Dato for udgivelse
17 Sep 2019 12:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Aug 2019 10:01
SKM-nummer
SKM2019.451.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0253364
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Pension, ratepension, unoterede aktier, hævning i utide
Resumé

Spørger er ansat som administrerende direktør i et selskab, der er en del af den danske gren i en international koncern. Spørger er, som led i en aktieincitamentsordning til ledelsen/nøglemedarbejdere i koncernen, blevet tilbudt at købe aktier i koncernens udenlandske moderselskab. Aktierne er unoterede. Spørger har oplyst, at betingelserne i puljebekendtgørelsen er opfyldt i forbindelse købet af aktierne. Skatterådet kan bekræfte, at køb af aktierne vil kunne ske med ratepensionsmidler uden at dette vil medføre, at pensionsmidlerne anses for hævet i utide, jf. pensionsbeskatningslovens § 30 B. Skatterådet kan bekræfte, at købet ikke anses for en hævning efter pensionsbeskatningslovens § 30. Skatterådet har ved besvarelsen forudsat at aktierne erhverves til handelsprisen.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 30 
Pensionsbeskatningsloven § 30 B

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2 afsnit C.A.10.2.2.2


Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger kan anvende ratepensionsmidler til erhvervelse af unoterede kapitalandele i A aktieselskab uden, at dette betragtes som ophævelse i utide?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger kan anvende ratepensionsmidler til erhvervelse af unoterede kapitalandele i A aktieselskab uden, at dette anses som en hævning efter pensionsbeskatningslovens § 30?

Svar

 1. Ja, se dog begrundelse
 2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

1. Aktieincitamentsordningen:

Spørger er ansat som administrerende direktør i B A/S. B A/S er (100%) ejet af Holding Danmark ApS. Selskaberne er en del af en international koncern.

Som led i en aktieincitamentsordning til ledelsen/nøglemedarbejdere i Koncernen, er Spørger blevet tilbudt at erhverve xxx unoterede B-kapitalandele i A aktieselskab, der er et udenlandsk moderselskab i koncernen. B-kapitalandelene udgør 50 % af selskabskapitalen i A aktieselskab. Formålet med A aktieselskab er at eje kapitalandele i Koncernen.

Spørger påtænker, at erhverve de pågældende B-kapitalandele, i alt xxx andele, på følgende vis:

 1. xxx andele erhverves kontant via spørgers investeringsselskab Invest ApS og
 2. xxx andele erhverves for ratepensionsmidler efter pensionsbeskatningslovens § 11A, opbevaret i depot hos X-Bank.

Nærværende anmodning angår alene de skattemæssige konsekvenser for Spørgers erhvervelse af xxx for ratepensionsmidler opbevaret i depot hos X-Bank.

Det kan ved besvarelsen ligges til grund: 

 • At betingelserne i § 23 i bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter (i det følgende omtalt som ”Puljebekendtgørelsen”) er opfyldt, samt
 • At Spørger ved erhvervelsen af i alt xxx andele (dels indirekte via Invest ApS og dels direkte via private pensionsmidler) ikke vil komme til at eje 25 % eller mere af kapitalen i A aktieselskab.

Dispositionen er endnu ikke gennemført.

2. Ejeraftalen:

Som et led i den tilbudte aktieincitamentsordning, skal Spørger og Invest ApS tiltræde Ejeraftalen vedrørende A aktieselskab.

De for nærværende spørgsmål umiddelbart relevante bestemmelser findes i Ejeraftalens §§ 1.7., 4.1.b., 4.1.c, 4.2.a.i., 4.2.b.i, 4.3.a., 6.1., og 10.1, idet det bemærkes, at Spørger ved den påtænkte erhvervelse vil være omfattet af definitionen ”C investor”, mens selskab D er omfattet af definitionen ”Co investor” og Selskab E A/S er omfattet af definitionen ”A investor”:

§ 1.7.:

Om stemmeret.

Stemmeretten varetages i overensstemmelse med retningslinjerne i Ejeraftalen. I henhold til appendix til Ejeraftalen har A investor fuldmagt til at handle på vegne af C investor og Co investor.

§ 4.1.b.:

A investor kan til enhver tid varetage rekapitalisering eller salg.

C investor og Co investor er forpligtet til at acceptere de nødvendige handlinger og vilkår, som A investor mener er nødvendige for at kunne gennemføre rekapitalisering eller salg.

§ 4.1.c.:

Om fuldmagt.

C investor og Co investor giver A investor uigenkaldelig fuldmagt til at træffe overordnede beslutninger om selskabets drift.

§ 4.2.a.i.:

Beskrivelse af Tag Along Right

§4.2.b.i.:

Beskrivelse af Drag Along Right

§ 4.3.a.:

Om salg i form af børsintroduktion. C investor og Co investor er forpligtiget til at sælge på samme vilkår som A investor.

§ 6.1.:

Om Call option.

§ 7:

Om at stille aktierne til sikkerhed.

C investor stiller sine aktier til sikkerhed for sine forpligtelser overfor A investor ifølge ejeraftalen.

§ 10.1:

Om C investors påtagelse af konkurrenceklausul, gældende indtil 12 måneder efter salg af sine aktier.

Det bemærkes i den forbindelse, at A Investor har bekræftet, at frafalde § 7 i forhold til Spørger, hvorfor Skatterådet kan lægge dette til grund ved besvarelsen af spørgsmål 1 og spørgsmål 2.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Baggrunden for nærværende anmodning er, at X-Bank har udtrykt tvivl om, hvorvidt de i Ejeraftalen indeholdte bestemmelser (jf. pkt. 2 ovenfor), er forenelige med Pensionsbeskatningslovens § 30 og dermed om disse bestemmelser vil være til hinder for, at Spørger kan erhverve xxx B-kapitalandele for ratepensionsmidler, uden at dette anses som en disposition, der i medfør af pensionsbeskatningslovens § 30 udløser en afgift.

Reglerne om anbringelse af midler i pensionsordninger findes i ”Lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017 om finansiel virksomhed” § 50, stk. 1 og stk. 4.

Under henvisning til denne bestemmelse har Finanstilsynet udstedt "Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter nr. 1056 af 7. september 2015” (”Puljebekendtgørelsen”). De for nærværende spørgsmål relevante bestemmelser findes i Puljebekendtgørelsens § 23, stk. 4, 8 og 10,

Herudover følger det af Puljebekendtgørelsens § 25, stk. 1, at investeringen skal opfylde kravet om, at der i et pensionsdepot ikke må investeres mere end 20 % i et enkelt selskab.

Dertil kommer Pensionsbeskatningslovens § 30 B, der blandt andet angiver den skattemæssige behandling i de tilfælde, hvor en pensionsopsparer for en rateopsparing eller en kapitalpension, hvor de opsparede midler er anbragt i et unoteret selskab mv., opnår en ejerandel på 25 % eller mere, samt den situation, hvor den samlede værdi af opsparingen, bortset fra den del, der er anbragt i et unoteret selskab m.v., falder til under DKK 350.000 den 31. december.

Spørgsmålene ønskes besvaret med ”Ja”.

Til støtte herfor bemærkes det, at det er spørgers opfattelse, at selve erhvervelsen af de unoterede B-kapitalandele i A aktieselskab for midler fra Spørgers ratepension ikke vil være i strid med Pensionsbeskatningslovens § 30, idet

 1. Erhvervelsen af xxx B-kapitalandele i A aktieselskab vil ske inden for rammerne af § 23 i Puljebekendtgørelsen, samt
 2. Spørger, hverken direkte eller indirekte, ved erhvervelsen af i alt xxx B-kapitalandele vil komme til at erhverve 25 % eller mere af selskabskapitalen i A aktieselskab.

Det er endvidere spørgers opfattelse, at de i Ejeraftalen indeholdte bestemmelser, jf. pkt. 2 i afsnittet ovenfor vedrørende sagens faktiske forhold og oplysninger om dispositionen (påtænkt eller gennemført), ikke i sig selv er uforenelige med Pensionsbeskatningslovens § 30, idet det synes at følge af SKM2006.510.SR, at parterne frit kan indgå aftaler om blandt andet overdragelse af stemmeret, tag-along og drag-along rettigheder samt konkurrenceklausul m.m. uden at sådanne bestemmelser i sig selv er at betragte som en disposition, der efter Pensionsbeskatningslovens § 30 udløser en afgift.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan anvende ratepensionsmidler til erhvervelse af unoterede kapitalandele i A aktieselskab uden, at dette betragtes som ophævelse i utide.

Begrundelse

Spørger er ansat som administrerende direktør i B A/S. Som led i en aktieincitamentsordning til ledelsen/nøglemedarbejdere i koncernen, er spørger blevet tilbudt at erhverve unoterede kapitalandele i A aktieselskab.

Spørger ønsker at købe for xxx kr. andele med midler opsparet efter pensionsbeskatningslovens § 11A, placeret i depot hos X-Bank.

Skattestyrelsen lægger, som oplyst, til grund for besvarelsen, at betingelserne i puljebekendtgørelsen § 23 er opfyldt.

Det er desuden oplyst, at Spørger ikke vil komme til at eje – direkte og indirekte - mere end 25 % af kapitalandelene i A aktieselskab, dvs. i overensstemmelse med betingelsen i pensionsbeskatningslovens § 30 B.

Det lægges desuden til grund, som oplyst, at pkt. 7 i ejeraftalen frafaldes i forhold til Spørgers erhvervelse af ejerandelene.

Den påtænkte investering udgør mere end 100.000 kr., og værdien af aktierne vil på investeringstidspunktet, ifølge det oplyste, ikke overstige grænserne i puljebekendtgørelsens § 23.

Ifølge ejeraftalens § 1.7 skal Spørger give fuldmagt til A Investor vedrørende udøvelse af stemmeretten i al den tid, Spørger er medinvestor. De nævnte afsnit i § 4 vedrører alle bemyndigelser til A Investor vedrørende salg og fremskaffelse af yderligere kapital til selskabet. Ifølge § 6 skal Spørger give en uigenkaldelig forkøbsret til A Investor, som udløses i tilfælde af, at han modtager et købstilbud på aktierne. § 10.1 angiver en konkurrenceklausul gældende i hele Spørgers ejertid.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at de nævnte bestemmelser ikke i sig selv er udtryk for, at Spørger, ved sin investering i aktierne, har rådet over midlerne på en måde, som kan anses for en hævning efter pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 1, jf. også SKM2006.510.SR.

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at købet i sig selv ikke vil anses for en hævning af pensionsmidlerne i utide.

Herved er ikke taget stilling til, om der vil være tale om hævning af midler, hvis der konkret aktualiseres et salg, hvor midlerne ikke indgår på pensionsopsparingen, eller at der konkret aktualiseres andre begivenheder, så pensionsbeskatningslovens § 30 får virkning, eller at Spørger pga. bestemmelserne ikke fortsat kan opfylde betingelserne i pensionsbeskatningslovens § 30 B.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ”Ja, se dog begrundelse”.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan anvende ratepensionsmidler til erhvervelse af unoterede kapitalandele i A aktieselskab uden, at dette anses som en hævning efter pensionsbeskatningslovens § 30.

Begrundelse

Jf. svaret på spørgsmål 1, vil købet i sig selv ikke udløse beskatning som en hævning i utide.

Købet vil derfor ikke anses som en hævning efter pensionsbeskatningslovens § 30.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med ”Ja”.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstillinger og begrundelser under forudsætning af, at aktierne erhverves til handelsværdien.

Der er herved ikke taget stilling til værdiansættelsen.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1 og 2

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningsloven § 11A, stk. 1, nr. 2

De opsparede midler skal indsættes på indlånskonto i det pågældende pengeinstitut m.v. Med hensyn til midlernes anbringelse finder reglerne i § 12, stk. 1, nr. 1, 3.-9. pkt., tilsvarende anvendelse.

Pensionsbeskatningsloven § 12, stk. 1, nr. 1

Opsparingen skal være oprettet enten i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU, eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed, i et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt, eller i en anden institution inden for EU/EØS, som told- og skatteforvaltningen har godkendt. De opsparede midler skal indsættes på indlånskonto i det pågældende pengeinstitut m.v. Midlerne i en opsparing i et penge- eller kreditinstitut kan ikke anbringes i fast ejendom, aktier m.v., der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter el. lign. i selskabet, eller i andele i en personligt drevet virksomhed ejet af kontohaveren. Ved anbringelse af særskilte depoter i aktier m.v., der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, må værdien af værdipapirer udstedt af en enkelt emittent ikke overstige 20 pct. Der kan dog altid anbringes et grundbeløb på 46.000 kr. (2010-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20 i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent. Ved anbringelse af særskilte depoter i aktier m.v., der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacililitet, i aktieselskaber og anpartsselskaber inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, må kontohaveren ikke eje 25 pct. eller mere af aktierne m.v. i selskabet, og investeringen i hvert enkelt selskab skal udgøre mindst 100.000 kr. Ved opgørelsen af ejerandelen på 25 pct. medregnes aktier m.v., som kontohaveren ejer uden for pensionsordningen, og aktieavancebeskatningslovens § 4 finder tilsvarende anvendelse, idet ejerandele, som kontohaveren eller personkredsen nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, har ejet, dog ikke medregnes. Værdien af aktier m.v., der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacililitet, i aktieselskaber og anpartsselskaber inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, må højst udgøre 20 pct. af den del af opsparingen i samme pengeinstitut placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr., højst 50 pct. af den del, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr., og højst 75 pct. af den del, der ligger over 4 mio. kr. Midlerne i en opsparing i et penge- eller kreditinstitut omfattet af lov om finansiel virksomhed skal anbringes i overensstemmelse med §§ 50 og 51 i lov om finansiel virksomhed. Skatteministeren fastsætter bestemmelser om anbringelse af opsparede midler, der forvaltes af institutioner godkendt efter 1. pkt.

Pensionsbeskatningsloven § 30

Stk. 1. Ved overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant samt ved andre dispositioner m.v., der medfører, at en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1, svares en afgift på 60 pct. af det beløb, som på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, eventuelt af kapitalværdien af fripolice eller lignende, jf. dog § 30 B. (…)

Stk. 6. Reglerne i stk. 1 anvendes ikke ved salg af værdipapirer eller tegningsrettigheder, der henhører under en rateopsparing i pensionsøjemed eller en opsparing i pensionsøjemed, hvis det indvundne beløb anbringes i overensstemmelse med § 11 A, stk. 1, nr. 2, og § 12, stk. 1, nr. 1.

(…)

Pensionsbeskatningslovens § 30 B

Opnår en kontohaver med en rateopsparing i pensionsøjemed eller en opsparing i pensionsøjemed at eje 25 pct. eller mere af aktie- eller anpartskapitalen i et aktie- eller anpartsselskab, hvis aktier eller anparter ikke handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, skal kontohaveren inden 3 måneder efter det tidspunkt, hvor ejerandelen har overskredet procentgrænsen, nedbringe ejerandelen til under 25 pct. eller erhverve samtlige af de pågældende aktier eller anparter i det særskilte depot for frie midler. Erhverver kontohaveren aktier m.v. for frie midler, skal aktierne m.v. anskaffes for det højeste beløb af enten det beløb, som de blev anskaffet til af pensionsinstituttet, eller værdien på det tidspunkt, hvor de udloddes fra pensionsordningen. Ved afståelse af aktierne m.v. til tredjemand finder stk. 7 tilsvarende anvendelse. Ved opgørelsen af kontohaverens ejerandel finder aktieavancebeskatningslovens § 4, tilsvarende anvendelse. Ved opgørelsen af ejerandelen medregnes andele, som kontohaveren ejer indirekte gennem et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab, som opsparing i en rateopsparing i pensionsøjemed eller opsparing i pensionsøjemed er anbragt i. Såfremt kontohaveren ikke inden udløbet af fristen nedbringer ejerandelen til under 25 pct. eller erhverver de pågældende aktier eller anparter for frie midler, skal kontohaveren straks give meddelelse til pengeinstituttet om overskridelsen. Reglerne i § 30, stk. 1, finder herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til de kapitalandele, der er placeret i et selskab som nævnt i 1. pkt., og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen. Sker der en ændring i ejerforholdene i et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab, således at ejerandelen for en kontohaver med en rateopsparing i pensionsøjemed eller opsparing i pensionsøjemed kommer til at udgøre 25 pct. eller mere, skal kontohaveren inden 3 måneder efter overskridelsen nedbringe sin ejerandel til under 25 pct. Ved opgørelsen af kontohaverens ejerandel finder aktieavancebeskatningslovens § 4, tilsvarende anvendelse. Hvis ejerandelen ikke nedbringes, skal kontohaveren efter udløbet af 3-måneders-fristen meddele dette til pengeinstituttet. § 30, stk. 1, finder herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til andelen af kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.

Stk. 2. Såfremt kontohaveren ikke inden udløbet af fristen som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 30 giver oplysninger om værdierne som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 15, stk. 7, finder reglerne i § 30, stk. 1, herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til de kapitalandele, der er placeret i et selskab som nævnt i stk. 1, 1. pkt., og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen. Såfremt kontohaveren ikke inden udløbet af fristen som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 30 giver oplysninger som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 16, finder reglerne i § 30, stk. 1, herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til andelen af kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.

Stk. 3. Falder den samlede værdi af rateopsparinger og opsparinger i pensionsøjemed i pengeinstituttet, bortset fra den del af opsparingen, der er anbragt i et aktie- og anpartsselskab som nævnt i stk. 1, 1. pkt., andele af et kommanditaktieselskab og kommanditselskab, jf. stk. 1, til under 350.000 kr. den 31. december, skal kontohaveren inden 3 måneder efter dette tidspunkt enten afstå aktierne og anparterne, andele i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet eller erhverve de pågældende aktier og anparter, andele i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet for frie midler. Såfremt kontohaveren ikke inden udløbet af fristen afstår aktierne og anparterne, andele i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet eller erhverver de pågældende aktier og anparter, andele i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet for frie midler, skal kontohaveren straks give meddelelse til pengeinstituttet herom. Reglerne i § 30, stk. 1, finder herefter tilsvarende anvendelse for det beløb i ordningen, der kan henføres til de andele, der er placeret i et selskab som nævnt i stk. 1, 1. pkt., i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.

(…)

Lovbekendtgørelse om finansiel virksomhed § 50

Stk. 1. Kapitalpension, rateopsparing, selvpension, børneopsparing og boligopsparing i et pengeinstitut kan anbringes på en indlånskonto enten kontant eller som puljeindlån og kan endvidere anbringes i et særskilt depot.

(…)

Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for opsparing i puljer i et pengeinstitut, herunder regler om midlernes anbringelse, administration, regnskab, revision samt kundeinformation. Finanstilsynet fastsætter endvidere nærmere regler for anbringelse af midler i værdipapirer, herunder om registrering i en værdipapircentral, kontoudskrift, værdiopgørelse og deponering.

Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter (Puljebekendtgørelsen) § 23

(…)

Stk. 4. Midler i særskilte depoter, jf. stk. 1, kan endvidere placeres i unoterede kapitalandele, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, i alternative investeringsfonde, herunder kapitalforeninger, jf. kapitel 23 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., som ikke har tilladelse til markedsføring til detailinvestorer i Danmark, jf. bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer, i aktieselskaber, anpartsselskaber, selskaber optaget på listen i artikel 1 i direktiv 2009/101/EU som ændret ved direktiv 2012/17/EU og 2013/24/EU, kommanditselskaber og selskaber med en tilsvarende juridisk form inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, under følgende betingelser:

 1. At kunden som minimum investerer et beløb svarende til 100.000 kr. i unoterede kapitalandele i hvert enkelt selskab. Ved investering i kommanditselskaber og kommanditaktieselskaber er det den faktiske indbetaling til selskabet, der er afgørende.
 2. At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 20 pct. af den del af kundens opsparing i samme pengeinstitut placeret på indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr.
 3. At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 50 pct. af den del af kundens samlede opsparing i samme pengeinstitut placeret på indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr.
 4. At værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet højst udgør 75 pct. af den del af kundens samlede opsparing i samme pengeinstitut på indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger over 4 mio. kr.

5.      At kommanditselskabet og kommanditaktieselskabet udelukkende investerer i unoterede kapitalandele, jf. stk. 5, og i aktivtyper omfattet af stk. 1, bortset fra aktier, konvertible obligationer, erhvervsobligationer samt tegningsretter knyttet til aktier, der allerede indgår i opsparingen.

(…)

Stk. 8. Pengeinstituttet skal sende en meddelelse til det unoterede selskab, forvalteren af en alternativ investeringsfond, kommanditselskabet eller kommanditaktieselskabet, hvoraf det fremgår, at alle fremtidige betalinger, herunder udbytte og provenu fra afståelse, skal ske til depotet, samt at kunden kun kan disponere over kapitalandelene ved afståelse. Kunden skal give pengeinstituttet samtykke til, at pengeinstituttet kan sende meddelelsen.

(…)

Stk. 10. Kunden må ikke eje 25 pct. eller mere af kapitalen i det unoterede selskab m.v., jf. stk. 4. Ved opgørelsen af ejerandelen på 25 pct. medregnes aktier m.v., som kontohaveren ejer uden for pensionsordningen. Herudover finder § 4 i lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) tilsvarende anvendelse ved opgørelsen af kundens ejerandel i selskabet.

(…)

Praksis

SKM2006.510.SR

Skatterådet vurderede, at den omstændighed, at det fremgik af vedtægterne, at kapitalandelene ikke måtte overdrages eller godkendes, medmindre dette på forhånd var godkendt af bestyrelsen, ikke var tilstrækkeligt til at aktivere Pensionsbeskatningslovens § 30, idet det afgørende var, hvorvidt der faktisk skete en pantsætning af kapitalandelene.

Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.2.2.2

(…)

Aktier mv. med tilknyttede brugsrettigheder

Pensionsopspareren kan ikke anbringe midlerne i en rateopsparing i pensionsøjemed i aktier og anparter, der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende i selskabet. Se § 23, stk. 3, i puljebekendtgørelsen.

Eksempler

Det er en brugsret, når et selskab eksempelvis driver et golfbaneanlæg eller feriecenter, og hvor en aktionær kan benytte golfbaneanlægget eller feriecentret vederlagsfrit permanent eller i en kortere periode.

Der ydes en rabat i det tilfælde, hvor en aktionær kan benytte golfbaneanlægget eller feriecentret til en lavere pris end den pris, som en person, der ikke er aktionær i selskabet, skal betale for den samme ydelse.

Aktier mv., der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet

Værdien af værdipapirer udstedt af en enkelt emittent må ikke overstige 20 pct. ved anbringelse af særskilte depoter i aktier og anparter, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Se § 25, stk. 1, i puljebekendtgørelsen.

Der kan dog altid anbringes et beløb, der svarer til det maksimalt tilladte årlige indskud på en kapitalpensionsordning, jf. PBL § 12, stk. 1, 5.pkt. på 48.200 kr. (2016-niveau) i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent. Se § 25, stk. 3, i puljebekendtgørelsen.

Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet

Der gælder grænser for, hvor meget af opsparingen i et særskilt depot, som pensionsopspareren kan anbringe i aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet (unoterede kapitalandele). Der er også krav til beløbsstørrelsen af den anbringelse, der som minimum skal foretages. Se § 23, stk. 4-11, i puljebekendtgørelsen.

Der gælder følgende grænser:

 • Pensionsopspareren skal som minimum anbringe 100.000 kr. i unoterede kapitalandele for hvert selskab, som investeringen ønskes foretaget i
 • Værdien af de unoterede kapitalandele må på investeringstidspunktet højst udgøre 20 pct. af den del af kontohaverens opsparing i samme pengeinstitut, placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr.
 • Værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet må højst udgøre 50 pct. af den del af kontohaverens samlede opsparing i samme pengeinstitut, placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr.
 • Værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet må højst udgøre 75 pct. af den del af kontohaverens samlede opsparing i samme pengeinstitut på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger over 4 mio. kr.
 • Pensionsopspareren må ikke eje 25 pct. eller mere af kapitalen i det pågældende selskab.

Investering i unoterede kapitalandele i et holdingselskab med midler fra ratepensioner betragtedes ikke efter pensionsbeskatningsloven som ophævelse af pensionsordningen i utide. Det unoterede selskab kunne stiftes både af personer, der anvendte deres ratepensionsmidler, og personer, der anvendte frie midler. Se SKM2006.638.SR.

I SKM 2011.727.SR ønskede spørger at oprette et eller flere charter-/udlejningsselskaber Y A/S, der skulle købe et antal både til udlejning. Aktierne i Y A/S ville være unoterede. Spørger skulle levere bådene til Y A/S og forestå al normal service og vedligeholdelse af bådene. Spørger skulle yde en tilbagekøbsgaranti over for Y A/S, og var forpligtet til at tilbagekøbe bådene efter udløbet af perioden, hvor de havde været chartret af Y A/S, hvis salg til anden side ikke var muligt. Tilbagekøbsgarantien skulle træde i kraft, når bådene havde været udlejet i 6 år. Den garanterede tilbagekøbsværdi ville være den nedskrevne værdi. Der ville blive nedskrevet til 70 pct. svarende til den forventede markedsværdi på tilbagekøbstidspunktet. Udlejning af bådene skulle foregå via spørger (eller eventuelt et datterselskab ejet af spørger), der skulle forestå al administration for Y A/S. Retten til at disponere over bådene og indgå aftale om udlejning var derfor via en administrationsaftale overgivet til spørger, der skulle håndtere annoncering og udlejning. Bådene kunne i de uger, hvor de ikke var udlejet, lejes på dagsbasis. Lejen skulle fastsættes af spørger, og Y A/S var ikke berettiget til at ændre denne eller give rabatter på lejen. Det var hensigten, at aktionærerne i Y A/S skulle have adgang til at leje bådene på samme vilkår som øvrige kunder. Det blev overvejet til aktien at knytte 6 ugers lejeret til sejlbådene. Samtidig skulle al leje dog betales på markedsvilkår, og der var derfor ikke knyttet økonomiske fordele til retten. Spørger ville danne en klub for indehaverne af sejlbådene. Det ville blive overvejet, at medlemmer af klubben skulle tilbydes en ekstra rabat på 10 pct. ved leje af både. Det ville samtidig blive overvejet, at medlemskabet af klubben blev knyttet til aktiebesiddelse i Y A/S så aktionæren ved køb af aktier automatisk blev medlem af klubben.

Det følger af PBL § 12, stk. 1, nr. 1, 9. pkt., at midlerne i en opsparing i et penge- eller kreditinstitut omfattet af lov om finansiel virksomhed skal anbringes i overensstemmelse med §§ 50 og 51 i lov om finansiel virksomhed. Med hjemmel i §§ 50 og 51 i lov om finansiel virksomhed har Finanstilsynet fastsat nærmere regler om, i hvilke værdipapirer mv. bl.a. ratepensioner og kapitalpensioner kan anbringes (bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter)

Da Finanstilsynet er rette myndighed for afgørelser efter lov om finansiel virksomhed og puljebekendtgørelsen, blev Finanstilsynet anmodet om en udtalelse. Finanstilsynet udtalte som sin opfattelse, at hverken adgangen til at leje en båd, en lejeret til bådene samt adgangen til at købe bådene ville medføre et nedsat afkast på pensionsordningen, så længe dette foregik på markedsvilkår. Finanstilsynet vurderede samlet set, at det ikke ville være i strid med puljebekendtgørelsens dagældende § 12, stk. 13, at investere pensionsmidler i unoterede aktier i selskabet, hvis selskabet undlod at give adgang til en særlig rabat på udlejning af sejlbåde eller andre økonomiske fordele på baggrund af investeringen. Det var derudover væsentligt for vurderingen, at alle former for udlejning og salg af charterselskabets både foregik på markedsvilkår.

Skatterådet fandt under hensyntagen til Finanstilsynets udtalelse, at aktionærer kunne anvende rate- og kapitalpensionsmidler i særskilte depoter, jf. bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006, § 12, stk. 2, til investering i aktier i et selskab med formålet i Y A/S, uden at dette i sig selv kunne betragtes som ophævelse i utide. Skatterådet bemærkede imidlertid, at hvis bådudlejningsvirksomhed i Y A/S ikke blev tilrettelagt med rentabel drift for øje og derfor ikke kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed, skulle udgifterne i stedet antages at være afholdt i aktionærernes interesse, hvorefter underskuddet blev anset for at være maskeret udlodning til aktionærerne. Da eventuel maskeret udbytte ikke var indgået på pensionsordningen, skulle beløbet anses for hævet i utide fra pensionsordningen, og der skulle betales afgift på 60 pct. af beløbet.

Skatterådet fandt også, at spørger kunne danne en klub, uden at købet af aktier med pensionsmidler eller medlemskab af klubben ville få skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser, hvis der ikke blev givet særlige rabatter på udlejning af sejlbåde eller andre økonomiske fordele og under forudsætning af, at bådudlejningsvirksomheden blev tilrettelagt med rentabel drift for øje.

Desuden kunne Y A/S tilbyde aktionærer at leje både til markedslejen, uden at købet af aktier med pensionsmidler ville få skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser for aktionæren, og under forudsætning af, at bådudlejningsvirksomheden blev tilrettelagt med rentabel drift for øje.

Der kunne også knyttes en ret til aktierne i Y A/S til at leje bådene i op til 6 uger, hvis lejen i øvrigt skete på markedsvilkår, uden at købet af aktier med pensionsmidler ville få skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser for aktionæren, under forudsætning af, at bådudlejningsvirksomheden blev tilrettelagt med rentabel drift for øje. Skatterådet lagde i den forbindelse til grund, at det også for tredjemand ville være muligt at leje en af bådene i 6 uger, og at udlejning til aktionærer ikke medførte, at tredjemand ikke havde mulighed for at leje bådene i det ønskede omfang. Ved fastsættelse af markedslejen skulle der tages hensyn til, hvilke uger der var mest attraktive, og at aktionærerne, uanset retten, skulle betale den leje, som selskabet ville kunne få ved udlejning til tredjemand i den pågældende periode. Hvis aktionæren via medlemskabet af klubben derimod fik en rabat på 10 pct. ved leje af bådene, ville det være at betragte som en brugsrettighed, der var omfattet af forbuddet i puljebekendtgørelsens § 12, stk. 13.

Købet af aktier med pensionsmidler ville ikke få skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser for aktionæren, hvis aktionæren fik ret til at byde på bådene ved udløbet af brugsperioden, når aktionæren afgav bud, der matchede eller oversteg tilbagekøbsgarantien.

Se også SKM2006.510.SR.

I SKM2012.500.SR blev Skatterådet spurgt, om investering af en del af spørgers pensionsmidler i aktier i et selskab hjemmehørende i Danmark eller et andet EU-/EØS-land opfylder betingelserne om, at aktierne skal være i et selskab inden for EU m.v., jf. puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2, uanset at det pågældende selskab investerer hele sin formue eller næsten hele sin formue i aktier i selskaber i Kina og evt. andre lande, der er beliggende uden for EU m.v.

Da Finanstilsynet er rette myndighed for afgørelser efter lov om finansiel virksomhed og puljebekendtgørelsen, blev Finanstilsynet anmodet om en udtalelse. Finanstilsynet udtalte, at det følger af puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2, at rate- og kapitalpensioner i særskilte depoter kan anbringes i unoterede kapitalandele, jf. bekendtgørelsens § 2, nr. 2, i en række selskaber inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med. Dette forudsætter dog, at en række betingelser er opfyldt.

Disse betingelser indeholder ikke begrænsninger i, hvilke aktiviteter, det selskab, man erhverver kapitalandele i, kan udøve, herunder ikke regler, der forhindrer, at selskabet reinvesterer sin formue i aktier i lande uden for EU. Da spørgeren agter at anbringe en andel af sin pensionsopsparing i unoterede kapitalandele i et selskab inden for EU/EØS og de øvrige fastsatte betingelser, fandt Finanstilsynet, at dette kan ske efter puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2.

Skatterådet bekræftede, at investering af en del af pensionsmidlerne i en dansk X-Bank i aktier i et selskab hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS-land, vil opfylde betingelserne om, at aktierne skal være i et selskab inden for EU/EØS, jf. puljebekendtgørelsens § 12, stk. 2, uanset at det pågældende selskab investerer hele eller næsten hele sin formue i aktier i selskaber i Kina og evt. andre lande uden for EU.

(…)