Dato for udgivelse
25 Nov 2019 09:48
Til
Virksomheder, som køber eller sælger køretøjer, leasingvirksomheder mv.
Sagsnummer
19-0734983
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Folketinget har ved lov nr. 1126 af 19. november 2019 vedtaget ændringer af registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2019.

Ændringerne medfører blandt andet, at kravet om udarbejdelse af én kontrakt ved salg af køretøjer fra den 1. januar 2020 udvides til at omfatte alle virksomheders køb og salg af køretøjer. Fra den 1. januar 2020 udvides kredsen af personer og virksomheder, der er omfattet af reglerne om pligt til at udlevere oplysninger, og omfattet af reglerne om kontrol efter registreringsafgiftsloven. Imødekommer en virksomhed ikke en anmodning om indsendelse af materiale, kan skatteforvaltningen efter registreringsafgiftsloven fra den 1. januar 2020 udstede tvangsbøder.


Krav om kun én kontrakt ved salg udvides til også at omfatte salg fra ikke-registrerede virksomheder og virksomheders køb af køretøjer

Efter den gældende bestemmelse i registreringsafgiftslovens § 21, stk. 1, skal der ved en registreret virksomheds salg af et køretøj udfærdiges en skriftlig kontrakt. Kontrakten skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leveres til køberen.

Kontrakten skal desuden indeholde nærmere oplysninger om identifikationen af køretøjet, oplysninger om køber og sælger og køretøjets fulde pris, herunder prisen uden registreringsafgift. Når der handles med køretøjer, hvor der ikke er noget afgiftsindhold, og hvor køretøjet ikke i forbindelse med handlen i øvrigt skal indregistreres eller afmeldes i Danmark, skal der ikke angives et afgiftsbeløb.

Ud over den nævnte kontrakt må der ikke oprettes andre kontrakter vedrørende salg af køretøjet. Ligeledes må der ikke laves andre aftaler vedrørende køretøjets omsætning, som ikke fremgår af denne kontrakt.

Med de nye regler udvides pligten, så pligten til at udarbejde en kontrakt ved salg af køretøjer udvides til at gælde ved både køb og salg af køretøjer, og ikke kun for registrerede virksomheder, men for alle virksomheder, der køber eller sælger biler.

Det får bl.a. betydning for importører af køretøjer, da deres køb af køretøjerne fra udlandet nu skal opfylde kravet om udfærdigelse af kontrakter mv.

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2020.

Udvidelse af kredsen af personer og virksomheder, der omfattes af reglerne om oplysningspligt og kontrol.

De gældende kontrolbestemmelser er rettet mod personer eller virksomheder, der som køber, sælger eller leverandør, er eller har været i besiddelse af køretøjet.

Reglerne udvides til også at omfatte virksomheder, der erhvervsmæssigt udlejer køretøjer. Det kan fx være virksomheder, der leaser køretøjer af et leasingselskab, og som selv agerer som leasinggiver i relation til køretøjerne, idet virksomhederne leaser køretøjerne til private brugere.

Bestemmelsen udvides også til at omfatte fysiske eller juridiske personer, der er interesseforbundne med eller nærtstående til personer eller virksomheder, som i øvrigt er omfattet af bestemmelserne.

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2020.

Tvangsbøder ved manglende indsendelse af materiale

Skatteforvaltningen får ved ændringerne mulighed for at anvende tvangsbøder ved kontrol efter registreringsafgiftsloven, når oplysninger til brug for kontrollen ikke indsendes efter anmodning herom. Dvs. at skatteforvaltningen fx kan pålægge en virksomhed dagbøder, hvis virksomheden ikke udleverer materiale, som skatteforvaltningen har anmodet om.

Reglerne svarer til gældende regler om brug af tvangsbøder ved kontrol af en række andre skatter og afgifter.

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2020.