Dato for udgivelse
14 May 2019 13:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Apr 2019 09:16
SKM-nummer
SKM2019.257.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0014350
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Pensionsafkastbeskatning, Opgørelsesmetode, Depotværdier, Rentediskonteringskurve, Tilsagnsordning
Resumé

Spørger ønskede at vide, om de ved opgørelsen af PAL-grundlaget for de individuelle depoter efter eksternaliseringen ved beregningen af afkast og depotværdier kunne anvende Solvens-II-principperne og herunder månedsvist benytte Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger ved opgørelsen af PAL-beskatningsgrundlaget for de individuelle depoter ved beregningen af afkast og depotværdier efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4 eller pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, kunne anvende

Solvens II-principperne og herunder anvende Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve på opgørelsestidspunktet.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014, pensionsafkastbeskatningsloven.

Reference(r)

Pensionsafkastbeskatningslovens §§ 4 og 4a

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.G.2.3.2.1.1.


Offentliggjort i redigeret form.

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at Selskab 1 ved opgørelsen af PAL-grundlaget for de individuelle depoter efter eksternaliseringen ved beregningen af afkast og depotværdier kan anvende Solvens II-principperne og herunder månedsvist benytte Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskab 2 og Selskab 1 har den 23. oktober 2012 og den 25. marts 2014 modtaget bindende svar på opgørelsen af pensionsafkastskatten (PAL-skatten) for de pensionstilsagn, som den 20. marts 2013 med Finanstilsynets tilladelse blev overført efter pensionsbeskatningslovens (PBL) § 41 (i de tidligere anmodninger og i ovenstående spørgsmål benævnt "eksternaliseringen") fra de to pensionskasser, Pensionskasse 1 og Pensionskasse 2 (herefter "de to pensionskasser" eller "pensionskasserne").

Pensionsordningerne er såkaldte tilsagnsordninger, hvorefter medlemmerne (ved opnåelse af pensionsudbetalingsalderen) har ret til en pension beregnet som en procentdel (på grundlag af deres anciennitet i pensionskassen) af deres slutløn på pensioneringstidspunktet.

Med virkning fra 1. juli 2012 indførte Selskab 2 en traditionel, bidragsbaseret ordning for alle medarbejdere. Samtidig blev tilsagnsordningerne lukket for optjening af pensionsanciennitet og dermed for fremtidige bidrag for medarbejdere og tidligere medarbejdere. De eksisterende tilsagnsordninger blev således "fastfrosset" og overført til Selskab 1, og de to pensionskasser blev likvideret.

Overførslen af pensionsordningerne fra pensionskasserne til selskab 1 omfattede dermed alene medlemmernes optjente pensionsrettigheder i pensionskasserne (senest) på overførselstidspunktet.

Selskab 1 har ved overførslenindgået individuelle pensionsaftaler og udstedt individuelle policer til de pensionsberettigede. Pensionsaftalerne afspejler, at de pensionsberettigede har ret til løbende pensionsudbetalinger i overensstemmelse med pensionskassernes regulativer, som de forelå på tidspunktet for overførslen.

For de pensionsberettigede er der tale om et tilsagn om en bestemt "fastfrosset" ydelse med indeksregulering, dvs. en "fastfrossen" tilsagnsordning, samt for nogle en adgang til at modtage engangsudbetaling af en kapitalforsikring, der er overført fra de supplerende engangsydelser i pensionskasserne.

Den enkelte pensionsberettigedes ret til udbetaling af pension har - i lighed med de ordninger, der eksisterede i pensionskasserne - således ingen sammenhæng med eventuelle investeringsafkast, ligesom der ikke er nogen ret til bonus eller overskud. De pensionsberettigede bærer dermed ingen risiko for størrelsen af det afkast, der optjenes i Selskab 1, ligesom de ikke får fordel af investeringsafkastet.

Pensionsafkastbeskatningsloven indeholder ikke direkte bestemmelser, der regulerer opgørelsen af PAL-skatten ved tilsagnsordninger i traditionelle livsforsikringsselskaber. Det skyldes antagelig, at livsforsikringsselskaber os bekendt normalt ikke udbyder tilsagnsordninger, men alene bidragsbaserede produkter. Det var derfor nødvendigt at få godkendt en metode til opgørelse af PAL-skatten for de "fastfrosne" pensionsordninger.

