Dato for udgivelse
13 Dec 2019 15:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Nov 2019 15:11
SKM-nummer
SKM2019.626.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
158/2018
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Dødsboer (skat)
Emneord
Kompetence, behandle, bo, svensk, statsborger, intrernationale, privatretlige, begreb, sædvanlige, opholdssted, helhedsvurdering, livsomstændigheder, omfanget, varigheden, ophold, Danmark
Resumé

Sagen angik, om Skifteretten i Roskilde havde kompetence til at behandle boet efter en svensk statsborger, der havde hjemting ved Skifteretten i Roskilde, da han afgik ved døden. Afgørende herfor var, om Den Nordiske Dødsbokonvention afskar Danmark fra at behandle sagen.

Landsretten var med dissens nået til det resultat, at Skifteretten i Roskilde havde kompetence, og arvingerne havde herefter fået tilladelse til at kære sagen til Højesteret som 3. instans.

Højesteret udtalte, at begrebet "bosat" i Den Nordiske Dødsbokonventions artikel 19 skal forstås i overensstemmelse med det internationale privatretlige begreb det "sædvanlige opholdssted" (habitual residence). Afgørelse af, om afdøde på tidspunktet for sin død var bosat i Danmark, måtte derfor bero på en helhedsvurdering af hans livsomstændigheder, herunder omfanget og varigheden af hans ophold i Danmark, samt baggrunden for, at han var her i landet.

Efter en samlet vurdering fandt Højesteret, at afdøde måtte anses for at have værende "bosat" i Danmark på tidspunktet for sin død. Skifteretten i Roskilde havde som følge heraf kompetence til at behandle boet, jf. konventionens artikel 19, medmindre skifteretten var afskåret herfra som følge af konventionens artikel 27. Højesteret udtalte herefter, at det forhold, at Skatteverket i Sverige i maj 2016 registrerede en af arvingerne udarbejdet boopgørelse, ikke indebar, at Skifteretten i Roskilde i medfør af konventionens artikel 27 var forhindret i at behandle sagen.

Højesteret nåede herefter – som landsretten – frem til, at alle afdødes aktiver og passiver skulle medtages i boopgørelsen i Danmark.

Reference(r)

Den Nordiske Dødsbokonvention

Henvisning

-


Hele afgørelsen kan læses via dette link: Højesterets afgørelse