Dato for udgivelse
29 Jan 2019 16:47
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-1678276
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen - 72 22 18 18
Resumé

Aftale i form af brevveksling (EoL) mellem EU, Norge og Schweiz inden for rammerne af det generelle præferenceordning (GSP)


Aftalen i form af brevveksling (EoL) mellem EU, Schweiz og Norge inden for rammerne af det generelle præferenceordning (GSP) træder i kraft den 1. februar 2019.

Aftalen betyder, at parterne forpligter sig til at anerkende erstatningsoprindelsescertifikater formular A, som udstedes af den anden parts toldmyndigheder, og erstatningsudtalelser om oprindelse, som udfærdiges af den anden parts videreforsendere af varer, der er registreret til formålet i REX systemet.

Af EoL paragraf 4 og 5 fremgår betingelser, som skal være opfyldt, inden der udstedes eller udfærdiges et erstatningsoprindelsesbevis, bl.a. at:

- erstatningsoprindelsesbeviser kun må udstedes eller udfærdiges, såfremt de originale oprindelsesbeviser blev udstedt eller udfærdiget i overensstemmelse med den gældende lovgivning

- kun i forbindelse med produkter, der ikke er overgået til fri omsætning i en parts område, kan et oprindelsesbevis eller et erstatningsoprindelsesbevis erstattes af et eller flere erstatningsoprindelsesbeviser for at sende alle eller nogle af de produkter, der var omfattet af det originale oprindelsesbevis, fra den pågældende part til den anden part

- produkterne skal være forblevet under tilsyn af den videresendende parts toldmyndigheder og må ikke være ændret, omdannet på nogen måde eller være gjort til genstand for andre behandlinger end dem, som er nødvendige for at bevare produkterne i samme tilstand (princippet om, at der ikke må foretages ændringer)

Detaljerne omkring erstatningscertifikater er beskrevet i EoL paragraf 7 og detaljerne omkring erstatningsudtalelse om oprindelse er beskrevet i paragraf 8, i den forbindelse er det vigtigt, at bemærke, at i henhold til paragraf 8 (c), skal erstatningsudtalelser om oprindelse udfærdiges af videreforsendere, der er registreret i REX-systemet (Registered Exporter System), uanset værdien af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending, dvs. også selvom værdien er under 6 000 EUR.

De originale oprindelsesbeviser og kopierne af erstatningsoprindelsesbeviserne opbevares af videreforsenderen i mindst tre år fra udgangen af det kalenderår, hvor erstatningsoprindelsesbeviserne blev udstedt eller udfærdiget.

Det er vigtigt, at I læser alle detaljerne i de anførte paragraffer i EoL, som du kan finde nedenfor. Herudover har Kommissionen udsendt et dokument.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.024.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:024:TOC

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.024.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2019:024:TOC

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.025.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:025:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.025.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2019:025:TOC