Bindende svar af 23. oktober 2012

Selskab 2 og de to pensionskasser modtog den 23. oktober 2012 et bindende svar relateret til de planlagte overførsler af samtlige pensionstilsagn i de to pensionskasser til Selskab 1. Spørgsmålene 6, 6 a og 6 b i det bindende svar af 23. oktober 2012 vedrørte opgørelsen af PAL-grundlaget efter "eksternaliseringen".

Bindende svar af 25. marts 2014

Selskab 2 og Selskab 1 modtog den 25. marts 2014 et nyt bindende svar. Denne nye anmodning blev aktuel, da det ved den nærmere tilrettelæggelse af administrationen af pensionstilsagnene blev klart, at Selskab 1 ikke kun skal overholde og opfylde de specifikke danske krav, men som dansk filial af et fransk livsforsikringsselskab tillige skulle overholde de franske regnskabsregler.

Følgende fremgik af anmodningen af 25. oktober 2013:

"Selskab 3 (Selskab 1’s moderselskab) opgør således på vegne af Selskab 1 forpligtelserne i overensstemmelse med de forventede internationale Solvens II-principper og skal samtidig hermed også sikre overholdelsen af de franske almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (Generally Accepted Accounting Principles, herefter "de franske GAAP-regler").

Det anvendte regnskabsgrundlag

Selskab 1 skal som filial i Danmark opfylde de danske myndighedskrav. Samtidig skal Selskab 3 som hovedkontor også i relation til Selskab 1 sikre, at Selskab 3’s franske regnskabsstandarder overholdes.

Forsikringsaftalerne, som er overført fra pensionskasserne, er imidlertid særlige derved, at der er tilknyttet en indekseringsgaranti, der skal følge udviklingen i det danske forbrugerprisindeks.

Dette forhold er blevet drøftet med Selskab 3’s eksterne revisorer, idet de franske GAAP-regler ikke direkte tager højde for en sådan indekseringsgaranti. På denne baggrund vil udgangspunktet for Selskab 3’s opgørelse af forsikringshensættelserne være de internationale Solvens II-principper for derved at sikre, at de af Selskab 3’s til enhver tid opgjorte forpligtelser afspejler indekseringsgarantien.

Som nævnt skal de franske GAAP-regler imidlertid tillige overholdes til enhver tid.

De franske GAAP-regler fastsætter, at forpligtelserne, som opgjort af Selskab 1 i slutningen af hver måned, ikke må være mindre end nutidsværdien af pensionerne opgjort uden fremtidig indeksering og tilbagediskonteret på grundlag af 60 % af den 10-årige franske obligationsrente på tegningstidspunktet (1,75 % den 20. marts 2013).

Selskab 3 vil derfor på denne baggrund opgøre forpligtelserne som det største beløb af:

1. forpligtelserne opgjort efter Solvens II-principperne, dvs. summen af:

  • de forventede fremtidige forpligtelser ("FF" ) (dvs. pensionsforpligtelserne)  plus den fremtidige indeksering og ved anvendelse af Finanstilsynets diskonteringssatser på opgørelsestidspunktet;
  • risikomarginen relateret til levetidsrisiko;
  • nutidsværdien af den PAL-skat, der skal beregnes;

og

2. forpligtelserne defineret i de franske GAAP-regler.

- 0 -

To forhold blev oplyst som en del af grundlaget for den oprindelige anmodning:

Depoterne skulle beregnes ved brug af Finanstilsynets rentediskonteringskurve korrigeret for PAL-skat, og en bruttoficering, for så vidt angår PAL-skatten, skulle derfor ikke foretages.

Beregningen skulle ske ved brug af Finanstilsynets rentediskonteringskurve på tegningstidspunktet og være fast i resten af det enkelte depots levetid.

Under sagsbehandlingen af den oprindelige anmodning stillede SKAT ved email af 18. juni en række spørgsmål, som blev besvaret ved email af 9. august 2012. Som svar på SKATs spørgsmål 9 blev det fra Selskab 2, pensionskasserne og Selskab 3 oplyst, at pensionsporteføljen ville blive værdiansat i Selskab 3’s årsregnskab på grundlag af Finanstilsynets rentediskonteringskurve for livsforsikringsselskaber på tegningstidspunktet.

Det er imidlertid efter yderligere undersøgelser blevet klart, at forpligtelserne vil skulle opgøres én gang om måneden på grundlag af den af Finanstilsynet senest offentliggjorte rentediskonteringskurve for at være i overensstemmelse med Solvens II-principperne. Det vil altså ikke være muligt at benytte kurven fastsat på tegningstidspunktet som oprindeligt beskrevet.

