Skemaet viser relevante afgørelser på området:

x

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer

EU-domme/EF-domme

C-496/17, Deutsche Post AG

EU-domstolen har i sagen fastslået, at den personkreds der efter GF art. 24 skal foretages baggrundstjek af, i forhold til regelefterlevelse af told- og skattelovgivningen, skal fortolkes indskrænkende i forhold til ordlyden af bestemmelsen. Det er udelukkende ansøgeren, den person, som er ansvarlig for ansøgeren eller udøver kontrol med dennes ledelse, og den ansatte, der er ansvarlig for ansøgerens toldanliggender som berøres.

Bestemmelsen kan dermed ikke fortolkes således, at den omfatter andre fysiske personer end de nævnte. Bestemmelsen vedrører således ikke juridiske personers medlemmer af rådgivende organer, bestyrelsesmedlemmer eller afdelingschefer, med undtagelse af dem, der er ansvarlige for ansøgerens toldanliggender, økonomidirektører og personer med ansvar for behandlingen af toldanliggender.

Domstolen fastslår også, at ordlyden af bestemmelsen ikke er til hinder for, at kravet om regelefterlevelse kan vedrøre mere end én enkelt person. En virksomhed kan være organiseret således, at flere personer i fællesskab er ansvarlig for virksomheden eller udøver kontrol med dennes ledelse, hvorfor kravet om regelefterlevelse gælder for alle de berørte personer.