Dato for udgivelse
18 Mar 2020 10:47
Til
Virksomheder der er registreret for tinglysningsafgift
Sagsnummer
20-0459683
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Lovændring betyder, at den faste tinglysningsafgift er steget fra den 1. marts 2020 og stiger igen fra den 1. januar 2023, samt at reglerne for ejerskifte ændres fra den 1. januar 2022.


Den 1. marts 2020 er den faste tinglysningsafgift steget på følgende områder:

Fra 1.640 kr. til 1.730 kr. ved tinglysning af:

  • pant i fast ejendom (herunder underpant i et ejerpantebrev)

  • pant i andelsboliger

Fra 1.660 kr. til 1.750 kr. ved tinglysning af:

  • andet end pant i fast ejendom eller andelsboliger

  • ejerskifte af fast ejendom eller andele

Tinglysningsafgiften stiger igen i 2023

Den 1. januar 2023 stiger tinglysningsafgiften igen på følgende områder.

Fra 1.730 kr. til 1.825 kr. ved tinglysning af:

  • pant i fast ejendom (herunder underpant i et ejerpantebrev)

  • pant i andelsboliger

Fra 1.750 kr. til 1.850 kr. ved tinglysning af:

  • andet end pant i fast ejendom eller andelsboliger

  • ejerskifte af fast ejendom eller andele

Reglerne for tinglysning af ejerskifte ændres fra 2022

Den 1. januar 2022 ændres reglerne for tinglysning af ejerskifte. Det betyder, at I skal oplyse den senest offentliggjorte eller meddelte ejendomsværdi, når I tinglyser. Hvis I ikke kan oplyse denne værdi, skal I vedlægge en skønsmæssig angivelse af ejendommens værdi.

Hvis ejerskiftet ikke er sket som almindelig fri handel mellem uafhængige parter, skal I afgive en erklæring om dette, når I tinglyser. Hvis ejerskiftesummen udgør et beløb, der er mindre end 80 pct. af den senest offentliggjorte eller meddelte ejendomsværdi, den skønnede værdi, eller den værdi, Skattestyrelsen har fastsat, beregnes afgiften af 80 pct. af denne værdi.

Love og regler

Reglerne om, at tinglysningsafgiften sættes op, samt de ændrede regler for ejerskifte, står i Lov nr. 168 af 29/02/2020, om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love.