Dato for udgivelse
07 Mar 2019 10:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Feb 2019 07:34
SKM-nummer
SKM2019.130.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
SS 1-30357/2017
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, dokumentation, frist, bødeudmåling, udeblivelsesdom
Resumé

T var tiltalt for ikke at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer i forretningslokalet, for de afgiftspligtige 60,816 kg chokolade- og sukkervarer, der var udbudt til salg i forretningen da told- og skatteforvaltningen var på kontrolbesøg den 18. januar 2017 samt for ikke have ført forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for dens opgørelse af, om afgiften var betalt og hvorfra varerne var leveret, og således ikke var i stand til at konstatere om der var betalt korrekt afgift.

T udeblev.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 10.000 kr. Retten henviste til lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., hvorefter det foreslås som følge af et udtrykkeligt politisk ønske, at bødeniveauet for normalbøden forhøjes for overtrædelse af alle ”colalovene”, hvor der er hjemmel til en skærpet bøde og absolut kumulation, således at de konkrete bøder fordobles i første- og andengangs tilfælde, hvorved bøden første gang bliver 10.000 kr. og anden gang 20.000 kr. Konkret var der ikke et grundlag for at udmåle en bøde på baggrund af unddragne afgifter, der ikke kan beregnes uden regnskabsmæssig dokumentation. En bøde 10.000 kr. ved en førstegangsforseelse var passende, idet bøden skal være på et niveau hvor det ikke er attraktivt at omgå beskatningen af blandt andet varegruppen omfattet af chokoladeafgiftsloven.

Reference(r)

Chokolade- og sukkervareafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 13, stk. 2 og § 12, stk. 5, jf. straffelovens § 89

Henvisning

Den Juridiske Vejledning afsnit A.C.3.5.3.3


Byrettens dom af den 5. februar 2019, sags nr. SS 1-30357/2017

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

Afsagt af Byretsdommer

Marianne Madsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Anklageskrift er modtaget den 15. december 2017.

T.er tiltalt for overtrædelse af lov om afgift af chokolade -og.sukkervarer § 26, stk. 1, nr. 2, jf stk. 5, og § 12. stk. 5,

ved den 18. januar 2017 i Y1-by, som konstateret ved Skats kontrolbesøg i G1 ApS, Y2-adresse, med forsæt eller ved grov uagtsomhed for de afgiftspligtige 60,816 kilo chokolade- og sukkervarer, der var udbudt til salg i forretningen, ikke at have ført forskriftsmæssigt regnskab, der kunne anvendes til at danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt og hvorfra varerne var leveret, hvorfor det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift efter bestemmelserne i loven.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på 10.000 kr.

Tiltalte er udeblevet fra retsmødet. Der er forkyndt for tiltalte ved brev til e­ boks.

Bevisførelsen

Tiltalte, der var lovligt tilsagt, er ikke mødt til retsmødet.

Anklageren har dokumenteret sagens bilag 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8 samt 2-9. Anklageren har endvidere henvist til, at bødepåstanden fremgår af anklageskriftet.

Retten har modtaget sagen fra anklagemyndigheden den 15. december 2017.

Personlige oplysninger

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag. Men tiltalte er ved udeblivelsesdom af 29. december 2017 idømt en bødestraf.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte, der har været lovligt tilsagt ved brev af 8. august 2018, var ikke mødt. Retten har derfor behandlet sagen som om, tiltalte har tilstået det forhold, der er rejst tiltale for, idet omstændighederne ikke taler derimod, jf. retsplejelovens§ 897, stk. 1. På denne baggrund og ved de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen, idet tiltalte ikke for de 60,816 kg. afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, der var til salg i forretningen ved SKATs kontrolbesøg den 18. januar 2017, havde ført et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne baggrund for opgørelse af, om afgift af afgiftspligtige varer var betalt og hvorfra, varerne var leveret, alt hvorved det ikke var muligt for SKAT at konstatere, om der var betalt afgift i overensstemmelse med lovens bestemmelser herom.

Straffen fastsættes efter lov om afgift af chokolade- og sukkervarer § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 12, stk. 5, jf. straffelovens § 89, til en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Retten har ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at det blandt andet fremgår af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven mv, følgende: "... 3.2.1. gældende ret Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 blev en hjemmel til skærpede bøder, de såkaldte "colabøder", indsat i en række punk/afgiftslove. Den skærpede straf anvendes, når sælgeren ikke kan dokumentere, at der er betalt afgift af bestemte varer (f.eks. pga manglende faktura eller regnskabsrod), men hvor det er usikkert, hvor stor afgiftsunddragelsen faktisk er, fordi der er tale om el øjebliksbillede (stikprøvekontrol). Ved lov nr. 408 af 8. maj 2016 blev der yderligere hjemmel til at anvende den skærpede bade, når den pågældende ikke forud for import af varerne har ladet sig registrere som varemodtager, og der blev indført hjemmel til absolut kumulation, således at bøderne for hver enkelt lovovertrædelse sammen/ægges, dels indenfor den enkelte lov, dels ved overtrædelser af flere love på en gang. "Colabøderne" omfatter de fem højt beskattede varegrupper i tobaksafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, chokoladeafgiftsloven samt emballageafgifts/oven. .... Efter domspraksis straffes med en bøde på 5.000 kr., for hver enkelt overtræde/se af en "colalov" ved førstegangsovertrædelse. ...

3.2.2. Lovforslaget...Det foreslås som følge af et udtrykkeligt politisk ønske, at bødeniveauet for normalbøden forhøjes for overtrædelse af alle "colalovene", hvor der er hjemmel til en skærpet bøde og hjemmel til absolut kumulation. ... Den nuværende bødepraksis har eksisteret siden·"colalovgivningen" blev indført i 2006 ved lov 408 af 8. maj 2006 ..., og det er de1for aktuelt at regulere boderne til et niveau, der kan forstærke den præventive effekt.

Lovforslaget indeholder således nogle lovtekniske ændringer ... Det er ikke i øvrigt tilsigtet nogen ændringer af lovgivningen. Det forudsættes i lovforslaget, at de konkrete bøder fordobles i første- og andengangs tilfælde, således at bøden første gang bliver 10.000 kr. og anden gang 20.000 kr...."

På denne baggrund, og idet SKAT som myndighed i en situation som den foreliggende ikke har et grundlag for at udmåle en bøde på baggrund af unddragne afgifter, der ikke kan beregnes uden regnskabsmæssig dokumentation, finder retten, at en bøde på 10.000 kr. ved en førstegangsforseelse er passende, idet retten har taget i betragtning, at en bøde skal være på et niveau, hvor det ikke er attraktivt at omgå beskatningen af blandt andet varegruppen omfattet af chokoladeafgiftsloven.

Det forhold, at forseelsen er omfattet af straffelovens § 89, og det forhold, at sagen har været hos anklagemyndigheden og retten ca. 1 år før, der blev berammet retsmøde i sagen hvilket tiltalte ikke har noget ansvar for kan ikke føre til et andet resultat.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T straffes med en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.