Dato for udgivelse
11 Apr 2019 11:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Mar 2019 10:31
SKM-nummer
SKM2019.213.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1768407
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Miljøafgifter + Momspligt
Emneord
Vandafgift, Golf, Momspligt, Egen boring
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan få godtgjort afgift for ledningsført vand fremadrettet. Godtgørelsen ydes i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående moms, og spørger har ingen momspligtige aktiviteter.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan fritages for betaling af afgift for ledningsført vand for vandet fra egen boring, selvom vandet ikke er af drikkevandskvalitet. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført. 

Hjemmel

Vandafgiftsloven
Momsloven

Reference(r)

Vandafgiftsloven § 1
Vandafgiftsloven § 2
Vandafgiftsloven § 3, stk. 2
Vandafgiftsloven § 4, stk. 2
Vandafgiftsloven § 7, stk. 5
Vandafgiftsloven § 9
Vandafgiftsloven § 14, stk. 2
Momsloven § 13, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit E.A.7.5.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit E.A.7.5.3.

Spørgsmål

  1. Kan spørger få godtgjort vandafgifter fremadrettet, der betales for fremføringen af vandet (vandafgift og drikkevandsafgift)?
  2. Kan spørger fritages fremadrettet for at betale vandafgift af vand fra egen boring, idet vandet er uegnet til drikkevand?
  3. Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, kan det da bekræftes at spørger kan få godtgjort allerede afholdte udgifter til vandafgift af vand fra egen boring med tilbagevirkende kraft for 2018, idet vandet er uegnet til drikkevand?

Svar

  1. Nej.
  2. Nej.
  3. Bortfalder, jf. spørgsmål 2.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er registreret som forening og delvis momsregistreret. Spørger har egen boring, som anvendes til vanding af golfanlægget. Vandet føres via pvc-rør fra boringen over til de arealer, som skal vandes

Spørger har tilladelse fra kommunen til egen boring. Vandet fra boringen er grundvand af ikke-drikkebar kvalitet og bliver udelukkende brugt af spørger til vanding af golfbanen. Det årlige vandforbrug fra boringen er større end 1000m3. Udover egen boring, har spørger også adgang til vand fra et alment vandværk. Spørger har bortforpagtet driften af cafe, så spørgers eneste daglige aktiviteter er driften af golfklubben og golfbanen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1 - Spørger mener at kunne få godtgjort vandafgifter fremadrettet, der betales for fremføringen af vandet.

Spørgsmålet går i første omgang på vandet fra egen boring, hvor spørgers argument er, at vandet er ikke af drikkebar kvalitet, og derfor vil man gerne have afgiften godtgjort.

Da spørger også har adgang til vand fra alment vandværk, ønsker spørger, at vurderingen tillige omfatter dette vand.

Spørgsmål 2 -  Spørger mener at kunne fritages fremadrettet for at betale vandafgift af vand fra egen boring.

Spørgeren mener ikke, at der skal svares afgift, da vandet fra boringen er uegnet til drikkevand.

Spørgsmål 3 - Spørgeren mener at kunne få godtgjort allerede afholdte udgifter til vandafgift af vand fra egen boring med tilbagevirkende kraft for 2018.

Spørger mener ikke, at der skal svares afgift, da vandet er uegnet til drikkevand. Af samme årsag mener spørger at kunne få tilbagebetalt den afgift, som allerede er blevet betalt for 2018.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørgeren fremadrettet kan få godtgjort vandafgifter, der betales for fremføringen af vandet (vandafgift og drikkevandsafgift)?

Begrundelse

Der skal betales afgift af ledningsført vand, som forbruges her i landet, lov om afgift af ledningsført vand jf.  § 1. Vedrørende godtgørelse af afgiften angiver lov om afgift af ledningsført vand § 9, stk. 1, at momsregistrerede virksomheder godt kan få godtgørelse af afgiften for det vand, som virksomheden har forbrugt. Godtgørelsen ydes i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående moms af vandet, se lov om afgift af ledningsført vand § 9, stk. 2.

Ydelser i nær tilknytning til sport og fysisk træning er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1 nr. 5, mens forpagtning er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. Spørger har derfor ingen momspligtige aktiviteter og vil derfor ikke havde fradragsret for indgående moms. Af samme årsag vil spørger derfor heller ikke kunne opnå godtgørelse for afgiften efter lov om afgift af ledningsført vand § 9. Dette gælder både vandet fra egen boring og vandet leveret fra vandværk.

