Dato for udgivelse
25 Apr 2019 13:21
SKM-nummer
SKM2019.228.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0654582
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse
Emneord
Omkostningsgodtgørelse, klagesager, genoptagelse, forældelse, 3 års frist.
Resumé

 I Skattestyrelsens meddelelse orienteres om, at der er sket en praksisændring vedrørende omkostningsgodtgørelse og godtgørelsesberettigede sagstyper. Da der er en forældelsesfrist på 3 år, gøres opmærksom på muligheden for at få genoptagelse. Ændringen af praksis blev skrevet ind i Den Juridiske Vejledning 2018-2, afsnit A.A. 13.5; Godtgørelsesberettigede sagstyper, som følge af SKM2018.126.LSR.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven, LBK.nr.678 af 31/05-2018

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1 og 2.

Skatteforvaltningslovens § 52, stk. 7.

Skatteforvaltningslovens § 55, stk.1, pkt. 2.

Skatteforvaltningslovens § 55, stk. 2.

Forældelseslovens § 3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1 afsnit A.A.13.1, A.A.13.5, A.A.13.10.


1. Sammenfatning

I Skattestyrelsesmeddelelsen gøres opmærksom på, at der er sket en praksisændring vedrørende omkostningsgodtgørelse og godtgørelsesberettigede sagstyper. Da der er en forældelsesfrist på 3 år, henledes opmærksomheden på muligheden for at få genoptagelse. Ændringen af praksis er blevet skrevet ind i Den Juridiske Vejledning 2018-2, afsnit A.A. 13.5; Godtgørelsesberettigede sagstyper, som følge af SKM2018.126.LSR.

I meddelelsen oplyses om fristen for dels at søge om genoptagelse af godtgørelsesanmodningen og dels at anmode om omkostningsgodtgørelse i de tilfælde, hvor der ikke tidligere er ansøgt på baggrund af den tidligere praksis.

2. Baggrunden for ændring af praksis, SKM 2018.126.LSR.

Landsskatteretten har i afgørelse SKM2018.126.LSR fastslået, at Skatteforvaltningens praksis om, at der ikke kan ydes omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved påklage i sager, hvor der var truffet afgørelse uden bemyndigelse fra Skatteministeren, ikke er korrekt. Der kunne eksempelvis være tale om klage over krav om sikkerhedsstillelse efter reglerne i opkrævningsloven.

Landsskatteretten fandt således, at der skal ydes omkostningsgodtgørelse i klagesager efter skatteforvaltningslovens § 55 med undtagelse af de typer af sager, der fremgår af § 55, stk. 2, og § 52, stk. 7.

3. Praksisændring

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at SKM2018.126.LSR ændrer praksis for hvilken type klagesager, der er godtgørelsesberettigede. Der ydes således omkostningsgodtgørelse i klagesager efter skatteforvaltningslovens § 55 med undtagelse af de typer af sager, der fremgår af § 55, stk. 2, og § 52, stk. 7.

Den ændrede praksis er anført i Den juridiske vejledning, afsnit A.A. 13.1, A.A.13.5 og A.A.13.10.

4. Genoptagelse og anmodning om godtgørelse

Fysiske og juridiske personer, herunder dødsboer, kan få godtgjort omkostninger til sagkyndig bistand m.v. med henholdsvis 100 pct. eller 50 pct. afhængig af medholdgraden i forbindelse med en klage- eller retssag over skatter, told og afgifter.

Der kan ske genoptagelse i tilfælde, hvor Skattestyrelsen har givet afslag på godtgørelse med begrundelsen om, at der ikke ydes godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved påklage af afgørelser, hvor der er truffet afgørelse uden bemyndigelse fra Skatteministeren.

Der kan ansøges om omkostningsgodtgørelse i tilfælde, hvor man har undladt at ansøge om godtgørelse ud fra Skattestyrelsens praksis om, at udgifter til sagkyndig bistand m.v. ikke var godtgørelsesberettigede, da der var tale om påklage af afgørelse, hvor der er truffet afgørelse uden bemyndigelse fra Skatteministeren.

5. Forældelse af krav på omkostningsgodtgørelse.

Krav på omkostningsgodtgørelse er omfattet af forældelseslovens 3 års frist, jf. forældelseslovens § 3.

Den 3-årige forældelse løber fra Landsskatterettens afgørelse den 6. marts 2018 (SKM 2018.126.LSR), hvilket er ensbetydende med, at der kan søges om genoptagelse af afslag, som Skattestyrelsen har givet fra den 6. marts 2015.

For anmodninger om omkostningsgodtgørelse løber 3-årsfristen fra det tidspunkt, hvor den godtgørelsesberettigede sag er endeligt afsluttet.

6. Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til Skattestyrelsen, enten elektronisk via SKAT.dk eller fysisk til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og cpr.nr.