Indhold

Dette afsnit handler om fonde og foreningers indberetning af uddelinger til velgørende formål mv.

Afsnittet indeholder

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
  • Indberetningen
  • Tidspunkt for indberetning
  • Uddelinger der ikke er pengeydelser
  • Undtagelser til indberetningspligten

Regel

Efter SIL § 25, stk. 1, skal bestyrelser for fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven eller pensionsafkastbeskatningsloven, l hver måned foretage indberetning til indkomstregisteret om størrelsen af uddelinger foretaget i en kalendermåned for hver enkelt modtager, jf. dog stk. 4. Bestemmelsen er en videreførelse af tidligere gældende SKL § 7 B, stk. 1.

Efter SIL § 25, stk. 2, skal indberetningen efter SIL § 25, stk. 1 om uddelinger, som efter fondens eller foreningens valg fradrages på de tidspunkter, hvor de enkelte rater forfalder, jf. fondsbeskatningslovens § 4, stk. 3, 2. pkt., foretages for de kalendermåneder, hvor raterne forfalder. Bestemmelsen er en videreførelse af tidligere gældende SKL § 7 B, stk. 2.

Efter SIL § 25, stk. 3, skal uddelinger, der ikke er pengeydelser, specificeres efter art. Indberetning om naturalieydelsen vil skulle ske ved en beskrivelse af godet i et tekstfelt. Bestemmelsen er en videreførelse af tidligere gældende SKL § 7 B, stk. 3.

I SIL § 25, stk. 4, oplistes tre punkter, hvoraf undtagelserne for indberetningspligten fremgår. Bestemmelsen er en videreførelse af § 16, i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL

Gældende SIL

Indholdet af ændringer

§ 7 B, stk. 1-3

§ 25 stk. 1 - 3

Bestemmelsen i § 25, stk. 1 - 3  er en videreførelse af tidligere gældende  lovgivning.

Efter bestemmelsen, skal bestyrelser for fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven eller pensionsafkastbeskatningsloven, hver måned foretage indberetning til indkomstregisteret om størrelsen af uddelinger foretaget i en kalendermåned for hver enkelt modtager, jf. dog stk. 4.

Efter bestemmelsen, skal indberetningen efter stk. 1 om uddelinger, som efter fondens eller foreningens valg fradrages på de tidspunkter, hvor de enkelte rater forfalder, jf. fondsbeskatningslovens § 4, stk. 3, 2. pkt., foretages for de kalendermåneder, hvor raterne forfalder.

Uddelinger, der ikke er pengeydelser, skal specificeres efter art. Indberetning om naturalieydelsen vil skulle ske ved en beskrivelse af godet i et tekstfelt.

§ 16, i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven (udmøntning af § 7 B, stk. 5)

§ 25, stk. 4

Bestemmelsen indeholder undtagelser til indberetningspligten.

Det er en videreførelse af den § 16 i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven. Undtagelsernes materielle indhold ændres ikke. Det er dog mest hensigtsmæssigt, at undtagelserne fremgår af lovteksten, hvorfor pligter med tilhørende undtagelser nu fremgår af loven.

Indberetningen

Efter SIL § 25, stk. 1, skal bestyrelser for fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven,  for hver enkelt modtager indberette, om uddelingen foretages til fyldestgørelse af formål, der er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, eller til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige.

Indberetningen vil skulle ske månedligt og indeholde oplysning om størrelsen af uddelinger, foretaget i en kalendermåned, for hver enkelt modtager af et legat, understøttelse og andre ydelser, herunder naturalieydelser.

Uddelingen anses for foretaget på det tidspunkt, hvor modtageren har erhvervet endelig ret til uddelingen.

Bestyrelser for fondene m.v. skal indberette, om den enkelte uddeling sker til fyldestgørelse af formål, der er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, eller til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige. Dette skal ses i sammenhæng med forslaget om, at modtagere af ikke-almennyttige uddelinger fra fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4, alene skal medregne 80 pct. af uddelingsbeløbet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, mens modtagere af almennyttige uddelinger fra fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4, som udgangspunkt skal medregne hele uddelingsbeløbet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det er derfor nødvendigt at kunne skelne mellem uddelingerne.

Tidspunkt for indberetning

Efter SIL § 25, stk. 2, skal indberetningen efter stk. 1 om uddelinger, som efter fondens eller foreningens valg fradrages på de tidspunkter, hvor de enkelte rater forfalder, jf. fondsbeskatningslovens § 4, stk. 3, 2. pkt., foretages for de kalendermåneder, hvor raterne forfalder.

Bestemmelsen betyder, at fondens eller foreningens indberetningspligter vil være synkroniseret med det valgte fradragstidspunkt.

Uddelinger der ikke er pengeydelser

Efter SIL § 25, stk. 3, skal uddelinger, der ikke er pengeydelser, specificeres efter art. Indberetning om naturalieydelsen vil skulle ske ved en beskrivelse af godet i et tekstfelt.

Undtagelser til indberetningspligten

Bestemmelsen i § 25, stk. 4, indeholder undtagelser til indberetningspligten.

  • Efter SIL § 25, stk. 4, nr. 1, omfatter indberetningspligten ikke uddelinger til fysiske personer, der ikke er skattepligtige af uddelingen efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2. Bestemmelsen vil indebære, at der ikke skal ske indberetning om uddelinger af legater fra fonde og foreninger til fysiske personer, hvis den pågældende ikke er fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2. Fonden eller foreningen har mulighed for at spørge nærmere ind til skattepligtsforhold i forbindelse med ansøgning om et legat m.v., herunder ved at ansøgerne på eventuelle ansøgningsblanketter skal foretage afkrydsning herom. Derudover vil der være tilfælde, hvor det på baggrund af oplysningerne på ansøgningen vil være klart, om ansøgeren er hjemmehørende i Danmark eller ej.

  • Efter SIL § 25, stk. 4, nr. 2, omfatter indberetningspligten ikke uddelinger til fysiske personer, hvis uddelingen efter ligningslovens § 7, nr. 6 og 22, ikke skal medregnes ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst. Ligningslovens § 7, nr. 6, omhandler legater, der udbetales fra en fond, stiftelse, forening m.v. til militært personel eller civile, der er udsendt eller har været udsendt i tjeneste af den danske stat på militær mission i udlandet, og som under eller som følge af opholdet får fysiske eller psykiske skader. Endvidere omfatter bestemmelsen legater, der ydes til de pågældendes pårørende, hvis den udsendte er kommet fysisk eller psykisk til skade eller er omkommet i forbindelse med opholdet. Ligningslovens § 7, nr. 22, omfatter uddelinger på indtil 10.000 kr. årligt pr. modtager fra en fond eller forening, som efter ligningslovens § 7, nr. 22, er godkendt af Skatteforvaltningen, og hvis formål er at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde.

  • Efter SIL § 25, stk. 4, nr. 3, omfatter indberetningspligten ikke uddelinger til juridiske personer, hvis uddelingen ikke skal medregnes ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst.