Dato for udgivelse
08 Mar 2019 08:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2018 14:27
SKM-nummer
SKM2019.139.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1543470
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Medarbejderaktieordning, aflønning, aktier, gratisaktier
Resumé

Spørger ønskede at tilbyde sine ansatte en ny lønpakke med tildeling af gratisaktier til en værdi på op til 20% af den enkelte medarbejders årsløn, som led i en generel aktielønsordning. Da ledelsen allerede deltog i et andet aktielønsprogram, ønskede spørger at vide, om det forhindrede ledelsesmedlemmerne i at deltage i den generelle ordning.Skatterådet kunne bekræfte, at ledelsen i det konkrete tilfælde, kunne få tildelt yderligere gratisaktier omfattet af ligningslovens § 7 P som supplement til et allerede etableret gratisaktieprogram, på forudsætning af at de formelle betingelser i ligningslovens § 7 P, stk. 2, er opfyldt.

Hjemmel

Ligningsloven 

Reference(r)

Ligningslovens § 7P

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.A.3.3.4.1.


Spørgsmål

 1. Kan Skattestyrelsen bekræfte, at ledelsen i H1 A/S-koncernen, som led i et generelt aktieprogram kan få tildelt yderligere gratisaktier omfattet af ligningslovens § 7 P som supplement til det allerede etablerede gratisaktieprogram for ledelsen?

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

H1 A/S ønsker at etablere et gratisaktieprogram for medarbejderne i H1 A/S og datterselskaberne (herefter samlet ”H1-koncernen”). I det følgende er programmet beskrevet.

Det relevante arbejdsgiverselskab i H1-koncernen ønsker at tilbyde, at de ansatte per år kan modtage op til 20% af årslønnen i aktier, der tildeles vederlagsfrit (”gratisaktier”). Tildeling af gratisaktier vil som udgangspunkt blive tilbudt alle ansatte, bortset fra vikarer og andre midlertidige ansatte.

Aktierne tildeles 4 gange om året den 5. hverdag efter offentliggørelsen af kvartals-, halvårs- eller helårsregnskabet.

Ved fastsættelsen af antallet af aktier anvendes den gennemsnitlige børskurs den 4. dag efter offentliggørelse af kvartals-, halvårs- eller helårsregnskabet

Der er ikke knyttet betingelser til medarbejdernes salg af aktier, og medarbejderne kan sælge aktierne 3 hverdage efter tildelingen af aktierne, det vil sige 8 dage efter offentliggørelsen af kvartals-, halvårs- eller helårsregnskabet

Tildelingen af gratisaktier forudsætter, at medarbejderne indgår en ny lønaftale med det relevante arbejdsgiverselskab i H1-koncernen, hvori der aftales en ny kontantløn, og at en del af årslønnen udbetales som aktier (”bruttolønsordning”).

Medarbejderne kan således vælge, at den fremadrettede løn reduceres med 5%, 10%, 15% eller 20% i forhold til den tidligere gældende, og medarbejderne vil i så fald få tildelt aktier til en værdi, der afspejler lønnedgangen dog således, at værdien af aktier reduceres med 10% i forhold til den aftalte lønnedgang for at sikre, at ordningen er omkostningsneutral for H1-koncernen.

Det kan lægges til grund, at aftalen om den nye lønpakke opfylder gældende praksis for bruttolønsordninger, herunder, at:

1. Aftalen er civilretlig gyldig

2. Aftaletidspunktet ligger forud for det tidspunktet, hvor lønnedgangen skal have virkning, idet aftalen indgås i 2018 med virkning for lønnen i 2019

3. Aftalen om den nye lønpakke er reel og er ikke betaling for rent private goder

Det er hensigten, at gratisaktierne skal beskattes efter ligningslovens § 7 P, idet følgende betingelser er opfyldt

 • Det aftales, at ligningslovens § 7P finder anvendelse
 • Aktierne tildeles af arbejdsgiverselskabet eller moderselskabet
 • Vederlaget består af aktier i arbejdsgiverselskabet eller et selskab, der er koncernforbundet med dette
 • Aktierne, der tildeles, består i almindelige børsnoterede aktier i H1 A/S

Adgangen til at erhverve aktier, er åben på lige vilkår for mindst 80% af de ansatte, idet alle medarbejdere får tilbud om at deltage i ordningen bortset fra en mindre gruppe af vikarer og andre midlertidigt ansatte. Herved kan aktier til en værdi på op til 20% per år af årslønnen blive omfattet af ligningslovens § 7 P.

