Dato for udgivelse
26 Sep 2019 07:59
Til
Autoforhandlere, MC-forhandlere, leasingselskaber og udlejningsselskaber
Sagsnummer
19-0705339
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

De særlige beregningsregler for tillæg/fradrag i køretøjernes afgiftspligtige køretøjers værdi for særlig anvendelse samt stand er ændret via bekendtgørelse nr. 970 af 18.september 2019 om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift.

Ændringerne træder i kraft den 1. oktober 2019.


Ændringerne af registreringsafgiftsbekendtgørelsen.

I kapitel 12 i registreringsafgiftsbekendtgørelsen fremgår der nogle særlige beregningsregler om fastsættelse af den afgiftspligtige værdi for brugte køretøjer, hvor der kan opnås fradrag for bl.a. køretøjets stand, jf. § 30 og for køretøjets særlige anvendelse, jf. § 32 (f.eks. politiets tjenestebiler eller udlejningskøretøjer). Fradragene skal afspejle, at værdien af særligt slidte køretøjer er lavere end værdien af andre tilsvarende køretøjer.

Der er nu indført et stk. 3 i § 30 som lyder:

Der beregnes hverken tillæg eller fradrag for køretøjets vedligeholdelsesstand efter stk. 1 eller stk. 2 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrering- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet.

samt et stk. 2 i § 32 som lyder:

Der beregnes ikke fradrag for køretøjets særlige anvendelse efter stk. 1 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrering- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet.

Der lægges til grund, at slitage mv. og særlig anvendelse ikke på ganske få måneder kan nå et sådant omfang, at det skal berettige til et fradrag i den afgiftspligtige værdi.

Det bemærkes, at der ikke sker ændringer for klargøringsfradraget ( 3% dog max 8.000 kr.).

Endvidere er der sket en skærpelse af fradraget for særlig anvendelse, jf. § 32, stk. 1, da formuleringen er ændret fra:

"Været anvendt til særlige formål"

til

 "været anvendt langt overvejende til særlige formål.".

Bestemmelsen er endvidere ændret, således at det nu klart fremgår, at "alene lejlighedsvis udlejning" ikke berettiger til fradraget.

Konsekvensen af denne ændring er, at der ikke er tilstrækkelig, at et køretøj fx været lejet ud nogle få gange.

Endelig er der foretaget mindre sproglige rettelser og opdateringer.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2019. Det betyder, at ændringerne har virkning for værdifastsætteler, der gennemføres (tilføres månedsangivelsen) fra den 1. oktober 2019.