Der kan i øvrigt bemærkes, at der ikke findes en særskilt drikkevandsafgift i Danmark. Der har tidligere været en grundvandsafgift, men denne blev ved lov nr. 1384 af 18. december 2011 lagt over i lov om afgift af ledningsført vand som et bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget fremgår af lov om afgift af ledningsført vand § 3, stk. 2.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørgeren fremadrettet kan fritages for at betale vandafgift af vand fra egen boring, idet vandet er uegnet til drikkevand?

Begrundelse

Der skal betales afgift af ledningsført vand, som forbruges her i landet, jf. lov om afgift af ledningsført vand § 1.

Afgiften af det ledningsførte vand betales af registrerede virksomheder, jf. lov om afgift af ledningsført vand § 2, stk. 1. Da spørgers aktiviteter i forbindelse med driften af golfklubben er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, og spørger anvender mere end 1000 m3 vand fra egen boring i forbindelse med udøvelsen af disse aktiviteter, skal spørgeren registrere sig efter lov om afgift af ledningsført vand § 4, stk. 2.

Derfor er spørger som udgangspunkt afgiftspligtig for vandet fra egen boring, også selvom spørger har adgang til vand fra alment vandværk, se SKM2014.433.SR.

Der fremgår ikke af lov om afgift af ledningsført vand, at der er et krav om, at det afgiftspligtige vand skal være af en kvalitet, som gør det anvendelig til drikkevand. I stedet er afgiften pålagt selve forbruget af det ledningsførte vand, jf. lov om afgift af ledningsført vand § 1. Af forarbejderne til den oprindelige lov om afgift af ledningsført vand (lov nr. 492 af 30. juni 1993) fremgår det, at afgiften blev pålagt af miljøhensyn, bl.a. for at mindske mængden af spildevand og for at hæve vandspejlet i søer og åer.

I TfS.1998.362 fandt det daværende Momsnævn dog, at der ikke var afgiftspligt på oppumpet havvand, da det ikke kunne sidestilles med vand, som indvindes eller leveres fra almene vandforsyninger. Nævnet lagde vægt på både, at der var tale om havvand, og at vandet bortset fra en temperaturændring blev ledt uændret tilbage i havet. Der er tale om en meget konkret vurdering, som skal sammenholdes med SKM2001.609.LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at der var afgiftspligt på ferskvand, som i det væsentligste blev ledt tilbage til naturkilden.

Der er her i sagen hverken tale om havvand, eller at vandet bliver ledt tilbage til naturkilden. Spørgers forhold adskiller sig derfor fra dem, som forelå i TfS.1998.362.

I SKM2015.668.SR spurgte et vandværk, om der skulle betales afgift af ledningsført vand ved forskellige konkrete situationer, hvor vandværket forbrugte vand af forskellig kvalitet. Skatterådet bekræftede, at indvundet grundvand som bliver ledningsført videre, er afgiftspligtig efter lov om afgift af ledningsført vand uanset hvilken kvalitet vandet har. Det er således uden betydning for afgiftspligten, at det vand spørger anvender til vanding af golfbanen, ikke er af drikkebar kvalitet.

Spørgeren skal derfor betale afgift af vandet fra egen boring. Der skal svares afgift af det vandforbrug fra egen boring som overstiger 1000m3 om året, jf. lov om afgift af ledningsført vand § 7, stk. 5, og afgiften skal svares med et tillæg på 25 % efter lov om afgift af ledningsført vand § 14, stk. 2.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "nej".

Spørgsmål 3

Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, kan det da bekræftes at spørgeren kan få godtgjort allerede afholdte udgifter til vandafgift af vand fra egen boring med tilbagevirkende kraft for 2018, idet vandet er uegnet til drikkevand?

Begrundelse

Spørgsmålet bortfalder, se svaret på spørgsmål 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens begrundelse og indstilling.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Lov om afgift af ledningsført vand

§ 1

Efter bestemmelserne i denne lov betales en afgift til statskassen af ledningsført vand, der forbruges her i landet.

§ 3 (…)

Stk. 2. Der skal indtil den 31. december 2020 betales et bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget udgør 39 øre pr. kubikmeter vand i perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017 og 19 øre pr. kubikmeter vand i perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2020.

§ 9

Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan få tilbagebetalt afgiften efter nærværende lov af det af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand, herunder det afgiftspligtige vand, som en udlejer af havneplads forsyner sine lejeres medbragte lystfartøjer med uden særskilt betaling, og det afgiftspligtige vand, som en udlejer af campingplads forsyner sine lejeres medbragte campingenheder og køretøjer med uden særskilt betaling.

Stk. 2. Afgiften tilbagebetales efter stk. 1 i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående merværdiafgift af vand. Tilbagebetaling omfatter dog ikke afgift af ledningsført vand i relation til aktiviteter nævnt i momslovens § 37, stk. 7 og 8. Til dokumentation af tilbagebetalingsbeløbet skal virksomheden kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser, hvoraf størrelsen af afgiften fremgår, jf. stk. 6.

Momsloven

§ 13

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(…)

    1. Ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports- og idrætsudøvere samt opkrævning af entré ved sportsarrangementer. Fritagelsen omfatter dog ikke arrangementer, hvor der deltager professionelle sports- og idrætsudøvere, fodboldkampe dog kun, når der deltager professionelle på begge hold.

(…)

    1. Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen. Fritagelsen omfatter dog ikke udlejning af værelser i hoteller og lign., udlejning af værelser i virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned, udlejning af camping-, parkerings- og reklameplads, samt udlejning af opbevaringsbokse.

(…)

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Lov om afgift af ledningsført vand

§ 1

Efter bestemmelserne i denne lov betales en afgift til statskassen af ledningsført vand, der forbruges her i landet.

§ 2

Afgift betales af registrerede virksomheder.

(…)

§ 4 (…)

Stk. 2. Virksomheder og institutioner m.v., der leverer varer og ydelser omfattet af merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, og som i forbindelse med deres levering af disse varer og ydelser forbruger ledningsført vand fra andre anlæg end almene vandforsyninger, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen, såfremt det nævnte vandforbrug overstiger 1.000 m3 årligt.

(…)

§ 7 (…)

Stk. 5. Den afgiftspligtige mængde for vand, der forbruges efter § 4, stk. 2, er den del af dette forbrug, der overstiger 1000 m³ årligt.

(…)

§ 14 (…)

Stk. 2. For virksomheder og institutioner mv., der leverer varer og ydelser omfattet af § 13, stk. 1, i merværdiafgiftsloven, forhøjes afgiftsbeløbet for vand, der forbruges efter § 4, stk. 2, i forbindelse med leveringen af disse varer og ydelser med 25 pct.

Forarbejder

Lovforslag nr. 303 til lov om afgift af ledningsført vand, fremsat 19. maj 1993

Af de almindelige bemærkninger fremgår:

"Danmark kan generelt karakteriseres som velforsynet med grundvand af tilfredsstillende kvalitet, om end der er regionale og lokale forskelle. Forbruget af vand udgør årligt 2/3 af den årligt tilgængelige grundvandsressource. Vandforbruget har været stagnerende siden 1970erne. Vandforbruget medfører således generelt ikke, med det nuværende indvindingsniveau, en overbelastning af grundvandsressourcerne.

Selv om der allerede er et vist incitament til at begrænse forbruget af vand som følge af, at der er fuld brugerfinansiering af både drifts- og anlægsudgifter vedrørende vandforsyningen og spildevandsafledningen, vil en afgift på vand have en gavnlig miljømæssig effekt.

Et mindre vandforbrug vil resultere i mindre spildevand og derved begrænse miljøbelastningen af recipienterne. Den udledte forureningsmængde er direkte proportional med vandforbruget, idet spildevandet under normale omstændigheder renses ned til de foreskrevne udledningskrav i vandmiljøplanen. En begrænsning af vandforbruget vil også kunne medvirke til at hæve vandspejlet i nogle af de søer og vandløb, der belastes hårdest ved indvinding af grundvand i sommermånederne.

Endvidere vil forslaget medføre et incitament til at øge vedligeholdelsen af vandledninger, således at udsivningen minimeres. Dette vil i sig selv mindske behovet for indvinding af grundvand."

Praksis

SKM2015.668.SR

Skatterådet bekræftede, at indvundet grundvand som bliver ledningsført videre, er omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift af ledningsført vand uanset om vandet har drikkevandskvalitet eller ej.

SKM2014.433.SR

Skatterådet bekræftede, at en golfklub skulle betale afgift af ledningsført vand fra egen boring, som anvendes til vanding af golfbanen. Dette gjaldt uanset, at golfklubben også havde adgang til vand fra et alment vandværk.

SKM2001.609.LSR

Landsskatteretten fandt, at der skulle svares afgift af ledningsført vand af indvundet grundvand brugt til at forsyne udstillingsakvarier, selvom der næsten ikke forekom noget nettoindvinding, eftersom stort set alt vandet blev ledt tilbage til naturkilden.

TfS.1998.362

Det daværende Momsnævn fandt, at der ikke var afgiftspligt for oppumpet havvand, som blev anvendt til afkøling af vand i et akvarium via et varmeveksler. Nævnet lagde vægt på at der var tale om havvand, og ikke ferskvand, samt at vandet bortset fra en temperaturændring blev ledt tilbage til havet i uændret stand.