Ledelsen består af en gruppe ansatte i H1-koncernen. Ledelsen har allerede indgået en aftale om en lønpakke, der består af en kontantløn, diverse personalegoder og tildeling af gratisaktier. Værdien af aktierne udgør maksimalt 10% af årslønnen, og det er aftalt, at aktierne skal være omfattet af ligningslovens § 7 P. Denne aftale løber 2 år ad gangen, og ved udløbet af aftalen, kan der aftales en ny lønpakke, men der sker ikke en automatisk lønstigning svarende til værdien af gratisaktierne ligesom ordningen ikke fuldt ud er omkostningsneutral for H1-koncernen.

Da ledelsen allerede modtager aktier omfattet af ligningslovens § 7 P, kan ledelsen ikke modtage yderligere aktier til en værdi på 20% af årslønnen. Det er derimod hensigten, at ledelsen som supplement til den nuværende lønaftale får tilbud om at indgå en ny lønpakke, hvor der sker en reduktion af den nuværende kontante løn mod, at der tildeles yderligere gratisaktier, til en værdi der vil medføre, at også ledelsen modtager en samlet tildeling af gratisaktier på op til 20% af årslønnen. Ledelsen får således mulighed for at vælge en yderligere andel af årslønnen på mellem 0%, 5% eller 10%, som udbetales som gratisaktier. Det er hensigten, at disse yderligere gratisaktier, som ledelsen kan få tildelt, ligeledes skal være omfattet af ligningslovens § 7 P.

Gratisaktierne, der tildeles medarbejderne, tildeles alle på lige vilkår. Dette gælder både aktierne, der tildeles ledelsen, og de øvrige medarbejdere. Dog tildeles aktierne i henhold til det nuværende program for ledelsen to gange om året den 3. handelsdag i december og juni måned. Værdien af aktierne, som tildeles, opgøres som et simpelt gennemsnit af gennemsnitskurserne på den første handelsdag på fondsbørsen hver enkelt kalendermåned, for så vidt angår de kalendermåneder, som danner grundlag for den enkelte aktietildeling. 

Ophører en medarbejder modtager den pågældende medarbejder et forholdsmæssigt antal aktier for den pågældende periode.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er vores vurdering, at ledelsen i H1-koncernen, som led i et generelt aktieprogram kan få tildelt yderligere gratisaktier omfattet af ligningslovens § 7 P som supplement til det allerede etablerede gratisaktieprogram for ledelsen. Det er derfor vores vurdering, at spørgsmålet skal besvares bekræftende.

Vores vurdering er begrundet med, at aktierne tildeles på lige vilkår og tilbydes mindst 80% af de ansatte, jf. ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 2. Kun vikarer og andre midlertidige ansatte får ikke tilbud om at deltage i ordningen. Dette er en afgrænsning af de ansatte, som er fastsat efter almene kriterier, og som er anerkendt i praksis.

Det afgørende er, at medarbejderne får tilbud om at deltage på lige vilkår. Kravet om, at aktielønnen skal tildeles på lige vilkår, indebærer blandt andet, at:

 • Alle medarbejderne skal have tilbud om at deltage med samme andel af årslønnen
 • Betingelserne for at optjene aktielønnen skal være på lige vilkår
 • Mulighederne for at udnytte aktielønnen og sælge aktierne skal være ens for alle medarbejderne
 • De tilbudte aktier skal tilhøre samme aktieklasse for medarbejderne, der deltager i ordningen

