Dato for udgivelse
11 Apr 2019 12:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Mar 2019 10:48
SKM-nummer
SKM2019.214.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1886519
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Vandafgift, Golf, Egen Boring
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan fritages for betaling af afgift for ledningsført vand for vandet fra egen boring, selvom vandet ikke er af drikkevandskvalitet. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført.

Hjemmel

Vandafgiftsloven

Reference(r)

Vandafgiftsloven § 1
Vandafgiftsloven § 2
Vandafgiftsloven § 4, stk. 2
Vandafgiftsloven § 7, stk. 5
Vandafgiftsloven § 14, stk. 2
Momsloven § 13, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit E.A.7.5.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit E.A.7.5.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit E.A.7.5.6.2.3.

Spørgsmål

 1. Kan spørger blive afgiftsfritaget for vandafgift fra deres boringer 2 og 3, fordi der ikke er ledningsforbindelse fra disse boringer til boligenheden, og fordi vandet fra disse boringer er uegnet til drikkevand?

Svar

 1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en foreningsdrevet klub, der økonomisk skal hvile i sig selv. Klubbens baneanlæg og bygninger er etableret delvis på kommunalt ejet jord. Området består af skov, hede og tidligere landbrugsjord. Baneanlægget består af 2 stk. 18-hullers baner samt diverse træningsfaciliteter.

Spørger mener at være omfattet af mosmfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5 og er godkendt til at modtage gaver til almenvelgørende og almene foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. med fradragsret i medfør af ligningslovens § 8a.

Spørger har 3 egne lokale grundvandsboringer, som man har tilladelse til fra kommunen:

 1. Boring 1. Vandindvinding i 2017= 944 m3.
 2. Boring 2. Vandindvinding i 2017= 10.012 m3
 3. Boring 3. Vandindvinding i 2017= 16.161 m3

Vand for boring 1 behandles i eget vandbehandlingsanlæg og anvendes udelukkende til vandforsyning af greenkeeper bygning samt klubhus med restaurant og forpagterbolig. Boring 1 indgår i den kommunale opkrævning af vandafgifter for drikkevand fra egen boring.

Vand fra boring 1 anvendes til drikkevand og søges erstattet med vand fra den offentlige vandforsyning, fordi analyser har vist et for stort indhold af pesticider. Stoffet har tidligere været brugt på landbrugsjord, og kommunen har som myndighed ved brev af 28. september 2018 meddelt, at drikkevandet ikke opfylder kvalitetskravene og skal bringes til at opfylde disse.

Ansøgning om tilslutning til den offentlige vandforsyning er sendt, men der foreligger endnu ikke en tidsplan for etablering af tilslutningen. Spørger forventer at etableringen kan ske i løbet af kort tid.

Vand fra boring 2 og 3 gennemgår ikke nogen vandbehandling og anvendes udelukkende til vanding af golfbaner og bliver ledt via et rørsystem fra boringerne over til de arealer, som skal vandes. Det meste af rørsystemet består af pvc-rør, men visse steder anvendes stadig nogle ældre jernrør.

Der er fra boringerne ikke nogen ledningsforbindelse til drikkevands formål. Tidligere har der på baneanlægget været monteret nogle få taphaner til drikkevand, men efter fund af pesticider, der overskrider grænseværdierne, er taphanerne blevet fjernet, idet vandet er uegnet til drikkevand. Boring 2 og 3 er registreret, og der betales afgifter efter reglerne i lov om afgift af ledningsført vand.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger mener, at vand fra boring 2 og 3 ikke er afgiftspligtigt, idet der er tale om egne lokale boringer, der ligger udenfor boligenheden, og der ingen ledningsforbindelse er fra disse boringer til boligenheden. Hertil kommer at vandet ikke opfylder kvalitetskravene og ikke må anvendes til drikkevand.

I Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.5.6.2.3 findes følgende tekst:

”Der skal dog kun betales afgift, hvis der er tale om ledningsført vand. Er der fx tale om egen boring/brønd, der ligger uden for boligenheden, skal der ikke betales afgift, hvis vandet ikke føres ind i boligenheden via en ledning.”

Hertil bemærkes af spørger, at den juridiske vejledning understøtter spørgers opfattelse om afgiftsfritagelse.

Derudover er spørger af den opfattelse, at vandingen af golfbanen skal anses som værende en situation, hvor vandet bliver ledt tilbage til naturkilden.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan blive afgiftsfritaget for vandafgift fra deres boringer 2 og 3, fordi der ikke er ledningsforbindelse fra disse boringer til boligenheden, og fordi vandet fra disse boringer er uegnet til drikkevand?

Begrundelse

Der skal betales afgift af ledningsført vand, som forbruges her i landet, jf. loven om afgift af ledningsført vand § 1.

Afgiften af ledningsført vand betales af registrerede virksomheder, jf. lov om afgift af ledningsført vand § 2, stk. 1. Da spørgers aktiviteter er momsfritaget efter § 13, stk. 1, nr. 5, og spørger anvender mere end 1000 m3 vand fra egen boring i forbindelse med disse aktiviteter, skal spørgeren registrere sig efter lov om afgift af ledningsført vand § 4, stk. 2.

Derfor har spørger som udgangspunkt afgiftspligt for vandet fra egen boring.

Undtagelsen vedrørende vand som ikke bliver ført ind i boligenheden, der er beskrevet i passagen fra afsnit E.A.7.5.6.2.3 i Den Juridiske Vejledning, som spørgeren citerer, kan ikke anvendes af spørgeren til at opnå afgiftsfritagelse. Den undtagelse finder kun anvendelse for ikke-registrerede virksomheder eller privatpersoner, som ellers ville skulle betale afgift af ledningsført vand efter lov om afgift af ledningsført vand § 2, stk. 2. Eftersom spørger har registreringspligt efter lov om afgift af ledningsført vand § 4, stk. 2, vil spørger som udgangspunkt være omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift af ledningsført vand § 2, stk. 1. Derfor er undtagelsen i forhold til afgiftspligten efter lov om afgift af ledningsført vand § 2, stk. 2 ikke relevant for spørgeren. Se også SKM2014.433.SR.

Der fremgår ikke af lov om afgift af ledningsført vand, at der er et krav om, at det afgiftspligtige vand skal være af en kvalitet, som gør det anvendelig til drikkevand. I stedet er afgiften pålagt selve forbruget af det ledningsførte vand, jf. lov om afgift af ledningsført vand § 1.

Endvidere kan det bemærkes af, at bestemmelsen i lov om afgift af ledningsført vand § 4, stk. 2, blev tilføjet det oprindelige lov om afgift af ledningsført vand (lov nr. 492 af 30. juni 1993) ved 2. behandling af lovforslaget, efter at man i udvalgsarbejdet specifikt havde diskuteret bl.a. vand forbrugt til vanding af golfbaner. 

Der blev således i forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget taget direkte stilling til, hvorledes vand forbrugt til vanding af golfbaner skulle behandles i afgiftsmæssig henseende. På den baggrund blev lovens § 4, stk. 2, indsat. 

Af forarbejderne til den oprindelige lov om afgift af ledningsført vand (lov nr. 492 af 30. juni 1993) fremgår det, at afgiften på ledningsført vand blev pålagt af miljøhensyn, bl.a. for at mindske mængden af spildevand og for at hæve vandspejlet i søer og åer.

Spørger mener, at deres vandforbrug hverken fører til udledning af spildevand eller til ændring i vandspejlet. 

Hertil bemærkes, at de nævnte miljøhensyn understøtter lovens formål. Men det er ikke et krav efter lovens ordlyd, at de skal være opfyldt i den konkrete situation, før afgiftspligten indtræder.

Loven har til formål at mindske mængden af spildevand og at hæve vandspejlet i søer og åer, og på den baggrund har man valgt at pålægge afgift på forbruget af ledningsført vand i Danmark.

