Dato for udgivelse
27 Feb 2020 11:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Feb 2020 10:38
SKM-nummer
SKM2020.88.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0735821
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Moms - momsgrundlag - rabat - indkøbsforening
Resumé

Skattestyrelsen ophæver med virkning fra den 1. juli 2020 TSS-meddelelse TfS1999.636.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse 2019-09-26 nr. 1021 om merværdiafgift (Momsloven)

Reference(r)

Momslovens § 27, stk. 3, nr. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit D.A.8.1.1.3.2.


1. Sammenfatning

Skattestyrelsen ophæver med virkning fra den 1. juli 2020 TSS-meddelelse TfS1999.636.

2. Baggrund og problemstilling

Told- og Skattestyrelsen har ved meddelelse af 2. marts 1999 (TSS-meddelelse TfS1999.636) udtalt, at den bonus, som en indkøbsforening udbetaler til sine medlemmer, med virkning fra den 1. januar 1999 vil kunne anses som en ubetinget rabat, der ikke skal medregnes i leverandørernes afgiftsgrundlag, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 2.

3. Det retlige grundlag

Af momslovens § 27 fremgår følgende:

"Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb.

….

Stk. 3. I afgiftsgrundlaget medregnes ikke:

1) Prisnedsættelser i form af kasserabat for forudbetaling.

2) Kasserabat eller andre rabatter, der opnås på det tidspunkt, hvor leveringen finder sted.

3) Beløb, som en virksomhed modtager fra aftager som godtgørelse af omkostninger afholdt i aftagers navn og for dennes regning, og som i virksomheden registreres på en udlægskonto. Virksomheden skal kunne gøre rede for de enkelte beløb for disse udgifter og kan ikke fradrage afgiften heraf.

4) Renter, der beregnes af den til enhver tid skyldige del af købesummen, på betingelse af, at det af købekontrakten eller af bilag vedrørende betalingerne fremgår, hvor meget renten udgør af de enkelte betalinger."

4. Skattestyrelsens opfattelse

Skattestyrelsen ophæver herved TSS-meddelelse TfS1999.636, som vedrører en navngiven virksomhed og dens samarbejdspartnere.

Der er ved ophævelsen ikke tilsigtet nogen ændring af praksis.

En vurdering af, hvorvidt en rabat ydet som led i et samarbejde med indkøbsforeninger o.lign. skal medregnes i leverandørernes momsgrundlag, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 2, skal foretages konkret med baggrund i bl.a. de indgåede aftaler mellem parterne.

Virksomheder, som ønsker en afklaring i relation hertil, opfordres til at anmode Skattestyrelsen om et bindende svar.

5. Gyldighed

Ophævelsen af TSS-meddelelse TfS1999.636 har virkning fra den 1. juli 2020.