.

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, kan i særlige tilfælde forlænge oplysningsfristen i §§ 10-13 for grupper af skattepligtige.

SKL § 14.

SKL § 14 er delvis ny og delvis en videreførelse af den tidligere SKL. Se nærmere nedenfor.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SKL

Indholdet af ændringer

§ 4, stk. 3

§ 13

Det følger af bestemmelsen at udløber oplysningsfristen i §§ 10-12 dagen før eller på en lørdag, søndag eller helligdag, anses oplysningerne for rettidigt givet, hvis den skattepligtige giver Skatteforvaltningen oplysningerne senest den førstkommende hverdag kl. 9.00. Bestemmelsen lovfæster gældende administrativ praksis.

§ 4, stk. 4

§ 14, stk. 1

Efter bestemmelsen kan Skatteforvaltningen efter den skattepligtiges anmodning forlænge oplysningsfristen efter §§ 11-13 for den pågældende, hvis særlige forhold taler herfor. Bestemmelsen er en omskrivning og videreførelse af indholdet af den gældende skattekontrollovs § 4, stk. 4, uden at der er tilsigtet ændringer i den måde bestemmelsen administreres på. Ud over, at det er tydeliggjort, hvilken gruppe af skattepligtige som er omfattet af bestemmelsen, jf. nedenfor, er der tale om sproglige ændringer. Udtrykkene "forlænge" og "forhold" er således fundet mere dækkende.

Bestemmelsen er ny

§ 14, stk. 2

Efter bestemmelsen kan skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, i særlige tilfælde forlænge oplysningsfristen i §§ 10-13 for grupper af skattepligtige. Bestemmelsen i § 14, stk. 2, er ny, men lovfæster administrativ praksis.

Baggrunden for bestemmelsen er, at det ved større driftsforstyrrelser eller systemnedbrud kan være nødvendigt generelt at forlænge fristen for grupper af skattepligtige. Skatteforvaltningen har i sådanne tilfælde i praksis meddelt en kortere fristforlængelse ud fra en force majeure-betragtning. Det er fundet hensigtsmæssigt at lovfæste en mulighed for generelt at kunne forlænge oplysningsfristen i særlige tilfælde for grupper af skattepligtige.

I modsætning til § 14, stk. 1, vil bestemmelsen også omfatte skattepligtige, som modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema.

Denne mulighed for generelt at forlænge oplysningsfristen overlades til skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil.

Det forudsættes, at bemyndigelsen udnyttes til at give Skatteforvaltningen en stående bemyndigelse til ved større driftsforstyrrelser eller nedbrud i Skatteforvaltningens systemer, der medfører, at grupper af skattepligtige ikke har mulighed for at overholde den lovpligtige oplysningsfrist, at kunne forlænge oplysningsfristen, til de systemer, som berører de pågældende skattepligtige, igen er i stand til at modtage oplysninger.

Er der eksempelvis tekniske problemer med at indberette til TastSelv-Erhverv, men ikke til TastSelv-Borger, vil en forlængelse af oplysningsfristen kun blive givet til erhvervsdrivende omfattet af dette indberetningssystem.

Skatteforvaltningen skal på dens hjemmeside eller på anden hensigtsmæssig måde give de skattepligtige meddelelse om den forlængede oplysningsfrist.

xBestemmelsen er nyx

x§ 14, stk. 3x

xEfter bestemmelsen kan Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, forlænge frister i skatte- og afgiftslovgivningen, som er fastsat under hensyn til oplysningsfristerne i SKL §§ 10-13, når det må anses for umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for grupper af skattepligtige at opfylde fristerne.

§ 14, stk. 3, er indsat ved lov nr. 572 af 5. maj 2020 om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.x