I TfS.1998.362 fandt det daværende Momsnævn, at der ikke var afgiftspligt på oppumpet havvand, da det ikke kunne sidestilles med vand, som indvindes eller leveres fra almene vandforsyninger. Nævnet lagde vægt på både, at der var tale om havvand, og at vandet bortset fra en temperaturændring blev ledt uændret tilbage i havet. Der er tale om en meget konkret vurdering, som skal sammenholdes med SKM.2001.609.LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at der var afgiftspligt på ferskvand, som i det væsentligste blev ledt tilbage til naturkilden.

Der er her i sagen hverken tale om havvand, eller at vandet bliver ledt tilbage til naturkilden. Spørgers forhold adskiller sig derfor fra dem som forelå i TfS.1998.362.

Spørger er uenig i, at vandet ikke føres tilbage til naturkilden, da vandet anvendes til at vande golfbanen med. Men selv hvis man lagde til grund, at vandet blev ført tilbage til naturkilden, ville dette i sig ikke være nok til en afgiftsfritagelse, jf. SKM2001.609.LSR.

I SKM2015.668.SR spurgte et vandværk, om der skulle betales afgift af ledningsført vand ved forskellige konkrete situationer, hvor vandværket forbrugte ledningsført vand af forskellig kvalitet. Skatterådet bekræftede, at indvundet grundvand som bliver ledningsført videre, er afgiftspligtig efter lov om afgift af ledningsført vand uanset hvilken kvalitet vandet har. Det er således uden betydning for afgiftspligten, at det vand spørgeren anvender til vanding af golfbanen ikke er af drikkebar kvalitet.

Spørgeren skal derfor betale afgift af ledningsført vand af vandet fra egen boring. Der skal svares afgift af det vandforbrug fra egen boring som overstiger 1000m3 om året, jf. lov om afgift af ledningsført vand § 7, stk. 5, og afgiften skal svares med et tillæg på 25 % efter lov om afgift af ledningsført vand § 14, stk. 2.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med Nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens begrundelse og indstilling.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Lov om afgift af ledningsført vand

§ 1

Efter bestemmelserne i denne lov betales en afgift til statskassen af ledningsført vand, der forbruges her i landet.

§ 2

Afgift betales af registrerede virksomheder.

Stk. 2. Afgift betales endvidere af ejeren af en ejendom, der forsynes med ledningsført vand, men ikke får leveret vand fra en almen vandforsyning.

§ 4

(…)

Stk. 2. Virksomheder og institutioner m.v., der leverer varer og ydelser omfattet af merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, og som i forbindelse med deres levering af disse varer og ydelser forbruger ledningsført vand fra andre anlæg end almene vandforsyninger, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen, såfremt det nævnte vandforbrug overstiger 1.000 m3 årligt.

(…)

§ 7

(…)

Stk. 5. Den afgiftspligtige mængde for vand, der forbruges efter § 4, stk. 2, er den del af dette forbrug, der overstiger 1000 m³ årligt.

(…)

§ 14

(…)

Stk. 2. For virksomheder og institutioner mv., der leverer varer og ydelser omfattet af § 13, stk. 1, i merværdiafgiftsloven, forhøjes afgiftsbeløbet for vand, der forbruges efter § 4, stk. 2, i forbindelse med leveringen af disse varer og ydelser med 25 pct.”

Momsloven

Af momslovens § 13, stk. 1 fremgår:

” Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(…)

 1. Ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports- og idrætsudøvere samt opkrævning af entré ved sportsarrangementer. Fritagelsen omfatter dog ikke arrangementer, hvor der deltager professionelle sports- og idrætsudøvere, fodboldkampe dog kun, når der deltager professionelle på begge hold.

  (…)”

  Forarbejder

  Lovforslag nr. 303 til lov om afgift af ledningsført vand, fremsat 19. maj 1993

  Af de almindelige bemærkninger fremgår:

”Danmark kan generelt karakteriseres som velforsynet med grundvand af tilfredsstillende kvalitet, om end der er regionale og lokale forskelle. Forbruget af vand udgør årligt 2/3 af den årligt tilgængelige grundvandsressource. Vandforbruget har været stagnerende siden 1970erne. Vandforbruget medfører således generelt ikke, med det nuværende indvindingsniveau, en overbelastning af grundvandsressourcerne.

