Dato for udgivelse
31 Jan 2019 07:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 May 2018 11:19
SKM-nummer
SKM2019.50.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
2. afdeling V.L.S-1396-17
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, momssvig, skattesvig
Resumé

T var tiltalt for særlig grov moms- og skattesvig samt overtrædelse af bogførings- og regnskabsreglerne. T havde for perioden 01.01.2006-12.07.2010 for virksomhed 1 og perioden 13.07.2010-30.09.2011 for virksomhed 2) afgivet et momstilsvar på 0 kr., selvom momstilsvaret rettelig var 481.031 kr. T afmeldte med virkning fra den 31. juli 2011 virksomhed 2 fra momsregistreringen, men fortsatte driften, udskrev fakturaer med moms og undlod at angive et momstilsvar på mindst 28.041 kr. for perioden 01.10.2011-31.12.2011. T havde for indkomstårene 2009 og 2010 undladt at selvangive resultat af virksomhed på henholdsvis 463.121 kr. og 566.596 kr. T havde endvidere i 2011 i sine virksomheder været ansvarlig for udstedelse af fakturaer uden fortløbende numre og uden angivelse af CVR-nr. og indsendte ikke sit regnskabsmateriale til told- og skatteforvaltningen da denne ved 3 breve bad om det. T havde derved unddraget for i alt 509.072 kr. i moms og 356.640 kr. i skat.

 

T forklarede at han ikke havde indgivet korrekte momsangivelser og regnskaber til brug for beregningen af hans moms- og skattetilsvar på grund af travlhed og manglende kendskab til reglerne. Han benægtede ikke at have modtaget beløb som betaling for rengøringsarbejde i perioden fra begyndelsen af januar 2009 til udgangen af 2011.

 

Byretten fandt T skyldig i momssvig, skattesvig og overtrædelse af straffelovens § 302. Den fandt dog alene bevist, at der er udstedt fakturaer af indehaver i virksomhed 2’s navn med samme fakturanummer og uden angivelse af CVR-nr.  Retten lagde blandt andet vægt på at opbygningen af den selvstændige virksomhed T drev i personligt regi, var meget enkel, at T helt undlod at indgive momsregnskab og undlod at opgive indtægterne fra boligforeningen m. fl., hvorved T i det mindste måtte anse det for overvejende sandsynligt, at han overtrådte såvel straffeloven, momsloven som skattekontrolloven. T idømtes 6 måneders fængsel, heraf 5 måneder betinget med vilkår om tilsyn og behandling samt en tillægsbøde på 675.000 kr. beregnet ud fra hvad statskassen mindst er blevet unddraget i moms og skat.

 

T bestred for landsretten unddragelsernes størrelse.

 

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men gjorde hele frihedsstraffen betinget med samme vilkår som i byretsdommen. Tillægsbøden blev forhøjet til 800.000 kr. Landsretten godkendte told- og skatteforvaltningens opgørelse med hensyn til indtægtssiden, men gav et skønsmæssigt fradrag for T’s anvendelse af fremmed arbejdskraft, således, at skatteunddragelsen i alt beregnedes til 300.000 kr. Der var ikke grundlag for yderligere fradrag for købsmoms, idet T ikke havde fremlagt yderligere dokumentation eller identificeret yderligere leverandører.

Reference(r)

Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk.1, nr. 1, subsidiært til dels jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. momslovens § 46, stk. 1 og 6 (dagældende § 47, stk. 1 og 5) og momslovens § 52a, stk. 6 (dagældende § 52, stk. 6).

Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. momslovens § 46, stk. 1 og 6 (dagældende § 47, stk. 1 og 5) og momslovens § 52a, stk. 6 (dagældende § 52, stk. 6).

Skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

Straffelovens § 302, stk. 1, nr. 1 og 3, jf. momsbekendtgørelsens § 58, stk. 1, nr. 2 og 3 og jf. skattekontrollovens § 6 og momslovens § 74, stk. 5, jf. stk. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit A.C.3


Vestre Landsrets dom af den 17. maj 2018, sags nr. S-1396-17

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T
(v/adv. Jan Schneider)

Afsagt af Landsretsdommerne

Linda Hangaard, Bjerg Hansen og Thomas Tordal-Mortensen

………………………………………………………………………………………………

Byrettens dom af den 15. juni 2015, sags nr. 99-122/2017

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 16. januar 2017 og berigtiget under hovedforhandlingen.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

Momssvie af særlig grov karakter, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens§ 81,stk. 3, jf. stk.1, nr. 1,subsidiært til dels (for perioden 1. august 2011 til 30 september 2011 jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og nr. 2, jf. momslovens§ 46, stk. 1 og 6 (dagældende § 47, stk. 1 og 5) og momslovens § 52a, stk. 6 C dagældende § 52, stk. 6), ved med for sæt til at unddrage statskassen afgift og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding for perioden fra den 1. januar 2009 til den 30. september 2011

  1. som indehaver af virksomheden registreret som G1 v/T, cvr-nr. ...11, Y1-adresse for perioden 1. januar 2009 til juli 2010 og
  1. som indehaver af virksomheden registreret som G2 v/T, cvr-nr. ...11, Y1-adresse, for perioden13.juli 2010 til 30. september 2011

at have afgivet urigtige oplysninger og fortiet oplysninger til brug for afgifts­ kontrollen, idet han angav et momstilsvar på 0 kr., selv om tilsvaret var 481.031 kr.,

(subsidiært for perioden 1. august 2011 til 30 september 2011) idet han den 14. november 2011 afmeldte virksomhedens registrering per 31. juli 2011 selv om han fortsatte driften af virksomheden G2 v/T, cvr-nr. ...11, Y1-adresse i hvert fald indtil den 31. december 2011, og

- selv om han i hele perioden fortsatte med at udskrive fakturaer med moms,

alt hvorved det offentlige blev unddraget 481.031kr. i moms.

2.

Momssvig af særlig grov karakter, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og nr. 2, jf. momslovens§ 46, stk. 1 og: 6 (dagældende § 47, stk. 1 og 5) og momslovens§ 52 a, stk. 6  (dagældende § 52, stk. 6), ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 31. december 2011 som indehaver af virksomheden G2 v/T, cvr-nr....11, Y1-adresse, at have afgivet urigtige oplysninger og fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han den 14. november 2011 afmeldte virksomhedens registrering per 31. juli 2011

- selv om han fortsatte driften af virksomheden i hvert fald indtil den 31. december 2011, og

- selv om han i hele perioden fortsatte med at udskrive fakturaer med moms, og

- idet han ikke rettidigt til SKAT angav størrelsen af virksomhedens udgående og indgående moms

- selv om han skulle have angivet et momstilsvar på mindst 041 kr., hvorved det offentlige blev unddraget et tilsvarende beløb i moms.

2.

Skattesvig, jf. skattekontrollovens§ 16, stk. 3, jf. stk. 1, ved for indkomståret 2009 som indehaver af virksomheden G2 v/T, cvr-nr. 7167 9012, Y1-adresse med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have undladt inden fire uger efter modtagelse af sin skatteansættelse af I 0. november 2010 at meddele SKAT, at indkomsten var ansat for lavt, idet resultat af virksomheden på 463. 121 kr. ikke var medregnet, hvorved det offentlige blev unddraget 167.142 kr. i skat.

4.

Skattesvie, jf. skattekontrollovens §16, stk. 3.jf. stk. 1, ved for indkomståret 2010 som indehaver af virksomheden G2 v/T, cvr-nr. ...11, Y1-adresse med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have undladt inden fire uger efter modtagelse af sin skatteansættelse af 4. november 2011 at meddele SKAT, at indkomsten var ansat for lavt, idet resultat af virksomheden på 566.596 kr. ikke var medregnet, hvorved det offentlige blev unddraget i alt 189.498 kr. i skat.

5.

Overtrædelse af straffelovens § 302. stk. 1, nr. 1,og 3, jf. momsbekendtgørelsens § 58. stk. 1, nr. 2 og 3 (Bogføring- og registrering – fortløbende numre og sælgers cvr-nummer og sælgers cvr-nummer), og jf. skattekontrollovens § 6 og momslovens § 74, stk. 5, jf. stk. 1 (offentlige myndigheders adgang til –indsendelse af materiale), idet han i 2011 i sin virksomhed under navnene G1 v/T og G2 /v T var ansvarlig for udstedelse af fakturaer uden fortløbende numre og uden angivelse af cvr-nr., og idet han ikke indsendte sit regnskabsmateriale til SKAT, da SKAT anmodede om det ved brev af 22. marts 2011, brev af 29. april 2011 og brev af 26. maj 2011, ligesom han heller ikke efterfølgende ind­sendte materialet til SKAT.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og tillægsbøde.

Tiltalte, T, har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Tiltalte blev momsregistreret første gang i 1983.

SKAT bad om at gennemgå tiltaltes regnskabsmateriale med henblik på kontrol af hans momsregnskab for perioden 1. juni 2009 til den 30. juni 2012 og hans indkomst for perioden 2009 til 2011. På baggrund af denne gennemgang traf SKAT afgørelse om ændring af tiltaltes moms og skat. SKATs afgørelse blev meddelt tiltalte i et brev af 6. december 2012. Det fremgår blandt andet af afgørelsen, at tiltalte har været momsregistreret således:

1. marts 1983 til 14 . november 2004: G3 ved T

15. november 2004 til 31. marts 2005: 1. april 2005 til 29. juni 2005: G4 ved T

30. juni 2005 til 11. oktober 2005: T

12. oktober 2005 til oktober 2006: G4 ved T

1. november 2008 til 12.juli 2010 G1 ved T

13. juli 201 til juli 2011:G2 ved T.

Videre fremgår det, at SKAT har forhøjet tiltaltes indkomst for indkomståret 2009 med 463.121 kr., hvilket har affødt tiltalen i punkt 3, og for indkomståret 2010 med 566.596 kr., hvilket har affødt tiltalen i punkt 4. Det fremgår også, at tiltaltes momstilsvar for perioden 1. januar 2009 til 30. september 2011 er beregnet til at være 481.031 kr. for lavt, hvilket har affødt tiltalen i punkt 1. Endelig fremgår det, at tiltaltes momstilsvar for perioden 1. oktober 2011 til 31. december 2011 er angivet 28.041 kr. for lavt, hvilket har affødt tiltalen i punkt 2.

Baggrunden for forhøjelserne er først og fremmest indbetalinger, som angiveligt er fortaget fra G5 til tiltaltes konto i F1-bank. Der er dog også foretaget indbetalinger fra andre til tiltaltes konto. SKAT har ved henvendelse til G5 modtaget kopi af et antal fakturaer, der angiver at være udstedt af tiltalte til boligforeningen i den angivne periode. Ifølge disse fakturaer har tiltalte opkrævet moms, og en stor del af beløbene i henhold til fakturaerne med moms er senere indbetalt til tiltaltes konto i F1-bank. I perioderne, som tiltalen i henhold til punkt 1 og 2 angår, har tiltalte overfor SKAT ikke angivet at have opkrævet moms (SKAT har registeret såkaldte 0-momsangivelser). Der er enighed om, at dis­se ikke er foretaget af ansatte i SKAT.

Allerede den 16. marts 2012 og således inden SKAT traf ovennævnte afgørelse anlagde tiltalte sag mod Skatteministeriet med påstand om, at ministeriet skulle anerkende at være uberettiget til at indhente oplysninger om tiltalte fra F1-bank og G5.

Byretten frifandt ved dom afsagt den 24. januar 2014 Skatteministeriet.

Tiltalte klagede over SKATs afgørelse meddelt ved brevet af 6. december 2012 til Landsskatteretten, der ved afgørelse truffet den 28. maj 2014 stadfæstede SKATs afgørelse.

Den 23. juli 2014 sendte SKAT tiltale begæring til politiet.

Den 27. oktober 2014 rejste politiet sigtelse mod tiltalte.

På grundlag af efterforskningen blev sagen overdraget til anklagemyndigheden den 19. november 2014.

Den 21. august 2015 anmodede anklagemyndigheden om yderligere efter­ forskning på 11 nærmere beskrevne punkter.

Den 5. november 2015 blev sagen på ny overdraget til anklagemyndigheden.

Den 7. marts 2016 blev der rejst tiltale i sagen.

Den 18. marts 2016 blev der afholdt et forberedende retsmøde. Under dette blev der truffet beslutning om ambulant mentalundersøgelse af tiltalte.

Den 1. december 2016 blev der afgivet retspsykiatrisk erklæring på baggrund af mentalundersøgelsen af tiltalte.

Det fremgår af et registreringsbevis  af  2. juli 2014 fra SKAT, at selskabet G6 ApS er registret med start dato den 16. august 2011 med CVR nummer …12.

Forklaringer

Tiltalte, T har forklaret, at han kom til Danmark i 1972. I begyndelsen arbejdede han som tekstilarbejder i Y2-by. Senere har han også arbejdet for G7. Senere var han i restaurationsbranchen. Han har også arbejdet med køb, salg og reparation af biler. Senest har han arbejdet med rengøring. Redegørelsen for hvornår han har været momsregistreret, der indgår i afgørelsen fra SKAT, skal nok være korrekt.

Han husker ikke umiddelbart, hvad han beskæftigede sig med i de perioder, hvor der ikke står angivet noget firmanavn, men blot hans navn i oversigten i afgørelsen fra SKAT. Da han først begyndte at beskæftige sig med reparation af biler, vidste han ikke så meget om, hvordan det skulle gribes an. Han havde ikke nogen uddannelse med reparation og salg af biler. G4 var et navn, som han brugte i forbindelse med rengøring. Han bliver kaldt "T".

Det er baggrunden for, at han kaldte rengøringsfirmaet G1. Han ved dybest set ikke, hvad XX  står for. T  er der ikke mange, der kalder ham. Han blev momsregistret i forbindelse med, at han begyndte at drive G3. Han husker ikke, hvem der hjalp ham med at foretage momsindberetningerne. Han har ikke foretaget det uden hjælp fra andre, men han husker ikke umiddelbart, hvem der har hjulpet med det. G3 drev sin virksomhed fra et lejet værksted på Y3-vej.

Efter han begyndte at arbejde med rengøring, gjorde han også rent i det, der dengang hed G8

Han har gjort rent for G5. Det var ham personligt, der udførte rengøringen. I forbindelse med fraflytning skulle lejlighederne typisk være ny istandsat og rengjort inden den 15. eller inden den 1. i måneden.

Hvis det var travlt, hjalp hans kone ham måske nogle gange med at gøre rent.

Foreholdt ekstraktens side 506, faktura af 29. januar 2009 fra G5, Afdeling 17, for rengøring af Y4-adresse, har han forklaret, at det er ham, der udarbejdet de fleste fakturaer. Da fakturaerne skulle udarbejdes elektronisk som PDF-filer, fik han hjalp fra en kvinde en gang imellem. Det gjaldt typisk, når der på samme tid var flere lejligheder, der skulle istandsættes og gøres rent, fordi der skulle nye lejere ind. Han har også fået hjælp fra sin datter. Hun hjalp med at sende fakturaerne elektronisk. Den konkrete faktura angår rengøring for fællesarealer i form af gang- og trappearealer i nogle ungdomsboliger. Boligforeningen fastsatte selv prisen på rengøringen. Hvis han ikke var villig til at gøre rent for den pris, som boligforeningen tilbød, fandt boligforeningen bare en anden til at gøre arbejdet.

Foreholdt ekstraktens side 1153, fakturanr. 1901101 af 19. januar 2011 fra G5 angående Y5-adresse, har han forklaret, at den er udarbejdet af hans datter. Forinden hun udarbejdede den, sagde boligforeningen, hvordan hun skulle gøre. Prisen for rengøringen var også i dette tilfælde fastsat af boligforeningen. Prisen afhang af mange forskellige ting, bl.a. hvor beskidt lejligheden var. Boligforeningen opgav, hvor meget foreningen ville give for at få arbejdet udført. Det var ikke noget, der var til diskussion. Det var ham, der gav datteren besked om at udstede regningen, når arbejdet var udført. Han havde ikke selv tilstrækkelige edb-kundskaber til at finde ud af at sende regningen elektronisk via nettet til boligforeningen.

Regningen er udstedt på baggrund af størrelsen opgivet af boligforeningen. Sideløbende med, at han arbejdede med rengøring i firmaet, arbejdede han også med at gøre rent i G9 om natten. Han ved ikke, om der er indbetalt moms til SKAT. Som han umiddelbart husker det, var der ikke penge til at betale til moms.

Foreholdt, at der tilsyneladende er foretaget nul-indberetninger til SKAT an­ gående de perioder, hvor han angivet har opkrævet moms i henhold til fakturaerne, har han forklaret, at han arbejdede om natten de perioder, hvor fakturaerne er udstedt. Derfor var han meget træt bagefter. Han koncentrerede sig ikke så meget om, hvordan fakturaerne var udformet. Han havde også nogle til at hjælpe sig, uden at de formelt var ansat. Der var som regel ikke penge på kontoen til at betale skat.

Foreholdt ekstraktens side 1506, kontoudskrift fra foråret 2009, har han forklaret, at der sikkert er modtaget penge fra G5for beløbet i henhold til fakturaen. Han ved ikke, hvorfor det fremgår af kontoudtogene, at penge er modtaget fra G4. Han må da blankt indrømme, at han havde hjælp fra venner, der ønskede at hjælpe ham, fordi han ikke både kunne gøre rent i G9 om natten og i boligforeningen bagefter. Han begyndte vist med at kalde rengøringen for G4, som han så senere ændrede til G1. Han brugte G1 som navn, fordi han var kendt som ''T". Overfor G5 mener han kun, at han har kaldt sig et navn, og det er G1. Han mente nok, at han kunne nå at styre det med banken, og han havde ikke lige tid til at angive den mod­tagne moms. Det tænkte han, at han altid kunne vende tilbage til det senere, når han tik lidt bedre tid og råd. Det vigtigste var, at han fik arbejdet udført. Tit var håndværkerne blevet forsinkede, og der var en ny lejer, der ventede på at flytte ind. Så havde han meget kort tid til at gøre lejligheden ren.

Foreholdt ekstraktens side 417, brevet af 29. april 2011 fra SKAT, hvori SKAT efterlyser materiale fra ham, har han forklaret, at han sikkert har fået brevet. Han ved ikke, hvorfor han ikke har svaret på brevet eller sendt det materiale, som SKAT har bedt ham om. Han vil tro, at han har haft noget materiale, men han kan ikke nærmere huske det. For at kunne udføre det arbejde, som han har er blevet bedt om af boligforeningen, er han sikkert blevet nødt til at indkøbe nogle bestemte rengøringsmidler og udstyr.

Foreholdt ekstraktens side 419, brevet af 26. maj 2011, hvori SKAT har rykket for materialet, har han forklaret, at han heller ikke har reageret på det; formentlig fordi han haft for travlt med andre ting. Han havde hele tiden meget at lave. Han husker ikke at have talt med SKAT den 31. maj 2011 som anført i notatet gengivet i ekstraktens side 421. Det skal nok passe, at han var begyndt at arbejde med at gøre rent i skurvogne i stedet for at gøre rent for G5 i maj 2011. Boligforeningen anklagede ham for at have rod i papirerne. I øvrigt siger det, der fremgår af notatet, ham intet.

Han vil ikke afvise at have fået det brev af 1. juni 2011 fra SKAT, ekstraktens side 423, der er stilet til ham og hans kone, men han ved ikke, hvorfor han ikke har fulgt op på det. Han kan ikke huske det. Der er sket så meget med hans helbred de seneste 3 år, at han har svært ved at huske baggrunden for brevet. Han tror også, at han blev fyret som rengøring for, fordi han ikke havde orden i papirerne. Han anlagde sag mod kommunen og SKAT, fordi han synes, at han fik en dårlig behandling af kommunen. Han havde søgt råd og vejledning hos kommunen uden at fa det. Det var for dårligt, syntes han. Han havde et særlig dårligt forhold til en konkret medarbejder hos kommunen.

På ny foreholdt ekstraktens side 506, fakturaen af 29. januar 2009 med påtegningen, har han forklaret, at han ikke aner, om beløbet i henhold til fakturaen er modtaget. Han kan godt se, at der hverken er anført cvr-nummer eller kontonummer på fakturaen.

Foreholdt ekstraktens side 1505, kontoudtog fra hans konto hos F1-bank, har han forklaret, at han har benyttet flere forskellige pengeinstitutter, inden han blev kunde i F1-bank, blandt andet F2-bank og F3-bank . Senere har han også brugt F4-bank. Det kan jo også være, at fakturaerne slet ikke er betalt, når der ikke er anført et kontonummer og et pengeinstitut, som pengene er gået ind til. Han har aldrig modtaget penge kontant for at gøre rent for kunder, hverken fra G5 eller andre. Det ændrede sig ikke, da han begyndte at gøre rent i skurvognene i stedet for at gøre rent for andelsboligforeningen.

Foreholdt ekstraktens side 492-500, fakturaoversigten for 2009, hvoraf det fremgår, at der tilsyneladende er flere fakturaer, blandt andet nr. 5020901, der har samme fakturanummer, kan han ikke give nogen forklaring på det. Muligvis er det, forbi han har rengjort i lejligheden i flere omgange, fordi han ikke har kunnet komme til alle steder på en gang på grund af eksempelvis efterladte møbler og den slags.

Han har på et tidspunkt haft et anpartsselskab ved navn G6 ApS. Der var ikke andre end ham, der havde med selskabet at gøre.

Selskabet skulle arbejde med rengøring på samme måde, som han havde gjort i personligt regi. Han kunne ikke længere fik lov til at arbejde i personligt regi. Hans søn fik ham ind i byggebranchen. Via det nystartede selskab skulle der så foretages rengøring på byggepladser og i skurvogne der. Det kunne blandt andet være slutrengøring angående nybyggerier. Han havde fået revisorbistand både til at oprette anpartsselskabet og at føre regnskab med det.

Han havde også anden rådgivning angående selskabet.

Foreholdt ekstraktens side 1507 om indbetalinger på beløbene på 16.000 og 23.000 kr., der er foretaget den 7. april 2009, har han forklaret, at disse beløb stammer fra gevinster, som han havde vundet på kasino. Han ved ikke lige, hvordan det hænger sammen med, at han den 31. maj 2011 angiveligt skulle have oplyst til SKAT telefonisk, at han ikke havde nævneværdige gevinster ved netop spil på lotto m.m. i 2009. Han husker som nævnt heller ikke at have oplyst dette til SKATs medarbejder. Han har i tidens løb spillet ca. 400.000 kr. op, som han har lånt til i F4-bank. Han har selv bedt om at få karantæne fra alle landets kasinoer, fordi han har spillet så meget op.

Foreholdt ekstraktens side 457, privatforbrugsopgørelsen for 2009, har han forklaret, at han ikke har overblik over disse beregninger. Han er sikker på, at han ikke har betalt af på sin gæld i nævneværdigt omfang. Han må erkende, at han ikke har styr på noget som helst, og at SKAT sikkert har mere overblik over hans økonomi, end han selv har.

IK har som vidne forklaret, at han er forretningsfører i G5.

Foreholdt oversigten over fakturaer gengivet i ekstraktens side 501-505, har han forklaret, at fakturaerne er taget fra G5’ens regnskabssystem.

Foreholdt ekstraktens side 506, faktura af 29.januar 2009 med påtegning "IK" har han forklaret, at han er 100 procent sikker på, at denne er betalt af andels boligforeningen efter anvisning af ham og med det beløb, der fremgår af den, herunder moms. Det er foreningens driftsleder, NE, der med sine initialer, NE, på fakturaen har bekræftet, at der udført arbejdet i henhold til den. Når NE har bekræftet, at arbejdet er udført, har han selv påtegnet den og sendt den videre til betaling. Den angår trapperengøring i boligforeningens afdeling 17. Der er ikke udstedt en særskilt rekvisition på det. Det er sket efter en fast aftale. Så vidt han husker, skulle der gøres rent to gange om måneden i den pågældende afdeling for en fast aftalt pris. Han kan huske, at der er sket betalinger til mindst to forskellige pengeinstitutter i forhold til tiltalte. På et tidspunkt kom tiltalte og sagde, at han havde skiftet pengeinstitut, hvorefter betaling skete til tiltaltes nye pengeinstitut. Han kan også huske, at tiltaltes firma på et tidspunkt ændrede navn. I begyndelsen hed tiltaltes firma G1. Det er muligt, at det blev senere blev ændret til G15 og senere igen til G4. Han er næsten helt sikker på, at fakturaerne i begyndelsen blev sendt på papir fra tiltalte. Senere blev det ændret, så de blev sendt elektronisk.

Der er aldrig sket betaling kontant til tiltalte. Det er JL fra boligforeningen, der har oprettet betalingerne. Han har så godkendt dem, inden betaling skete. Han kan ikke huske betalingen af hver enkelt faktura, men er ikke i tvivl om, at de er betalt på den måde. En pris på 390 kr. pr. opgang for trapperengøring er aftalt med leverandøren. Han mener, at den pris er ført videre fra en tidligere leverandør. Han har svært ved at vurdere, om det var en rimeligt. Det går han ud fra, fordi prisen var den sammen, som var aftalt med den forudgående leverandør. Han ved, at tiltalte havde ansatte i sit firma i hele den periode, hvor arbejdet blev udført. Der var for meget arbejde til, at tiltalte kunne nå at udføre det hele alene. Han ved også, at politiet anholdt ansatte, der ikke havde papirerne i orden. Det førte til, at andelsboligforeningen afbrød samarbejdet med tiltalte.

Foreholdt kopien af fakturaen gengivet i ekstraktens side 506, hvorpå der er stemplet, at den er modtaget den 28. januar 2008, selv om den er dateret den 29. januar 2009, har han forklaret, at han tror, at man hos boligforeningen har glemt at ændre årstal fra 2008 til 2009.

Foreholdt fakturaen gengivet i ekstraktens side 521, dateret den 5. februar 2009, har han forklaret, at det samme må gøre sig gældende med dette stempel, også selv om man er kommet hen i februar 2009, og stemplet angiver modtagelse den 5. februar 2008.

Prisen for rengøring i forbindelse med fraflytning og istandsættelse er aftalt mellem driftslederen i boligforeningens afdeling og firmaet, der skal udføre rengøringen. Som regel er der aftalt en pris pr. kvadratmeter. Det samme gør sig gældende med prisen for rengøring aftrapper og fællesarealer.

Oplysninger om tiltaltes personlige forhold

Kriminalforsorgen, Y6, har undersøgt tiltaltes personlige forhold, jf. retsplejelovens § 808. Forsorgen har på grundlag af undersøgelsen afgivet en udtalelse af 17. marts 2016. Det fremgår af denne, at tiltalte efter forsorgens vurdering ikke er egnet til at udføre samfundstjeneste. Forsorgen har samtidig anbefalet, at tiltalte mentalundersøges

Herefter er tiltalte mentalundersøgt ambulant af overlæge, speciallæge LK, Y7-hospital, der den 1. december 2016 har afgivet retspsykiatrisk erklæring. Det fremgår af erklæringens konklusion, at tiltalte i juni 2014 pådrog sig et brud på en halshvirvel under fald i alkohol påvirket tilstand. Det fremgår også, at tiltalte ikke er sindssyg, men omfattet af personkredsen omhandlet i straffelovens§ 69, stk. 1. Hvis han findes skyldig, kan der ikke peges på foranstaltninger i henhold til straffelovens§ 68, 2. pkt., der er mere formålstjenlige end almindelig straf til at imødegå en vis risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet.

Kriminalforsorgen, Y6, har den 12. december 2016 afgivet en udtalelse angående tiltaltes forhold. Det fremgår heraf, at det fortsat er forsorgens vurdering, at tiltalte ikke er egnet til at udføre samfundstjeneste på grund af helbredsproblemer. Endvidere er det også forsorgens vurdering, at tiltalte som led i en eventuel betinget dom vil profitere af tilsyn, som kan støtte ham i hverdagen og i et eventuelt behandlingsforløb mod misbrug af alkohol samt ambulant psykiatriskbehandling, hvis han erklærer sig enig heri.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har arbejdet som selvstændig, indtil han blev sygemeldt, i forbindelse med han faldt og brækkede nakken. Herefter var han sygemeldt i en lang periode. Nu er han i gang med et ressourceforløb, der skal afklare hans fremtidige erhvervsevne. Den er svindende. Han har store smerter i nakken og ryggen. Der skal foretages flere undersøgelser af ham hos en speciallæge i Y8-by. Hvis der skal ske bedring, skal han gennem flere operationer. I øjeblikket kan han ikke engang gøre rent i sit eget hjem. Det er også hårdt psykisk. Man bliver sur og bitter.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har ikke indgivet momsopgørelser for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011, på trods af at han i denne periode drev selvstændig virksomhed under navnene G15 og G2. I denne periode blev der hvert kvartal på hans vegne indgivet angivelse af, at han ikke havde noget momstilsvar (0-momsangivelser). Der er enighed om, at disse angivelser ikke er foretaget af ansatte fra SKAT.

Ligeledes i perioden fra 1. januar 2009 til 31. december 2011 er der udstedt fakturaer af ham under firmanavnene G15 og G2. I fakturaerne, der for de flestes vedkommende er stilet til G5, er der opkrævet moms.

Det fremgår af vidneforklaringen fra IK, at han er sikker på, at alle de fakturaer, der udstedt på vegne af tiltalte under firmanavnene G15 og G2, også er betalt af G5. Der er foretaget et stort antal indbetalinger på tiltaltes konto i F1-bank, hvor beløbene, der er indbetalt, stemmer nøje overens med beløb, som fremgår af fakturaer, der er udstedt i tiltaltes navn, kort forinden. I forbindelse med de fleste af disse indbetalinger er det i kontoudtogene anført, at de er modtaget fra G5. Ved et betydeligt antal indbetalinger er det anført, at de vedrører "faktura", "FA" eller "fakt" efterfulgt af et nummer. Ved en del indbetalinger er der anført, at de vedrører et firmanavn, for eksempel "G10". Endelig er der også en del indbetalinger hvor der ikke er anført andet end "indbetalt" eller "indbetalt kontant". De fleste af disse indbetalinger er på "runde" beløb. Tiltalte har i henhold til sin forklaring ikke nægtet at have modtaget beløb som betaling for rengøringsarbejde i perioden fra begyndelsen af januar 2009 til udgangen af 2011. Som undskyldning for ikke at have indgivet korrekte momsangivelser og regnskaber til brug for beregningen af hans moms- og skattetilsvar har han henvist til travlhed og manglende kendskab til reglerne.

På denne baggrund er det efter rettens vurdering ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte i perioden fra begyndelsen af januar 2009 til udgangen af 2011 har modtaget betalinger for rengøringsarbejde udført primært, men ikke udelukkende for G5 af en sådan størrelse, at den samlede momsunddragelse herved har været mindst 400.000 kr., og at den deraf følgende skatteunddragelse for 2009 og 2010 har været mindst henholdsvis 139.000 kr. og 157.000 kr. Retten lægger således til grund, at tiltalte har unddraget det offentlige mindst 696.000 kr. i moms og skat.

Opbygningen af den selvstændige virksomhed, som tiltalte drev i personligt regi, var meget enkel. Med henvisning hertil, og da tiltalte helt undlod af indgive momsregnskab og undlod at opgive indtægterne, som han modtog navnlig fra G5, men også fra en del andre, måtte han i det mindste anse det for overvejende sandsynligt, at han overtrådte såvel straffeloven som momsloven som skattekontrolloven.

Efter rettens vurdering er det som følge heraf bevist, at tiltalte i forhold 1 og 2 perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2011 med forsæt til at unddrage statskassen afgift og for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding unddrog statskassen for mindst 400.000 kr. i moms. Ligeledes som følge heraf er det i forhold 3 og 4 bevist, at han for indkomstårene 2009 og 2010 med forsæt til at unddrage statskassen skat undlod inden 4 uger efter modtagelsen af sin skatteansættelse at meddele SKAT, at hans indkomst var ansat for lavt, således at han unddrog statskassen mindst 296.000 kr. i skat. Det fremgår af flere af de fremlagte fakturaer udstedt af G1 v/ T, at disse er forsynet med samme løbenummer. På flere af fakturaerne er der ikke er anført noget CVR nummer. Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at tiltalte enten udstedte fakturaerne eller var fuldt vidende om, at de blev udstedt med denne udformning. Det fremgår også af de dokumenterede bilag, at tiltalte har undladt at indsende materiale, trods SKATs anmodning herom, fremsat blandt andet i brev af 26. maj 2011. Dette er hverken imødegået ved tiltaltes forklaring eller på anden måde. På bag grund heraf er det efter rettens vurdering bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold 5 med den begrænsning, at det alene er bevist, at der er udstedt fakturaer af G1 v/ T med samme faktura nummer og uden angivelse af CVR-nummer.

Retten fastsætter straffen til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens§ 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. momslovens § 46, stk. 1 og 6 (dagældende§ 47, stk. 1 og 5) og § 52a, stk. 6 (dagældende § 52, stk. 6), skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, og straffelovens§ 302, stk. 1, nr. 1 og 3, jf. momsbekendtgørelsens § 58, stk. 1, nr. 2 og 3, skattekontrollovens § 6, og momslovens § 74, stk. 5, jf. stk. 1.

30 dage af straffen skal afsones nu.

Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 58, stk. 1.

Retten har lagt vægt på, at straffen for skatte- og momsunddragelser af den størrelse og under de omstændigheder, der foreligger i denne sag, som udgangspunkt er en ubetinget fængselsstraf. Hvis tiltalte er egnet til at udføre samfundstjeneste, kan straffen gøres betinget med vilkår herom. Det er tiltalte ikke. Dette må til dels ses i sammenhæng med oplysninger om hans helbredsmæssige forhold. Sagen angår forhold, der er begået for mindst 5 år siden. Årsagen til, at der er gået så lang tid, inden sagen nu afgøres, er hovedsageligt, at sagen først er behandlet administrativt afsluttende med Landsskatterettens afgørelse af 28. maj 2014. Desuden har det været nødvendigt at mentalundersøge tiltalte. Der har dog også i mindre grad været 11 døde perioder" under hele sagsforløbet, navnlig i perioden fra november 2014, hvor sagen blev overdraget til anklagemyndigheden, til marts 2016, hvor tiltalen blev rejst.

Efter en samlet vurdering heraf er det forsvarligt at gøre hovedparten af fængselsstraffen betinget.

Tiltalte skal endvidere betale en tillægsbøde på 675.000 kr., der er fastsat ud fra størrelsen af det samlede beløb, som statskassen mindst er blevet unddraget i moms og skat. Forvandlingsstraffen er fastsat nedenfor.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 6 måneder.

30 dage af straffen skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

  1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.
  1. Tiltalte skal i prøvetiden være under tilsyn af Kriminalforsorgen og skal, hvis Kriminalforsorgen finder det fornødent, efter forsorgens nærmere bestemmelse i denne periode undergive sig behandling mod misbrug af alkohol og/eller ambulant psykiatrisk behandling.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 675.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

………………………………………………………………………………………………

Vestre Landsrets dom af den 17. maj 2018, sags nr. S-1396-17

Byretten har den 15. juni 2017 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 99-122/2017).

Påstande

Tiltalte, T, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans og skærpelse.

Tiltalte har til støtte for frifindelsespåstanden navnlig gjort gældende, at der har været langt større udgifter i hans virksomhed end lagt til grund af byretten, således at der reelt ikke har været noget overskud.

Supplerende oplysninger

Momsregistreringen af G2 ved T fandt sted fra den 13. juli 2010 og ikke som angivet i byrettens dom fra den 13. juli 2011.

Forklaringer

Tiltalte og vidnet IK har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Der er endvidere afgivet forklaring af SL.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ikke kan huske, hvorfor hans firma i 2010 skiftede navn til G2.

På et tidspunkt, som han ikke nærmere kan huske, blev han "fyret" af G5, fordi han brugte medarbejdere, der arbejdede "sort". Der var tale om østeuropæere, men han kan ikke sige, hvor meget bistand han havde brug for. Det var meget forskelligt fra uge til uge. Han kunne ikke nå at udføre arbejdet alene. Det var ham selv, der lukkede op til lejlighederne i forbindelse med rengøring. Trappevask kunne medarbejderne selv udføre. Han brugte mange penge til at betale disse medarbejdere. Betalingen skete kontant, og han har ikke nogen dokumentation for udgifterne til de pågældende. Han har haft udgifter på i hvert fald mere end 100.000 kr. pr. år til medarbejdere. De fik minimum 75 kr. i timen. Nogle gange var det også hans kone, der hjalp ham med at gøre rent.

Han arbejdede i en lang periode om natten med rengøring i G9, der dengang hed G8. Han var ansat og fik udbetalt løn. Han kan ikke huske, hvilken periode han gjorde rent i G8/G9.

Han havde bl.a. udgifter i firmaet til mopper, sæbe og biler. Man kan ikke bare komme med to hænder og gøre rent. Rengørings udstyr og -materialer er dyre. Udgifterne blev betalt kontant. Han kan ikke huske nærmere om et indskud på en kassekredit, således som hans revisor har skrevet om. Der var nok 10-15 kilometers kørsel til de lejligheder, hvor han gjorde rent for andelsboligforeningen. Leje af lift var en stor udgiftspost i forbindelse med rengøring på byggepladser.

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at hans fysiske tilstand ikke er blevet bedre. Hans læge har sagt, at det er svært at gøre noget ved, idet hans krop er slidt. Han er indtil videre ikke blevet opereret. Han er stoppet med psykiatrisk behandling. Han er indstillet på at samarbejde med Kriminalforsorgen.

IK har supplerende forklaret, at han ikke kan huske nøjagtigt, hvornår det var, at nogle af tiltaltes medarbejdere blev anholdt, men det var allersidst i samarbejdsperioden, og umiddelbart inden samarbejdet med tiltalte stoppede. Tiltalte var ofte til stede, og han mener også, at tiltalte selv gjorde rent. Han har mødt nogle af tiltaltes medarbejdere. Det var ikke så tit, at vidnet kom i de enkelte ejendomme.

SL har forklaret, at han er specialkonsulent i SKAT. Han har arbejdet i skattevæsenet i næsten 40 år med kontrol af erhvervsdrivende.

I forbindelse med en gennemgang af et regnskab fra tiltaltes ægtefælle vedrørende en udlejningsejendom foretog han i begyndelsen af 2011 en gennemgang af familiens privatforbrug.

Han konstaterede, at tiltalte havde en virksomhed, og bad om et regnskab for virksomheden, men det fik han trods rykkere ikke. Han bad også om oplysninger om tiltaltes bank­ konti. Han modtog kontoudtog i slutningen af juli 2011 og indkaldte tiltalte til et møde i september 2011. Han opfordrede tiltalte til at få lavet et regnskab. Næsten hele 2011 gik med at snakke frem og tilbage med tiltalte og hans søn og revisor. I december 2011 opgav SKAT dialogen. I marts 2012 fik SKAT yderligere bankoplysninger, og senere fik SKAT oplysninger og fakturaer fra G5. Det var i forbindelse hermed nødvendigt at få en retskendelse om edition. Først hen på sommeren 2012 havde SKAT fået indsamlet det nødvendige materiale, og herefter kom SKAT med en agterskrivelse i oktober 2012.

De kunder i tiltaltes virksomhed, der er angivet i SKATs afgørelse af 6. december 2012, [eks. G11 ApS, G12 ApS, G13 og G14 ApS, har SKAT oplysning om fra kontoudtog fra banken. Der er ikke indhentet fakturakopier fra disse virksomheder.

SKAT anerkendte i afgørelsen ikke, at tiltaltes virksomhed er omdannet til det anpartsselskab ved navn G6 ApS, som tiltalte stiftede i 2011. De betingelser for en sådan overdragelse, der fremgår af skattelovgivningen, er ikke opfyldt.

SKAT kunne ikke anerkende de udgifter, som tiltaltes søn oplyste. Et indskud på en kasse­ kredit er ikke en udgift; men blot en omflytning af midler.

Det er vidnet, der har udarbejdet listerne over fakturaer fra andelsboligforeningen og bankindsætninger på tiltaltes konto. Han har afstemt fakturaerne med beløb indsat i banken, og så vidt han husker stemmer det i alt væsentligt. For så vidt angår 2009 og 2010 er der så vidt han husker kun ta]e om fakturaer fra andelsboligforeningen. Sidst i regnearket er der også for 2011 medtaget indsættelser fra andre af virksomhedens kunder. Det er et generelt princip, at penge, der går ind på en erhvervsvirksomheds konto, medtages som indkomst, medmindre det kan dokumenteres, at der ikke er tale om indkomst

For så vidt angår de fradrag, som SKAT har anerkendt, har vidnet forklaret, at det er SKATs klare udgangspunkt, at der kun er fradrag for lønudgifter, hvis udgiften kan dokumenteres, og pengeoverførslen kan følges til en identificerbar modtager. Lønudgiften er langt den største udgift i en rengøringsvirksomhed. I 2009 og 2010 er det vurderet, at omsætningen er så lav, at der ikke er givet fradrag for lønudgifter. Der er heller ikke sket nogen indberetning af løn. I 2011, hvor omsætningen steg, er der anerkendt fradrag for lønudgifter, der er indberettet.

SKATs skøn over udgifter til kørsel fremgår af afgørelsen af 6. december 2012. Der er et væsentligt større godkendt fradrag i 2011 end i 2009 og 2010. Det samlede udgiftsbeløb i de 3 år, der er skønnet vedrørende kørsel, er på 230.000 kr.

Han har ikke foretaget en brancheanalyse vedrørende udgifter til løn og andre udgifter i rengøringsbranchen.

SKAT har ikke kunnet acceptere deling af virksomhedens overskud med ægtefællen, der ikke har nogen hæftelse i virksomheden eller har været ansat og fået løn i virksomheden. Tiltalte har heller ikke tilkendegivet, at ægtefællen skulle anses for medhjælpende ægtefælle.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte har drevet virksomhed i en længere periode uden at indgive momsregnskab, men har alene angivet 0-momsangivelser. Han har heller ikke selvangivet nogen indkomst fra virksomheden. Også efter bevisførelsen for landsretten er det af de grunde, som byretten har anført, og som yderligere bestyrkes af den vidneforklaring, som specialkonsulent SL har afgivet for landsretten, bevist, at tiltalte herved forsætligt har over­ trådt de bestemmelser i momsloven og skattekontrolloven, der er nævnt i tiltalen i forhold 1-4.

For så vidt angår størrelsen af de unddragne moms- og skattebeløb, tager landsretten efter bevisførelsen udgangspunkt i SKATs afgørelse af 6. december 2012, hvor der er foretaget en systematisk og detaljeret gennemgang af de indtægter, der har været i virksomheden, og de udgifter, som SKAT har anerkendt som fradrag.

Spørgsmålet er herefter, om der er grundlag for i relation til den strafferetlige vurdering af størrelsen af de unddragne beløb i forhold til SKATs afgørelse at undlade at medtage indtægter eller at acceptere yderligere fradrag.

For så vidt angår indtægterne, er det efter bevisførelsen for landsretten, herunder den gennemgang, der har fundet sted af bilagene under hovedforhandlingen, og specialkonsulent SL’s forklaring, bevist, at der ved SKATs afgørelse ikke er medtaget indtægter, som ikke kan medtages i opgørelsen af størrelsen af de unddragne beløb.

For så vidt angår udgiftssiden, er der ligeledes sket gennemgang af de skønnede udgifter, som SKAT har anerkendt som fradrag. Det bemærkes i den forbindelse, at tiltalte ikke har fremlagt yderligere dokumentation for udgifter end de udgifter, der allerede er anerkendt af SKAT, og der er ikke sket identificering af yderligere leverandører eller af medarbejdere i virksomheden.

Hvad angår momsunddrageisen i forhold 1 og 2 er der ikke momsfradrag for udgifter til arbejdskraft, og der er efter bevisførelsen heller ikke i øvrigt grundlag for at anerkende større fradrag for købsmoms end allerede anerkendt ved SKATs afgørelse.

Landsretten finder efter en samlet vurdering og efter de forklaringer herom, der er afgivet af tiltalte og IK om tiltaltes anvendelse af fremmed arbejdskraft, at der skønsmæssigt bør indrømmes et yderligere fradrag herfor, således at det beløb, som samlet er unddraget i skat i 2009 og 2010, fastsættes til 300.000 kr. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke i SKATs opgørelse er sket nogen form for fradrag for fremmed arbejdskraft. Der er ikke i øvrigt efter bevisførelsen grundlag for i relation til opgørelsen af det beløb, der er unddraget, at anerkendeyderligere fradrag end allerede sket ved SKATs afgørelse.

Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at fradrage beløb ved opgørelsen af de unddragne beløb som følge af den bistand, som tiltalte måtte have fået fra sin ægtefælle i rengøringsvirksomheden, idet hun ikke har været registreret som medejer eller medhjælpende ægtefælle, ligesom det ikke er dokumenteret, at hun har modtaget løn fra virksomheden.

Der er efter bevis førelsen heller ikke grundlag for at fradrage yderligere beløb som følge af stiftelsen af anpartsselskabet G6 ApS.

Tiltalte findes herefter i forhold 1-2 skyldig i overensstemmelse med tiltalen og i forhold 3-4 skyldig i det omfang, der er anført ovenfor.

Det unddragne beløb kan i forhold 1-2 opgøres til 509.072 kr. I forhold 3-4 opgøres det unddragne beløb som anført skønsmæssigt til 300.000 kr. Som følge af det unddragne momsbeløbs størrelse henføres forhold 1-2 under straffelovens§ 289.

Det tiltrædes, at tiltalte i forhold 5 er fundet skyldig i forsætligt ikke at have indsendt regnskabsmateriale som anført i tiltalen. For så vidt angår fakturaer uden fortløbende numre og uden angivelse af cvr. nr., finder landsretten, at det alene er bevist, at der er tale om grov uagtsomhed, jf. straffelovens§ 302, stk. 2.

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at fængselsstraffen er fast­sat som sket.

Efter oplysningerne om tiltaltes personlige forhold, herunder oplysningerne om hans psykiske og fysiske helbred, og at han ikke tidligere er straffet, og under hensyn til oplysningerne om sagsbehandlingstiden, er det efter en samlet vurdering undtagelsesvist forsvarligt at gøre hele straffen betinget uden vilkår om samfundstjeneste, men med vilkår som bestemt nedenfor.

Tillægsbøden fastsættes til 800.000 kr. med en forvandlingsstraf på fængsel i 60 dage.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom stadfæstes med de ændringer, at hele frihedsstraffen på fængsel i 6 måneder gøres betinget på de vilkår, som fremgår af byrettens dom, og at tillægsbøden forhøjes til 800.000 kr. med en forvandlingsstraf på fængsel i 60 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten