Dato for udgivelse
05 Aug 2019 11:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Aug 2019 11:18
SKM-nummer
SKM2019.387.TOLDST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Sagsnummer
18-1543763
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Erhvervsmæssig import
Emneord
Positive rettelsesangivelser, betalingsfrist og morarenter
Resumé

Toldstyrelsen ændrer praksis i forhold til betalingsfristen af efteropkrævede toldbeløb i forbindelse med positive rettelsesangivelser i Importsystemet foranlediget af debitor. I dag opkræves toldbeløbet via importspecifikationen, hvor der gives en betalingsfrist svarende til løbende måned plus 16 dage.

 Betalingsfristen ændres til 10 dage, jf. EUTK artikel 108, stk. 1.

 Der beregnes samtidigt morarenter fra toldskyldens opståen og indtil toldskylden meddeles i form af en afgørelse til debitor, jf. EUTK artikel 79, stk. 1, litra a og artikel 114, stk. 2.

Reference(r)

EUTK artikel 79, EUTK artikel 108 og EUTK artikel 114.

Henvisning

A.B.7.4 og F.A.11.2.1


1. Sammenfatning

Toldstyrelsen ændrer praksis i forhold til betalingsfristen af efteropkrævede toldbeløb i forbindelse med positive rettelsesangivelser i Importsystemet foranlediget af debitor. I dag opkræves toldbeløbet via importspecifikationen, hvor der gives en betalingsfrist svarende til løbende måned plus 16 dage.

Betalingsfristen ændres til 10 dage, jf. EUTK artikel 108, stk. 1.

Der beregnes samtidigt morarenter fra toldskyldens opståen og indtil toldskylden meddeles i form af en afgørelse til debitor, jf. EUTK artikel 79, stk. 1, litra a og artikel 114, stk. 2.

2. Baggrund og problemstilling

Når en virksomhed selv indberetter en positiv rettelse til en tidligere angivelse, bliver rettelsen behandlet manuelt af Toldstyrelsen. En positiv rettelsesangivelse medfører, at der opstår en toldskyld i forhold til den oprindelige toldangivelse. Den toldskyld, der opstår ved rettelsen, meddeles virksomheden ved en afgørelse.

Det følger af EUTK artikel 15, stk. 2, at man har pligt til at toldangive korrekt. Når virksomheder efterangiver et positivt toldbeløb, opstår der toldskyld efter EUTK artikel 79, stk. 1, litra a, idet reglerne for korrekt angivelse ikke er overholdt.

Betalingsfristen må højst være på 10 dage fra det tidspunkt, hvor debitor har fået meddelt toldskylden. Dette fremgår af EUTK artikel 108, stk. 1.

Toldbeløbet blev tidligere opkrævet via importspecifikationen, hvor betalingsfristen er løbende måned plus 16 dage.

3. Det retlige grundlag

EU’s toldlovgivning udgøres af forordninger, der er umiddelbart gældende i - og skal håndhæves af medlemsstaterne.

EUTK artikel 15, stk. 2, har følgende ordlyd:

En person, der indgiver en toldangivelse, en angivelse til midlertidig opbevaring, en summarisk indpassageangivelse, en summarisk udpassageangivelse, en reeksportangivelse eller en reeksport meddelelse til toldmyndighederne, eller indgiver en ansøgning om en bevilling eller en anden afgørelse, er ansvarlig for samtlige følgende:

  1. rigtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne i angivelsen, meddelelsen eller ansøgningen.
  2. ægtheden, rigtigheden og gyldigheden af alle dokumenter til støtte for angivelsen, meddelelsen eller ansøgningen
  3. hvor det er relevant, overholdelsen af alle forpligtelser, der gælder i forbindelse med henførsel af varerne under den pågældende toldprocedure eller udførelsen af de tilladte transaktioner.For så vidt angår varer, der er importafgiftspligtige, opstår der toldskyld ved import ved manglende overholdelse af:

EUTK artikel 79, stk. 1, litra a, har følgende ordlyd:

  1. en af forpligtelserne i toldlovgivningen ved import af ikke- EU-varer i Unionens toldområde, ved deres fjernelse fra toldtilsyn eller ved transport, forædling, oplagring, midlertidig opbevaring, midlertidig import eller bortskaffelse af sådanne varer inden for dette områdeToldskylden opstår på et af følgende tidspunkter:

EUTK artikel 79, stk. 2, litra a, har følgende ordlyd:

Toldskylden opstår på et af følgende tidspunkter:

  1. på det tidspunkt, hvor den forpligtelse, hvis manglende opfyldelse giver anledning til toldskylden, ikke er overholdt eller ophører med at være overholdt

EUTK artikel 108, stk. 1, 1. og 2. punktum har følgende ordlyd:

Import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til en toldskyld, som er meddelt i henhold til artikel 102, skal betales af debitor inden for den frist, der er fastsat af toldmyndighederne. Med forbehold af artikel 45, stk. 2, må denne frist højst være på ti dage fra det tidspunkt, hvor debitor har fået meddelt toldskylden.

EUTK artikel 114, stk. 1, 3. afsnit, har følgende ordlyd:

For en medlemsstat, der ikke har euroen som valuta, er morarentesatsen lig med den sats, som dens nationale centralbank anvender på sine vigtigste refinansieringstransaktioner den første dag i den pågældende måned, forhøjet med to procentpoint, eller, for en medlemsstat, hvor den nationale centralbanks sats ikke foreligger, den nærmest tilsvarende sats, der finder anvendelse den første dag i den pågældende måned på medlemsstatens pengemarked, forhøjet med to procentpoint.

EUTK artikel 114, stk. 2, har følgende ordlyd:

Hvis toldskylden er opstået på grundlag af artikel 79 eller 82, eller hvis meddelelsen af toldskylden skyldes en kontrol efter frigivelse, opkræves der ud over import- eller eksportafgiftsbeløbet morarente fra den dag, hvor toldskylden opstod, og indtil datoen for meddelelsen.

4. Toldstyrelsen skærper praksis

Toldstyrelsen ændrer praksis vedrørende betalingsfristen, når virksomheder selv initierer positive rettelsesangivelser, med henvisning til ovennævnte bestemmelser

Når toldskyld er meddelt, skal denne betales inden for en fastsat frist af toldmyndighederne. Fristen må højst være på 10 dage.

Virksomheder skal fortsat indsende rettelsesanmodninger via skat.dk. Beløbet bliver fremadrettet ikke opkrævet via importspecifikationen, men efter manuel sagsbehandling, og toldskylden opkræves særskilt.

Den positive rettelsesangivelse er omfattet af EUTK artikel 79, stk. 1, litra a, da virksomheden ikke har overholdt sin forpligtigelse til at toldangive korrekt.

Toldskylden opstår på det tidspunkt, hvor den manglende efterlevelse fandt sted, hvilket er på tidspunktet for den første ikke-korrekte angivelse, jf. EUTK artikel 79, stk. 2, litra a.

5. Morarenter

Da den fejlbehæftede toldangivelse er omfattet af EUTK artikel 79, skal der opkræves morarenter, jf. EUTK artikel 114, stk. 2.

Der skal betales morarenter fra det tidspunkt, hvor virksomheden oprindeligt har toldangivet og indtil meddelelsen af toldskylden til debitor. Morarentesatsen beregnes med Nationalbankens udlånsrente forhøjet med 2 procentpoint, jf. EUTK artikel 114, stk. 1, 3. afsnit.

6. Gyldighed

Styresignalet har virkning fra 1. oktober 2019. Styresignalet vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2020-1. Herefter er styresignalet ophævet.