Der kan endvidere være tidspunkter, hvor forpligtelserne opgjort efter Solvens II-principperne er mindre end forpligtelserne opgjort i henhold til de franske GAAP-regler. Som beskrevet ovenfor, skal Selskab 3 i sådanne tilfælde opgøre forpligtelserne efter de franske GAAP-regler, og også af denne grund vil opgørelsen ikke være i overensstemmelse med det oplyste i forbindelse med den oprindelige anmodning.

Som følge af disse ændrede, underliggende faktorer anmodes der derfor nu om et fornyet bindende svar vedrørende den fremtidige opgørelse af PAL-skat.

Hovedproblemstillingen vedrører de diskonteringsfaktorer, der skal anvendes i forbindelse med opgørelserne.

Som tidligere kan det lægges til grund ved besvarelsen, at opgørelserne i øvrigt foretages i overensstemmelse med pensionsafkastbeskatningslovens (herefter "PAL") regler, herunder de specifikke opgørelsesregler i PAL § 4 eller 4 a, overgangsfradraget (82-saldoen) i PAL § 10 mv.".

Følgende blev oplyst om spørgsmål 1:

"Ad Spørgsmål 1 om at anvende en løbende diskonteringsfaktor og løbende regulering af depotet efter Solvens II-principperne anvendt af Selskab 3

Som oplyst oven for, er metoden til beregning af præmien til Selskab 3 ændret i forhold til det i den oprindelige anmodning anførte, men størrelsen af præmien, inklusive størrelsen af FF, forbliver den samme, og ændringen har ikke nogen skattemæssig betydning.

Den for nærværende anmodning relevante ændring består i, at den fremadrettede beregning af FF og dermed af tilskrivningerne til depoternes værdi bliver en anden end forudsat i den oprindelige anmodning, idet der ved beregningen af den årlige tilskrivning (positiv eller negativ) til depoterne benyttes månedsvise Solvens II-beregninger, der foretages på grundlag af den af Finanstilsynet senest offentliggjorte rentediskonteringskurve.

I denne anmodning spørges der således til den ændrede metode ved opgørelsen af den årlige tilskrivning (positiv eller negativ) på depotet, det vil sige anvendelsen af det forsikringstekniske grundlag opgjort på grundlag af Finanstilsynets løbende, opdaterede rentediskonteringskurver, idet det kan lægges til grund, at Selskab 1 ved opgørelsen af PAL-grundlaget i øvrigt opgør depotværdierne efter PAL § 4 eller § 4 a, hvorefter der f.eks. skal ske tillæg af løbende udbetalinger og betalt PAL-skat, ligesom det opgjorte PAL-grundlag skal reduceres som følge af overgangsfradraget (82-friholdelsen).

Baggrunden for ændringen er - som det også er beskrevet i punkt 2 -, at Selskab 3 efter Solvens II-principperne månedligt foretager beregninger af FF på grundlag af den senest offentliggjorte rentediskonteringskurve og de senest offentliggjorte inflationsdata. Baseret på disse data beregner Selskab 1 således løbende FF og dermed tilskrivningen til depoterne.

Summen af depoterne vil til enhver tid svare til FF, og da FF, som beskrevet i afsnit 4 oven for, også efter den nye opgørelsesmetode indeholder nutidsværdien af de fremtidige PAL-skatteforpligtelser, som det også var tilfældet i den oprindelige anmodning, vil der ikke skulle ske en løbende yderligere regulering eller "bruttoficering" for PAL-skat.

Som følge af den ændrede opgørelsesmetode kan de berørte depoter stige eller falde på grund af ændringer af Finanstilsynets rentediskonteringskurve og ændringer i inflationsforventningerne. Dette er ikke tilfældet i den metode, der er beskrevet i spørgsmål 2, og som svarer til den metode, der er omfattet af spørgsmål 6 i det bindende svar af 23. oktober 2012. Efter den metode skulle der således i forbindelse med opgørelsen af PAL-skatten alene tages højde for tilskrivningen til depoterne ved brug af Finanstilsynets rentediskonteringskurve fastsat på tegningstidspunktet samt forskellene mellem den forventede og den faktiske indeksering.

Den nye metode indebærer, at den årlige tilskrivning eller det årlige fradrag i PAL-grundlaget fremadrettet kan afvige fra grundlaget i medfør af den metode, som Skatterådet tog stilling til i spørgsmål 6 i det bindende svar af 23. oktober 2012.

Det samlede PAL-grundlag over tid, dvs. fra ordningens oprettelse til udbetaling af den sidste ydelse, vil imidlertid - alt andet lige - ikke bliver påvirket af den ændrede periodisering sammenlignet med grundlaget efter den metode, der er forudsat i det bindende svar på spørgsmål 6 af 23. oktober 2012. I et til Skattestyrelsen udleveret bilag findes to eksempler til illustration af virkningen af en ændring - stigning eller fald - i rentediskonteringskurven både i relation til de årlige tilskrivninger og i relation til det samlede PAL-grundlag, der forbliver uændret.

En ændring i det samlede PAL-grundlag (i opadgående eller nedadgående retning) kan dog forekomme på grund af samspillet mellem tidspunktet for opgørelse af PAL-skat og andre pensionsfaktorer, som f. eks. anvendelsen af 82-friholdelsen, ændring i hensættelser som følge af ændrede levetidsforudsætninger, afvigelser i indekseringsforudsætningerne eller indtræden af andre forsikringsbegivenheder samt ændringer i rentediskonteringskurven. De involverede parter kan hverken forudse eller kontrollere sådanne ændringer.

Tilskrivninger til depotet som følge af ændrede levetidstabeller eller ændret faktisk levetid i forhold til de benyttede levetidstabeller indgår efter spørgernes opfattelse ikke i PAL-grundlaget for det år, hvor tilskrivningen sker, idet der er tale om "forsikringsrisici", men tilskrivningerne vil indgå i primo og ultimoværdier i fremtidige indkomstår. Dette svarer til det oplyste i den oprindelige anmodning og det afgivne bindende svar.

Som omtalt i den oprindelige anmodning indeholder de overdragne pensionstilsagn en forudsætning om indeksering, som på tidspunktet for overdragelsen forventes at følge "forward inflation" i Euro-zonen (med et tillæg på 10 bps for at afspejle den nederste tærskel for indeksering på 0 %). Indekseringen sker i et spænd mellem 0 % og 7 %. Forudsætningen om indeksering er indregnet i opgørelsen af FF (og dermed ved Selskab 3’s fastsættelse af den præmie, der blev betalt af pensionskasserne til Selskab 1 i forbindelse med eksternaliseringen). Forudsætningen er derfor også indeholdt i depotværdierne ved depoternes oprettelse, som danner grundlaget for den senere tilskrivning og dermed PAL-skattegrundlaget. Dette faktum er uændret.

I modsætning til det oplyste i den oprindelige anmodning er forskellene mellem den faktiske indeksering i løbet af året og forudsætningen om indeksering imidlertid indregnet i den løbende tilskrivning, da disse forskelle er inkluderet i de underliggende data, som bliver opdateret hver måned og benyttet i den månedlige opgørelse af depoterne.

Den årlige tilskrivning skal derfor efter spørgernes opfattelse ikke justeres særskilt med henblik på at indregne forskellen mellem den faktiske årlige inflation og den indeksering (inflation), der var forventet på tidspunktet for eksternaliseringen (forudsat at spørgsmål 1 besvares bekræftende), da disse ændringer som nævnt i givet fald allerede er indregnet i tilskrivningen.

Nutidsværdien af eventuelle ændringer i den forventede, fremtidige inflation, vil tillige blive indregnet ved den månedlige opgørelse af FF, hvilket i givet fald vil resultere i en stigning eller et fald i FF.

Sådanne årlige nettoændringer i FF som følge af ændringer i den forventede inflation medregnes således også ved opgørelsen af tilskrivningerne og dermed i PAL-grundlaget.

Begge ovenstående elementer er ændringer i forhold til den tekniske metode, der blev godkendt i det bindende svar af 23. oktober 2012, men er ikke ændringer af princippet om at medregne disse bevægelser i PAL-grundlaget. Ændringer i den faktiske og forventede fremtidige indeksering sammenlignet med de samme forventninger ved depoternes oprettelse vil dermed ligeledes være underlagt PAL-skat ved benyttelse af metoden i spørgsmål 1.

For en ordens skyld bemærkes, at hvis Selskab 1’s samlede opgørelse efter Solvens II-principperne af forsikringshensættelserne i relation til pensionsporteføljen (inklusive FF med forventet fremtidig inflation, PAL-skat og risikomargin) på noget tidspunkt bliver mindre end hensættelserne (inklusive nutidsværdien af ydelserne, eksklusive PAL-skat, eksklusive indeksering og eksklusive en særskilt risikomargin) som opgjort efter de franske GAAP-regler, er Selskab 3 - på vegne af Selskab 1 - forpligtet til at regulere sine hensættelser til (mindst) det beløb, der er opgjort efter de franske GAAP-regler.

På nuværende tidspunkt kræver hensættelserne ikke nogen korrektion for at overholde kravene, der følger af de franske GAAP-regler, da de samlede relevante forsikringshensættelser overstiger kravet i henhold til de franske GAAP-regler. Dette kan dog ændre sig i fremtiden og udgør derfor en mulig ændring af de faktorer, der tidligere er blevet fremlagt. Opgørelsen efter de franske GAAP-regler er imidlertid, som det fremgår umiddelbart oven for og i punkt 2, baseret på andre faktorer end PAL-skatteberegningen, som sker på grundlag af Solvens II-principperne. Særligt bemærkes, at opgørelsen efter de franske GAAP-regler indeholder en risikomargin.

På grund af forskellen i de indregnede faktorer, og da den implicitte risikomargin indeholdt i GAAP-opgørelsen i henhold til det bindende svar af 23. oktober 2012 ikke skal indgå ved opgørelsen af PAL-skattegrundlaget, bør eventuelle justeringer efter de franske GAAP-regler - efter spørgernes opfattelse - ikke medregnes ved opgørelsen af PAL-grundlaget.

Forpligtelsen opgjort efter Solvens II-principperne bør således efter spørgernes opfattelse altid anvendes ved opgørelsen af PAL-skattegrundlaget.

Til illustration af ovenstående beskrivelse af den samlede PAL-skatteopgørelsesmetode har spørger fremsendt et bilag, som definerer grundlaget for beregningen af PAL-grundlaget ifølge genforsikringsaftalen mellem Selskab 3 og Selskab 4.

Der påbegyndes først betalinger fra genforsikringsselskabet til dækning af de løbende udbetalinger, når der fra de enkelte depoter påbegyndes udbetaling. Dog vil der, som det også fremgår af den oprindelige anmodning, komme årlige betalinger fra genforsikringsselskabet til Selskab 1 til dækning af PAL-skatten opgjort ved brug af den ovennævnte metode.

Pensionsudbetalinger til de pensionsberettigede foretages af Selskab 1 som selvstændigt forpligtet. I henhold til genforsikringsaftalen modtager Selskab 1 beløb svarende til pensionsudbetalingerne."

Bindende svar af 24. maj 2016

Selskab 2 har den 24. maj 2016 fået bindende svar på, at yderligere, særligt beskrevne indbetalinger fra Selskab 2 til Selskab 1 er fuldt fradragsberettigede for Selskab 2.

Pensionskasserne har i sin tid som led i eksternaliseringen betalt en engangspræmie til Selskab 1 til dækning af de overdragne pensionsforpligtelser, herunder forventet PAL-skat, indeksering, dækning af forsikringsrisici, administrationsgebyrer og øvrige omkostninger.

For at opgøre den samlede præmie har Selskab 1 for hvert medlem beregnet en individuel præmie, der er opgjort aktuarmæssigt på grundlag af det enkelte medlems optjente pensionsrettigheder.

I denne opgørelse indgik de forventede, fremtidige udbetalinger opgjort efter de forsikringstekniske principper som beskrevet i den oprindelige anmodning. Disse forventede, fremtidige udbetalinger er - som det også er beskrevet i den oprindelige anmodning - tilbagediskonteret til værdien ved eksternaliseringen den 20. marts 2013.

Selskab 3 kunne imidlertid ikke påtage sig følgende risici, jf. det bindende svar af 24. maj 2016, side 4, hvoraf det fremgår, at Selskab 2 skulle foretage yderligere indbetalinger til Selskab 1,

  • hvis PAL-skatten forhøjes, eller
  • hvis folkepensionens grundbeløb nedsættes eller bortfalder, eller
  • hvis folkepensionsalderen (alderen for udbetaling af ATP) forhøjes.

Det var disse eventuelle indbetalinger, som der blev spurgt til.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1 foreslås besvaret med ”ja”.

Spørgsmålet er identisk med det spørgsmål (spørgsmål 1), som Spørgerne fik besvaret med et JA ved bindende svar af 25. marts 2014, SKATs j.nr. 13-5648420. Spørgsmålet stilles derfor alene for at sikre, at pensionsafkastskatten opgøres efter principper, som stadig er godkendt af Skattestyrelsen, idet bindingsperioden for det tidligere svar udløber ultimo marts 2019

Det er som i de oprindelige anmodninger om bindende svar alene den individuelle PAL-opgørelse, jf. PAL    § 1, stk. 1, nr. 1, der spørges til.

Denne fornyede anmodning om bindende svar er identisk med den anmodning, der blev givet bindende svar på den 25. marts 2014, SKATs j.nr. 13-5648420. Forholdene er identiske, og den eneste grund til at indgive en ny anmodning er Spørgernes ønske om at sikre, at opgørelsesmetoden fortsat er godkendt af Skattestyrelsen.

Der er p.t. 466 pensionsberettigede med "fastfrosne" tilsagnsordninger i Selskab 3, hvoraf de yngste er i 44-års alderen. Det må derfor forventes, at opgørelsesmetoden for PAL-skatten skal anvendes i mange år endnu.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Selskab 1 ved opgørelsen af PAL-grundlaget for de individuelle depoter efter eksternaliseringen ved beregningen af afkast og depotværdier kan anvende Solvens II-principperne og herunder månedsvist benytte Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve.

Det skal bemærkes, at spørgsmålet er identisk med spørgsmål 1 i SKM2014.238.SR, som spørgeren fik besvaret med et JA.

Begrundelse

Det fremgår af sagens faktiske oplysninger, at det ved besvarelsen kan lægges til grund, at den skattemæssige opgørelse i øvrigt foretages i overensstemmelse med pensionsafkastbeskatningslovens regler, herunder de specifikke opgørelsesregler i pensionsafkastbeskatningslovens § 4 eller pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, overgangsfradraget (82-saldoen) i pensionsafkastbeskatningslovens § 10 mv.

Det er oplyst, at ændringerne i depoterne som følge af ændringer i levetidsforudsætningerne fortsat er i overensstemmelse med det oplyste i den oprindelige anmodning, og det lægges derfor til grund, at der ikke ved ændring i levetidsforudsætningerne anvendes midler fra Selskab 1’s investeringsafkast til opskrivning af depoterne, men derimod anvendes fx indbetalte risikopræmier, jf. SKM2012.645.SR. Der tages i nærværende sag således udelukkende stilling til fastsættelsen af renteelementet ved opgørelsen af depotværdier og afkast i pensionsafkastbeskatningslovens § 4 eller pensionsafkastbeskatningslovens § 4a.  

Pensionsordningerne hos spørger er såkaldte tilsagnsordninger, hvor medlemmerne/forsikringstager har ret til en pension som en procentdel af deres slutløn på pensioneringstidspunktet, og hvor pensionsordningen derfor ikke tilskrives og får fordel af investeringsafkastet. Ved eksternaliseringen etableres et individuelt depot for hver individuel forsikringstager med henblik på opgørelsen af PAL-skat. Summen af depoterne vil efter det oplyste til enhver tid svare til de forventede fremtidige forpligtelser (pensionsforpligtelserne) opgjort i spørgers årsrapport.  

Ændringen i forhold til spørgers oprindelige anmodning om bindende svar (SKM2012.645.SR) består i, at den fremadrettede beregning af ændringen i pensionsforpligtelserne i Selskab 3´s årsrapport skal foretages efter Solvens II-principperne og herunder månedsvis benytte Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve.

Solvens II-direktivet blev vedtaget i 2009 med forventet ikrafttræden i 2016 og med Solvens II indføres der nye regler om kapitalkrav for forsikringsselskaber og pensionskasser, som medfører at kapitalkravet i højere grad reflekterer virksomhedernes risikoprofil. Den danske filial – Selskab 1 - skal som filial i Danmark efter det oplyste opfylde danske og franske myndighedskrav.

Selskab 3 opgør pensionsforpligtelserne i Selskab 1 i overensstemmelse med de kommende internationale Solvens II-principper, konkret beregnet på baggrund af Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve. At Selskab 3 i relation til pensionsforpligtelserne i Selskab 1, i visse situationer, skal anvende de franske regnskabsregler (GAAP-regler) ved den samlede regnskabsrapportering i Frankrig, kan efter Skattestyrelsens vurdering ikke begrunde en tvungen anvendelse af de franske GAAP-regler ved opgørelsen af PAL-beskatningsgrundlaget. 

Det er Skattestyrelsens vurdering, at spørger ved opgørelsen af PAL-beskatningsgrundlaget for de individuelle depoter ved beregningen af afkast og depotværdier efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4 eller pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, kan anvende Solvens II-principperne og herunder anvende Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve på opgørelsestidspunktet. 

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ”ja”.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL), jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014, pensionsafkastbeskatningsloven.

Pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1-4:

Livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde med ordninger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 4, kan vælge at opgøre det skattepligtige afkast som forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter stk. 3 og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter stk. 4. Valget er bindende og træffes ved overgang til beskatning efter denne lov, jf. dog § 31, stk. 3. Der bortses fra overførsler til depotet, der er blevet medregnet til beskatningsgrundlaget efter stk. 5.

        Stk. 2.      Forsikringens depot opgøres som indbetalte forsikringspræmier og overførsler fra særlige bonushensættelser med fradrag af omkostnings- og risikopræmie og gebyrer og med tillæg af rente i henhold til forsikringsaftalen, omkostnings-, risiko- og rentebonus, hensættelsesforøgelse og -nedsættelse i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden, jf. dog stk. 6, og med fradrag af forsikringsudbetalinger.

        Stk. 3.      Forsikringens depot ved indkomstårets udgang opgøres således:

1)   Depotet tillægges udbetalinger fra depotet i årets løb, herunder betaling af skatter og afgifter.

2)   Depotet tillægges skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt.

3)   Depotet tillægges betaling af risikopræmie for forsikringsdækningen forhøjet med det mindste beløb af eventuel negativ risikobonus eller eventuelt negativt risikoresultat.

4)   Depotet tillægges betaling af omkostningspræmie forhøjet med det mindste beløb af eventuel negativ omkostningsbonus eller eventuelt negativt omkostningsresultat og gebyrer ved den løbende administration af forsikringen eller genkøb af denne.

5)   Depotet kan nedsættes med årets positive risiko- og omkostningsbonus, der tilskrives depotet. Nedsættelsen med årets positive omkostningsbonus kan kun foretages, i det omfang årets positive omkostningsbonus er mindre end årets omkostningspræmier på 1. orden fratrukket de faktiske omkostninger for gruppen af forsikringer eller det kan dokumenteres, at den tilskrevne omkostningsbonus kan henføres til tidligere års opsparede omkostningsoverskud i enten egenkapitalen eller de ufordelte bonusreserver. Nedsættelsen med årets positive risikobonus kan kun foretages, i det omfang årets positive risikobonus er mindre end årets risikopræmier på 1. orden fratrukket de faktiske risikoudgifter for gruppen af forsikringer eller det kan dokumenteres, at den tilskrevne risikobonus kan henføres til tidligere års opsparede risikooverskud i enten egenkapitalen eller de ufordelte bonusreserver.

6)   Depotet tillægges bonus, der ikke er tilskrevet forsikringens depot, men som på anden måde er knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen. Bonus tillægges, medmindre den kan henføres til andre kilder end merafkast af livsforsikringsselskabets m.v. investeringsaktivitet i forhold til det, der er forudsat i det tekniske grundlag (rentebonus).

7)   Depotet korrigeres for ændring i særlige bonushensættelser knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen. Der kan bortses fra ændringer, der kan henføres til omkostnings- og risikobonus. Vælger pensionsinstituttet at se bort fra ændringer, der kan henføres til omkostnings- og risikobonus, er valget bindende. Valget træffes i forbindelse med overgang til beskatning efter denne lov.

8)   Depotet tillægges udbetalinger i årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, der i henhold til pensionsordningen udbetales fra midler fra livsforsikringsselskabets m.v. investeringsafkast direkte til den berettigede.

9)   Depotet tillægges et beløb svarende til nedsættelsen af depotværdien som følge af forsikringens bortfald uden udbetaling.

10) Depotet fradrages hensættelsesforøgelse og tillægges hensættelsesnedsættelse som følge af indtræden af forsikringsbegivenheden, jf. dog stk. 6.

11) Depotet fradrages betaling for garantier.

12) Depotet fradrages betaling af kursværn.

        Stk. 4.      Forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse tillægges indbetalinger i årets løb.

Pensionsafkastbeskatningslovens § 4a, stk. 1-2.

Livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde med ordninger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 4, kan vælge at opgøre det skattepligtige afkast efter stk. 2-10 i stedet for at opgøre det skattepligtige afkast efter § 4. Valget er bindende og træffes ved overgang til beskatning efter denne lov, jf. dog § 31, stk. 3.

        Stk. 2.      Det skattepligtige afkast opgøres som summen af:

1)   Rente i henhold til forsikringsaftalen og rentebonus, der tilskrives depotet fratrukket betaling for garantier og betaling af kursværn. Forsikringens depot opgøres som indbetalte forsikringspræmier og overførsler fra særlige bonushensættelser med fradrag af omkostnings- og risikopræmie og gebyrer og med tillæg af rente i henhold til forsikringsaftalen, omkostnings-, risiko- og rentebonus, hensættelsesforøgelse og -nedsættelse i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden og med fradrag af forsikringsudbetalinger.

2)   Andre beløb, der tilskrives depotet, og som hidrører fra investeringsafkast.

3)   Rentebonus, der ikke er tilskrevet forsikringens depot, men som på anden måde er knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen.

4)   Tilskrivning til særlige bonushensættelser tilknyttet forsikringen eller pensionskasseordningen, der stammer fra investeringsafkast.

5)   Udbetalinger i årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt., der i henhold til pensionsordningen udbetales fra midler fra livsforsikringsselskabets m.v. investeringsafkast direkte til den berettigede.

6)   Skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt.

Praksis

SKM2014.238.SR:

Afgørelsen vedrører samme spørger samt samme spørgsmål som i denne sag.

Skatterådet kunne bekræfte, at et livsforsikringsselskab ved opgørelsen af PAL-beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4 eller § 4a, for de individuelle depoter efter eksternaliseringen, ved beregningen af afkast og depotværdier, kan anvende Solvens II-principperne og herunder månedsvist benytte Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve.

Livsforsikringsselskabet skal som filial i Danmark efter det oplyste opfylde danske og franske myndighedskrav. Livsforsikringsselskabet opgør pensionsforpligtelserne i selskabet i Danmark i overensstemmelse med de kommende internationale Solvens II-principper, konkret beregnet på baggrund af Finanstilsynets opdaterede og offentliggjorte rentediskonteringskurve. At livsforsikringsselskabet i relation til pensionsforpligtelserne i selskabet i Danmark, i visse situationer, skal anvende de franske regnskabsregler (GAAP-regler) ved den samlede regnskabsrapportering i Frankrig, kan ikke begrunde en tvungen anvendelse af de franske GAAP-regler ved opgørelsen af PAL-beskatningsgrundlaget.

SKM2012.465.SR:

Afgørelsen vedrører samme spørger som i denne sag.

Skatterådet kunne bekræfte, at et livsforsikringsselskab ved opgørelsen af PAL-grundlaget for de enkelte depoter (tilsagnsordninger overtaget fra en firmapensionskasse), som afkast efter PAL § 4a, stk. 2, nr. 1-4, skulle anvende Finanstilsynets rentediskonteringskurve pr. overdragelsesdatoen med tillæg af differencen (positiv eller negativ) mellem den faktiske indeksering og den forudsatte indeksering anvendt ved beregningen af depoterne i forbindelse med eksternaliseringen/overdragelsen, i den udstrækning, at denne difference medfører ændringer i de faktiske udbetalinger til de pensionsberettigede. Det blev ved besvarelsen lagt til grund, at der er tale om såkaldte tilsagnsordninger, hvor medlemmerne har ret til en pension som en procentdel af deres slutløn på pensioneringstidspunktet, og hvor pensionsordningen derfor ikke tilskrives og får fordel af investeringsafkastet. Det er endvidere lagt til grund, at netop Finanstilsynets rentediskonteringskurve anvendes ved værdiansættelsen af de overførte pensionsordninger fra firmapensionskassen til livsforsikringsselskabet. Der blev ved besvarelsen lagt vægt på, at pensionstagerne kun har ret til en indeksering i et spænd mellem 0% og 7%, og at den faktiske indeksering uden for dette spænd ikke kan påvirke beskatningsgrundlaget.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at der ikke skal ske tillæg af bruttotilskrivning til dækning af PAL-skat, da depoterne er beregnet ved brug af Finanstilsynets rentediskonteringskurve justeret for PAL-skat, mens tilskrivningen til depoterne vil ske efter den ikke-justerede rentediskonteringskurve, hvorfor tilskrivningerne fuldt ud vil tage højde for PAL-skat.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at eventuelle ændringer i depotværdien på grund af ændringer i den underliggende levetidsforudsætning benyttet til at beregne depotværdierne sammenholdt med forudsætningen på tegningstidspunktet ikke skal medregnes i PAL-grundlaget for det pågældende år, når den årlige tilskrivning i form af Finanstilsynets rentediskonteringskurve justeret for den faktiske indeksering tilskrives til det således forhøjede depot. Det blev ved besvarelsen lagt til grund, at de midler livsforsikringsselskabet anvender til opskrivningen af depoterne ikke hidrører fra livsforsikringsselskabets investeringsafkast, men derimod fra fx indbetalte risikopræmier.