Dato for udgivelse
25 Oct 2019 08:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Oct 2019 08:22
SKM-nummer
SKM2019.523.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0006486
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man ønsker en sag genoptaget
Emneord
Genoptagelse, frist, genoptagelsesfrist, skatteansættelse, skatteregnskab, materiale, dokumentation
Resumé

Klager havde den 30. april 2018 fremsendt en anmodning om ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2014, hvilket var indenfor fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Da der ikke ved anmodningen var fremlagt oplysninger af faktisk eller retlige karakter, der kunne begrunde en ændring af skatteansættelsen, afslog Skattestyrelsen genoptagelsesanmodningen. I forbindelse med klage over denne afgørelse, fremlagde klager en åbningsbalance for indkomståret 2014. Da åbningsbalancen således først blev fremlagt på dette tidspunkt, stadfæstede Landsskatteretten Skattestyrelsens afgørelse og henviste klager til eventuelt at søge genoptagelse i 1. instans efter reglerne om ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, § 27, stk. 1, nr. 8

Henvisning

-


Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2014

Afslag

Genoptagelse

Afslag

Faktiske oplysninger
Sagen drejer sig om, hvorvidt Skattestyrelsen (tidligere SKAT) har været berettiget til at nægte genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2014.

Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister, at klageren i perioden 1. november 2012 til 31. august 2016 har drevet enkeltmandsvirksomheden ”H1” med CVR-nr. […].

Klagerens repræsentant har den 30. april 2018 anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2014.

Som følge heraf har SKAT i brev af 8. maj 2018 anmodet klageren samt dennes repræsentant om at fremsende virksomhedens skatteregnskab senest den 7. juni 2018.

I brev af 28. juni 2018 har SKAT udsendt forslag til afgørelse, hvori genoptagelse nægtes under henvisning til, at det efterlyste regnskab ikke var modtaget.

I overensstemmelse hermed har Skattestyrelsen (tidligere SKAT) i afgørelse af 6. august 2018 nægtet genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2014.

Repræsentanten har i klage af 20. august 2018 – via Skattestyrelsens kontaktformular – påklaget Skattestyrelsens afgørelse og samtidig hermed fremsendt e-mail til Skattestyrelsen vedhæftet årsbalance 2014 for virksomheden ”H1”. 

Skattestyrelsen har efterfølgende videresendt klagen og årsbalance 2014 til Skatteankestyrelsen.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har nægtet at genoptage klagerens skatteansættelse for indkomståret 2014.

Som begrundelse for afgørelsen har Skattestyrelsen anført:

”(…)

Du har bedt om at få ændret grundlaget for din skat for 2014. Vi har ikke ændret grundlaget for din skat. Begrundelsen er, at det udbedte regnskab i brev af 8. maj ikke ses modtaget.

(…)”

Ved retsmødet i Landsskatteretten den 2. oktober 2018 anførte Skattestyrelsen bl.a. følgende:

Skattestyrelsen fastholder som udgangspunkt afgørelsen. Det er i henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, et krav, at en anmodning om genoptagelse indeholder oplysninger af faktisk eller retlig karakter. Skattestyrelsen henviste bl.a. til bemærkningerne til skattestyrelsesloven (efterfølgende skatteforvaltningsloven) og Karnovs note 186, hvoraf fremgår, at klageren ikke har et ubetinget krav om genoptagelse, men derimod et betinget krav.

SKAT havde forsøgt at kontakte klageren, men der blev ikke indsendt noget materiale til SKAT.

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at der skal ske genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2014.

Til støtte for påstanden har repræsentanten anført følgende:

”(…)

Emne: Indkomst og fradrag | Indkomst og fradrag for 2016 og tidligere år | Rettelse til årsopgørelsen | Ændringen vedrører min egen virksomhed/udlejning af ejendom

(…)

Medhæftet har jeg Årsbalance for 2014, der fejlagtig ej tidligere er fremsendt.

(…)”

Repræsentanten har i e-mail af 11. oktober 2018 supplerende anført:

”(…)

Året er indberettet via skatteyders hjemmeside hos SKAT.
Skønsmæssig ansættelse udgør kr. 170.000, hvorimod selvangiven indkomst udgør et underskud på kr. 47.070. Skatteyder er flygtning fra land Y1. Det danske skattesystem er ved hjælp fra revisor, skriftlig og mundtlig oplysning og anvisning. Desværre svigter anvisningerne ind i mellem.
På vegne skatteyder anmoder jeg venligst om ansættelse i.h.t. nu foreliggende selvangiven indkomst.
Enhver forespørgsel og henvendelse rettes med kopi til mit kontor.

(…)”

Som bilag til e-mailen var vedhæftet årsbalance for indkomståret 2014.

Ved retsmødet i Landsskatteretten anførte repræsentanten bl.a., at revisionsfirmaet havde indsendt klagen til Skatteankestyrelsen via klageportalen. Han havde vedhæftet regnskabet for klagerens virksomhed, men af en eller anden årsag blev de vedhæftede filer slettet ved afsendelsen. Han havde i god tro anset, at indsendelsen af klagen også indeholdt regnskabet, og straks da han erfarede, at der manglede dokumentation, indsendte han denne igen.

Repræsentanten anførte videre, at SKAT er til for skatteyderne, og at han i sine 50 år som revisor aldrig havde været ude for, at SKAT ikke genoptog ansættelsen, når der blev indsendt materiale.

Landsskatterettens afgørelse
En skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomstskat, skal senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen. Det følger af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

I medfør af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, skal en anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2014 på den skattepligtiges initiativ således være sendt til Skattestyrelsen (tidligere SKAT) senest den 1. maj 2018.

Klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen blev sendt den 30. april 2018. Genoptagelsesanmodningen for indkomståret 2014 ligger således tidsmæssigt inden for den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Der ses imidlertid ikke på tidspunktet for Skattestyrelsens afgørelse fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring af skatteansættelsen for indkomståret 2014. Det bemærkes i den forbindelse, at den fremsendte årsbalance for indkomståret 2014 er fremlagt efter Skattestyrelsen traf afgørelse i sagen, og efter fristen for ordinær genoptagelse.

Klageren henvises til eventuelt at søge genoptagelse hos Skattestyrelsen efter reglerne om ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Landsskatteretten stadfæster herefter Skattestyrelsens afgørelse vedrørende indkomståret 2014.