Det følger således af bemærkningerne til lovforslaget, at kravet om, at aktielønnen skal tildeles på lige vilkår indebærer, at ”der for 80 pct. af alle ansatte skal gælde samme vilkår med hensyn til tidspunkt for udnyttelse, eventuelle performancebetingelser for udnyttelse m.v., samt at 80 pct. af alle ansatte skal have tilbud om at kunne erhverve samme type af medarbejderaktier. Selskabet kan f.eks. ikke tilbyde én gruppe ansatte inden for de 80 pct. køberetter til aktier, mens de øvrige ansatte tilbydes at erhverve aktier. Alle 80 pct. af ansatte skal tilbydes aktieløn på lige vilkår”

Lige vilkår indebærer ikke, at alle medarbejderne skal have samme beløb, men kravet er opfyldt, hvis medarbejderne modtager samme andel af årslønnen i aktieløn. Denne betingelse er ligeledes illustreret ved et eksempel i bemærkningerne til lovforslaget.

”Medarbejder A og medarbejder B tjener henholdsvis 1 mio. kr. og 500.000 kr. om året. Selskabet ønsker at tilbyde 80 pct. af medarbejderne tegningsretter efter ligningslovens § 7 P svarende til 15 pct. af den enkelte medarbejders årsløn. A skal herefter tilbydes tegningsretter til en værdi af 150.000 kr. (15 pct. af 1 mio. kr.), mens medarbejder B skal tilbydes tegningsretter til en værdi af 75.000 kr. (15 pct. af 500.000 kr.).”

Det faktum, at der allerede er tildelt en ledelsesgruppe aktieløn, er ikke diskvalificerende for, at der kan tildeles aktieløn op til 20 pct. af årslønnen omfattet af ligningslovens § 7 P også for denne ledergruppe. Dette er ligeledes bekræftet i bemærkningerne til lovforslaget, hvoraf det fremgår, at ”Betingelserne for skattefrihed ved tildeling af mere end 10 pct. af årslønnen er uafhængige af, om der er tildelt medarbejderaktier flere gange og til forskellige grupper af medarbejdere i løbet af et år.”

De gratisaktier, som H1 A/S ønsker at tilbyde de ansatte i koncernen, tildeles på lige vilkår, idet:

 • Alle medarbejder får tilbudt at deltage i ordningen og får tilbudt at få tildelt op til 20% af årslønnen i aktieløn per år bortset fra et mindre antal vikarer og andre midlertidige ansatte
 • Alle aktierne tildeles ubetinget og medarbejderne kan afhænde aktierne umiddelbart efter tildelingen
 • Aktierne tilhører alle den ordinære børsnoterede aktieklasse i H1 A/S

Værdien af de aktier som tildeles de ansatte og ledelsen og en eventuel gevinst- og tabsmulighed er således den samme, for alle medarbejdere i H1-koncernen.

Det er vores vurdering, at det ikke bør have betydning for vurderingen af, om gratisaktierne tilbydes på lige vilkår, at der i ledelsens nuværende gratisaktieprogram anvendes et måletidspunkt for aktiekursen, som er forskelligt for den planlagte aktieordning, ligesom det ikke bør have betydning, at ledelsen i henhold til det nuværende program får tildelt aktier to gange om året, hvor aktierne tildeles fire gange om året i den planlagte aktieordning. Dette bekræftes forudsætningsvist af bemærkningerne til lovforslaget, hvor det anerkendes, at der kan tildeles aktier i henhold til flere ordninger og på forskellige tidspunkter omfattet af 20% grænsen i ligningslovens § 7 P, så længe det sker på lige vilkår.

Det kan oplyses, at den yderligere tildeling af aktier til ledelsen sker efter nøjagtig samme retningslinjer som tildelingen til de øvrige ansatte.

Det bør ligeledes ikke have betydning for om ledelsen kan deltage i en udvidelse af programmet, at de i henhold til de eksisterende program allerede har indgået en lønaftale, der inkluderer tildeling af gratisaktier. Vurderingen af om ordningen er tildelt til mindst 80% af de ansatte på lige vilkår, skal således alene vurderes ud fra betingelserne for tildelingen mv. af gratisaktier, som er ens for alle medarbejder, som angivet ovenfor.

