Indhold

Dette afsnit handler om forlængelse af fristen.

Afsnittet indeholder:

 • Forlængelse efter anmodning
 • Personkreds - § 14, stk. 1.
 • Særlige omstændigheder
 • Oplysninger og dokumentation
 • Generel forlængelse i særlige tilfælde
 • Personkreds - § 14, stk. 2
 • Bemyndigelse
 • Grupper af skattepligtige
 • xForlængelse som følge af covid-19 situationenx
 • xForlængelse af frister i skatte- og afgiftslovgivningenx
 • xPersonkreds - § 14, stk. 3x
 • Særskilt udskudt frist for selvangivelse ved indberetning af fremførselsberettigede underskud
 • Godkendelse af selvangivelsen

Forlængelse efter anmodning

Skatteforvaltningen kan efter den skattepligtiges anmodning forlænge oplysningsfristen efter § 11-13 for den pågældende, hvis særlige forhold taler for det.

Se SKL § 14, stk. 1.

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at bestemmelsen er en omskrivning og videreførelse af indholdet af den tidligere SKL § 4, stk. 4, uden at der er tilsigtet ændringer i den måde bestemmelsen administreres på.

Ud over, at det er tydeliggjort, hvilken gruppe af skattepligtige som er omfattet af bestemmelsen, jf. nedenfor, er der tale om sproglige ændringer. Udtrykkene "forlænge" og "forhold" er således fundet mere dækkende end henholdsvis "henstand" og "omstændigheder".

Skatteforvaltningens kompetence til at forlænge oplysningsfristen er en kompetence til efter anmodning at give individuel forlængelse af fristen. Kompetencen indebærer ikke, at der generelt kan fastsættes andre oplysningsfrister end den lovfæstede.

Efter praksis er det for så vidt angår fysiske, skattepligtige personer kun personer, som skal indgive en egentlig selvangivelse for at modtage en årsopgørelse, som Skatteforvaltningen forudsætningsvis giver henstand med selvangivelsesfristen til.

Personkreds - § 14, stk. 1.

Det er derfor i bestemmelsen tydeliggjort, at bestemmelsen kun vil gælde skattepligtige, som er omfattet af §§ 11-12, dvs. skattepligtige, som har oplysningsfrist den 1. juli.

Særlige omstændigheder

Det fremgår videre af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at de "særlige omstændigheder", der efter den tidligere bestemmelse kunne begrunde henstand med selvangivelsesfristen, afgrænses og fortolkes på samme måde som bestemmelsen i den tidligere SKL § 5, stk. 1, 7. pkt., om fritagelse for skattetillæg, "hvis særlige omstændigheder taler herfor". Forarbejderne til de tidligere bestemmelser forudsætter, at bestemmelserne administreres restriktivt, jf. lovforslag L 104, Folketingstidende 1995-96, tillæg A, side 2574 - 2576.

På den baggrund vil det alene være den skattepligtiges akutte, dokumenterede sygdom, som kan begrunde henstand, eller at nødvendige oplysninger ikke kan fremskaffes til tiden, uden at dette kan tilregnes den skattepligtige. Det vil således ikke være hverken den skattepligtiges eller tredjemands,

f.eks. revisors, travlhed eller uhensigtsmæssige arbejdstilrettelæggelse, der vil kunne være grundlag for forlængelse af oplysningsfristen. Dog kan f.eks. akut dokumenteret sygdom hos revisor på et tidspunkt, hvor den skattepligtige har været ude af stand til at finde en anden revisor inden fristens udløb, efter omstændighederne kunne begrunde en forlængelse af fristen.

Oplysninger og dokumentation

Bestemmelsen forudsætter som udgangspunkt, at den skattepligtige giver Skatteforvaltningen de fornødne oplysninger til, at Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om, at der foreligger sådanne særlige forhold, at en forlængelse af oplysningsfristen kan gives.

