Dato for udgivelse
10 Jan 2019 10:47
Til
Virksomheder, der anvender EU's forsendelsesordning
Sagsnummer
19-0015908
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Den 2. september 2018 har den Europæiske Kommission publiceret en ny version af Delegerede Forordning (EU) 2015/2446, som indeholder bl.a. ændringer vedr. EU-forsendelse og varers toldmæssig status.


Ændringer vedr. varers toldmæssig status:

I artikel 5, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2015/2446 bør personer, der ansøger om bevis for toldmæssig status som EU-varer, uanset om de er etableret i Unionens toldområde eller ej, pålægges at lade sig registrere for at få et EORI-nummer, der giver dem adgang til kodekssystemet til bevis for EU-status, jf. bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578.

For at beskytte oplysningerne om fangststedet for fiskevarerne, når udskriftet af fiskerilogbogen fremlægges for myndighederne i tredjelande, således at de pågældende myndigheder kan attestere, at produkter og varer fra havfiskeri, der omlades og transporteres gennem deres land eller område, ikke har undergået nogen form for behandling, bør de økonomiske operatører have lov til at fjerne de pågældende oplysninger fra udskriftet af fiskerilogbogen med henblik på denne attestering. For at gøre det muligt at tildele produkter og varer fra havfiskeri til den respektive fiskerilogbog i de tilfælde, hvor attesteringen af ikkebehandling gives på en anden formular eller et andet dokument end udskriftet af fiskerilogbogen, bør den økonomiske operatør på nævnte formular eller dokument inkludere en henvisning til den respektive fiskerilogbog. Artikel 133 i delegeret forordning (EU) 2015/2446 ændres i overensstemmelse hermed.

For at sikre overensstemmelse med kodeksens artikel 118, stk. 4, bør artikel 189 i delegeret forordning (EU) 2015/2446 give mulighed for, at defekte varer eller ikkebestillingssvarende varer i stedet for at blive ført ud af Unionens toldområde henføres under proceduren for ekstern forsendelse, idet begge handlinger fører til, at de pågældende varer mister deres toldmæssige status som EU-varer.

Med henblik på at forenkle anvendelsen af eksportproceduren efterfulgt af en forsendelsesprocedure og for at fjerne risikoen for, at der opstår en toldskyld og en skyld for andre afgifter, der ikke er dækket af en sikkerhedsstillelse, bør det kræves, at EU-varer, der eksporteres til et tredjeland og transporteres gennem Unionens toldområde under en TIR-transport eller under en forsendelsesprocedure i overensstemmelse med ATA- konventionen eller Istanbulkonventionen, henføres under proceduren for ekstern forsendelse og dermed blive til ikke-EU-varer.

For at lette toldmyndighedernes tilsyn med bevægelser af varer, der er omhandlet i artikel 1 i Rådets direktiv 2008/118/EF, og som henføres under eksportproceduren efterfulgt af en forsendelsesprocedure, bør disse varer kunne henføres under proceduren for ekstern forsendelse, hvorved de mister deres toldmæssige status som EU-varer.

Ændringer vedr. EU-forsendelse:

For at lette toldmyndighedernes behandling af ansøgninger og gøre ansøgningsprocessen mere effektiv for økonomiske operatører, bør godkendte afsendere kunne indgive ansøgninger om en bevilling til at anvende en særlig type segl til den toldmyndighed, som er kompetent til at bevilge status som godkendt afsender. Artikel 197a indsættes i overensstemmelse hermed.

De ovennævnte ændringer er beskrevet fuldt ud i Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2018/1063 af 16. maj 2018.