Konklusion

Tilbuddet til de ansatte om en ny lønpakke med tildeling af gratisaktier til en værdi på op til 20% af den enkelte medarbejders årsløn, er en generel ordning, som tilbydes på lige vilkår til mindst 80% af de ansatte. Gratisaktier med en værdi på op til 20% af den enkelte medarbejders årsløn kan derfor blive omfattet af ligningslovens § 7 P.

Det er vores vurdering, at ledelsen, som allerede har indgået en aftale om en lønpakke med tildeling af gratisaktier til en værdi på maksimalt 10% af årslønnen omfattet af ligningslovens § 7 P, kan supplere denne aftale med en ny lønaftale, hvor den nuværende løn reduceres mod tildeling af yderligere gratisaktier omfattet af ligningslovens § 7 P, således at den samlede værdi af gratisaktier bliver op til 20% af den enkelte leders årsløn.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at ledelsen i H1-koncernen, som led i et generelt aktieprogram kan få tildelt yderligere gratis-aktier omfattet af ligningslovens § 7 P som supplement til det allerede etablerede gratisaktieprogram for ledelsen.

Begrundelse

For aftaler indgået efter 1. januar 2018 er beløbsgrænsen i ligningslovens § 7 P blevet udvidet til også at omfatte en beløbsgrænse på 20 pct. Beløbsgrænsen gælder generelle medarbejderaktieordninger, som tilbydes 80 pct. af selskabets ansatte.

Det fremgår af bestemmelsen, at medarbejderaktierne skal tilbydes til mindst 80 pct. af en kreds af selskabets ansatte, som fastlægges efter almene kriterier. Det er en forudsætning for at anvende ordningen at ingen gruppe af ansatte bliver særligt favoriseret. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog efter en konkret vurdering anerkendes. Det er en forudsætning for, at ordningen ikke mister sin almene karakter, at ingen gruppe særligt favoriseres. Afgrænsningen af, hvilke begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, er den samme som i den tidligere bestemmelse i ligningslovens § 7 A. Se Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.17.8.4.1.

10-procentsgrænsen og 20-procentsgrænsen kan ikke sammenlægges. Det vil sige, at det vederlag, der kan omfattes af ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 2, i alt højst kan udgøre 20 pct. af årslønnen. Det betyder, at selskaber, som ønsker at tildele medarbejderaktier efter ligningslovens § 7 P til en værdi mellem 10 pct. og 20 pct. af den pågældende medarbejders årsløn, skal tilbyde minimum 80 pct. af de ansatte i selskabet aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier på lige vilkår. Se Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.A.5.17.3.3.4.1.

Følgende fremgår af bemærkningerne til lov nr. 359 af 29. april 2018: ”Betingelserne for skattefrihed ved tildeling af mere end 10 pct. af årslønnen er uafhængige af, om der er tildelt medarbejderaktier flere gange og til forskellige grupper af medarbejdere i løbet af et år. Hvis nogle ansatte er tildelt medarbejderaktier til en værdi på 10 pct. af årslønnen, og selskabet senere i samme år ønsker at tildele medarbejderaktier til en værdi på 8 pct. til 80 pct. af de ansatte, og er en eller flere af disse ansatte med i begge grupper, vil selskabet skulle tilbyde medarbejderaktier til 80 pct. af de ansatte til en værdi af 18 pct. af årslønnen og på lige vilkår.

Det svarer til, at et selskab uden forudgående tildeling af medarbejderaktier efter 10-procentsreglen ønsker at tildele medarbejderaktier skattefrit til en værdi på 18 pct. af årslønnen. I så fald skal mindst 80 pct. af de ansatte tilbydes at erhverve medarbejderaktier til en værdi på 18 pct. af årslønnen, hvis tildelingen udover 10 pct. af årslønnen skal være skattefri for den ansatte. Det berører ikke skattefriheden for ansatte, der modtager medarbejderaktier til mindre end 10 pct. af årslønnen, at andre ansatte modtager medarbejderaktier til en værdi af mere end 10 pct. af årslønnen.”. Se også Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.A.5.17.3.3.4.1.

Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget ovenfor, er betingelserne for skattefrihed ved tildeling af mere end 10 pct. af årslønnen uafhængige af, om der er tildelt medarbejderaktier flere gange og til forskellige grupper af medarbejdere i løbet af et år. I det konkrete tilfælde har virksomheden suppleret en aftale om tildeling af gratisaktier, således at den samlede værdi af gratisaktier bliver op til 20% af den enkelte leders årsløn.

Mere end 80 pct. af medarbejderne tilbydes at deltage i den generelle aktielønsordning. Den omstændighed at ledelsen allerede deltager i et aktielønsprogram, forhindre dem ikke i at deltage i den generelle ordning, så længe de sammenlagt, ikke tilbydes en større andel af deres årsløn i aktier, end de andre deltagere i den generelle ordning.

På baggrund af ovenstående og på forudsætning af, at de formelle betingelser i ligningslovens § 7 P, stk. 2, er opfyldt, vurderer Skattestyrelsen, at ledelsen i det konkrete tilfælde, kan få tildelt yderligere gratisaktier omfattet af ligningslovens § 7 P som supplement til det allerede etablerede gratisaktieprogram.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ”Ja”.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Ligningslovens § 7 P

Stk. 1. Værdien af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, som personer modtager som vederlag i et ansættelsesforhold, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Stk. 2. Skattefriheden efter stk. 1 er betinget af følgende:

 1. Den ansatte og det selskab, hvori den pågældende er ansat, har aftalt, at reglerne i denne bestemmelse skal finde anvendelse. I aftalen skal vederlaget være entydigt identificeret. Det skal fremgå, om vederlaget består af en aktie eller en købe- eller tegningsret, og i hvilket selskab der er erhvervet eller kan erhverves aktier, og den nominelle størrelse eller stykværdien af aktien eller den nominelle størrelse eller stykværdien af den aktie, som en købe- eller tegningsret giver ret til, skal fremgå. Er der stillet vilkår for vederlagets erhvervelse eller givet den ansatte en valgmulighed inden for et nærmere fastsat tidsrum til udnyttelse af vederlaget, skal disse vilkår fremgå af aftalen.
 2. Værdien af vederlaget efter stk. 1 overstiger i samme år ikke 10 pct. af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, jf. dog 2. pkt. Er adgangen til at erhverve aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier åben på lige vilkår for mindst 80 pct. af en kreds af selskabets ansatte, som fastlægges efter almene kriterier, kan værdien af vederlaget udgøre til og med 20 pct. af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Antallet af ansatte i selskabet efter 2. pkt. opgøres på det tidspunkt, hvor adgangen til at erhverve aktierne, køberetterne til aktier eller tegningsretterne til aktier er åben for de ansatte.
 3. Vederlaget efter stk. 1 ydes af det selskab, hvor personen er ansat, eller af et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.
 4. Vederlaget efter stk. 1 er aktier i det selskab, hvor personen er ansat, eller i et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, eller giver ret til at erhverve eller tegne aktier i de nævnte selskaber.
 5. Aktier, der modtages af ansatte, og aktier, den ansatte kan erhverve eller tegne i henhold til modtagne købe- eller tegningsretter, udgør ikke en særlig aktieklasse.
 6. Modtagne købe- og tegningsretter overdrages ikke. Det anses ikke for en overdragelse, hvis retten udløber uudnyttet eller overdrages ved arv.
 7. Modtagne køberetter indeholder en ret for enten den ansatte eller det selskab, der har ydet køberetten, til at erhverve eller levere aktier.

Stk. 3. Kræver opfyldelse af betingelserne i stk. 2 ændring i en aftale, der er indgået om vederlag i form af aktier eller købe- eller tegningsretter, af udnyttelses- eller købskursen, af antallet af aktier eller købe- og tegningsretter eller af den aktieklasse, hvori den ansatte erhverver aktier, med henblik på anvendelse af reglerne i denne paragraf, anses en sådan ændring ikke for at indebære en afståelse eller erhvervelse af nye aktier eller købe- eller tegningsretter. Det er en betingelse, at ændringen af aftalen udelukkende har til formål at tilpasse aftalen med henblik på at opfylde betingelserne i stk. 2”

(…)

Forarbejder

Bemærkninger til lov nr. 359 af 29. april 2018

(…)

Derudover skal de gældende betingelser i ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1 og 3-7, finde anvendelse ved tildeling efter den foreslåede bestemmelse. Den foreslåede regel i 2. pkt. går som anført ud på, at værdien af vederlaget kan udgøre indtil 20 pct. af lønnen, hvis adgangen er åben for mindst 80 pct. af selskabets ansatte. 10-procentsgrænsen i 1. pkt. og 20-procentsgrænsen i det foreslåede 2. pkt. kan dermed ikke sammenlægges. Det vil sige, at det vederlag, der kan omfattes af ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 2, i alt højst kan udgøre 20 pct. af årslønnen.

Det betyder, at selskaber, som ønsker at tildele medarbejderaktier efter ligningslovens § 7 P til en værdi mellem 10 pct. og 20 pct. af den pågældende medarbejders årsløn, skal tilbyde minimum 80 pct. af de ansatte i selskabet aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier på lige vilkår. Den foreslåede justering kan illustreres med følgende forenklede eksempel:

Medarbejder A og medarbejder B tjener henholdsvis 1 mio. kr. og 500.000 kr. om året. Selskabet ønsker at tilbyde 80 pct. af medarbejderne tegningsretter efter ligningslovens § 7 P svarende til 15 pct. af den enkelte medarbejders årsløn. A skal herefter tilbydes tegningsretter til en værdi af 150.000 kr. (15 pct. af 1 mio. kr.), mens medarbejder B skal tilbydes tegningsretter til en værdi af 75.000 kr. (15 pct. af 500.000 kr.).

Betingelserne for skattefrihed ved tildeling af mere end 10 pct. af årslønnen er uafhængige af, om der er tildelt medarbejderaktier flere gange og til forskellige grupper af medarbejdere i løbet af et år. Hvis nogle ansatte er tildelt medarbejderaktier til en værdi på 10 pct. af årslønnen, og selskabet senere i samme år ønsker at tildele medarbejderaktier til en værdi på 8 pct. til 80 pct. af de ansatte, og er en eller flere af disse ansatte med i begge grupper, vil selskabet skulle tilbyde medarbejderaktier til 80 pct. af de ansatte til en værdi af 18 pct. af årslønnen og på lige vilkår.

Det svarer til, at et selskab uden forudgående tildeling af medarbejderaktier efter 10-procentsreglen ønsker at tildele medarbejderaktier skattefrit til en værdi på 18 pct. af årslønnen. I så fald skal mindst 80 pct. af de ansatte tilbydes at erhverve medarbejderaktier til en værdi på 18 pct. af årslønnen, hvis tildelingen udover 10 pct. af årslønnen skal være skattefri for den ansatte. Det berører ikke skattefriheden for ansatte, der modtager medarbejderaktier til mindre end 10 pct. af årslønnen, at andre ansatte modtager medarbejderaktier til en værdi af mere end 10 pct. af årslønnen.

(…)

Praksis

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.A.5.17.3.3.4.1 Beløbsgrænser på 10 pct. og 20 pct. af årslønnen

Indhold

Dette afsnit handler om de to beløbsgrænser på henholdsvis 10- og 20 pct. af den ansattes årsløn.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Særligt om beløbsgrænsen på 10 pct. af årslønnen
 • Særligt om beløbsgrænsen på 20 pct. af årslønnen

Regel

Aktier og købe- og tegningsretter til aktier kan kun omfattes af LL § 7 P i det omfang, værdien af vederlaget ikke i samme år overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn. Dog kan værdien udgøre op til 20 pct. af den ansattes årsløn, hvis adgangen til at erhverve samme type medarbejderaktier er åben for mindst 80 pct. af selskabets ansatte.  Se LL § 7 P, stk. 2, nr. 2.