Der stilles dog efter bestemmelsen ikke krav til måden den skattepligtige dokumenterer, at der foreligger særlige forhold. Ved revisors akutte sygdom vil det være naturligt, at der bliver indhentet og fremlagt en lægeerklæring, hospitalsindlæggelse eller lign., som oplyser om revisors sygdom. Der stilles heller ikke krav om, hvornår Skatteforvaltningen senest skal have modtaget anmodningen om forlængelse af fristen. Imidlertid lægges der afgørende vægt på, om den skattepligtige har haft mulighed til at indrette sig efter forholdene. Er det tilfældet, vil fristen ikke kunne forlænges.

Hvis den skattepligtige har fået forlænget oplysningsfristen, men den skattepligtige ikke overholder den forlængede frist, vil der skulle beregnes skattetillæg fra fristens udløb.

Generel forlængelse i særlige tilfælde

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, kan i særlige tilfælde forlænge oplysningsfristen i §§ 10-13 for grupper af skattepligtige.

Se SKL § 14, stk. 2.

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at bestemmelsen i SKL § 14, stk. 2, er ny, men lovfæster administrativ praksis.

Baggrunden for bestemmelsen er, at der ved større driftsforstyrrelser eller systemnedbrud kan være nødvendigt generelt at forlænge fristen for grupper af skattepligtige. Skatteforvaltningen har sådanne tilfælde i praksis meddelt en kortere fristforlængelse ud fra en force majeure-betragtning. Det findes hensigtsmæssigt at lovfæste en mulighed for generelt at kunne forlænge oplysningsfristen i særlige tilfælde for grupper af skattepligtige.

Personkreds - § 14, stk. 2

I modsætning til SKL § 14, stk. 1, vil bestemmelsen også omfatte skattepligtige, som modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema.

Bemyndigelse

Denne mulighed for generelt at forlænge oplysningsfristen er overladt til skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil.

Det forudsættes, at bemyndigelsen udnyttes til at give Skattestyrelsen direktør en stående bemyndigelse til ved større driftsforstyrrelser eller nedbrud i Skatteforvaltningens systemer, der medfører, at grupper af skattepligtige ikke har mulighed for at overholde den lovpligtige oplysningsfrist, at kunne forlænge oplysningsfristen, til de systemer, som berører de pågældende skattepligtige, igen er i stand til at modtage oplysninger.

Skatteforvaltningen skal på skat.dk eller på anden hensigtsmæssig måde give de skattepligtige meddelelse om den forlængede oplysningsfrist.

Grupper af skattepligtige

Udtrykket grupper af skattepligtige skal forstås i modsætning til de skattepligtige, som efter SKL § 14, stk. 1, på individuel basis kan opnå forlængelse af oplysningsfristen.

Eksempel

Er der eksempelvis tekniske problemer med at indberette til Tast-SelvErhverv, men ikke til TastSelvBorger, vil en forlængelse af oplysningsfristen kun blive givet til erhvervsdrivende omfattet af dette indberetningssystem.

xForlængelse som følge af covid-19 situationen

Bemyndigelsen i § 14, stk. 2, har skatteministeren udnyttet til at give direktøren for Skattestyrelsen en bemyndigelse til at forlænge oplysningsfristen for grupper af skattepligtige, som med baggrund i covid-19 situationen findes at have behov for at få forlænget oplysningsfristerne. Skattestyrelsens direktør har forlænget oplysningsfristen for stort set samtlige grupper af skattepligtige til den 1. september 2020. 

Forlængelse af frister i skatte- og afgiftslovgivningen

Skattelovgivningen indeholder en række bestemmelser med frister, som knytter sig til oplysningsfristerne. Disse frister er fastsat under hensyn til oplysningsfristerne i skattekontrollovens §§ 10-13, således at oplysninger, som ikke er indkomstoplysninger, senest gives sammen med indkomstoplysningerne ved udløbet af oplysningsfristen.