Selv om der allerede er et vist incitament til at begrænse forbruget af vand som følge af, at der er fuld brugerfinansiering af både drifts- og anlægsudgifter vedrørende vandforsyningen og spildevandsafledningen, vil en afgift på vand have en gavnlig miljømæssig effekt.

Et mindre vandforbrug vil resultere i mindre spildevand og derved begrænse miljøbelastningen af recipienterne. Den udledte forureningsmængde er direkte proportional med vandforbruget, idet spildevandet under normale omstændigheder renses ned til de foreskrevne udledningskrav i vandmiljøplanen. En begrænsning af vandforbruget vil også kunne medvirke til at hæve vandspejlet i nogle af de søer og vandløb, der belastes hårdest ved indvinding af grundvand i sommermånederne.

Endvidere vil forslaget medføre et incitament til at øge vedligeholdelsen af vandledninger, således at udsivningen minimeres. Dette vil i sig selv mindske behovet for indvinding af grundvand.”

Praksis

Den juridiske vejledning

Af afsnit E.A.7.5.6.2.3 fremgår bl.a.:

”Der skal dog kun betales afgift, hvis der er tale om ledningsført vand. Er der fx tale om egen boring/brønd, der ligger uden for boligenheden, skal der ikke betales afgift, hvis vandet ikke føres ind i boligenheden via en ledning. Ejendomme, der via vandledning bliver forsynet fra et ikke-alment vandværk, skal betale afgiften uanset tapningsstedets placering på grunden. Se VANDAL § 1

Når en ejendom er forsynet med ledningsført vand, bliver en boligenhed på ejendommen også betragtet som forsynet med ledningsført vand. Dette uanset om vandledningen til ejendommen er ført helt ind i boligenheden/boligenhederne.

Afgiftspligten påhviler ejeren af boligenheden. Det betyder, at ejeren skal betale afgift af vand, der bliver brugt i enhver privat eller erhvervsmæssigt benyttet boligenhed. Se VANDAL § 2, stk. 2.

(…)

Bemærk

Virksomheder og institutioner mv., der leverer varer og ydelser omfattet af ML § 13, stk. 1, og som ved deres levering af disse varer og ydelser forbruger ledningsført vand fra andre anlæg end almene vandforsyninger, skal registreres efter vandafgiftsloven og betale afgift, hvis det nævnte vandforbrug overstiger 1000 m3 årligt. Registreringspligten er uafhængig af om, der modtages vand fra et alment vandværk. Se VANDAL § 4, stk. 2. Se SKM2014.433.SR. (…)”

SKM2015.668.SR

Skatterådet bekræftede, at indvundet grundvand som bliver ledningsført videre, er omfattet af afgiftspligten efter lov om ledningsført vand uanset om vandet har drikkevandskvalitet eller ej.

SKM2014.433.SR

Skatterådet bekræftede, at en golfklub skulle betale afgift for ledningsført vand af vand fra egen boring, som anvendes til vanding af golfbanen. Dette gjaldt uanset, at golfklubben også havde adgang til vand fra et alment vandværk.

SKM2001.609.LSR

Landsskatteretten fandt, at der skulle svares afgift af ledningsført vand af indvundet grundvand brugt til at forsyne udstillingsakvarier, selvom der næsten ikke forekom noget nettoindvinding, eftersom stort set alt vandet blev ledt tilbage til naturkilden.

TfS.1998.362

Det daværende Momsnævn fandt, at der ikke var afgiftspligt for oppumpet havvand, som blev anvendt til afkøling af vand i et akvarium via et varmeveksler. Nævnet lagde vægt på at der var tale om havvand, og ikke ferskvand, samt at vandet bortset fra en temperaturændring blev ledt tilbage til havet i uændret stand.