Særligt om beløbsgrænsen på 10 pct. af årslønnen

Beløbsgrænsen på 10 pct. gælder sideløbende med beløbsgrænsen på 20 pct. Hvis vederlaget holdes under beløbsgrænsen på 10 pct., stilles der ikke krav om, at ordningen skal være åben for mindst 80 pct. af selskabets ansatte. Ordningen kan dermed udbydes til en mere snæver kreds, end det er tilfældet ved brug af beløbsgrænsen på 20 pct.  

Særligt om beløbsgrænsen på 20 pct. af årslønnen

For aftaler indgået efter 1. januar 2018 er beløbsgrænsen i LL § 7 P blevet udvidet til også at omfatte en beløbsgrænse på 20 pct. Beløbsgrænsen gælder generelle medarbejderaktieordninger, som tilbydes 80 pct. af selskabets ansatte.

Det fremgår af bestemmelsen, at medarbejderaktierne skal tilbydes til mindst 80 pct. af en kreds af selskabets ansatte, som fastlægges efter almene kriterier. Det er en forudsætning for at anvende ordningen at ingen gruppe af ansatte bliver særligt favoriseret. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog efter en konkret vurdering anerkendes. Det er en forudsætning for, at ordningen ikke mister sin almene karakter, at ingen gruppe særligt favoriseres, og at de øvrige medarbejdere ikke i særlig grad favoriseres. Afgrænsningen af, hvilke begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, er den samme som i den tidligere bestemmelse i LL § 7 A. Se Den juridiske Vejledning afsnit C.A.5.17.8.4.1 Alle ansatte.

10-procentsgrænsen og 20-procentsgrænsen kan ikke sammenlægges. Det vil sige, at det vederlag, der kan omfattes af ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 2, i alt højst kan udgøre 20 pct. af årslønnen. Det betyder, at selskaber, som ønsker at tildele medarbejderaktier efter ligningslovens § 7 P til en værdi mellem 10 pct. og 20 pct. af den pågældende medarbejders årsløn, skal tilbyde minimum 80 pct. af de ansatte i selskabet aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier på lige vilkår.

Eksempel:

Medarbejder A og medarbejder B tjener henholdsvis 1 mio. kr. og 500.000 kr. om året. Selskabet ønsker at tilbyde 80 pct. af medarbejderne tegningsretter efter ligningslovens § 7 P svarende til 15 pct. af den enkelte medarbejders årsløn.

A skal herefter tilbydes tegningsretter til en værdi af 150.000 kr. (15 pct. af 1 mio. kr.), mens medarbejder B skal tilbydes tegningsretter til en værdi af 75.000 kr. (15 pct. af 500.000 kr.).

Betingelserne for skattefrihed ved tildeling af mere end 10 pct. af årslønnen er uafhængige af, om der er tildelt Medarbejderaktier flere gange og til forskellige grupper af medarbejdere i løbet af et år. Hvis nogle ansatte er tildelt medarbejderaktier til en værdi på 10 pct. af årslønnen, og selskabet senere i samme år ønsker at tildele medarbejderaktier til en værdi på 8 pct. til 80 pct. af de ansatte, og er en eller flere af disse ansatte med i begge grupper, vil selskabet skulle tilbyde medarbejderaktier til 80 pct. af de ansatte til en værdi af 18 pct. af årslønnen og på lige vilkår.

Det svarer til, at et selskab uden forudgående tildeling af medarbejderaktier efter 10-procentsreglen ønsker at tildele medarbejderaktier skattefrit til en værdi på 18 pct. af årslønnen. I så fald skal mindst 80 pct. af de ansatte tilbydes at erhverve medarbejderaktier til en værdi på 18 pct. af årslønnen, hvis tildelingen udover 10 pct. af årslønnen skal være skattefri for den ansatte. Det berører ikke skattefriheden for ansatte, der modtager medarbejderaktier til mindre end 10 pct. af årslønnen, at andre ansatte modtager medarbejderaktier til en værdi af mere end 10 pct. af årslønnen.