Se SKL § 14, stk. 3, indsat ved lov nr. 572 af 5. maj 2020 om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, kan forlænge frister i skatte- og afgiftslovgivningen, som er fastsat under hensyn til oplysningsfristerne i §§ 10-13, når det må anses for umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for grupper af skattepligtige at opfylde fristerne.

Bestemmelsen er indsat, da forlængelsen af oplysningsfristerne, som skatteministeren gav bemyndigelse til grundet covid-19 situationen, i en række tilfælde ikke kan effektueres med den ønskede effekt, hvis øvrige frister, der er fastsat under hensyn til oplysningsfristerne, ikke samtidig forlænges. Sådanne andre frister, der udløber i kalenderåret 2020, med tilknytning til oplysningsfristerne i skattekontrollovens §§ 10-13 skal kunne forlænges tilsvarende. Fristforlængelsen kan ske for grupper af skattepligtige, dvs. uden at den skattepligtige skal anmode om tilladelse til fristforlængelse.

Personkreds - § 14, stk. 3

I lighed med SKL § 14, stk. 2, omfatter bestemmelsen både skattepligtige, som modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema og skattepligtige, som modtager et oplysningsskema.x

Oplysningsfrister i forbindelse med ophør af skattepligt

Der kan gælde særlige oplysningsfrister i forbindelse med ophør af skattepligt. Se SEL § 5.

Ved

skal likvidator eller ledelsen, hvis likvidator ikke er valgt, indsende selvangivelse med opgørelse af indkomsten for det afsluttende indkomstår inden 1 måned. 

Fristen på 1 måned skal overholdes uanset at selvangivelsesfristen efter SKL § 4, stk. 2, ikke er udløbet.

Se SEL § 5, stk. 3.

Reglerne gælder tilsvarende, hvis et selskab eller forening efter bestemmelser i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemhørende i udlandet, Grønland eller Færøerne.

Herudover finder reglerne anvendelse for skattepligtige foreninger som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, når foreningen helt eller delvist ophører med at drive erhvervsmæssig virksomhed.

Se SEL § 5, stk. 5 og 6.

I andre tilfælde end opløsning, overgang eller undtagelse som nævnt i SEL § 5, stk. 1 og 3, finder SKLs almindelige selvangivelsesfrister jf. SKL § 4, stk. 2, anvendelse.

Bemærk

SEL § 5, stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse for selskaber som nævnt i SEL § 7, uanset om skattepligten ophører ved opløsning eller ophør af virksomhed i Danmark. Se afsnit C.D.1.5.3.

Særskilt udskudt frist for selvangivelse ved indberetning af fremførselsberettigede underskud

For at understøtte indførelsen af obligatorisk digital selvangivelse for selskaber mv. skal skattepligtige juridiske personer digitalt indberette til Skatteforvaltningen om fremførselsberettigede underskud for hvert af indkomstårene 2002 til og med det seneste indkomstår, der udløber inden indberetningstidspunktet.

Se SEL § 35, indført ved lov nr. 518 af 28. maj 2014.

Det er som overgangsregel fastsat i denne ændringslovs § 4, stk. 5,

 • at hvis en skattepligtig juridisk person skal indgive selvangivelse i perioden fra den 1. oktober til den 31. juli efter indkomstårets udløb, som styret af SKL § 4, stk. 2, 
 • og selvangivelsesfristen for indkomståret udløber i den periode, hvor indberetningen af fremførselsberettigede underskud finder sted,

kan den skattepligtige juridiske person vente med at indgive selvangivelse for indkomståret til den 1. august i året efter indkomstårets udløb.   

Godkendelse af selvangivelsen

En selvangivelsespligtig fysisk person skal ved digital indgivelse af en selvangivelse via skat.dk/TastSelv Borger godkende eller "digitalt underskrive" årsopgørelsen eller selvangivelsen ved at markere "godkend".

En selvangivelsespligtig fysisk person, der indgiver selvangivelse på papir skal egenhændigt selv eller ved en befuldmægtiget underskrive selvangivelsen.